27.10.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 19)

24.§ Par grozījumiem 23.12.2010. novada domes lēmumā (prot. Nr.21) 7.§ „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai 2011.gadā”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt šādus grozījumus  2010.gada 23.decembra lēmumā, prot.Nr.21,7.§ „Par limita noteikšanu darbiniekiem mobilo telefona lietošanai Priekules novada domes jautājumu risināšanai  2011.gadā” -

 

Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2011.gada 1.novembri:

 

Bunkas pagasta pārvalde:

 

1. I[:] L[:] , lauksaimniecības speciālistei, zemes ierīkotājai.                                 

   Telefona Nr.28671972;                                                                                                Ls 20.

 

25.§ Par nedzīvojamo telpu nomu Liepājas ielā 13A, Priekulē, I.D[:].

2011.gada 9.septembrī Priekules novada pašvaldībā reģistrēts I[:] D[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas Liepājas ielā 13A, Priekulē veikala  vajadzībām 36,4 m² platībā. 

Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, kas sastāv no zemesgabala, ar kadastra numuru 6415 001 0075 50 848 m² platībā. Uz zemes gabala atrodas katlu mājas komplekss, kas sastāv no 6 būvēm, Zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000 0018 6197.

 

2011.gada 12.septembrī Priekules novada domē reģistrēts SIA „Priekules pakalpojumi” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes locekļa I.O[:] iesniegums, kurā Sabiedrības valdes loceklis I.O[:] lūdz atļauju iznomāt apsaimniekotās telpas 36,4 m² platībā Liepājas ielā 13A, Priekulē veikala  vajadzībām.

 

Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku - katla māju Sabiedrības patapinājumā saskaņā ar 23.04.2004. Patapinājuma līgumu, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas Nr. 42103018992. Patapinājuma līgums noslēgts pamatojoties uz 10.12.2003. lēmumu (prot. Nr. 15) 17.§ un 22.04.2004. Priekules pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.30/07 par to, ka pašvaldība nodod bez atlīdzības Domei piederošo katlu māju ar piederumiem, kurināmā noliktavu, apkures katlus ar apsaiti.

           

Pamatojoties uz 23.04.2004. Patapinājuma līgumu, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” 2011.gada 14.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, I[:] D[:] un SIA „Priekules pakalpojumi” valdes locekļa I[:] O[:] iesniegumiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.42103018992 valdes loceklim I[:] O[:] noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar I[:] D[:], personas kods [:], par telpu Nr. 8 un Nr. 9  2.stāvā, nomu ēkā, (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 005), Liepājas ielā 13A, Priekulē, 36,4 m² platībā, veikala vajadzībām, saskaņā ar būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju, telpas atzīmētas ar sarkanu līniju un ir pievienots šim lēmumam,    nosakot līguma termiņu līdz 2012. gada 31.decembrim.

 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:].

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 76.,un 79. pantam šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā4, Liepājā.

26.§ Par nedzīvojamo telpu nomu Vaiņodes ielā 3, Priekulē, Priekules nov., Ā.T[:].

2011.gada 9.septembrī Priekules novada pašvaldībā reģistrēts Ā[:] T[:], dzīvojoša [dzīvesvieta],  iesniegums, kurā lūgts iznomāt sūkņu ēku, kas atrodas Vaiņodes ielā 3, Priekulē, malkas uzglabāšanai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  2011.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Ā.T[:]  iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2011.gada 1.novembri noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Ā[:] T[:], personas kods [:], dzīvojošu [dzīvesvieta], par bijušās sūkņu mājas Vaiņodes ielā 3, Priekulē, kas atrodas uz Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 006 0072,  34,31 m² platībā, nomu malkas uzglabāšanai, nosakot:

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim;

1.2. Nomas maksu 0,24 Ls/m² mēnesī (Nomas maksā nav ieskaitīt pievienotās vērtības nodoklis PVN). Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

 

2. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nomniekam Ā. T[:] divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums. Ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

4. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

27.§ Par garāžu telpas nomu Bunkas mehāniskās darbnīcās Ģ.G[:].

2011.gada 14.septembrī (reģ. Nr.3-13/611) Priekules novada pašvaldībā saņemts Ģ[:] G[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 09.09.2011. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nomas līgumu garāžai, kura atrodas Bunkas mehāniskās darbnīcas telpā, Nr.7 ar kopējo platību 45,5 m².

Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0252 un trīs ēkām (kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001; 06446 005 0096 002; 6446 005 0096 007).

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, 2011.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Ģ[:] G[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2011.gada 1.novembri noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Ģ[:] G[:], personas kods [:], dzīvojošu [dzīvesvieta], par garāžas telpu   Nr.7 nomu  ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 001, 45,5  m² platībā saskaņā ar pielikumu – izkopējums no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, iznomājamā telpa iezīmēta ar sarkanu līniju, nosakot:

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim;

1.2. Nomas maksu 0,07 Ls/m² mēnesī (Nomas maksā nav ieskaitīt pievienotās vērtības nodoklis PVN). Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvos aktos noteiktos nodokļus.

 

2. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

3. Nomniekam Ģ.G[:]  divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums. Ja nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

4. Nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts) .

 

5.. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

28.§ Par grozījumiem 02.05.2011. Nomas līgumā 3-39/11-2011 ar SIA „GS Termo” un Akta un foto fiksāciju par katlu mājas faktisko stāvokli apstiprināšanu.

2011.gada 2.maijā starp Priekules novada dome (Iznomātājs) un SIA „GS Termo” (Nomnieks) tika noslēgts Nomas līgums Nr.3-39/11-2011 par nekustamā īpašuma – katlu mājas (apzīmējums kadastrā 6415 007 0011 007), adrese Vaiņodes iela 4A, Priekule un viena (1) katla ar apsaiti nomu.

Ar Priekules novada domes 22.09.2011. lēmumu (prot.Nr.16) 7.§ ”Par apkures katlu katlumājā Saules ielā 1, Priekulē un Vaiņodes ielā 4A, Priekulē izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un demontāžu” no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva izslēgts un atļauts demontēt apkures katlu E1/aM, inventāra numurs 1239-4, kas atrodas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 02.05.2011. Nomas līguma Nr.3-39/11-2011. 6.punkta 6.1.apakšpunktu, 2011.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 2011.gada 2.maijā starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GS Termo” noslēgtajā nomas līgumā Nr.3-39/11-2011 šādus grozījumus:

1.1. izslēgt līguma 1.punkta 1.1.apakšpunktā vārdus „vienu (1) apkures katlu ar”.

 

2. Sakarā ar to, ka apkures katls E1/aM, inventāra numurs 1239-4, kas atrodas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, tika izņemts no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva un demontēts (pamatojums Priekules novada domes 22.09.2011. lēmums (prot. Nr.16,7.§), izdarīt attiecīgus grozījumus 02.05.2011. Nomas līgumā Nr.3-39/11-2011 un  pielikumā Nr. 2 AKTS Nr. 5.

 

3. Apstiprināt AKTU ar fotofiksācijām par ēkas Vaiņodes ielā 4A, Priekulē, faktisko stāvokli uz brīdi 2011.gada 2.maijs, kad katlu mājas ēka tika nodota nomā (nomas līgums noslēgts 2011.gada 2.maijā).

 

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] divu mēnešu laikā sagatavot atbilstošus šī lēmuma 1.un 2. punktā minētos nomas līguma un 02.05.2011. Akta Nr.5 grozījumus.

 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram A[:] R[:]. 

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par papildus vienošanās noslēgšanu ar SIA „Priekules nami” un SIA „Virgas tehnika”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 13.panta 1.daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Noslēgt papildus vienošanos ar SIA „Priekules nami” pie 2011.gada 31.janvārī noslēgtā deleģēšanas līguma Nr. 32 – 32/74/2011 par Ls 1739,01 sētnieku darba algas un VSAOI nodrošināšanai 2011.gada decembra mēnesī.

 

2.                  Noslēgt papildus vienošanos ar SIA „Virgas tehnika” pie 2011.gada 31. janvārī noslēgtā deleģēšanas līguma Nr. 32 – 32/75/2011  par Ls 2410,00 grants seguma atjaunošanas darbiem Virgas pagastā.

