25.07.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 3)

21.§ Par nekustamā īpašuma ‘’Mehāniskās darbnīcas’’, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., kad.nr.6446 005 0096, pirkuma maksas apstiprināšanu

 Saskaņā ar 30.11.2011. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 3-32/441(turpmāk-līgums)  4.punkta 4.3.apakšpunktu, 18.03.2013. Vienošanās Nr. 3-32/114 1.punktu, 30.11.2011. Līgumu par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr. 3-32/445 (turpmāk-ķīlas līgums) 5.punktu un 18.03.2013.Vienošanās Nr. 3-32/113 1.punktu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA ) „OZOLKOKS” reģistrācijas Nr. 42103043222  (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir veikusi  visu samaksu par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., pirkšanu.

Saskaņā ar 2011.gada 28.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 13) 9.§ ”Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam –apbūvētam zemesgabalam „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.” apstiprināta nosacītā cena (pārdošanas cena) LVL 7080 Ls.

 

 Saskaņā ar Līguma un Ķīlas līgumu ir sabiedrība apņēmās atlikušo maksājuma summu LVL 4664 (četri tūkstoši seši simti sešdesmit četri lati) un likumiskos 6% LVL 128,26 (viens simts divdesmit astoņi lati un 26 santīmi), samaksāt līdz 2012.gada 27.oktobrim.

2013.gada 31.janvārī reģ. nr. 3-13/117) Sabiedrības valdes loceklis S[:] S[:] Priekules novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu ar apliecinājumu, ka Sabiedrība nesamaksāto pirkuma summu par nekustamo īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” , Bunka,  Bunkas pag., Priekules nov., samaksās līdz 2013.gada 1.jūlijam. 

Ar Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 3) 20§ „Par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā pirkuma nesamaksātās summas samaksas termiņa pagarināšanu un samaksas grafika apstiprināšanu pircējam SIA „OZOLKOKS”” tika pagarināts atliktā maksājuma un nokavējuma naudas grafiks, kur Sabiedrībai līdz 30.06.2013.bija jāsamaksā atliktais maksājums 4169,95 likumiskie 6% un nokavējuma nauda 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu. 

 

Sabiedrība, par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. pirkšanu, ir veikusi šādā kārtībā: 

-           iemaksājusi Izsoles nodrošinājuma nauda 10% no izsoles nosacītās cenas LVL 708 ,-(septiņi simti astoņi lati), ko apliecina 25.10.2011.Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 245 ;

-          Līdz Līguma un Ķīlas līguma noslēgšanai iemaksājusi avansu 10% no izsoles nosacītās cenas LVL 708 (septiņi simti astoņi lati), ko apliecina 04.11.2011. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 256;

-           Sabiedrības ieguldījums nekustamajā īpašumā „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LVL 1000 (viens tūkstotis lati) apstiprināts ar 24.11.2011. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 21,15§);

-          iemaksājusi daļu no nesamaksātās nekustamā īpašuma pirkuma summas LVL 528.53, ko apliecina 06.06.2012. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 145;

-          iemaksājusi daļu no nesamaksātās nekustamā īpašuma pirkuma summas LVL 310-, ko apliecina 11.01.2013. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 4;

-          iemaksājusi daļu no nesamaksātās nekustamā īpašuma pirkuma summas LVL 839.78, ko apliecina 25.01.2013. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 24;

-          iemaksājusi daļu no nesamaksātās nekustamā īpašuma pirkuma summas LVL 400,- ko apliecina 27.02.2013. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 39;

-          iemaksājusi daļu no nesamaksātās nekustamā īpašuma pirkuma summas LVL 1055.69, ko apliecina 13.05.2013. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 97; 

-           iemaksājusi daļu no nesamaksātās nekustamā īpašuma pirkuma summas LVL 2290.47 ko apliecina 09.07.2013. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 143;

-          iemaksājusi daļu no nesamaksātās nekustamā īpašuma pirkuma summas LVL  900, ko apliecina 10.07.2013. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 90;

-          iemaksājusi nokavējuma naudu LVL 62,31 ko apliecina 11.07.2013. Swedbank Maksājuma uzdevums Nr. 146,  

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta 2.daļu, 2013.gada 18.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna,  Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS” reģistrācijas Nr. 42103043222 veikto maksājumu LVL 7080 (septiņi tūkstoši astoņdesmit lati) par nekustamā īpašuma ”Mehāniskās darbnīcas” Bunka, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6446 005 0096, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 6446 005 0096 0.3801 ha platībā un vienas ēkas (kadastra apzīmējums 6446 005 0096 003) pirkšanu un ar to saistīto nokavējuma naudas un likumisko 6% samaksu LVL 1722,78 apmērā.

