26.04.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)
61.§ Par zemes Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.Š[:].

Priekules novada dome izskatīja J[:] Š[:],  [dzīvesvieta], 30.03.2012. iesniegumu Nr.3-13/376 par zemes gabalu iznomāšanu 2,6, 5,9 un 33,5 ha  platībā.  Iesniegumam pievienoti zemes robežu plāni.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6458 001 2228, 2,6 ha platībā ir ieskaitīta rezerves zemes fondā, zemes vienība ar kadastra Nr.6458 002 0087, 5,9 ha platībā un zemes vienība ar kadastra Nr.6458 001 0351, 33,5 ha  platībā ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.10, 4.§ piekrīt pašvaldībai.

 

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu 29.12. 2009. (prot.Nr.17,7.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:] Š[:] zemes  vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 2228, 2,6 ha platībā uz 1 gadu, zemes vienību  ar apzīmējumu kadastrā  6458 002 0087,  5,9 ha platībā,  un  zemes vienību  ar apzīmējumu kadastrā  6458 001 0351  33,5 ha platībā, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāt uz 5 gadiem,  saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Priekules pagasta zemes lietu speciālistei G.B[:]  sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

62.§ Par zemes Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu L.Ķ[:].

Priekules novada dome izskatīja L[:] Ķ[:],  [dzīvesvieta], 16.03.2012. iesniegumu Nr.3-13/328 par zemes gabala iznomāšanu 2,5 un 3,8 ha  platībā.  Iesniegumam pievienoti zemes robežu plāni.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 002 0079, 2,5 ha platībā un zemes vienība ar kadastra Nr.6482 006 0125, 3,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr.9, 1.§ ir ieskaitīta zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemēs.

 

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu 29.12.2009. (prot.Nr.17,7.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] Ķ[:] zemes reformas pabeigšanai paredzētas    zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6480 002 0079, 2,5 ha platībā un ar apzīmējumu kadastrā  6482 006 0125, 3,8 ha platībā Priekules pag., Priekules nov., saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Priekules pagasta zemes lietu speciālistei G.B[:]  sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

63.§ Par daļu no zemesgabala Ķieģeļu iela 19A, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu E.J[:].

2012.gada 16.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts E[:] J[:] (13.03.2012.) iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu 800 m² platībā , kas atrodas Ķieģeļu iela 19A.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma kadastra informāciju - zemesgabals Ķieģeļu iela 19A, Priekule, (kadastra apzīmējums 6415 002 0041) ir zeme - zemes reformas pabeigšanai, 2910 m² kopplatībā.

Ministru kabineta  30.10.2007.  noteikumu Nr.735Noteikumi par publiskas personas zemes nomu (Noteikumu nosaukums MK 06.03.2012. noteikumu Nr.158 redakcijā) 18.punkts nosaka, ka: „pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: 18.2. apakšpunkts nosaka, ka „zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, 2012.gada 12.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, E.J[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2012.gada 1.maiju iznomāt E[:] J[:] daļu no zemesgabala Ķieģeļu iela 19A, Priekule (apzīmējums kadastrā 6415 002 0041) 880 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, nosakot:

            1.1. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei;

1.2. nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 30.aprīlim.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei  V.R[:] sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts) un uzaicināt rakstiski E.J[:] noslēgt nomas līgumu.

 

3. Nomniekam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks minētajā termiņā nenoslēdz nomas līgumu, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

 4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

64.§ Par zemes „Pie Stūrīšiem”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu A.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 28.03.2012. iesniegumu par zemes „Pie Stūrīšiem” 3,2 ha, kadastra apzīmējums 64640060054, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr.9, zemes vienība “Pie Stūrīšiem” nodota zemes reformas pabeigšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.maiju A[:] B[:], personas kods [:], zemi ar nosaukumu Pie Stūrīšiem 3,2 ha, kadastra apzīmējums 64640060054, Kalētu pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:], 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

65.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Jauneglieni”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.L[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] L[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 27.03.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Jauneglieni”, kadastra apzīmējums 64980040232, 3,7 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10, zemes vienība ar nosaukumu „Jauneglieni”, kadastra apzīmējums 64980040232, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Zemes vienība „Jauneglieni”, Virgas pagastā, bija iznomāta B.S[:] uz laiku līdz 31.12.2011. Nomniekam tika izsūtīta atgādinājuma vēstule par līguma termiņa izbeigšanos. Atbilde netika saņemta, kā arī nomniekam pastāv nekustamā īpašuma un nomas maksas parāds.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 12.04.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.maiju I[:] L[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jauneglieni3,7 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040232, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:], 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

66.§ Par zemes „Ciemi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s „Sleiņi”.

