26.11.2020. domes sēde (protokols Nr.15)

757. Par dzīvokļa piešķiršanu  XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.757           

          (protokols Nr.15,  19.punkts)

 

 

Par dzīvokļa piešķiršanu  XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

758. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                              

Nr.758           

          (protokols Nr.15,  20.punkts)

 

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

759. Par 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.759           

          (protokols Nr.15, 21 .punkts)

 

 

Par 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 26.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1968-S, ar lūgumu pagarināt 01.12.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 01.decembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/39/2010 par zemes vienību Virgas pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām:

 1. “Pie Brūveru pļavas” 0,4 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0168;
 2.  “Pie Brūveru pļavas” 0,7 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0169;
 3.  “Pieniņi” 1,3 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0179;
 4.  “Tereses” 3,2 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0170.

 Līguma termiņš noteikts līdz 2015.gada 31.decembrim.

2015.gada 06.janvārī noslēgta vienošanās Nr.2.3.4/3 par platības precizēšanu zemes vienībām: “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 64980040168 no 0,4 ha uz 0,329 ha, “Tereses”, kadastra apzīmējums 64980040170, no 3,2 ha uz 3,7345 ha.

2016.gada 11.janvārī noslēgta vienošanās Nr.2.3.4/1 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 31.decembrim.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 01.12.2020. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu Virgas pagastā, Priekules novadā.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. 4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2025.

4.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 68,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

760. Par 22.10.2015. zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņa pagarināšanu  ZS “Jaunvēveri”, Gramzdas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.760           

          (protokols Nr.15,  22.punkts)

 

Par 22.10.2015. zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņa pagarināšanu  ZS “Jaunvēveri”, Gramzdas pagastā

 

2020.gada 22.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Jaunvēveri”, reģ.Nr.42101042994, adrese “Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., tās īpašnieka XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1950-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Līdumu ferma”, kadastra apzīmējums 6458 002 0201, Gramzdas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gada 22.oktobrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.51/2015 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības “Līdumu ferma” 1,59 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 002 0201, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.01.2021.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Uz iznomātās zemes vienības atrodas kūts drupas. Šī teritorijas daļa būtu izdalāma no iznomātās zemes platības.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa un jāprecizē iznomātā platība.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 22.10.2015.zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 22.10.2015. zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2025.;

4.2. iznomāto platību 1,3 ha;

4.3. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: ZS “Jaunvēveri”, “Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

761. Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.761           

          (protokols Nr.15,  23.punkts)

 

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 26.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1970-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Purmsātu muiža” 0,3515 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, Priekules novadā, pieder pašvaldībai.

2015.gada 16.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/185 (turpmāk- līgums) par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,01 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, iznomāšanu šķūņa uzturēšanai.

Līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 01.novembrim.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņu uz desmit gadiem, nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim.

4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

762. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Avotiņi”,  Gramzdas pag., Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.762           

          (protokols Nr.15,  24.punkts)

 

Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Avotiņi”,  Gramzdas pag., Priekules nov.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā zemes vienībai ar nosaukumu „Avotiņi”, kadastra apzīmējums 6458 001 0116, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrēta platība 2,2 ha, bet kadastra kartē platība ir 1,9  ha.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.14, 47.§, zemes vienība “Avotiņi” 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0116, Gramzdas pagastā, piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,10.04.2012.Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 2.punktu un 132.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt platību zemes vienībai „Avotiņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0116, no 2,2 ha uz 1,9 ha.

2. Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

763. Par daļu no zemes vienības “Avotiņi”, kadastra apzīmējums 64580010166, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.763           

          (protokols Nr.15,  25.punkts)

 

 

Par daļu no zemes vienības “Avotiņi”, kadastra apzīmējums 64580010166, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

 2020.gada 27.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1989-S, ar lūgumu iznomāt zemi zemes vienībā “Avotiņi”, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Avotiņi” 2,2 ha kopplatībā (kadastrā), kadastra apzīmējums 6458 001 0116, Gramzdas pagastā ir pašvaldībai piekrītošā zeme. Platība pēc kadastra kartes 1,9 ha.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas (neapdzīvotas). Daļa no zemes vienības “Avotiņi” 1,5 ha platībā ir iznomāta citai personai lauksaimniecības vajadzībām.

Neiznomāta ir aptuveni 0,4 ha zemes (pagalms).

Iesniedzējs vēlas nomāt zemi reto augu stādu audzētavas izveidošanai.

Iznomājamā platība ir aptuveni 0,25 ha.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunkts nosaka, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto , t.i. 28 euro gadā).[…].