 

3.                  Par lēmuma izpildi atbild Priekules novada domes izpilddirektors A[:] R[:].

 

30.§ Par Priekules novada pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksas noteikšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.      Apstiprināt  sekojošu  Priekules  novada  pašvaldības autotransporta izmantošanas (nomas) maksu:

 

1.1.            Izmanto novada iedzīvotāji (Ls/km bez PVN):

 

1.1.1. Autobuss MB 0303                                                        0.43;

1.1.2. Autobuss IVEKO 4510                                                  0.21;

1.1.3. Mikroautobuss MB Sprinter                                           0.18;

1.1.4. Mikroautobuss VW Caravella, VW Transporter 0.13;

1.1.5. Hyndai H 1                                                                     0.13;

1.1.6. Mikroautobuss Ford Transit                                            0.19;

1.1.7. Automašīna UAZ 3303                                                   0.26.

 

1.2.            Izmanto citu novadu, pilsētu iedzīvotāji (Ls/km bez PVN):

 

1.2.1. Autobuss MB 0303                                                        0.57;

1.2.2. Autobuss IVEKO 4510                                                  0.28;

1.2.3. Mikroautobuss MB Sprinter                                           0.24;

1.2.4. Mikroautobuss VW Caravella, VW Transporter 0.17;

1.2.5. Hyndai H 1                                                                     0.17;

1.2.6. Mikroautobuss Ford Transit                                            0.26;

 1.2.7. Automašīna UAZ 3303                                      0.35.

 

2. Apstiprināt gaidīšanas stundas likmi 2.22 Ls/h bez PVN visām iedzīvotāju kategorijām.

 

3. Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors A[:] R[:].

 

4. Ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Priekules novada domes 25.02.2010. sēdes lēmums (prot.Nr.3) 7.§ „Par Priekules novada autotransporta izmantošanas izcenojumiem”.

 

 

31.§ Par Priekules novada Bunkas pagasta ekskavatora, buldozera izmantošanas, sniegto pakalpojumu virpošanas, frēzēšanas, metināšanas u.c. pakalpojumu, darbnīcas remonta zonas izmantošanas īres maksas noteikšanu.

Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldnieka iesniegumā minētiem ierosinājumiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt sekojošus izcenojumus Priekules novada Bunkas pagastā sniegtajiem pakalpojumiem –

 

1. Ekskavatora EO-2621 uz traktora JUMZ – 6AKL īre  Ls 6,00 stundā sākot no laika kad tehnika izbrauc no pastāvīgās stāvvietas.

 

2. Buldozera D 606 uz traktora DT – 75M  īre Ls 5,30 stundā sākot no laika, kad tehnika izbrauc no pastāvīgās stāvvietas.

 

3. Par sniegtajiem virpošanas, frēzēšanas, metināšanas, griešanas, slīpēšanas un urbšanas pakalpojumiem – Ls 8,00 stundā.

 

4. Par darbnīcu remonta zonas īri automašīnas, traktora vai piekabināmā inventāra remonta  vajadzībām -  Ls 0,40 stundā.

 

5. Ekskavatora un buldozera vadītājam par šo darbu veikšanu noteikt samaksu  Ls 1,25 stundā izejot no minimālās darba algas, maksājot kā piemaksu par papildu darbu.

 

 

32.§ Par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu.

2011.gada 3.martā Priekules novada pašvaldībā  reģistrēts A[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts atsavināt zemesgabalu, kas pieguļ blakus īpašumam Brīvības ielā 39, Priekulē.

Ierosinājuma iesniedzēja atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkta minētai personai, kura var ierosināt pašvaldības zemesgabala atsavināšanu.

Zemes starpgabala  Brīvības ielā 39A, Priekule, konfigurācija nepieļauj izmantošanu apbūvei, līdz ar to Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma izpratnē atbilst zemes starpgabala statusam.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts zemes starpgabals Brīvības iela 39A, Priekule, kadastra numurs 6415 003 0007; 251 m² platībā. Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0049 4646, 2011.gada 24.augusta Zemesgrāmatu tiesneša lēmums.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabalam Brīvības iela 39A, Priekule pieguļ šādi nekustamie īpašumi:

1. Nekustams īpašums, kadastra apzīmējums 6415 003 0087; Brīvības iela 39, Priekule, Priekules nov.. Īpašuma tiesības nostiprinātas  A[:] L[:], Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 1000 0016 1723, 18.01.2005. Zemesgrāmatu tiesneša lēmums.