 

2. Lūgt Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļu dzēst Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma nr. 1000 0043 2794 II daļas 2.iedaļas ierakstu nr. 1.1. sakarā ar to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS” reģistrācijas Nr. 42103043222 veikusi 30.11.2011. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma nr. 3-32/441 un 30.11.2011. Līguma par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr. 3-32/445 izpildi –nomaksājusi visu pirkuma pamatsummu (7080 lati) un ar maksājuma termiņa nokavējumu noteiktos nokavējuma procentus (%) un likumiskos 6%.

 

 Lēmums nosūtāms:

2 eks. SIA „OZOLKOKS”, adrese: „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,

1 eks. Priekules novada finanšu nodaļai (P[:] A[:]).

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]).

 

22. Par grozījumiem Priekules novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā (protokols Nr.3) 8.§ „Par atbalstu projektam „Biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”

 2013.gada 5.jūlijā (reģistrācijas numurs 3-13/840) Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” valdes priekšsēdētājas A[:] P[:] iesniegums par nepieciešamām izmaiņām domes lēmumā ar kuru apstiprināts projekta „Biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” materiāltehniskās bāzes nodrošināšana, tās darbības turpināšanai Priekules novada Kalētu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā” līdzfinansējums no pašvaldības. Projekta nosaukumu mainīt pret īsāku pieprasīja Teterevu fonds, no kā apstiprināta projekta finansējuma lielākā daļa. Jaunais nosaukums ir „Mēs Kalētu izaugsmei” un projekta būtība nemainās.

14.06.2013. (reģistrācijas Nr.3-07/721 saņemts Biedrības „Kalētu VIG” valdes locekles E[:] J[:] iesniegums ar lūgumu uz biedrības kontu pārskaitīt piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu projektam ar izmainītu nosaukumu „Mēs Kalētu izaugsmei”. Lai korekti veiktu pārskaitījumu nepieciešamas izmaiņas domes lēmumā.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš,  Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna,  Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izteikt Priekules novada domes 2013.gada 28.februāra lēmuma

 protokols Nr.3, 8.§ nosaukumu šādā redakcijā:

 

‘’Par atbalstu projektam „Mēs Kalētu izaugsmei”’’.

 

            2.  Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„Atbalstīt biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektu „Mēs Kalētu izaugsmei”-

1.1.  Projekta izmaksu kopējā summa Ls 4447,63;

1.2.  Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 450,00 (10,01%)

 

Izsūtāms:

1eks.biedrības ‘’Kalētu vietējās iniciatīvas grupa’’ valdes priekšsēdētājai A[:] P[:]

23.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules novads

 Priekules novada dome izskatīja M[:] O[:], adrese[:], Priekule, Priekules nov. 31.05.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/657 par platības precizēšanu ēku uzturēšanai Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules novads.

Konstatēts, ka uz pašvaldībai piederošas zemes vienības Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov., ar platību 3810 m² atrodas Priekules novada domei piederoša daudzdzīvokļu ēka un šķūnis. Īpašums reģistrēts uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.159 30.11.2000.g. Dzīvokļi iznomāti B[:] S[:], E[:] G[:], K[:] N[:], M[:] O[:], S[:] I[:], S[:] B[:], Š[:] I[:], Š[:] A[:].

Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka ēkas uzturēšanai mājas iedzīvotāji izmanto zemi 1620 m² platībā. Ēku uzturēšanai nav nepieciešami 2190 m²

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules pilsētas domes 21.06.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.5. un Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”,18.07.2013.finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 6, Priekulē, Priekules nov., 3810 m² kopplatībā, kadastra Nr.6415 003 0046 sadalīšanai. 
  2. No nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov.,  atdalīt zemes vienību 2190 m² kopplatībā, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.
  3. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (10.pielikums ).
  4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

            Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

 

 1.  M[:] O[:], adrese[adrese], Priekule, Priekules nov.

 2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:]

 

 

Pielikumā:

1. 10.pielikums –Nosacījumi zemes ierīcības projektam Ķieģeļu iela 6, Priekule, Priekules nov., kad.nr.6415 003 0046 uz 2 lp.

2. 11.pielikums – zemes robežu plāns uz 1 lp.

24.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Rīta iela 6, Priekule, Priekules novads

 Priekules novada dome izskatīja B[:] Z[:], B[:] K[:], G[:] J[:], G[:] I[:], L[:] D[:], S[:] M[:] un Z[:] Dz[:] adrese [adrese], Priekule, Priekules nov.16.05.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/596 par platības precizēšanu ēku uzturēšanai Rīta iela 6, Priekule, Priekules novads.

            Konstatēts, ka uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov., kopplatība 6889 m², atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša daudzdzīvokļu ēka un šķūnis. Īpašums reģistrēts uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 234, 06.12.1999. Dzīvokļi izīrēti B[:] Z[:], B[:] K[:], G[:] J[:], G[:] I[:], L[:] D[:], S[:] M[:] un Z[:] Dz[:]. Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka ēkas uzturēšanai mājas iedzīvotāji izmanto zemi 2780 m² platībā. Ēku uzturēšanai nav nepieciešami 4109 m².

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules pilsētas domes 21.06.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.5. un Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 18.07.2013.finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Rīta iela 6, Priekulē, Priekules nov., kadastra Nr.6415 004 0143   6889 m² kopplatībā, sadalīšanai. 

 

1.        No nekustamā īpašuma Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov., atdalīt zemes vienību 4109 m² kopplatībā, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.

 

2.        Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.

 

3.        Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

5.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

1. Dz[:] Z[:], adrese [adrese], Priekule, Priekules nov.

2.  Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:]

 

 

Pielikumā:

1. 12.pielikums - Nosacījumi zemes ierīcības projektam Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov.,kad.nr.6415 004 0143 uz 2 lp.

2. 13.pielikums – zemes robežu plāns Rīta iela 6, Priekule, Priekules nov.uz 1 lp.

25.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Rīta iela 8, Priekule, Priekules novads

 Priekules novada dome izskatīja G[:] G[:] un V[:] Š[:], dzīvo [adrese], Priekule, Priekules nov.16.05.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/596 par platības precizēšanu ēku uzturēšanai Rīta iela 8, Priekule, Priekules novads.

            Konstatēts, ka uz pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Rīta iela 8, Priekule, Priekules nov., kopplatība 2082 m², atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša daudzdzīvokļu ēka un šķūnis. Īpašums reģistrēts uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda, nodalījuma Nr. 213, 15.08.2000. Divi dzīvokļi izīrēti G[:] G[:] un V[:] Š[:], bet divi pieder A[:] D[:]. Apsekojot zemes vienību dabā konstatēts, ka ēkas uzturēšanai mājas iedzīvotāji izmanto zemi 1425 m² platībā. Pārējā platība netiek kopta. Atbilstoši Priekules pilsētas teritorijas plānojuma Apbūves noteikumiem minimālais zemes gabals pilsētā nav mazāks par 1200 m². Zemes gabala kopplatība ir pārāk maza, lai to sadalot tiktu ievērots iepriekšminētais nosacījums.

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules pilsētas domes 21.06.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.5. un Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 18.07.2013.finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Noraidīt G[:] G[:] un V[:] Š[:] iesniegumu un nesamazināt izmantojamās zemes platību Rīta iela 8, Priekule, Priekules novads.

 

  1. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

  1.             Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

-          G[:] G[:], adrese [adrese], Priekule, Priekules nov.

 

-          Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:]

 

Pielikumā:14.pielikums –zemes robežu plāns Rīta iela 8, Priekule, Priekules nov.uz 1 lp.

 

 

26.§ Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu robežu pārkārtošanai zemes vienībā Vaiņodes iela 1, Priekule

 Sakarā ar 2012.gadā veikto projektu ”Būvdarbi projektam „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un  Zviedru vārtu ielu  krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā””,  tika izmainītas zemes vienības Vaiņodes iela 1, Priekule, robežas. 

Uz zemes vienības atrodas 1.stāvu dzīvojamā māja. Starp Priekules privatizācijas komisiju un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir nomas tiesības uz 99 gadiem (proporcionāli kopīpašuma  daļai).

Lai sakārtotu zemes vienības Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov. robežas, ir nepieciešams uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi ar mērķi pārkārtot robežas, mainot zemes vienības Vaiņodes iela 1, kopplatību 3788 m² atbilstoši grafiskam pielikumam.  

Priekules novada dome konstatē, ka:

1. Nekustamais īpašums-zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0041, 3788 m² platībā,  adrese:  Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov. saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas ierakstu Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 228 pieder Priekules novada pašvaldībai. Zemesgrāmatu tiesneša lēmuma datums 20.10.1999.