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR bez PVN.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu un 30.4.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes vienības “Avotiņi” 0,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0116, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu M.Narvilam.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības “Avotiņi” 0,25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0116, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām (reto augu stādu audzētavas izveidošanai), saskaņā ar grafisko pielikumu.

4. Noteikt:

4.1. nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim;

4.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR.  Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

764. Par  nekustamo īpašumu “Gramzdas kapi”, “Dāmas kapi” un “Aizvīķu kapi”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.764           

          (protokols Nr.15,  26.punkts)

 

 

Par  nekustamo īpašumu “Gramzdas kapi”, “Dāmas kapi” un “Aizvīķu kapi”, Gramzdas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Izskatot jautājumu par nekustamo īpašumu “Gramzdas kapi”, “Dāmas kapi” un “Aizvīķu kapi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

            Ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.sēdes lēmumu, protokols nr.10, 4.§, zemes vienībām “Gramzdas kapi” 3,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64580010229, “Dāmas kapi” 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64580020138 un “Aizvīķu kapi” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64580030108 noteikts statuss- pašvaldībai piekrītošās zemes.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 41.§, augstāk minētajām zemes vienībām precizētas platības:

 • “Gramzdas kapi” no 3,3 ha uz 2,5204 ha;
 • “Dāmas kapi” no 1,4 ha uz 0,7385 ha;
 • “Aizvīķu kapi” no 2,0 ha uz 2,7218 ha.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda sekojošus pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus Gramzdas pagastā:

1.1. “Gramzdas kapi”, kadastra Nr.6458 001 0229, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 001 0229;

1.2. “Dāmas kapi”, kadastra Nr.6458 002 0138, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 002 0138;

1.3. “Aizvīķu kapi”, kadastra Nr.6458 003 0108, zemes vienības kadastra apzīmējums 6458 003 0108;

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Gramzdas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

765. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64980040156, 64980040513, 64980040025 un 64980040134 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.765           

          (protokols Nr.15,  27.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64980040156, 64980040513, 64980040025 un 64980040134 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

Pašvaldībai piekrīt zemes vienības Virgas pagastā:

 1. “Celiņi” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040156;
 2. “Pie Brūveru pļavas” 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040025;
 3. “Vizuļi” 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040513;
 4. “Arnoldi” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498004013

Augstāk minētās zemes vienības atrodas blakus un robežojas. Zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ir atsevišķi kadastra objekti.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējās ierakstīšanas zemesgrāmatā un 18.1 panta otro daļu nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms, […].

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas otrajā punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.pantu, 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apvienot blakus esošās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Virgas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 6498 004 0156, 6498 004 0025, 6498 004 0513 un 6498 004 0134 vienā zemes vienībā, saglabājot jaunizveidoto zemes vienību nekustamā īpašuma “Celiņi”, kadastra numurs 6498 004 0156 sastāvā, saskaņā ar grafisko pielikumu (  pielikums).

2. Precizēt jaunizveidotās zemes vienības kopplatību uz 1,5 ha (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams: Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

766. Par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.766           

          (protokols Nr.15,  28.punkts)

 

 

Par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 03.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2040-S, ar lūgumu pagarināt 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gada 23.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/196 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības daļas “Pagasta palīgsaimniecības” 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0177, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.01.2021.

2017.gada 09.maijā tika noslēgta vienošanās Nr.2.3.4/17/564 par iznomātās platības precizēšanu uz 6,8 ha un mainīta nomas maksa.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2025.;

4.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

767. Par adreses “Lauciņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.767           

          (protokols Nr.15,  29.punkts)

Par adreses “Lauciņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 

Izskatot jautājumu par adreses “Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov. likvidēšanu tika konstatēts, ka:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0499 un adresi “Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov. nav apbūvēta. Ēkas no kadastra reģistra dzēstas 2020.gada 04.novembrī un dabā nav.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Likvidēt adresi “Lauciņi”, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 002 0499, kods adrešu reģistrā- 103818494.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, VZDKRN@90000030432,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

768. Par 11.01.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.768           

          (protokols Nr.15,  30.punkts)

 

 

Par 11.01.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu

 

Izskatot jautājumu par 11.01.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu, tika konstatēts:

2016.gada 11.janvārī ar XX (turpmāk tekstā- nomnieks) tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/2 par zemes vienības “Spalvas” 9,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pagastā, Priekules novadā iznomāšanu. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas nomniekam lietošanā esoša dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas.

Līgumu termiņš noteikts līdz 2021.gada 03.janvārim.

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr.9, zemes vienībai “Spalvas”, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, noteikts statuss- pašvaldībai piekrītoša zeme.