2. Zemes vienība  Tirgoņu iela.

Saskaņā ar SIA „Latio”, reģistrācijas Nr.417030000843, Liepājas biroja 2011.gada 6.oktobra slēdzienu, par vērtējamā, nekustamā īpašuma tirgus vērtību, tā ir 130,00 Ls (viens simts trīsdesmit lati un 00 santīmi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka atsavināšanas ierosinājums saņemts par zemes starpgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt zemes starpgabalu pašvaldība pieņem sešu mēnešu laikā no dienas,  kad zemes starpgabals ierakstīts zemesgrāmatā, 8.panta trešo daļu, 14.pantu,  2011.gada 18.oktobra Priekules novada Finanšu komitejas atzinumu, A[:] L[:] ierosinājumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt atsavināmā, neapbūvēta zemes starpgabala Brīvības ielā 39A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0007 (lēmuma 1.punkts) nosacīto  cenu 427,00  (četri simti divdesmit septiņi lati ) (t.sk. atsavināšanas izdevumi, kurus sedz pircējs).

 

2. Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes starpgabalu Brīvības ielā 39A, Priekulē, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0007 251 m²platībā, par brīvu cenu, pircējam maksājot par atsavināmo objektu 100% latos.

 

3. Apstiprināt  atsavināšanas izdevumus  296,50 Ls  (divi simti deviņdesmit seši  lati).

            - Nekustama īpašuma  novērtējuma sagatavošana                       100,-   Ls

            - Kadastrālā uzmērīšana                                                             170,-   Ls

            - Kadastra izziņa                                                                            5,-   Ls

            - Kadastra objekta datu aktualizācija                                             6,50 Ls

            - Zemesgrāmatu kancelejas nodeva                                              15,-   Ls

KOPĀ:                                                                                                 296,50 Ls                              

3. Apstiprināt neapbūvēta zemes starpgabala Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0007 251 m²platībā (Lēmuma 1.punkts) izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

4. Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai  nosūtīt  paziņojumu  A[:] L[:] ar uzaicinājumu viena  mēneša laikā iesniegt  pieteikumu par nekustamā īpašuma  lēmuma 2.punkts pirkšanu.

 

5. Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

 

6. Atsavināšanas  rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Priekules novada pašvaldības kontā: AS Swedbanka, SWIFT kods HABALV22, konta numurs LV 30 HABA0551018598451.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesas, Liepājas tiesu namā,  Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

33.§ Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7, Liepājas iela 11A, Priekule, Priekules nov. un nosacītās cenas apstiprināšanu un dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu.

2011.gada 3.martā Priekules novada domē reģistrēts S[:] S[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts atsavināt nekustamu īpašumu Liepājas ielā 11A-7, Priekule, Priekules nov..

2011.gada 28.jūlijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.13) 18.§ „Par dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 11A-7,Priekule, Priekules nov., atsavināšanu”  nodot atsavināšanai pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ar Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 26.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz dzīvokli Nr.7, Liepājas ielā 11A, Priekulē ar 5280/63870 kopīpašuma domājamā daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda, nodalījuma numurs 1000 0000 8868-7 .

2011.gada 2.jūnijā tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.220, ar kuru Izīrētājs SIA „Priekules nami” nodevis uz nenoteiktu laiku dzīvojamo telpu Liepājas ielā 11A-7, Priekulē, lietošanā S[:] S[:]. 2006.gada 1.jūlijā S[:] S[:] noslēdza laulību ar A[:] S[:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra informācijas 2011.gada 5.oktobrī A[:] S[:], personas kods [:], deklarētā dzīves vieta ir [dzīvesvieta]..

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA ) „Latio”  aprēķinātā dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liepājas iela 11A, Priekule, visvairāk iespējamā tirgus vērtība  uz 2011.gada  3.oktobri   ir  LVL 3600,- (trīs tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi).

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta,pirmās daļas 2.punktu, 4.pnata ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu,  9.panta otro daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta ceturto daļu, 2011.gada 18.oktobra Finanšu komitejas atzinumu un S[:] S[:] atsavināšanas ierosinājumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.7, Liepājas ielā 11A, Priekulē, (kadastra numurs 6415 9000 0315) ar kopējo platību 51,6 m² un 5280/63870 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (apzīmējums kadastrā 6415 001 0012 001) nosacīto cenu LVL 3600,- (trīs tūkstoši seši simti lati un 00 santīmi).