Priekules novada dome izskatījusi z/s „Sleiņi’, reģ.Nr.42101012887, adrese[:], tās īpašnieces L[:] K[:] 10.04.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt rezerves zemes fonda zemi ar nosaukumu „Lielzariņi” 2,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0148 un zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi „Ciemi” 4,3 ha, apzīmējums kadastrā 6498 001 0189, Virgas pagastā, Priekules novadā, ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.23, protokols Nr10, zemes vienība „Ciemi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0189, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.37.§, protokols Nr.16, zemes vienība „Lielzariņi” 2,8 ha, kadastra apzīmējums 64980010148, ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Par rezerves zemes fonda zemes ar nosaukumu „Lielzariņi” 2,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0148, iznomāšanu ir pieteikušies divi pretendenti un līdz ar to tiks uzsākts nomas izsoles process.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.punktu, 12.04.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ganībām ar 2012.gada 01.maiju z/s „Sleiņi”, reģ. Nr.42101012887, īpašniece L[:] K[:], zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi ar nosaukumu ”Ciemi”, Virgas pag., Priekules nov.,  4,3 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6498 001 0189, .  saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu,  slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:]10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

67.§ Par zemes Aizputes ielā 30, Priekule, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu J.B[:].

2012.gada 3.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts J[:] B[:], dzīvojoša {dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts pagarināt 07.05.2010. Zemes nomas  līgums Nr.3-36/24/2010,  par zemes nomu Aizputes ielā 30, Priekule.

2010.gada 7.maijā starp Priekules novada pašvaldību nu J[:] B[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.3-36/24/2010, par daļu no zemesgabala Aizputes iela 30, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 002 0078,  1050 m² platībā nomu, sakņu dārza ierīkošanai,  nomas līguma termiņš  ir līdz  2012.gada 30.aprīlim.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2012.gada 12.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, J[:] B[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt  ar J[:]B[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], 07.05.2010. Zemes nomas  līgumu Nr.3-36/24/2010, par daļu no zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6415 002 0078,  Aizputes iela 30, Priekule, 1050 m² platībā nomu,  līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] sagatavot  šī lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma grozījumus.   

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

68.§ Par nosaukuma „Kaupiņu klēts” piešķiršanu Liepājas rajona Bunkas pagasta graudkopības kooperatīvai biedrībai piederošai graudu noliktavai-kaltei, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta graudkopības kooperatīvās biedrības, reģ. Nr.40003160426, juridiskā adrese „Dzirnavas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā, valdes priekšsēdētājas L[:] G[:], 14.03.2012. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu ”Kaupiņu klēts” graudu noliktavai - kaltei, kas atrodas uz Z[:] A[:] B[:] piederošās zemes [adrese], apzīmējums kadastrā [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Liepājas rajona Bunkas pagasta Graudkopības kooperatīvai biedrība 1994.gada 23.martā par pajām savā īpašumā ieguvusi graudu noliktavu-kalti „Kaupiņi” (privatizācijas akts Nr.58), reģistrēts ar Nr.1653.

Saskaņā ar LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, noteikts, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

Atbilstoši 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktam, adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka) un 12.punktam- novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu.

 

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 03.11.2009. MK noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,12.punktiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

.

1. Piešķirt Liepājas rajona Bunkas pagasta Graudkopības kooperatīvai biedrībai, reģ. Nr.40003160426, piederošai ēkai graudu noliktava - kalte nosaukumu „Kaupiņu klēts”, kas atrodas uz Z[:] A[:] B[:] piederošās zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējumu [:].

 

2. Piešķirt adresi  „Kaupiņu klēts”, Bunkas pagasts, Priekules novads. Grafiskais pielikums (Nr.1)

 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

69.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai „Vecdzintari”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi D[:] M[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], un I[:] K[:], personas kods [:], dzīvojošas  [dzīvesvieta], 23.03.2012. iesniegumu ar lūgumu zemes vienībai [adrese], kadastra apzīmējums [:], piešķirt adresi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], ir D[:] M[:] un I[:] K[:] kopīpašums, katrai ½ domājamā daļa, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.88.

Sakarā ar to, ka kopīpašnieki vēlas reģistrēt kadastra reģistrā jaunbūvi, zemes vienībai [adrese], nepieciešams piešķirt adresi.