Sakarā ar nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu nomniekam uz deklarēto dzīvesvietu tika  nosūtīts brīdinājums (29.09.2020., reģ.Nr.2.1.7/20/1049-N) par parāda samaksu līdz 2020.gada 06.novembrim.

Līdz 2020.gada 09.novembrim ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa maksājums (daļējs). Zemes nomas maksas maksājumi nav veikti.

Nomniekam ir uzsākta nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa.

Uz 09.11.2020. parāds sastāda: nomas maksa- 416,52 EUR un nekustamā īpašuma nodoklis- 712,40 EUR. Pēdējais nomas maksas maksājums saņemts 04.10.2017.

11.01.2016.Zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2 7.1.2. apakšpunkts nosaka, ka līgums izbeidzas, ja nomnieks  nav veicis līguma III un V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 11.01.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2 7.1.2.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2020.gada 30.novembri 11.01.2016. zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/2, kas noslēgts ar XX, personas kods XX.

2. Noteikt, ka esošie nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādi jānomaksā līdz 2020.gada 31.decembrim.

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

769. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.769           

          (protokols Nr.15,  31.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 05.11.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/2060-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 67,2 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a , Priekule , Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0073 , kadastra apzīmējums 6415 001 0086   67,2 m² platībā, iznomāšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 67,2 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.decembra līdz 2025.gada  30.novembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

770. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.770           

          (protokols Nr.15,  32.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 30.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/2017-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.              

XX uz savstarpējās vienošanās pamata iegādājies garāžu Paplakas ielā 28, Priekule, Priekules novads (garāža iegādāta no XX).

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX  daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0007, kadastra apzīmējums 6415 001 0007  65,28 m2, slēdzot zemes nomas līgumu, nosakot:
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2020.gada 01.decembra līdz 2029.gada 30.novembrim.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • XX;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

771. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/19/1087  pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.771           

          (protokols Nr.15,  33.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/19/1087  pagarināšanu ar XX

 

2020.gada 5.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/2063-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/19/1087 uz daļu no zemes vienības  „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 003 00168 , kadastra apzīmējums 6446 003 0167   0,006 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pie Saules iela 10”,Tadaiķi,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar 17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.11, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0167 atrodas garāžas ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 002, kuras atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē. Zeme XX nepieciešama garāžas uzturēšanai, remontējamo mašīnu īslaicīgai novietošanai.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/19/1087 uz daļu no zemes vienības  “Pie Saules iela 10”, kad. apz. 6446 003 0168 , 0,006  ha platībā ar Ģirtu Jēkabsonu noslēgts 01.08.2019.

Nomas līgums beidzies 31.08.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem,, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes vienības „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 003 0168, kadastra apzīmējums 6446 003 0168   0,006 ha platībā, iznomāšanu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļu no zemes vienības „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi , Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.4/19/1087, uz daļu no zemes vienības „Pie Saules iela 10” , Tadaiķi , Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 003 0168 , kadastra apzīmējums 6446 003 0168, 0,006 ha platībā ar XX, personas kods XX, dzīvojošu: XX (pielikums), slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :

 

  • nomas maksu 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR (bez PVN) gadā.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 2.augusta līdz 31.07.2022.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmumu izsūtīt:

 • XX ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

772. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/7  pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.772           

          (protokols Nr.15,  34.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/7  pagarināšanu ar XX

 

2020.gada 27.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1983-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/7 uz zemes vienību  „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0164   0,48 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/7 uz zemes vienību “Krotes Ziedkalni” 0,48 ha platībā ar XX,  noslēgts 01.12.2015.

Nomas līgums beigsies 30.11.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX, personas kods XX , uz zemes vienību nekustamā īpašumā „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0164, 0,48 ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai ar XX uz nekustamā īpašuma zemes vienību „Krotes Ziedkalni” , Bunkas pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.4/7, uz zemes vienību „Krotes Ziedkalni” , Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0021, kadastra apzīmējums 6446 001 0164, 0,48 ha platībā, ar XX, personas kods XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.decembra līdz 30.11.2025.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

773. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/41-2011 pagarināšanu ar XX

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.773           

          (protokols Nr.15,  35.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/41-2011 pagarināšanu ar XX

 

2020.gada 21.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1940-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/41-2011 uz zemes vienību  „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0237, kadastra apzīmējums 6446 001 0237  7,40  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar 17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr. 11 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36/41-2011 uz zemes vienību “Jaunie Dālderi” 7,40 ha platībā ar XX,  noslēgts 01.06.2011.

