25.05.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.6)