02.04.2019. ārkārtas domes sēdes publiskie līgumi
204. Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 2. aprīlī                                                                                                                                    

Nr. 204          

          (protokols Nr. 4, 2.punkts)

 

Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā.

2017.gadā tika realizēta projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” 1. kārta, kur jau tika izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada tīkli. 2019. gadā nepieciešams turpināt projekta 2. kārtu, kur jāveic kanalizācijas tīklu izbūve 17 dzīvojamām mājām. Tāpat arī jāturpina jauna ūdensvada izbūve, jo esošais ir nokalpojis un veido avārijas situācijas, kuru novēršanai nepieciešami papildus finansiālie līdzekļi.

Projekta 2. kārtas kopējās izmaksas bez PVN ir 236550 EUR pēc kontroltāmes.

Projekts “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” ir iekļauts arī novada 2019. gada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.53.

2019.gada sākumā tika izsludināts iepirkums šī projekta realizācijai. Pēc iepirkumu komisijas lēmuma, būvniecības izmaksas ir 258365.11 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī uz saistošo noteikumu Nr. 2/19 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 4. pielikumu,  atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbalstīt projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizāciju 2019.gadā.

2. Nepieciešamo finansējumu 75% apmērā 193773.83 EUR nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 25 gadiem.

3. Paredzēt nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 25% apmērā  no kopējām projekta izmaksām 64591.28 EUR.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

205. Par aizņēmumu projektu “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” īstenošanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 2. aprīlī                                                                                                                                    

Nr. 205          

          (protokols Nr. 4, 3.punkts)

 

 

Par aizņēmumu projektu “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” īstenošanai

 

Pamatojoties uz 2019. gada 25. marta iepirkuma komisijas sēdes Nr. 4 un Nr. 5 protokoliem, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektos “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” un “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā”.

Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.2019/5) piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 258365.11 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Iepirkumā “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.2019/4) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK” par līgumcenu 222 888.72 EUR bez PVN.

Kopējās abu projektu izmaksas 481 253.83 EUR.

No pašvaldības budžeta paredzēts līdzfinansējums 25% apmērā 120 313.46 EUR.

Projekta realizācijai nepieciešamais aizņēmums  ir 75% apmērā 360 940.37 EUR.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2019.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 360 940.37 EUR (trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro 37 centus) Valsts Kasē uz  25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2020. gada aprīli.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

1
Pasākumu kalendārs