Nomas līgums beigsies 31.12.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējai  nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX, personas kods XX, uz zemes vienību „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0237, kadastra apzīmējums 6446 001 0237, 7,40 ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai ar XX uz nekustamo īpašumu „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/41-2011 , uz zemes vienību „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0237, kadastra apzīmējums 6446 001 0237, 7,40 ha platībā, ar XX, personas kods XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.11.2026.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

774. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu  6415 007 0041 8001, kadastra Nr. 6415 007 0035, Priekule, Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.774           

          (protokols Nr.15,  36.punkts)

 

 

Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu  6415 007 0041 8001, kadastra Nr. 6415 007 0035, Priekule, Priekules nov.

 

            28.10.2020. Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītājas vietnieces XX iesniegums Nr. 2-04-K/588 (iereģistrēts ar nr. 2.1.7/20/1992-S) ar lūgumu mainīt vai noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0041 8001, ar adresi Vaiņodes iela 4, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 641500700418001 2126 m2 platībā,  ietilps nekustamā īpašuma Vaiņodes iela 4, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0035, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0064  sastāvā.

Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas reģistrētajos datos zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 641500700418001 lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (NĪLM - 0801).

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0064 lietošanas mērķis -   rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM - 1001).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktu - zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar 2020.gada 10.jūnija noteikumu Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17., 7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 6415 007 0035 , zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 641500700418001   – 2126 m2 lielā platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve (NĪLM - 0801) uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM - 1001).
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:         

 • SIA “Maileks”: maileks@inbox.lv;
 • Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai ; VZDKRN@90000030432
 • Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

775. Par 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.Vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.775           

          (protokols Nr.15,  37.punkts)

 

 

Par 01.02.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.Vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2103-S, ar lūgumu pagarināt 01.02.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 23.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/6/2011 (turpmāk tekstā-līgums) par zemes vienības daļas “Mazā zeme” 8,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010063, Kalētu pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.01.2016.

2015.gada 09.decembrī tika noslēgta vienošanās Nr.2.3.4/206 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 31.janvārim.

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 01.02.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 01.02.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.01.2026.;

4.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 69,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

776. Par  atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā “Vecarāji”, Virgas pag., Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.776           

          (protokols Nr.15,  38.punkts)

 

Par  atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā “Vecarāji”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 24.augustā tika saņemts SIA “NOVOS”, reģ.Nr.40203185155, (turpmāk- iesniedzējs) juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, pilnvarotās personas XX (10.02.2020. ģenerālpilnvara, kuru izdevusi zvērināta notāre Līga Eglīte, ar reģ. Nr.1401) iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1544-S, ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā “Vecarāji” 4,51 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0215, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumu Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 10.1.punktam, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai.

Pašvaldībā ir saņemti atzinumi no Valsts meža dienesta (31.08.2020.Nr.VM3.5-3/718), Valsts vides dienesta (03.09.2020.Nr.2.3/1541/LI/2020) un Dabas aizsardzības pārvaldes (07.09.2020. Nr.3.13/718/2020-N10), par to, ka minētajām iestādēm nav iebildumu plānotajai meža zemes atmežošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 10.1.punktu, pašvaldība 2020.gada 08.septembrī iesniedza Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas aprēķinam. Tā kā iesniedzējs nebija pievienojis visus nepieciešamos dokumentus, iesnieguma kompensācijas aprēķināšanai  izskatīšanas termiņš tika pagarināts līdz 10.11.2020.

Saskaņā ar Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības 10.11.2020. vēstuli Nr. VM3.5-3/1007 “Par kompensācijas aprēķinu īpašumā Vecarāji Virgas pagastā” kompensācijas apmērs ir EUR 520,78 (pieci simti divdesmit eiro un 78 centi). Maksājums veikts 11.11.2020.

Pamatojoties uz Meža likuma 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 05.03.2013.noteikumu Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7., 14., 15. punktu, Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 18.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA “NOVOS”, reģ.Nr.40203185155, atmežot meža zemi 3,78 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai nekustamā īpašuma “Vecarāji”, kadastra Nr.6498 004 0215, Virgas pag., Priekules nov., zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0215, šādos meža zemes nogabalos:

Kvartāla numurs

Nogabala numurs

Platība (ha)

Zemes lietošanas veids pēc atmežošanas

1

Nr.7

0,36

aramzeme

1

Nr.8

0,35

1

Nr.9

0,44

1

Nr.10

0,03

1

Nr.11

0,12

1

Nr.12

2,48

 

2.  Atļauja derīga trīs gadus.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecībai, vm@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv, SIA “NOVOS”, uldis.prindulis@vtr.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska