26.04.2018. domes sēde (protokols Nr.6)

215. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Dārza iela 1”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.215                

          (protokols Nr.6,  59.punkts)

 Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Dārza iela 1”, Virgas pagastā, Priekules novadā

Izskatot jautājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Dārza iela 1”, Virgas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Zemes vienībai “Dārza iela 1” ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0095  0,5689 ha platībā, Virgas pagastā noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.  Faktiskā lietošana ir individuālo dzīvojamā māju apbūves zeme. Noteiktais zemes lietošanas veids neatbilst faktiskajai lietošanai.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas Virgas pagasta Purmsātu ciema teritorijā mazstāvu dzīvojamās mājas apbūves teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 17.7 punktam- lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Noteikumu 18.punkts nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei - tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks (turpmāk - persona). Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.; 18. un 29.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Dārza iela 1”, kadastra Nr.6498 004 0095, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0095, Virgas pagastā, Priekules novadā, no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi, NĪLM kods – 0601.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmuma 1 eks.izsūtāms: Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

216. Par nekustamā īpašuma ”Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.216                

          (protokols Nr.6,  60.punkts)

Par nekustamā īpašuma ”Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2018.gada 03.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/615-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Mazsanderi”, kadastra Nr.6498 003 0060, Virgas pagastā (turpmāk- nekustamais īpašums), sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0164  2,0 ha platībā, pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000534678.

Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums “Mazsanderi”, kadastra Nr.6498 503 0003. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā uz iesniedzēja vārda.

Ar iesniedzēju ir noslēgts zemes nomas līgums par zemes nomu ēku uzturēšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mazsanderi”, kadastra Nr.6498 003 0060, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0164 – 2,0 ha platībā, Virgas pagastā.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

PIELIKUMS

217. Par zemes “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.217                

          (protokols Nr.6,  61.punkts)

Par zemes “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX 28.03.2018. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/18/597-S) ar lūgumu iznomāt zemi “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0347,  0,03 ha platībā ēkas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0347 ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14, ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

 

Pēc valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem, nekustamam īpašumam “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve - kods 1003 .

Uz iepriekšminētās zemes vienības atrodas kadastrā nereģistrēta būve.

Būves piederība nav noskaidrota.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, zemi ar nosaukumu “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0347 0,03 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2018. līdz 30.04.2028. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:    XX,                              

                      nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

PIELIKUMS

218. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Brīvības iela 57a , Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.218                

          (protokols Nr.6,  62.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Brīvības iela 57a , Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/532-S), ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes Brīvības iela 57a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0076 , mazdārziņa vajadzībām 600 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Brīvības iela 57a, Priekule, Priekules novads ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

 Ar  XX mazdārziņa nomas līgums slēgts līdz 31.12.2014., līguma nr. 3-36/14-2013.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parāda XX nav.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem, kuru platība ir vairāk kā      400 m2, ne mazāk kā 7.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 004 0076, zemes vienības adrese: Brīvības iela 57a, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 600 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 7.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.maija  līdz 2023.gada  30.aprīlim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX,

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

219. Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.219                

          (protokols Nr.6,  63.punkts)

Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu XX

 

2018.gada 4.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/18/640-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu 55.6 m2 platībā. Nomas telpas atrodas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Telpa, kuru lūdz XX, nav iznomāta.

XX telpa nepieciešama saimnieciskās darbības veikšanai.

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Voldemara Santa iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Noslēgt  nomas līgumu ar XX, personas kods XX, dzīvo XX,  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu, ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 55,6 m2 nomu (skat.pielikumā  izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

    1.2. nomas termiņu no 2018.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.jūnijam. 

2.    Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

3.    Uzdot Priekules novada nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. XX

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

PIELIKUMS

220. Par daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules novadā nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.220                

          (protokols Nr.6,  64.punkts)

Par daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules novadā nomu  XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX  dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pagasts, Priekules novads 2,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 006 0157 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, nekustamais īpašums „Priekules pagasta palīgsaimniecības” ar kadastra Nr. 6482 004 0107 10,11 ha kopplatībā ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes gabals „Priekules pagasta palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0157 ir neapbūvēts.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Ar 2018.gada 1.maiju iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības „Priekules pagasta palīgsaimniecības” 2,00 ha platībā Priekules pag. ,Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0157 slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

1.1.                            nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

1.2.                            nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 30.aprīlim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

  1. Uzdot  nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

nekustamo īpašumuspeciālistei Ilze Lācītei

XX.