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.,28.,31.3.punktu, 12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt zemes vienībai un jaunbūvei [adrese], adresi [adrese]. (Pielikumā: grafiskais pielikums- zemes robežu plāns uz 1 lpp).

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

70.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un nosaukuma [adrese] piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatījusi  I[:] I[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 15.03.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/322) par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.[:]  1,8 ha platībā un nosaukuma [adrese] piešķiršanu. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], pieder I[:] I[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.16.

Nekustamais īpašums [adrese] 4,5 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1.zemes vienība 2,7 ha, kadastra apzīmējums [:], 2. zemes vienība 1,8 ha, kadastra apzīmējums [:].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 2. zemes vienību 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot tai nosaukumu [adrese] un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 8 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav  (G.Ķervija, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], 2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]; 1,8 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:]; 1,8 ha platībā, piešķirt nosaukumu – [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

71.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un nosaukuma [adrese] piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatījusi  E[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta] un S[:] B[:] – B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 15.03.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13a/321) par kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.[:];  3,7 ha platībā un nosaukuma [adrese] piešķiršanu. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

Nekustamais īpašums [adrese], ir E[:] B[:] un S[:] B[:] – B[:] kopīpašums, katrai ½ domājamā daļa, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.154.

Nekustamais īpašums [adrese] 19,9 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 16,2 ha, kadastra apzīmējums [:], 2. zemes vienība 3,7 ha, kadastra apzīmējums [:].

Kopīpašnieki vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 2. zemes vienību 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese] un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.  

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], 2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]; 3,7 ha platībā, saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:]; 3,7 ha platībā, piešķirt nosaukumu – [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

72.§ Par nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Gramzdas pag., Priekules nov., sadalīšanu un jauna nosaukuma „Jaunmežvidi” piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatīja SIA Artis JP, adrese Uliha iela 57, Liepāja, 21.02.2012.  iesniegumu Nr.3-13/210, par nekustamā īpašuma „Mežvidi ” sadalīšanu un jauna nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienots apstiprināts zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums „Mežvidi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 18,7 ha platībā ir reģistrēts Gramzdas zemesgrāmatu nodaļā 06.01.1998., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.73.  Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu (sēdes prot..Nr.3, 3.§.),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Mežvidi”, 18,7 ha platībā, kadastra Nr.6458 002 0014, kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

2. No nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, atdalīt 3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0057  un 4. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0058, atdalītajām  zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Jaunmežvidi”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

73.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatīja Ģ[:] R[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], I[:] B[:] pilnvarotās personas (ģenerālpilnvara  Nr1743, izdota Liepājā Jūras ielā 12 pie zvērinātas notāres A[:] B[:], 27.03.2012.) 04.04.2012.  iesniegumu Nr.3-13/392 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots apstiprināts zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese], 48,86 ha platībā ir reģistrēts Priekules zemesgrāmatu nodaļā 14.04.2008., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.166.  Uz zemes vienībām ēkas un būves neatrodas

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot..Nr. 17. 45.§.),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 48,86 ha platībā, kadastra Nr.[:].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese], atdalīt 5. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:],  atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Lielā  ielā 4, Liepāja, 3400,viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

74.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatījusi  R[:] S[:], pilnvarotās personas G[:] S[:], 01.08.2008. ģenerālpilvara Nr.11148, ko izsniegusi un apliecinājusi zvērināta notāra L[:] M[:] palīgs I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 10.04.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/406) par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], sadalīšanu četros atsevišķos īpašumos, jaunu nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.  11.04.2012. saņemto papildinājumu pie iesnieguma ar lūgumu 4.zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000355517,  pieder R[:] S[:].

Nekustamais īpašums [adrese] 17,72 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām – 1.zemes vienība 0,76 ha, kadastra apzīmējums [:], 2. zemes vienība 7,28 ha, kadastra apzīmējums [:], 3.zemes vienība 5,01 ha, kadastra apzīmējums [:], 4.zemes vienība 4,67 ha, kadastra apzīmējums [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], izveidojot četrus īpašumus, atdalot 1.zemes vienību 0,76 ha, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu – [adrese], 2. zemes vienību 7,28 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese], 3.zemes vienību 5,01 ha, kadastra apzīmējums [:], paturot nosaukumu [adrese],  4. zemes vienību 4,67 ha, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese]  un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma ”Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, kapamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], četros atsevišķos īpašumos, saskaņā ar grafisko pielikumu (robežu plānu):