2. Uz zemes vienība Vaiņodes iela 1, Priekule atrodas 1-stāvu dzīvojamā ēka un palīgēkas. Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir nomas tiesības  uz 99 gadiem, par zemes vienības 3788 m² platībā nomu, proporcionāli kopīpašuma daļai.

3. Piekļuve nekustamam īpašumam  Vaiņodes iela 1, ir nodrošināta no Vaiņodes ielas.

4. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1. punkts, nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai, savukārt 7.pants nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot: 1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.       Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0041, robežu pārkārtošanai,   mainot zemes vienības Vaiņodes iela 1, Priekule  kopplatību 3788 m², saskaņā ar grafisko pielikumu un projekta izstrādes nosacījumiem .

 

2.      Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Priekules novada domē.

3.      Uzdot attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumus speciālistei (V[:]  R[:]) organizēt šī lēmuma 1.punkta izpildi.

4.      Par zemes ierīcības darbu uzsākšanu  paziņot  nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov. dzīvokļu īpašniekiem.

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

5.1.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Pielikumā:

1.15.pielikums- zemes robežu plāns Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov. uz 1 lp.

2. 16.pielikums -Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei uz 2 lp.

 

27.§ Par mazdārziņa nomu Priekules pilsētā, Smilšu ielā 1A

 2013.gada 16.jūnijā (reģistrācijas numurs 3-13/723) Priekules novada pašvaldībā saņemts  J[:] V[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu sakņu dārzam 186 m² platībā. Nomas zemesgabals atrodas Smilšu ielā 1A, Priekule. 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, 26.112009.Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība Smilšu iela 1A, Priekule zemes reformas piekrīt valstij.

Saskaņā ar Noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (apstiprināti ar 29.12.2009. lēmumu (prot. Nr. 17,7§) 10.punktu, kur noteikts, ka „Sakņu dārzus iznomā uz laiku līdz 2.gadiem, paredzot līguma beigu termiņu pēc sakņu dārza izmantošanas sezonas beigām, lai atļautu nomniekam novākt sakņaugu ražu”.

 

  Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 11.jūlija tautsaimniecības un attīstības komitēs atzinumu,  J[:] V[:] iesniegumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt J[:] V[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, daļu no valstij piekritīgās zemes, adrese: Smilšu iela 1A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, 186 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai , nosakot:

-  nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.decembrim.

-nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) divu mēnešu laikā sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Izsūtāms:

1. 1eks. J[:] V[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekule, LV-3434

2. 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:]

 

 

Pielikumā: 17.pielikums – zemes robežu plāns Smilšu iela 1A, Priekule, Priekules nov. uz 1 lp.

28.§ Par zemes Galvenā ielā 25, Priekule, nomas līguma noslēgšanu ar D[:] B[:]V[:]

 2013.gada 27.jūnijā (reģistrācijas Nr. 3-13/780) Priekules novada pašvaldībā saņemts D[:] B[:] V[:] pilnvarotās personas M[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., iesniegums (turpmāk –iesniegums) (Pilnvaru 2013.gada 16.maijā izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O[:] N[:], iereģistrēts ar Nr. 71), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu ar D[:] B[:] V[:] par nekustamo īpašumu [adrese], Priekule.

Iesniegumam pievienots: Pilnvara (kopija), apliecība par tiesībām uz mantojumu pēc likuma (kopija), dāvinājuma līgums (kopija).

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu zemes lietošanas tiesības izbeigtas V[:] K[:] - zemes vienības adrese [adrese], Priekule, Priekules nov., iegūstot zemes nomas tiesības uz lietošanā bijušo zemi. Ar V[:] K[:] Zemes nomas līgums nav noslēgts. Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (03.07.2013) persona V[:] K[:] ir mirusi.

Pamatojoties uz 22.05.1998. Dāvinājuma līgumu, ko 22.05.1998. apliecinājis Zvērināts notārs M[:] A[:], iereģistrēts ar Nr. 4807, uz zemesgabala Galvenā ielā 25, Priekule, Priekules nov. atrodas D[:] B[:] V[:] piederošas ēkas, kas sastāv no dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkām. 

Zemesgabals Galvenā ielā 25, Priekulē, Priekules nov., atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai zemes reformas laikā piekrīt un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”4. punkts nosaka, ka „ Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku(būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.”

