28.03.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

21.§ Par atbalstu A.S[:] dalībai sešos starptautisku pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensību posmos

 Priekules novada domē 2013. gada 5. martā saņemts iesniegums no nodibinājuma Šautriņas mešanas kluba „Priekule” pārstāvja A[:] S[:],  personas kods [:], par  atbalstu dalībai starptautiskās pasaules  reitinga šautriņu mešanas sacensībās.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā”, sniegt atbalstu A[:] S[:]  personas kods [:], dalībai sešos  starptautiskās pasaules  reitinga šautriņu mešanas posmos – Traķu pils kauss 09.03.2013., Rīgas Open 23.03.2013., Lithuania Open 18.05.2013., Baltijas kauss 14.09. 2013., Latvija Open 15.11.2013., Estonia Open 07.12.2013.- dalības maksa un viesnīcas izmaksas, kopā -180 Ls. Degvielas izmaksas braucienam uz trim pasaules  reitinga posmiem – 120 Ls.

            Kopā -300 Ls

 

22.§ Par tehnikas sniegto pakalpojumu izcenojumiem Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome saņēmusi Virgas pagasta pārvaldes iesniegumu par nepieciešamību apstiprināt Virgas pagasta pārvaldes tehnikas sniegto pakalpojumu izcenojumus.

            No 2013.gada 2.janvāra Virgas pagasta pārvalde sniedz tehnikas pakalpojumus iedzīvotājiem.

            Ņemot vērā tehnikas degvielas patēriņu, amortizācijas un remonta izdevumus, pārbraucienus uz pakalpojuma sniegšanas vietām un traktoristu darba algu, veikts pakalpojumu izcenojums, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt  ar 2013.gada 1.aprīli Virgas pagasta pārvaldes tehnikas sniegto pakalpojumu izcenojumus. Izcenojumi Pielikumā.

 

 

 

23.§ Par sniegto sadzīves pakalpojumu tarifiem Virgas pagastā

 Priekules novada dome saņēmusi Virgas pagasta pārvaldes iesniegumu par sadzīves pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Virgas pagastā.

Konstatē, ka, nosakot sadzīves pakalpojumu tarifus, ir ņemti vērā Priekules novada domes apstiprinātie ūdens patēriņa un kanalizācijas lietošanas tarifi, kā arī aprēķināts elektroenerģijas patēriņš atbilstoši iekārtām. Daļa no cenas paredzēta telpu un iekārtu uzturēšanas un apkopes izmaksām.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt sekojošus sadzīves pakalpojumu tarifus Virgas pagastā:

 

Pakalpojuma veids

Ūdens

Kanalizācija

Elektrība

Apkope

Kopā

Veļas mazgāšana

vid.60 l

2,25 kwh

 

Pēc apstipr.tarif.

60l x 0,36 : 1000=

0,02

Pēc apst.tar.

60l x 0,35:

1000 =

0,02

2,25 x 0,1025

 

0,23

 

 

 

0,23

 

 

 

0,50

Duša

1 cilv.40 l

1,5 kwh

0,01

0,01

0,15

0,13

0,30

 

            1.1. Veļas mazgāšanai katrs klients izmanto savu pulveri.

            1.2. Cenā iekļauts PVN.

 

2. Veļas mazgāšana un duša pagasta iedzīvotājiem pieejama katru nedēļu ceturtdienā.

 

 

24.§ Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 6, Priekulē, iegādi Priekules novada domes īpašumā

 06.11.2012. Priekules novada domē saņemts I[:] B[:] piedāvājums no viņa atpirkt nekustamo īpašumu Priekulē, Galvenā ielā 6, 14533 m² platībā.

Priekules novada Attīstības programmas izstrādes laikā tika saņemti ierosinājumi ierīkot Priekulē kvalitatīvu tirgus laukumu un ir nepieciešamība uzlabot pašvaldības pakalpojumu sniegšanu.

Patreizējā esošā tirgus teritorija Priekulē, Tirgoņu ielā 3A pieder ASV dzīvojošai īpašniecei, kas zemi nevēlās pārdot un arī nepieļauj jaunu objektu būvniecību uz tās. Līdz ar to nav iespējams sakārtot esošā tirgus teritoriju Priekules pilsētas un novada tirgus vajadzībām.