PIELIKUMS

221. Par daļu no pašvaldības zemes „Kārsgaļi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.221                

          (protokols Nr.6, 65 .punkts)

Par daļu no pašvaldības zemes  „Kārsgaļi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2018.gada 4.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/647-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX,  dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Kārsgaļi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0407, 2,0  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kārsgaļi” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums uz minēto zemes vienības daļu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr. 7, 5.§ , „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Kārsgaļi, apzīmējums kadastrā 6446 001 0407 2,0 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums) nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

 XX.

PIELIKUMS

222. Par zemes “Kaupiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads nomu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.222                

          (protokols Nr.6, 66.punkts)

Par zemes “Kaupiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads nomu XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums iesniegumu Nr. 2.1.4/17/2003-S  ar lūgumu iznomāt zemi “Kaupiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0047, 4,80  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Kaupiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0047 4,80 ha platībā ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu nr. 10 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Uz augstākminētās zemes vienības atrodas Priekules novada pašvaldībai nepiederoša dzīvojamā ēka un 3 palīgēkas..

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem XX ir dzīvojamās ēkas un palīgēku tiesiskais valdītājs.

Zemes nomas līgums Nr. B_5/2007, kas noslēgts ar XX, beidzies 31.12.2016.

Uz 05.04.2018. XX izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un ēkām 75,51 EUR apmērā un nomas parāds par zemi 74,43 EUR apmērā, parāds nomaksāts 11.04.2018. Bunkas pagasta kasē.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt XX, personas kods XX, nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Kaupiņi” , Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0047  0,7 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.05.2018. līdz 30.04.2019. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, ar iespēju līgumu pagarināt, ja nomnieks neveido atkārtoti parādus uz iznomāto zemes vienību.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

XX

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

PIELIKUMS

223. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/8-2013 un 3-36B/29-2013 pagarināšanu ar z/s Sudrabkalni

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.223                

          (protokols Nr.6,  67.punkts)

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/8-2013 un 3-36B/29-2013 pagarināšanu  ar z/s Sudrabkalni

 

Priekules novada domē saņemts z/s Sudrabkalni reģ.nr. 42101014341, īpašnieces XX, dzīv.XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 3-36B/8-2013 un 3-36B/29-2013.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes nomas līgums Nr.3-36B/29-2013 slēgts uz termiņu 01.07.2013.-30.06.2018. uz daļu no zemes “Pie Robežniekiem”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 006 0122 1,10 ha platībā.

Zemes nomas līgums nr. 3-36B/8-2013 slēgts ar termiņu 01.01.2013.-01.01.2018. uz zemes vienību “Zeme reformas pabeigšanai”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0137, 2,40 ha platībā.

Minētās zemes vienības ir ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Z/s Sudrabkalni nav nekustamā īpašuma nodokļu un nomas maksas parādu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt zemes nomas līgumus Nr.3-36B/8-2013 un Nr.3-36B/29-2013 ar z/s Sudrabkalni, reģistrācijas nr. 42101014641, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par zemes nomas līgumu Nr. Nr. 3-36B/8-2013 un 3-36B/29-2013 pagarināšanu.

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                        

zs Sudrabkalni īpašniecei XX

Nekustamo īpašumu spec.I.Lācītei.

 

224. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.224                

          (protokols Nr.6,  68.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 27.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/574-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 15.09.2017.

2.2. XX šobrīd dzīvo bez deklarētās dzīvesvietas (no XX, Priekules novads izdeklarēts pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes lēmuma pamata).

2.3. XX nav parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

2.4. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.5. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 39,70 m², tai skaitā dzīvojamā platība 30,20 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

225. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.225                

          (protokols Nr.6,  69.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

         2018.gada 4.aprīlī, reģ.Nr.2.1.5/18/635-S, Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības pagasta īres dzīvoklim XX, Priekules novadā,  LV-3433.