 

Ņemot vērā augstāk minētos normatīvas aktus un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2013.gada 11.jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, D[:] B[:] V[:] pilnvarotās personas iesniegumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 2013.gada 1.augustu noslēgt nomas līgumu par zemesgabala nomu ar  D[:] B[:] V[:], personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Priekulē, Priekules nov. par  Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala kadastra apzīmējums 6415 003 0032, Galvenā ielā 25, Priekulē  2186 m² platībā ( pirms uzmērīšanas) nomu, ēku/būvju uzturēšanai, saskaņā ar pielikumu Nr. 1, nosakot:

2.      Nomas līguma termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim;

3.      Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, ne mazāk kā 20 lati gadā. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

4.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

5.      Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

6.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

6.1.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Izsūtāms :

1.1 eks.D[:] B[:] V[:]pilnvarotai personai M[:] S[:}, dzīv.[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

2. 1 eks. D[ :] B[ :] V[ :], dzīv.[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434

3. 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:]

 

 

Pielikumā: 18.pielikums –zemes robežu plāns Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov.uz 1 lp.

 

29.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes Galvenā iela 25, Priekulē, ierakstīšanu zemesgrāmatā

 2013.gada 27.jūnijā (reģistrācijas Nr. 3-13/777) Priekules novada pašvaldībā saņemts D[:] B[:] V[:] pilnvarotās ( pilnvaru 2013.gada 16.maijā izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O[:] N[:}, iereģistrēts ar nr. 71) personas M[:} S[:] ,dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts  Priekules novada domi ierakstīt zemesgrāmatā  pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Galvenā ielā 25 par pašvaldības līdzekļiem.

Atbilstoši  likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai  daļai ,  kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu,    zemes vienība Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0032 0.2186  ha platībā ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zeme. 

 

 Ņemot vērā likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustama īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 2013.gada 18.jūlija finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 003 0032, 2186 m² platībā (pirms uzmērīšanas) uz pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu – izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes.

2.      Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov.

4.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:]  B[:].

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums izsūtāms:

1. 1 eks. D[:] B[:] V[:] pilnvarotai personai M[:] S[:], adrese:[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

2. 2 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm

 

 

      Pielikumā: 19.pielikums – izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes uz 1 lp.

30.§ Par zemes vienības Brīvības iela 32, Priekulē daļas nomu

 2013.gada 4.jūlijā (reģistrācijas Nr. 3-13 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] V[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Brīvības ielā 32, Priekulē, 1200 m² platībā. Zemesgabala kadastra apzīmējums 6415 003 0162.

Pamatojoties uz 26.11.2009.Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14) 47 §”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punkta 5.apakšpunkts, zemes vienība Brīvības iela 32, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0162, 10063 m² kopplatībā ir pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 11.jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A[:] V[:] iesniegumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      IznomātA[:] V[:], dzīvojošai [dzīvesvieta] Priekule, zemi no Priekules novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 003 0162, zemes vienības  adrese: Brīvības iela 32, Priekule 1200 m² platībā, sakņu dārzu ierīkošanai, saskaņā ar pielikumu, nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.augusta līdz 2016.gada 30.aprīlim.

1.3.Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

2.      Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.1.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums izsūtāms:

             1.  A[:] V[:]: dzīvojošai[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:].

 

 

Pielikumā: zemes robežu plāns Brīvības iela 32, Priekule, Priekules nov. uz 1 lp.

 

31.§ Par meža ceļa būvniecību Bunkas pagastā

 Atbilstoši Priekules novada domē 12.04.2013. saņemtajam un ar Nr.3-05/305 reģistrētajam A/S Latvijas valsts meži iesniegumam par paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam par meža ceļa „ Stirnu ceļš” – 0.8km, būvniecību Krīvkalna meža iecirknī, 21 un 24 kvartālos ( kad. Nr. 6446 002 0035), konstatēts, ka:

Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „ Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu, Bunkas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, mežsaimniecībai izmantojamās teritorijās, ceļu būvniecība nav paredzēta.

No 2013.gada 22.maija ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Šo noteikumu 5.4.punkts nosaka: „Ja pašvaldības teritorijas plānojumā nav noteikts citādi, lai nodrošinātu esošo un plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda izmantošana:

5.4.’’ inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve’’.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut meža ceļa „ Stirnu ceļš” – 0.8km, būvniecību Krīvkalna meža iecirknī, 21 un 24 kvartālos ( kad. Nr. 6446 002 0035).

