26.04.2018. domes sēde (protokols Nr.6)

175. Par nekustamā īpašuma „ Jaunie Kārkliņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.175                

          (protokols Nr.6, 19.punkts)

 

 Par  nekustamā īpašuma „ Jaunie Kārkliņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX un XX, iesniegums (Nr.2.1.4/18/155-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunie Kārkliņi”, kadastra Nr.6446 007 0011, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Uz nekustamo īpašumu „Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., XX un XX atgrieztas īpašuma tiesības, 14.03.2018. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas gala lēmums Nr. 9-01-K/175.

Nekustamais īpašums „ Jaunie Kārkliņi” 5,08 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 007 0011 sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 2,61 ha, kadastra apzīmējums 6446 007 0011, zemes vienība  2,47 ha, kadastra apzīmējums 6446 007 0060.

Īpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Jaunie Kārkliņi”, kadastra Nr. 6446 007 0011 atdalot zemes vienību 2,47 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0060, piešķirot jaunu nosaukumu „Balki”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunie Kārkliņi” kadastra Nr.6446 007 0011 Bunkas pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 007 0060, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0060  piešķirt jaunu nosaukumu „Balki” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

XX, XX

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMI

 

176. Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.176                

          (protokols Nr.6, 20.punkts)

Par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē , Priekules novadā, nomas līguma pagarināšanu ar  XX

 

2018.gada 21.martā (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/7530-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt 13.01.2015. nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr. 2.3.2/1. Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov., telpa nr.7.

Pamatojoties uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr. 5) 33.§ “Par Priekules pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “Priekules nami”, un  Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “Priekules nami” apsaimniekošanā.

 

Atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 9.punktam, kas  nosaka, “ ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus” .

 

Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 7 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešams Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

Pamatojoties uz 30.12.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu prot.23, 49 §, 13.01.2015. ar XX noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2.3.2/1  par nedzīvojamo telpu nomu Aizputes ielā, Priekule, Priekules novads, 21,0  m2 platībā.

 

Uz minēto telpu XX nav nomas parādu.

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, A.Pinkovskas iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Veikt grozījumus 13.01.2015. Telpu nomas līgumā Nr.2.3.2/1 slēdzot papildus vienošanos ar XX, personas kods XX, izsakot līguma 7.1. punktu šādā redakcijā:

        ‘’Šis līgums ir spēkā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim.’’

2.      Uzdot SIA “Priekules nami”, reģistrācijas nr. 42103020465, noslēgt papildus vienošanos.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai

1eks.SIA“Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv

177. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/34-2012, 3-36/35-2012 un 3-36/32-2012 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.177                

          (protokols Nr.6,  21.punkts)

 Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/34-2012, 3-36/35-2012   un 3-36/32-2012 pagarināšanu  ar XX

 

Priekules novada domē saņemts XX, dzīv.XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 3-36/34-2012, 3-36/35-2012   un 3-36/32-2012.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes nomas līgums Nr.3-36/35-2012 slēgts uz termiņu 01.03.2012.-01.03.2017. uz zemes vienību  “Pagasta Jaunie Tiltiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 005 0543  1,1103 ha platībā.

Zemes nomas līgums nr. 3-36/34-2012 slēgts ar termiņu 01.03.2012.-01.03.2017. uz zemes vienību “Lāčplēši 4”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0134, 0,6686 ha platībā.

Zemes nomas līgums nr. 3-36/32-2012 slēgts ar termiņu 01.03.2012.-01.03.2017. uz daļu no zemes vienības “Izgāztuve”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0220, 0,30 ha platībā.

Minētās zemes vienības ir ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

XX nav nekustamā īpašuma nodokļu un nomas maksas parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr.7, 5.§, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Pagarināt zemes nomas līgumus Nr.3-36/34-2012, 3-36/35-2012 un 3-36/32-2012 ar XX, personas kods XX, slēdzot jaunu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN.

 -papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.

2.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/34-2012, 3-36/35-2012  un 3-36/32-2012. pagarināšanu.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

XX,

nekustamo īpašumu spec.I.Lācītei.

178. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.178                

          (protokols Nr.6,  22.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/675-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, sakņu dārza vajadzībām 200 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums.

             Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem, kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 200 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.maiju  līdz 2023.gada  30.aprīlim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX; Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

179. Par mazdārziņa zemes vienībā ”Bāliņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.179                

          (protokols Nr.6, 23.punkts)

 Par mazdārziņa zemes vienībā ”Bāliņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 18.04.2018. iesniegums, ar  lūgumu iznomāt zemi 0, 045 ha platībā, mazdārziņam, zemes vienībā „Bāliņi”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0251.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols nr.11 pielikumu nr.2.1 zemes vienība ar nosaukumu „Bāliņi” 3,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (apstiprināti ar 31.10.2013.sēdes lēmumu Nr.14, protokols Nr.8):

·         3.2.punktu- pašvaldībai piekrītošie zemes gabali tiek iznomāti uz laiku līdz 5 gadiem;

·         11.punktu- nomas maksa gadā tiek noteikta 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Noteikumi par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības „Bāliņi”  0,045 ha platībā (pielikumā apzīmēts ar Nr.7), kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz  5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu:

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

4. Nomniekiem viena mēneša laikā, no lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

180. Par zemes “Rūtiņas”, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

   LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.180                

          (protokols Nr.6,  24.punkts)

 Par zemes “Rūtiņas”, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

2018.gada 17.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, pilnvarotās personas XX (08.03.2016. Pilnvara ar reģistra Nr.26, izdevusi Priekules novada bāriņtiesa), adrese: “Dāma 2”, Dāma, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Rūtiņas”, Gramzdas pagastā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Rūtiņas” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0055, Gramzdas pagastā ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas iesniedzējai piederošas ēkas: dzīvojamā māja ar palīgēkām. Zemes nomas līgums līdz šim netika noslēgts.

Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.² pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar , personas kods XX, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rūtiņas” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0055, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.05.2028.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS 

181. Par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.181                

          (protokols Nr.6, 25.punkts)

 Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2018.gada 4.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/641-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/7-2012 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  0,85  ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar XX 01.06.2012. slēgts zemes nomas līgums Nr. 3-36B/7-2012 uz minēto zemes vienības daļu līdz 31.12.2017.

XX nav nekustamā īpašuma vai nomas parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr.7, 5.§, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118  0,85 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim,

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX.

 PIELIKUMS

 

 

182. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Lāčplēši ”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.182                

          (protokols Nr.6,  26.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Lāčplēši ”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/646-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Lāčplēši”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām 50 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Lāčplēši” reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000558881 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

             Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt zemi, sakņu dārza vajadzībām, no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, zemes vienības adrese: „Lāčplēši” ,Bunka, Bunkas pagasts, Priekule:

1.1. XX, dzīvojošai XX, 50 m² platībā, (pielikums);

                -  nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN.

    - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

               -   nomas līguma termiņu no 2018.gada 01.maija līdz 2023.gada  30.aprīlim.

               - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

           2. Uzdot Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

               3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

             

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

183. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Dzirnavu iela 4” , Bunkas pag., Priekules novadā XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.183                

          (protokols Nr.6, 27.punkts)

 Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Dzirnavu iela 4” , Bunkas pag., Priekules novadā XX

2018.gada 11. aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/753-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Dzirnavu iela 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., sakņu dārzam   800 m² platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ „Dzirnavu iela 4” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000531615 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

             Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

        Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi personiskai palīgsaimniecībai no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0236, zemes vienības adrese: „Dzirnu iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar:

            1.1. XX,  dzīvojošu XX, 800 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos     nodokļus. 

2.    Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms : XX, Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

184. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.184                

          (protokols Nr.6, 28.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

1. 2018.gada 9.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/717-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvoklis XX ir Priekules novada pašvaldības bilancē.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX ar kopējo platību 50,40 m², tai skaitā dzīvojamā platība 28,80 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. XX līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

185. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.185                

          (protokols Nr.6, 29.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

1. 2018.gada 9.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/719-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvoklis XX, Priekule ir brīvs kopš 27.11.2017. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 45,70 m², tai skaitā dzīvojamā platība 33,50 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

186. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.186                

          (protokols Nr.6,  30.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  07.02.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/3146” par XX piederošo nekustamo īpašumu TIRGUS IELA 3B, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Tirgus iela 3B, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu TIRGUS IELA 3B, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0096, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16571) par laiku 01.01.2010. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 18,18;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 10,89;