         Dzīvoklim ir pasūtīti divi logi, bet vēl nav nomainīti, jo dzīvoklis ir brīvs no 2018.gada janvāra. Dzīvoklī ir krāsns. Dzīvokļa apkurei vajadzēs malku.

     1.  Ar  Virga pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

          2.1. 2018.gada 3.aprīlī neuzmanības dēļ XX dzīvesvietā XX izcēlās ugunsgrēks un izdega viss dzīvoklis un atjaunot to pavasara periodā nav iespējams.

          2.2. Strādā palīgdarbus ZS Paplakā un sola, ka ar Dzīvojamās telpas īres nomaksu problēmas nebūs.

 

       3. Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr.576, protokols Nr.8, 46.punkts) 4. un 5.punktu, dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam.

       

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1.Piešķirt XX īres tiesības uz īres dzīvokli XX, Priekules nov.,  ar kopējo platību 20.04 m² uz laiku līdz 2018.gada 1.septmbrim līdz atradīs piemērotu dzīvesvietu vai sakārtos izdegušo dzīvokli.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

         3. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja .

226. Par Dzīvojamās telpas piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.226                

          (protokols Nr.6, 70.punkts)

Par Dzīvojamās telpas piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 29.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/602-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis XX, Priekules novads.

2.2. Faktiskā XX dzīvesvieta ir XX, Priekule. Dzīvojamā māja ir avārijas stāvoklī.

2.3. Dzīvoklis ir brīvs no 27.03.2018.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt īres tiesības XX uz 2 (divistabu) dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 26,40 m², tai skaitā dzīvojamā platība 19,80 m².

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.      XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5.      Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

227. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.227                

          (protokols Nr.6,  71.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 27.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/18/570-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējusi un dzīvo XX, Priekules novads.

2.2. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta pirmo daļu, SIA “Priekules nami” ir saņēmuši dokumentu (Priekules novada Sociālā dienesta 04.04.2018. izziņa), kas apliecina, ka XX ir tiesīga saņemt palīdzību.

Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmo punktu, 13.panta ceturtās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu, Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 2.1.,3.1.punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XXX uz vienistabas dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 28,9 m², tai skaitā dzīvojamā platība 15,90 m².

      2. Īres tiesības tiek piešķirtas uz 1 (vienu) gadu.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

228. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.228                

          (protokols Nr.6, 72.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            2018.gada 3.aprīlī reģ.Nr.2.1.5/18/614-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX p.k.XX iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības pagasta īres dzīvoklim XX, Priekules novadā,  LV-3433.

            Kopš 2018.gada 13.marta  dzīvoklis ir brīvs un pieejams īrei. Dzīvoklis ir izīrēšanas kārtībā, tajā ir krāsns apkure.

     1.  Ar  Virga pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

      1.1. Iesnieguma iesniedzēja ar 1,4 gadīgo dēlu vēlas dzīvot XX. Šā gada jūnijā dekrēta atvaļinājums beigsies un iesniedzēja vēlas doties strādāt atpakaļ XX.

     1.2. Pašreiz iesniedzēja dzīvo pie radiem XX pagastā.

      1.3. Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka ar Dzīvojamās telpas īres samaksu problēmu nebūs.

2. Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējai.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         1.Piešķirt XX, p.k. XX, īres tiesības uz īres dzīvokli XX, Priekules nov., LV-3433 ar kopējo platību 44.3m².

            2.Pirmais īres tiesību termiņš ir seši mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

      3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

      4. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

229. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.229                

          (protokols Nr.6,  73.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 21.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind.2.1.4/18/531-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis XX.

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams sakarā ar to, ka darbavieta ir XX.

2.3. XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli XX ar kopējo platību 47,2 m², tai skaitā dzīvojamā platība 30,00 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

230. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.230                

          (protokols Nr.6, 74.punkts)

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

2018. gada 12.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 700 EUR apmērā inventāra iegādei (zirgu iemauktiem) dalības maksām Baltijas kausā 2018, divām Latvijas ieskaites sacensībām.