1.1. atdalot 1.zemes vienību 0,76 ha, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu – [adrese], nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;

1.2. atdalot 2. zemes vienību 7,28 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese], nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;

1.3. atdalot 3.zemes vienību 5,01 ha, kadastra apzīmējums [:], paturot nosaukumu [adrese], nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;

1.4. Atdalot 4.zemes vienību 4,67 ha, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese], nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

75.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot dalīto lietošanas mērķi pašvaldības īpašumiem „Ērgļi”, „Blāzmas”, „Sarmas” Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:]K[:] 20.03.2012.iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem „Sarmas”, „Blāzmas”, „Ērgļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, mainīt zemes lietošanas mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Ērgļi”, kadastra Nr.64980010251, reģistrēts zemesgrāmatā uz Virgas pagasta pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.185.

Nekustamais īpašums „Blāzmas”, kadastra Nr.64980020185, reģistrēts zemesgrāmatā uz Virgas pagasta pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.186.

Nekustamais īpašums „Sarmas”, kadastra Nr.64980020123, reģistrēts zemesgrāmatā uz Virgas pagasta pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.187.

Augstāk minētiem nekustamiem īpašumiem noteikts lietošanas mērķis – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods NĪLM 0701.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Ērgļi”, kadastra Nr.6498 001 0251, zemes eksplikāciju, zeme zem ēkām un pagalmiem sastāda 0,41 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,53 ha.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Blāzmas”, kadastra Nr.6498 002 0185, zemes eksplikāciju, zeme zem ēkām un pagalmiem sastāda 0,58 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,65 ha.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Sarmas”, kadastra Nr.6498 002 0123, zemes eksplikāciju, zeme zem ēkām un pagalmiem sastāda 0,85 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,42 ha.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktam - zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus un 17.7 punktam - lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem Virgas pagastā, Priekules novadā, nosakot dalīto lietošanas mērķi:

 

1.1. nekustamam īpašumam „Ērgļi”, kadastra Nr.64980010251, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 64980010251, 0,32 ha (zem ēkām un pagalma) - vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods NĪLM 0701, 0,39 ha (tīrumi) un 0,04 ha (zem ūdeņiem) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 64980010224, 0,09 ha (zem ēkām un pagalma) - vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods NĪLM 0701, 1,14 ha (tīrumi) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM- 0101, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu plānu;

 

1.2. nekustamam īpašumam „Blāzmas”, kadastra Nr.64980020185, Virgas pag., Priekules nov., 0,58 ha (zem ēkām un pagalmiem), 0,03 ha (zem ceļiem) – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods NĪLM 0701, 1,44 ha (tīrumi), 0,13 ha (augļu dārzs), 0,08 ha (pļavas),0,01 ha (zem ūdeņiem) - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu plānu;

 

1.3. nekustamam īpašumam „Sarmas”, kadastra Nr.64980020123, Virgas pag., Priekules nov., 0,85 ha (zem ēkām un pagalmiem), 0,05 ha (zem ceļiem) - vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods NĪLM 0701, 0,42 ha (tīrumi) - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu plānu.

 

2.  Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

76.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai [adrese].

Priekules novada dome izskatīja I[:] A[:] 07.03.2012. iesniegumu Nr.3-13/283,  par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr.[:], [adrese] un lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

I[:]A[:] ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.8515, 2012. gada 16. janvārī atzina īpašuma tiesības uz īpašumu [adrese] (vēsturiski atradās [adrese]), 5,42 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], 5,42 ha platībā,  [adrese].

 

2. Zemes vienībai [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

77.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai [adrese].

Priekules novada dome izskatīja J[:] J[:], 12.03.2012. iesniegumu Nr.3-13/299, par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr.[:], [adrese].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 J[:] J[:] ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.8519, 2012. gada 16. janvārī atzina īpašuma tiesības uz īpašumu [adrese] (vēsturiski atradās [adrese]), 4,94 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], 4,4 ha platībā,  [adrese].

 

2. Zemes vienībai [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

78.§ Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Liepu aleja 6” un „Ēka” apvienošanu un platības precizēšanu Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 21.03.2012. iesniegumu ar lūgumu apvienot pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Liepu aleja 6” 0,14 ha platībā, kadastra Nr.64640010252, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640010252, un nekustamo īpašumu „Ēkas” 0,19 ha platībā, kadastra Nr.64640010264, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640010264, Kalētu pag., Priekules nov., vienā īpašumā, piešķirot nosaukumu  „Liepu aleja 6” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - transporta līdzekļu garāžu apbūve, kods NĪLM 1104. Kā arī precizēt platību no 0,33 ha uz 0,14 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Liepu aleja 6”, 0,14 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0252, ir pašvaldībai piekrītoša ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9.

