27.09.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.11)