 

Izskatot pieteikumu konstatēts, ka:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumā pievienota atsauce (hipersaite) uz Latvijas Jātnieka federācijas tīmekļa profilu, kurā pieejama informācija par iesniedzēja panākumiem. Pārbaudot federācijas tīmekļa profilā publicētos sacensību rezultātus par 2017.gadu, konstatēts, ka iesniedzēja vairākās sacensībās ir ieguvusi godalgotas vietas un līdz ar to pieteikums šajā daļā atzīstams par atbilstošu saistošo noteikumu 6.1. un 9.punkta prasībām.

[4] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis, pieteikumā norādot finansējuma izlietošanas izmaksu pozīcijas un to paredzamos apmērus, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Piešķirt XX finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai 426,86 EUR apmērā.

2.                  Noteikt, ka finansiālais atbalsts izlietojams pieteikumā norādīto mērķu sasniegšanai. Finansējuma saņēmējs atbildīgs par saistošo noteikumu 13.punktā minētās atskaites iesniegšanu. Atskaite par izlieto finansējumu iesniedzama līdz 2018.gada 31.decembrim.

231. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.231                

          (protokols Nr.6,  75.punkts)

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

2018. gada 12.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 750 EUR apmērā dalības maksām pajūgu braukšanas sacensībās - FEI CAI 2 Igaunijā, FEI CAI 2 starptautiskajās sacensībās Lietuvā un dalības maksai Baltijas kausā 2018, Latvijas čempionātā pajūgu braukšanā.

 

Izskatot pieteikumu konstatēts, ka:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumā pievienota atsauce (hipersaite) uz Latvijas Jātnieka federācijas tīmekļa profilu, kurā pieejama informācija par iesniedzēja panākumiem. Pārbaudot federācijas tīmekļa profilā publicētos sacensību rezultātus par 2017.gadu, konstatēts, ka iesniedzēja vairākās sacensībās ir ieguvusi godalgotas vietas un līdz ar to pieteikums šajā daļā atzīstams par atbilstošu saistošo noteikumu 6.1. un 9.punkta prasībām.

[4] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis, pieteikumā norādot finansējuma izlietošanas izmaksu pozīcijas un to paredzamos apmērus, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Piešķirt XX finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai  426,86 EUR apmērā.

2.                  Noteikt, ka finansiālais atbalsts izlietojams pieteikumā norādīto mērķu sasniegšanai. Finansējuma saņēmējs atbildīgs par saistošo noteikumu 13.punktā minētās atskaites iesniegšanu. Atskaite par izlieto finansējumu iesniedzama līdz 2018.gada 31.decembrim.

232. Par Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.232                

          (protokols Nr.6, 76 .punkts)

Par Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu

 

2018.gada 29.martā pašvaldības dome ar lēmumu Nr. 99 apstiprināja Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu.

Nepieciešams apstiprināt komisijas sastāvu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 12.09.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.545. 14.punktu,  un 29.03.2018. Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izveidot Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisiju 3 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā:

2.1. Olga Niedola;

2.2. Agrita Purviņa;

2.3. Dace Putniņa.

            3.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: Visiem komisijas locekļiem.

233. Par Mārča Zīverta atbrīvošanu no Priekules novada komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām locekļa pienākumu pildīšanas

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.233                

          (protokols Nr.6,  77.punkts)

Par Mārča Zīverta atbrīvošanu no Priekules novada komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām locekļa pienākumu pildīšanas

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām locekļa Mārča Zīverta 06.04.2018.iesniegums ar lūgumu atbrīvot no  komisijas locekļa pienākumu pildīšanas sakarā ar dzīves vietas maiņu.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, 29.08.2013. Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma 2.punktu,

atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot Mārci Zīvertu no Priekules novada komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 1.maiju.

 

Izsūtāms: Mārcis Zīverts, Komisija sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām

 

234. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 26.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.234                

          (protokols Nr.6, 78.punkts)

 

 Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā

 

            Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles  komisijas sastāvā nepieciešams izdarīt izmaiņas.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atbrīvot Ilzi Sokolovsku no Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 1.maiju.

 

2.Apstiprināt Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā ar 2018.gada 1.maiju:

2.1.Ināru Avotiņu;

2.2.Ritu Vaivari.

 

Izsūtāms: I.Sokolovskai; I.Avotiņai; R.Vaivarei, Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.