 

2.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

3.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

32.§ Par zemes un ēkas nomu SIA „Priekules siltumtīkli”

 Priekules novada dome izskatīja SIA „Priekules siltumtīkli” valdes locekles N[:] T[:] 26.06.2013. Nr. 763 iesniegumu ar lūgumu iznomāt būvi (nojumi) Liepājas iela 13A, Priekule un zemi Liepājas iela 13A, Priekule.

Atbilstoši 2013.gada 4.jūlija  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē tika uzklausīts SIA „Priekules siltumtīkli” valdes priekšsēdētāja A[:] Dz[:] skaidrojums par iespējām piegādāt siltumenerģiju Liepājas ielas mikrorajona apkures vajadzībām. Domes deputāti norāda, ka obligāti izpildāms sākotnējais nosacījums par koģenerācijas procesā radītā un procesam pāri paliekošā siltuma piegādi mikrorajonam, lai koģenerācijas stacija atrastos uz zemes Nodegu skola”. Pretējā gadījumā zemes nomas līgums nevar tikt pagarināts.

           

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1. punktam, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Noraidīt SIA „Priekules siltumtīkli” valdes locekles N[:] T[:] iesniegumu ar lūgumu iznomāt būvi (nojumi) Liepājas iela 13A, Priekule un zemi Liepājas iela 13A, Priekule.

  1. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
  2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Lēmums izsūtāms:

-          SIA „Priekules siltumtīkli” Dzirnavu iela 62-2, Rīga, LV-1050

33.§ Par nosaukuma [:] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu O[:] A[:] M[:] mantotajām zemēm , Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi O[:] A[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekulē, Priekules novadā, 10.07.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt mantotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:], [:] nosaukumu „Vecdimzēni”, Virgas pagastā, Priekules novadā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 11.10.2010. Centrālās zemes komisijas lēmumu Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.7656 O[:] A[:] M[:] atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem [:] – 5,7 ha un [:]- 4,8 ha.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.,16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu, 2013.gada 18.jūlija finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš,  Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt O[:] A[:] M[:], personas kods [:], mantotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:] un [:] nosaukumu  [:], Virgas pagasts, Priekules novads.

 

2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:]-5,7 ha un [:] – 4,8 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un O[:] A[:] M[:], [adrese], Priekulē.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

34.§ Par piekrišanu SIA „LATLINA” iznomātās zemes „Attāli”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā SIA „Priekules siltumtīkli”

 Priekules novada dome izskatījusi SIA „LATLINA”, reģ. Nr. 42103038700, adrese: Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas novads, valdes locekļa S[:] Ž[:] 30.05.2013. iesniegumu ar lūgumu dot piekrišanu iznomātās zemes ar nosaukumu „Attāli”, kadastra apzīmējums 6498 002 0058, Virgas pagastā, Priekules novadā, 34,06 ha lielā platībā, nodot apakšnomā SIA „Priekules siltumtīkli”, reģ.Nr.40103490684.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra lēmumu Nr.42.§, protokols Nr.3, SIA ‘”LATLINAI” tika iznomāta zemes vienība „Attāli” 34,06 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0058. 2012.gada 01.martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/16-2012 ar termiņu līdz 01.03.2017.

Saskaņā ar likuma Civillikuma 2115. – 2117.pantu:

2115.Lietas iznomātājam vai izīrētājam nav jābūt tās īpašniekam; turpretī iznomāt vai izīrēt var katrs, kam pieder lietošanas tiesības. Arī pats nomnieks vai īrnieks var savu nomāto vai īrēto lietu nodot citam, bet tikai ar lietas iznomātāja vai izīrētāja noteiktu piekrišanu.

2116.Nomnieks vai īrnieks, lietu nododot tālāk trešajai personai (2115.p.), nedrīkst rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmajam iznomātājam vai izīrētājam, kā arī nedrīkst to nodot citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas vai īres laiku.

2117.Iznomājot vai izīrējot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, no pirmā līguma izrietošās attiecības nepāriet pilnā apmērā uz pēdējo un katrs līgums pastāv pilnīgi patstāvīgi. Apakšnomniekam vai apakšīrniekam tomēr ir tiesības maksāt nomas vai īres maksu tieši pirmajam iznomātājam vai izīrētājam tādā apmērā, cik liels ir pirmā nomnieka vai īrnieka parāds. 