 

2. Atļaut atsavināt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam – S[:] S[:], personas kods [:], nosakot, ka atsavināšanas izdevumus LVL 172,-  sedz pircējs.

 

3. Priekules novada domes mantas atsavināšanas komisijai organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu un 2 mēnešu laikā sagatavot pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu. 

 

4. Atsavināšanas  rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Priekules novada pašvaldības kontā: AS Swedbanka, SWIFT kods HABALV22, konta numurs LV 30 HABA0551018598451.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā , Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

34.§ Par ziedojumu apstiprināšanu un pieņemšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Par AS „LATVIJAS FINIERIS” ziedojumu -

 

1.1. Pieņemt ziedojumu  - malku 33.54 m3 1227.57 latu vērtībā no AS „LATVIJAS FINIERIS”, kas izlietojama projekta „Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu meža parkā „Priediens” ” koka skulptūru izveidošanai.

1.2. Priekules novada domes galvenajai grāmatvedei A[:] Ķ[:] iesniegt atskaiti par ziedojuma izlietojumu.

1. 3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A[:] D[:].

 

2. Par  Zviedrijas sadarbības organizācijas „Lettlands Vanner” ziedojumu -

           

2.1. Pieņemt ziedojumu natūrā  - 76 gabalus dažādas biroja mēbeles, kas sadalītas Priekules novada domes iestādēm un struktūrvienībām saskaņā ar pievienoto sarakstu.

2.2. Priekules novada domes deputātei D[:] E[:]  iesniegt atskaiti par ziedojuma izlietojumu.

2.3. Par lēmuma izpildi atbildīga deputāte D[:] E[:].

35.§ Par nekustamā īpašuma „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., atliktā maksājuma sadalījuma apstiprināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam, 2011.gada 14.martā atsavināšanas ierosinājumu iesniedza  S[:] A[:], dzīvojošs  [dzīvesvieta], par nekustamā īpašuma „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov. , atsavināšanu.

Ar 2011.gada 28.aprīļa Priekules novada domes  lēmumu  (prot. Nr.7) 25.§ „Par nekustamā īpašuma „Vējotnes” Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu”, nekustamais īpašums nodots atsavināšanai.

Ar 2011.gada 28.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.13) 8.§ ”Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamam īpašumam - apbūvētam zemesgabalam „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov.”, apstiprināta nekustamā īpašuma „Vējotnes”, Bunkas pag. nosacītā cena 2650 Ls.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrai un trešais daļai 2011.gada 29.augustā S[:] A[:]  Priekules novada pašvaldībai iesniedza pieteikumu par piekrišanu pirkt nekustamo īpašumu „Vējotnes”, Bunkas pag., lūdzot atmaksu veikt līdz 2012.gada 30.decembrim, iemaksājot ½ no pamatsummas, t.i., 1325,00 Ls līdz pirkuma līguma noslēgšanai.

2011.gada 12.oktobrī S[:] A[:] veica samaksu 1325,Ls apmērā  ½ no nekutamā īpašuma pamatsummas, ko apliecina Latvijas Krājbankas maksājuma rīkojums Nr. 61.un Nr. 62.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu,  S[:] A[:], dzīvojoša [dzīvesvieta] iesniegumu, 2011.gada 17.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt atlikto maksājuma daļu par nekustama īpašumu „Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu S[:] A[:], personas kods [:], ar likumisko procenta likmi 6 % (seši procenti) gadā no nesamaksātās Nekustama īpašuma cenas šādos termiņos un apmērā ar nomaksas termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim:

 

 

Pamatsumma LVL

Atlikusī summa LVL

% mēnesī

% maksājumi LVL

Kopējais maksājums LVL

15.10.2011.

 

1325

 

 

 

15.11.2011.

94,64

1230,36

0,50%

6,63

101,27

15.12.2011.

94,64

1135,72

0,50%

6,15

100,79

15.01.2012.

94,64

1041,08

0,50%

5,68

100,32

15.02.2012.

94,64

946,44

0,50%

5,21

99,85

15.03.2012.

94,64

851,80

0,50%

4,73

99,37

15.04.2012.

94,64

757,16

0,50%

4,26

98,90

15.05.2012.

94,64

662,52

0,50%

3,79

98,43

15.06.2012.