KOPĀ                                                             EUR 29,07;

 

-          par zemes īpašumu TIRGUS IELA 3B, Priekulē (kad. Nr. 6415 003 0096, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 262) par laiku 01.01.2009. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 35,95;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 24,04;

KOPĀ                                                             EUR 59,99.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu TIRGUS IELA 3B, Priekulē, Priekules novadā (kad.nr. 6415 003 0096)  par laiku 01.01.2009. – 31.03.2018., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 54,13;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 34,93;

KOPĀ                                                                        EUR 89,06

(Astoņdesmit deviņi euro, 06 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

187. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.187                

          (protokols Nr.6,  31.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      24.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/1087” par XX izīrēto dzīvojamo telpu Miera iela 5-10, Gramzdas pagastā un iznomāto īpašumu PAGASTA PALĪGSAIMNIECĪBAS, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 5-10, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu MIERA IELA 5, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0337, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23198) par laiku 01.01.2012. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 15,24;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 7,52;

KOPĀ                                                             EUR 22,76;

 

par ēku īpašumu MIERA IELA 5, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0337, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23259) par laiku 01.10.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 29,04;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 14,35;

KOPĀ                                                             EUR 43,39;

 

par zemes īpašumu PAGASTA PALĪGSAIMNIECĪBAS, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 003 0093, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 62470) par laiku 01.10.2018. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 0,08;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 0,00;

KOPĀ                                                             EUR 0,08.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem MIERA IELA 5 (kad. nr.6458 001 0337) un PAGASTA PALĪGSAIMNIECĪBAS (kad. Nr. 6458 003 0093), Gramzdas pagastā, Priekules novadā, par laiku 01.10.2011. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 44,36;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 21,87;

KOPĀ                                                                        EUR 66,23

(Sešdesmit seši euro, 23 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

188. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.188                

          (protokols Nr.6,  32.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      14.02.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam Nr.13-4229” par XX izīrēto dzīvojamo telpu Miera iela 4-22, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 4-22, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23079) par laiku 01.10.2011. – 31.12.2013.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,87;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 6,00;

KOPĀ                                                             EUR 12,87;

 

par ēku īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23116) par laiku 01.10.2011. – 31.12.2013.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 14,46;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 12,73;

KOPĀ                                                             EUR 27,19.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 001 0215), par laiku 01.10.2011. – 31.12.2013. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 21,33;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 18,73;

KOPĀ                                                                        EUR 40,06

(Četrdesmit euro, 06 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

189. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.189                

          (protokols Nr.6,  33.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      06.02.2016. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam Nr.16-3338” par XX piederošo nekustamo īpašumu LIEPĀJAS IELA 11A-5, Priekulē un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi Liepājas iela 11A-5, Priekule, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu LIEPĀJAS IELA 11A-5, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0264, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500296) par laiku 01.01.2014. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,00;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 2,55;

KOPĀ                                                             EUR 8,55;

 

par dzīvokļa īpašumu LIEPĀJAS IELA 11A-5, Priekulē (kad. Nr. 6415 900 0264, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503323) par laiku 01.07.2011. – 31.12.2016.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 29,63;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 18,42;

KOPĀ                                                             EUR 48,05.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LIEPĀJAS IELA 11A-5, Priekulē, Priekules novadā (kad. nr. 6415 900 0264), par laiku 01.07.2011. – 31.12.2016. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 35,63;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 20,97;

KOPĀ                                                                        EUR 56,60

(piecdesmit seši euro, 60 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

190. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.190                

          (protokols Nr.6,  34.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      16.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/100” par XX piederošo ēku īpašumu un iznomāto zemes īpašumu BURTNIEKI, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi „Pauļi”, Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3487.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu BURTNIEKI, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 002 0097, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6381) par laiku 01.07.2012. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 237,49;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 125,82;

KOPĀ                                                             EUR 363,31;

 

par ēku īpašumu BURTNIEKI, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 002 0097, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15752) par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 10,66;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 6,58;

KOPĀ                                                             EUR 17,24.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kodsXX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu BURTNIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 002 0097), par laiku 01.01.2011. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 248,15;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 132,40;