            Zemes nomas līguma 5.2.1.punkts paredz, ka nomnieks ir tiesīgs nodot zemesgabala lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 2013.gada 18.jūlija finanšu komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 8 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gražina Ķervija); PRET – 2 deputāti( Arta Brauna, Andris Džeriņš); ATTURAS –3 deputāti(Ilgonis Šteins , Artis Šteins, Arnis Kvietkausks),Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Priekules novada dome piekrīt, ka SIA „LATLINA”, reģ.Nr. 42103038700, slēdz apakšnomas līgumu attiecībā par zemes „Attāli” 34,06 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0058, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā SIA „Priekules siltumtīkli”, reģ.Nr. 40103490684.

 

2. SIA „LATLINA” noslēgtā apakšnomas līguma kopija ar SIA „Priekules siltumtīkli”, reģ.Nr. 40103490684, jāiesniedz Priekules novada domē piecu darba dienu laikā no tā noslēgšanas brīža.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

35.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai [:], Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi O[:] D[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., pilnvarotās personas S[:] T[:] (15.05.2013. ģenerālpilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre V[:] N[:], iereģistrēts ar Nr.930), personas kods 200962-10836, dzīvojošas Tērauda ielā 13-10, Liepājā, 28.06.2013. iesniegumu ar lūgumu zemes vienībai [:], kadastra apzīmējums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, piešķirt adresi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība [:], Virgas pagastā, Priekules novadā ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas, kuras nav reģistrētas kadastrā.

Valsts adrešu reģistrā apbūvētai zemes vienībai [:} Virgas pagastā adrese nav reģistrēta.

Īpašumu datu sakārtošanai ir nepieciešams piešķirt adresi.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.,28.,31.3.punktu, 11.07.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt apbūvētai zemes vienībai [:], kadastra apzīmējums [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, adresi – [adrese], Virgas pagasts, Priekules novads..

 

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un S[:] T[:], [adrese], Liepāja.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pielikumā: 21.pielikums - izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai [:], Virgas pag., Priekules nov. uz 1 lp.

36.§ Par zemes „Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov. , piekritību

 Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 25.06.2013. iesniegumu par statusa- pašvaldībai piekritīgā zeme, noteikšanu apbūvētai zemes vienībai„Zariņi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0061, Virgas pag., Priekules nov., uz kuru fiziskajai personai izbeigtas zemes lietošanas tiesības.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 30.09.2010.lēmumu Nr.37.§,protokols Nr.16, V[:] M[:] Z[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Zariņi” 3,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0061, Virgas pagastā un izdalīta zeme 0,4 ha platībā ēku uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju Reģistra datiem V[:] M[:] Z[:] mirusi 2008. gada 16. maijā.

Uz zemes vienības „Zariņi” Virgas pagastā atrodas dzīvojamā māja un palīgēka.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, zemesgabals „Zariņi”,  kadastra  apzīmējums 6498 001 0061, Virgas pagastā piekrīt pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 11.jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt, ka zemes vienība „Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 001 0061,  0,4503 ha platībā, piekrīt pašvaldībai.

 

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pielikumā: 22.pielikums - zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Zariņi’’’, Virgas pag., Priekules nov.uz 1 lp.

37.§ Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ‘’Brūveru grantsbedres’’, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 28.06.2013. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Brūveru grantsbedres”, kadastra Nr.6498 001 0263, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Brūveru grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6498 001 0263 ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.26§ „Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm pašvaldības funkciju īstenošanai”, protokols Nr.10.

Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 11.07.2013.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna,  Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu „Brūveru grantsbedres”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums  6498 001 0263, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu,  izkopējumu no Priekules novada Virgas pagasta kadastra kartes.

 

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] organizēt zemesgabala ‘’Brūveru grantsbedres’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 001 0263, instrumentālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala „Brūveru grantsbedres”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

1.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M[:] B[:]

 

 

Pielikumā: 23.pielikums - izkopējums no Priekules novada, Virgas pagasta kadastra kartes uz 1 lp.

38.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Brūveru grantsbedres”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu

 Priekules novada dome izskatījusi SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ.Nr.42103000806, jur.adrese: Kalvenes iela 73, Aizpute, Aizputes novads, 22.05.2013. iesniegumu (iereģistrēts 24.05.2013. ar Nr.3-13/626) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Brūveru grantsbedres”, apzīmējums kadastrā 6498 001 0263, Virgas pagastā, Priekules novadā, smilts-grants karjeru ierīkošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra sēdes lēmumu, protokols Nr.2, 1.26.§ „Par pašvaldībai piekrītošajām zemēm pašvaldības funkciju īstenošanai” zemes vienība „Brūveru grantsbedres” 6,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0263, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai pašvaldību funkciju īstenošanai – grants ieguves vieta.