94,64

567,88

0,50%

3,31

97,95

15.07.2012.

94,64

473,24

0,50%

2,84

97,48

15.08.2012.

94,64

378,60

0,50%

2,37

97,01

15.09.2012.

94,64

283,96

0,50%

1,89

96,53

15.10.2012.

94,64

189,32

0,50%

1,42

96,06

15.11.2012.

94,66

94,66

0,50%

0,95

95,61

15.12.2012.

94,66

0,00

0,50%

0,47

95,13

KOPĀ

1325,-

 

 

49,69

1374,69

 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panat pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

36.§ Par zemes vienību [adrese] un [adrese], grafisko pielikumu apstiprināšanu.

Priekules novada dome izskatīja A[:] K[:] pilnvarotās personas  A[:] R[:]   25.05.2011. iesniegumu par līdzvērtīgas zemes 7242  m2  platībā (vēsturiskais īpašuma nosaukums  Dīķa iela 2) kompensēšanu.

Pamatojoties uz Liepājas rajona Priekules pilsētas zemes komisijas 1996. gada 1. februāra lēmumu, protokola Nr. 4., „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi”, H[:] D[:]  atzītas īpašuma tiesības uz  Priekules pilsētas īpašumu  (vēsturiskais nosaukums [adrese]) 84000  m2  platībā.Daļa no īpašuma ir atjaunota [adrese], 76758 m2 platībā. Par mantoto zemi 7242 m2  platībā paredzēts kompensēt likumā noteiktā kārtībā, piešķirot zemes platību pēc pilsētas zemes ierīcības projekta pabeigšanas.

            Neviens no līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda paredzētajiem zemes gabaliem neatbilst atjaunojamai zemes platībai.

Daļa no atjaunojamās platības 2073 m2  vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas,tiks atjaunota  uz zemes vienības [adrese]. Uz atlikušo platību 5169  m2  vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas, īpašuma tiesības tiks atjaunotas uz zemes vienības [adrese]. Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda paredzētajai zemes vienībai [adrese] platība un grafiskais pielikums neatbilst kompensējamai platībai 5169  m2.

Zemes vienībai [adrese], ar Priekules pilsētas domes 22.01.2009.  lēmumu (sēdes protokols Nr.2;4.§)  noteikts zemes lietošanasmērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

Adrešu reģistrā zemes vienībai [adrese] ir reģistrēta adrese (adrešu klasifikatora kods 105806140) un zemes vienībai [adrese] ir reģistrēta adrese (adrešu klasifikatora kods 103695342).

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr.6; 1.§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt Priekules pilsētas zemes komisijas  01.02.1996.  (sēdes protokols Nr.4) pieņemtajam lēmumam  grafisko pielikumu Nr.1 zemes vienībai [adrese], 5169 m2  platībā un grafisko pielikumu Nr.2 [adrese], 2073  m2  platībā, atbilstoši atjaunojamai mantotai  platībai (vēsturiskais nosaukums [adrese] ), [adrese] 7242  m2  kopplatībā.

 

2. Zemes vienībai  [adrese], kadastra apzīmējums[:],2073  m2 platībā (līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zeme)noteikt zemes lietošanasmērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

37.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanai.

Izskata G[:] F[:], personas kods [:], 31.08.2011.iesniegumu, reģ.Nr.3-13/592,  ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [adrese]. Atdalītajiem zemesgabaliem piešķirot nosaukumu ”Villa Marija”.

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece – G[:] F[:], kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.31 žurn.Nr. 300003060037.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un meža zemes.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Bunkas pagasta 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam [aderese], kadastra Nr. [:].

 

2. Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanas zemes ierīcības projekta izstrādei.

 

3. Plānotajiem atdalāmajiem zemesgabaliem nosaukums – ”Villa Marija”.

 

4. Atdalāmajiem zemes gabaliem noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

 

5. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt šādus apgrūtinājumus:

            5.1.aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras autoceļu;

            5.2.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;

            5.3. aizsargjoslas teritorija gar regulētu ūdensnoteku;

            5.4.servitūta ceļa vieta no zemes gabala Nr.1 uz zemes gabalu Nr.2.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Darba uzdevums pielikumā uz  2 lp. (skat. pielikumu Nr. 1) un robežu plāns uz 1 lp. (skat. pielikumu Nr.2 ).

