27.03.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 7)