KOPĀ                                                                        EUR 380,55

(Trīs simti astoņdesmit euro, 55 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

191. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.191                

          (protokols Nr.6,  35.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      02.02.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/2585” par XX izīrēto dzīvojamo telpu LIELĀS GOBAS-5, Priekules pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi LIELĀS GOBAS-5, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu LIELĀS GOBAS, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 006 0130, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11347) par laiku 01.07.2005. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 71,90;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 35,96;

KOPĀ                                                             EUR 107,86;

 

par ēku īpašumu LIELĀS GOBAS, Priekules pagastā (kad. Nr. 6482 006 0130, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14763) par laiku 01.01.2010. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,68;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 10,30;

KOPĀ                                                             EUR 26,98.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LIELĀS GOBAS, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6482 006 0130), par laiku 01.07.2005. – 31.03.2018. sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 88,58;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 46,26;

KOPĀ                                                                        EUR 134,84

(Viens simts trīsdesmit četri euro, 84 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

192. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.192                

          (protokols Nr.6,  36.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      23.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/889” par XX piederošo ēku īpašumu un iznomāto zemes īpašumu GRAVENIEKI, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi „Gravnieki”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3487.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. N.Strēles nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs: 

 

par zemes īpašumu GRAVENIEKI, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 003 0092, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6057) par laiku 01.01.2009. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 826,34;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 631,56;

KOPĀ                                                             EUR 1457,90;

 

par ēku īpašumu GRAVENIEKI, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 003 0092, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15527) par laiku 01.07.2010. – 31.03.2018.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 21,53;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 12,21;

KOPĀ                                                             EUR 33,74.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu GRAVENIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad. nr. 6458 003 0092), par laiku 01.01.2009. – 31.03.2018. sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 847,87;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 643,77;

KOPĀ                                                                        EUR 1491,64

(Viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viens euro, 64 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks.XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

193. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.193                

          (protokols Nr.6, 37.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  14.02.2012. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam Nr.12-3051” par XX iznomāto nekustamo īpašumu MIERA IELA 4-20, Gramzdas pagastā un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi Miera iela 4-20, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215 001, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23114) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 9,87;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 9,47;

KOPĀ                                                             EUR 19,34;

 

-          par zemes īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā (kad. Nr. 6458 001 0215, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 22974) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 4,98;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 4,76;

KOPĀ                                                             EUR 9,74.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MIERA IELA 4, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6458 001 0215)  par laiku 01.01.2011. – 31.12.2012., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 14,85;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 14,23;

KOPĀ                                                                        EUR 29,08

(Divdesmit deviņi euro, 08 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

194. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.194                

          (protokols Nr.6,  38.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.                  26.01.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/1669” par XX iznomāto zemi un lietošanā esošām ēkām JOSTIŅI, Kalētu pagastā un iznomāto īpašumu ZVIEDRU VĀRTU IELA 3, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi „Jostiņi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.04.2018. XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      26.04.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu ZVIEDRU VĀRTU IELA 3, Priekulē (kad. Nr. 6415 507 0002, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 39698) par laiku 01.04.2013. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 5,14;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 2,00;

KOPĀ                                                             EUR 7,14;

 

-          par ēku īpašumu JOSTIŅI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 006 0014, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 20265) par laiku 01.07.2013. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,81;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 2,51;

KOPĀ                                                             EUR 9,32;

 

-          par zemes īpašumu JOSTIŅI, Kalētu pagastā (kad. Nr. 6464 006 0014, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 20264) par laiku 01.07.2011. – 31.03.2018.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 164,84;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 108,74;

KOPĀ                                                             EUR 273,58.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem JOSTIŅI, Kalētu pagastā (kad.nr. 6464 006 0014) un ZVIEDRU VĀRTU IELA 3, Priekulē (kad. Nr. 6415 507 0002), Priekules novadā   par laiku 01.07.2011. – 31.03.2018., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 176,79;

nokavējuma nauda līdz 26.04.2018. –            EUR 113,25;

KOPĀ                                                                        EUR 290,04

(Divi simti deviņdesmit euro, 04 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 7.jūnijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 8.jūnijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.