Zemes vienība „Ēka” 0,19 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0264, ir pašvaldībai piekrītoša ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008.  lēmumu Nr.5.§, protokols Nr.9.

Augstāk minētās zemes vienības atrodas blakus viena otrai. Zemes vienību „Ēkas” faktiski izmanto O.D[:].

Zemes vienība „Liepu aleja 6” ir apbūvēta. Uz tās atrodas D[:] O[:] piederoša ēka – garāža un 2007.gada 8.maijā ir noslēgts pirmtiesību zemes nomas līgums Nr.235. D[:] O[:] ir izteicis lūgumu par zemes 0,14 ha platībā atsavināšanu.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem,  zemes vienības „Liepu aleja 6”, kadastra apzīmējums 6464001 0252, platība ir 0,14 ha. Dabā zemes platība ir 0,09 ha.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Ēka”, kadastra apzīmējums 6464001 0264, platība ir 0,19 ha. Dabā zemes platība ir 0,05 ha.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.    Apvienot nekustamo īpašumu „Liepu aleja 6”, kadastra Nr.64640010252, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640010252, un nekustamo īpašumu „Ēkas”, kadastra Nr.64640010264, zemes vienības kadastra apzīmējums 64640010264, Kalētu pag., Priekules nov., vienā īpašumā ar nosaukumu „Liepu aleja 6”, saskaņā ar grafisko pielikumu. Apvienotajai zemes vienībai atstājot kadastra apzīmējumu 6464001 0252.

 

2.    Precizēt kopplatību no 0,33 ha uz 0,14 ha.

 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - transporta līdzekļu garāžu apbūve, kods NĪLM 1104.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

79.§ Par pilnvaras izsniegšanu A.K[:] zemes „Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov., uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par pilnvaras izsniegšanu A[:] K[:] zemes„Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov.,  uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda, kas sagatavots pēc    A[:] K[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 20.03.2012.   lūguma veikt zemes„Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada  pašvaldības vārda .

            Ar Priekules pagasta padomes 26.04.2007. lēmumu, protokols Nr.6, D[:] B[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu „Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov., 3,0 ha platībā, kadastra Nr.6482 008 0090  un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

            Ar D[:] B[:] 2007. gada 31. augustā noslēgts zemes nomas līgums par zemes „Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0090, 3,0 ha platībā,  iznomāšanu.

            D[:] B[:] mirusi 04.11.2009. Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr.1587, reģistrētu Liepājā 19.03.2009.g. zvērinātas notāres J[:] J[:] prakses vietā, atstāto mantojumu manto pirmās šķiras mantiniece V[:] B[:].

            Uz zemes vienības „Viršeļi” atrodas V[:] B[:] piederošas ēkas.

V[:] B[:] pilnvarojusi A[:] K[:] kārtot visas lietas valsts, pašvaldību, tiesu un citās iestādēs, sakarā ar viņas valdījumā esošo īpašumu „Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov.  (Pilnvara Nr.1179, izdota Liepājā, Graudu ielā 50, pie zvērinātas notāres 24.05.2011.).

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals „Viršeļi”, kadastra Nr.6482 008 0090,  piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pilnvarot A[:] K[:] veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības „Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0090,  3,0 ha platībā, uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

80.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, ēkai un telpu grupām „Zītari”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, iedzīvotāju reģistra departamenta, informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājas M[:] Z[:],  04.03.2011. vēstuli.

Izvērtējot situāciju dabā konstatēts, ka adresācijas objekts, daudzdzīvokļu ēka  „Zītari”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov., dabā eksistē un atrodas uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 003 0054.  Ēka sadalīta 6 telpu grupās.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa un 2.9. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu ēkai Priekules pag., Priekules nov. - „Zītari”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov..

 

2. Piešķirt adreses sekojošām telpu grupām:

2.1.Zītari 1, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.;

2.2.Zītari 2, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.;

2.3.Zītari 3, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.;

2.4.Zītari 4, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.;

2.5.Zītari 5, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.;

2.6.Zītari 6, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov..

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no  tā spēkā   stāšanās dienas. 

Pasākumu kalendārs