38.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] Ķ[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.09.2011. iesniegumu, reģ.Nr.3-13/657, ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese],  kadastra Nr.[:], [adrese], 2.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] - 9,9 ha lielā platībā un piešķirt nosaukumu [adrese]. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

            Nekustamais īpašums [adrese] ir I[:] Ķ[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar N.83.

Nekustamais īpašums [adrese] 14,9 ha kopplatībā, ar kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 5.0 ha, ar kadastra apzīmējumu [:] un 2. zemes vienība 9,9 ha, ar kadastra apzīmējumu [:]. 

            Uz atdalāmā zemes gabala ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, likuma "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 19. panta 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piekrist zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], 9,9 ha lielā platībā, atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:],  veidojot jaunu īpašumu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 9,9 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu – [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

39.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 22.06.2011 lēmumā (prot. Nr. 10) 29.§ „Par zemes gabalu sadalīšanu daudzdzīvokļu mājām Bunkā, Bunkas pag., Priekules nov.”.

2011.gada 12.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:] iesniegums, kurā lūgts precizēt Priekules novada domes 22.06.2011. lēmumu (prot.10)  29.§ „Par zemes gabalu sadalīšanu daudzdzīvokļu mājām Bunkā, Bunkas pag., Priekules nov.”

Ar Priekules novada domes 27.01.2011 lēmumu 36.§ (prot.Nr.2) zemes vienībai, apzīmējums kadastrā 64460050237, Lielā iela 10, Bunkas pag. Priekules novads, mainīta adrese no Lielā iela 10, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov. uz „Spīdolas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov..

Pēc Valsts adrešu reģistra datiem zemes vienībai ar kadastra numuru 64460050237 nosaukums ir „Spīdolas”- domes lēmumā „Lielā iela 10”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Ministru kabineta 03.11.2011 noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. Punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada domes 22.06.2011 lēmumā (prot. Nr.10) 29.§  „Par zemes gabalu sadalīšanu daudzdzīvokļu mājām Bunkā, Bunkas pag., Priekules nov.”:

 

1.1. Konstatējošā daļā aiz vārdiem „Bunkas ciema daudzdzīvokļu mājas” nosaukumu „Lielā iela 10” aizstāt ar nosaukumu „Spīdolas”;

 

1.2. Lemjošajā daļā aiz vārdiem „zemes vienībai” nosaukumu „Lielā iela 10” aizstāt    ar nosaukumu „Spīdolas”, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa;

 

1.3. Lemjošajā daļā 2.1 punktā aiz vārdiem „uz kuru atrodas kūtiņas” pievienot būves kadastra Nr. 64460050201002 (skatīt grafisko pielikumu Nr. 2);

 

1.4. Lemjošajā daļā 2.1 punktā aiz vārdiem „zemes vienībai ar kadastra Nr.” aizstāt 64460050063 ar 64460050201;

 

1.5. Lemjošajā daļā 2.3 punktā aiz vārdiem „kadastra Nr.” aizstāt 64460050063 ar 64460050201;

 

1.6. Lemjošajā daļā 2.3 punktā aiz vārdiem „un ēkām, kas atrodas ar kadastra Nr.” aizstāt 64460050063001 ar 64460050201001 (skat. grafisko pielikumu Nr. 3).

 

2.       Piecu darba dienu laikā pēc parakstīšanas, lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

40.§ Par robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai [adrese], būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Priekules novada dome izskatīja J[:] S[:], personas kods [:], pilnvarotās personas I[:] S[:], personas kods [:], (11.04.2011. pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja O.N[:], iereģistrēts ar Nr.60), dzīvojošas [dzīvesvieta], 10.10.2011.  iesniegumu par robežu plāna būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā apstiprināšanu zemes vienībai [adrese].

2011. gada 25.augustā VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” Dienvidkurzemes birojs, reģistrācijas Nr.40003783960, adrese Graudu iela 27/29-315, Liepāja, veica zemes vienības, kadastra apzīmējums [:], [adrese],  kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumu Nr.21.§, protokols Nr.8.

            Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 0.25 ha.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR 1997.gada 30.janvāra likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 13.pantu, 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” reģistrācijas Nr. 40003783960 , 2011.gada 25.augustā veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai [adrese], Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt robežu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā, būvju kadastra apzīmējumi: [:], [:], [:], [:], [:], [adrese], mērogā 1: 1000 un platību  0,25ha, saskaņā ar pielikumu.