Virgas pagasta padome daļu no zemes „Brūveru grantsbedres” 4,9 ha lielā platībā ir iznomājusi SIA „Latlina” un 2008.gada 31.oktobrī ir noslēgts zemes nomas līgums ar termiņu līdz 31.12.2018.

Augstāk minētā zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu – viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu( ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 11.07.2013. tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atteikt SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ.Nr. 42103000806, iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Brūveru grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6498 001 0263, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Aizputes ceļinieks”, Kalvenes iela 73, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

39.§ Par I[:] N[:] pilnvarošanu zemes „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada dome izskatījusi B[:} J[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., 17.06.2013. iesniegumu, kurā lūdz uzmērīt un ierakstīt zemesgrāmatā zemes vienību„Mazsanderi”, kadastra apzīmējums 6498 003 0060, Virgas pag., Priekules nov. uz Priekules novada pašvaldības vārda. Uz zemes vienības atrodas B[:] J[:] piederošas ēkas. Iesniegumam pievienots 1994.gada 10.novembra Privatizācijas akts Nr.331 un 17.06.2013. pilnvara Nr.89, izsniegusi un apstiprinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O[:] N[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 24.01.2007.lēmumu Nr.1.61.§,protokols Nr.2, B[:] J[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Mazsanderi” 4,0 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0060, Virgas pagastā. Ar pirmnomas personu B[:] J[:] 2007.gada 26.februārī noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.VPP-2007/27.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10, augstāk minētā zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

2011.gada 01.jūlijā noslēgts jauns līgums ar Nr.3-36/37-2011 par daļu no zemes „Mazsanderi” 1,0 ha iznomāšanu, Virgas pag., Priekules nov.

Saskaņā ar 10.11.1994. zvērināta notāra L[:] M[:] prakses vietā izdotu privatizācijas aktu Nr.331 uz  zemes vienības „Mazsanderi” atrodas B[:] J[:] piederošas ēkas.

B[:] J[:]  pilnvarojusi I[:] N[:] kārtot visus jautājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., nostiprināšanu zemesgrāmatā ( pilnvara Nr.89, izdota Priekules novada bāriņtiesā, Saules  ielā 1, Priekulē, Priekules nov., pie bāriņtiesas priekšsēdētājas O[:] N[:] 17.06.2013.)

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 18.jūlija finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Pilnvarot I[:] N[:], personas kods [:], veikt visas nepieciešamās   formalitātes zemes vienību „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 003 0060,  4,0 ha platībā uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

2. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, apņemas segt B[:] J[:] pilnvarotā persona I[:] N[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

40.§ Par daļu no zemes ‘’Viģeļi’’ iznomāšanu L[:] R[:], Kalētu pag., Priekules nov

 Priekules novada dome izskatījusi L[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 03.07.2013. iesniegumu par daļu no zemes „Viģeļi” 3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, saskaņā ar grafisko pielikumu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu, protokols Nr.9, 20.§, A[:] A[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi “Viģeļi” 12 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pag., Priekules nov. Zemes vienība piekrīt pašvaldībai. 

Priekules novada dome 2012.gada 31.augustā A[:] A[:] iznomājusi, kā pirmnomas personai, zemes vienību  ar nosaukumu „Viģeļi” 12,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pagastā un tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36K/12-2012 ar termiņu līdz 31.12.2022.

Saskaņā ar Priekules novada domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmumu, protokols nr.7, 24.§, A[:] A[:] atteicās no 3 ha zemes „Viģeļi” ,Kalētu pag., nomas, jo šo zemes daļu pats neapstrādā.

Kalētu pagasta pārvaldē 2012.gada 13.jūnijā zemes nomas līgumu reģistrācijas žurnālā tika reģistrēts zemes nomas līgums, kas noslēgts starp A[:] A[:] un L[:] R[:] par zemes „Viģeļi” 3 ha, Kalētu pagastā iznomāšanu.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 11.07.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna,  Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.augustu L[:] R[:], personas kods [:], daļu no zemes vienības „Viģeļi” 3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0072, Kalētu pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

                 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3.Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4.Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5.Pieņemto lēmumu nosūtīt L[:] R[:], [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules novads.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pielikumā: 24.pielikums – zemes robežu plāns ‘’Viģeļi’’, Kalētu pagasts, Priekules nov.uz 1 lp.