 

 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

41.§ Par zemes vienības „Jaunie lauki”, Bunkas pagastā, Priekules nov., lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.un 12.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36.punktu, 2011.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „Jaunie lauki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0136;0,8 ha platībai (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

 

2. Piešķirt Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai 0,8 ha platībā        (pirms uzmērīšanas), kadastra apzīmējums 6446 005 0136,nosaukumu „Jaunie lauki”, Bunkas pag., Priekules nov.

 

3. Šo lēmumu viena mēneša laika no tā spēkā stāšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepājā.

 

42.§ Par zemes vienības „Jaunie lauki”, Bunkas pagastā, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

2011.gada 15.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts E[:]  O[:]–U[:], dzīvojošas [dzīvesvieta]  iesniegums, kurā lūgts atļaut reģistrēt zemesgrāmatā zemes vienība „Jaunie lauki” 0,34 ha platībā, kadastra numurs 6446 005 0136, kuru nomā no 22.07.2009.

            Ar 2009.gada 30.jūnijā  Bunkas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.7,1.§) uz zemesgabalu „Jaunie Lauki” 0,34 ha platībā ar kadastra numuru 6446 005 0136 piešķirtas nomas tiesības E[:] O[:] – U[:] un  2009.gada 22.jūlijā noslēgts nomas līgums Nr. 71.  

Ar 2009.gada 26.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.14) 47.§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” pašvaldībai piekrīt neapbūvēta zemes vienība „Jaunie lauki”, kadastra numurs 6446 005 0136; 0,8 ha platībā.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam un saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.

Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”  sniedz 7.panta otrās daļas skaidrojumu par to, ka par  personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus un dienesta zemi), kuras termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī citas juridiskās personas no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir ārpus palīgsaimniecības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 5.punktu, Bunkas pagasta teritorijas  izmantošanas  un apbūves noteikumi, 2011.gada 13.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Jaunie lauki”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0136; 0,8 ha platībā uz pašvaldības vārda.

 

2. Uzdot lēmuma  1.punkta izpildi  Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei I[:]L[:].

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (vadītājs M.B[:]).

 

4. Šo lēmumu viena mēneša laika no tā spēkā stāšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepājā.

 

43.§ Par nosaukuma maiņu Priekules novada domes īpašumiem un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai „Pagasta meži” Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja G[:] B[:]  11.10.2011. iesniegumu par nosaukuma maiņu zemes vienībām, kas pamatojoties uz arhīva izziņām piederēja  Priekules novada domei un konstatēja:

Saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva izziņām Nr.5-JP-6411/2, Nr.5-JP-6411/1 07.09.2004. un 5-JP-7267/3, 5-JP-7267,29.09.2000. un 5-JP-2946, 16.09.2011., nekustamie īpašumi „Zvaguļi” Liepājas apriņķī Asītes pagastā (tagad Priekules pagastā, Priekules novadā)  „Priekules pils skola Nr.143F” Liepājas apriņķī Priekules pagastā, „Asītes pagasta nams un skola Nr.10 F” Liepājas apriņķī Asītes pagastā (tagad Priekules pagastā, Priekules  novadā), „Priekules skolas zeme Nr.85 F”  Liepājas apriņķī Priekules pagastā un „Silenieku grantsbedres Nr.10 F” Liepājas apriņķī Aizvīķu pagastā (tagad Priekules pagastā, Priekules novadā) līdz 1940. gada 21. jūlijam  piederēja  Priekules  pagasta pašvaldībai, zemes gabalu kopplatība 40,49 ha.      Zemes gabali atrodas pašreizējā  Priekules pagasta Priekules novada  administratīvā  teritorijā.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt nosaukumus  šādiemPriekules novada domei piederošiem īpašumiem :

„Zvaguļi”, „Priekules pils skola Nr. 143F”,        „Asītes pagasta nams un skola Nr.10 F”, „Priekules skolas zeme Nr. 85 F”, „Silenieku grantsbedres Nr. 10 F uz  „Pagasta meži”.

 

2. Zemes vienībai „Pagasta meži”, Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība, kods 0201.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).