Atbilstoši Priekules pilsētas teritorijas plānojumam Galvenā ielā 6 piedāvātajā platībā ir paredzēti sekojoši galvenie zemes izmantošanas veidi - sabiedriskās nozīmes objekti, darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumi.

Zemes gabals Priekulē, Galvenā ielā 6 atrodas Priekules pilsētas centrā.

To ir iespējams un arī nepieciešams sakārtot, demontējot drupas, kā arī labiekārtot iedzīvotāju vajadzībām un padarot minēto vietu pievilcīgu un pieejamu sabiedrībai.

Ir nepieciešams vietas sakārtošanai un attīstīšanai piesaistīt ES finansējumu, tādējādi veicinot visas teritorijas attīstību un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un 15.panta 1.daļas 2.punktu,             Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iegādāties nekustamo īpašumu Priekulē, Galvenā ielā 6, kadastra Nr.6415 002 0148, kas sastāv no zemes gabala 14533 m² platībā, sabiedriskajām vajadzībām.

 

2. Apstiprināt pirkuma maksu 17700 Ls.

 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu ar Ivo Beku par nekustamā īpašuma iegādi.

 

4. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas, iekļaut nekustamo īpašumu Priekules novada domes pamatlīdzekļu sarakstā.

 

5. Atbildīgais par lēmuma projekta izpildi Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs M.B[:].

 

 

 

25.§ Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam, 2013.gada 5.februārī (reģistrācijas numurs 3-13/141) Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Priekules nov., iesniegums (turpmāk tekstā – iesniegums), kurā lūgts  atsavināt dzīvokli [dzīvesvieta]. I.J[:] iesniegumā min, ka dzīvojamā platībā dzīvo viens un neviens cits nav deklarēts.

            I.J[:] iesniegumam pievienojis 01.12.2008. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (turpmāk – īres līgums). Īres līgumā kā īrnieks ir norādīts I[:] J[:], personas kods [:], citas personas īres līgumā nav minētas. 

            Īres līguma priekšmets: dzīvojamā telpa, kura atrodas [dzīvesvieta], ar kopējo platību 31,8 m² , tajā ir viena istaba.

            Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas 22.04.1999. tiesneša lēmumu, īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu [dzīvesvieta] ar 224/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.183. 

            Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam, ir iesniegti nepieciešamie dokumenti, t.i., atsavināšanas ierosinātāja personas apliecinoša dokumenta kopija, atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopija, izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda neesamību.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka „Lēmumu atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās pašvaldības mantas atsavināšanu vai motivētu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu attiecīgās pašvaldības dome pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas”.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, Publisko personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo daļu un  piekto daļu, 2013.gada 19.marta Finanšu komitejas atzinumu, 05.02.2013. I[:] J[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Atļaut nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu [dzīvesvieta], (kadastra apzīmējums [:]), 224/1000 domājamās daļas no dzīvojamās mājas [dzīvesvieta], kadastra numurs [:].

 

2. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto dzīvokļa īpašumu par brīvu cenu.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai (V.R[:]) organizēt lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

26.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Liepiņas”, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 2011.gada 26.oktobrī  iesniegumu par zemes gabala „Liepu aleja 6”,ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0252,  0,14 ha platībā atsavināšanu iesniedza O[:] D[:], dzīvojošs [dzīvesvieta]. O[:] D[:] iesniegumā min, ka uz tā atrodas viņam piederoša ēka, bijusī katlu māja, tagad garāža.

Ar 2011.gada 24.novembra Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr.21) 19.§ ”Par zemes gabala „Liepu aleja 6”, Kalētu pagasts, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā” 1.punktu tika nolemts ierakstīt zemesgrāmatā nekustamu īpašumu – zemesgabalu „Liepu aleja 6”, Kalētu pag., Priekules nov.,  apzīmējums kadastrā 6464 001 0252, 0,14 ha platībā. Ar 3. punktu tika nolemts O[:] D[:] iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0252 atsavināšanu, izskatīt pēc nekustamā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Ar Priekules novada domes 26.08.2010. lēmumu (prot. Nr.14) 42.§ ”Par adrešu precizēšanu un maiņu adresācijas objektiem Kalētu ciemā un lauku teritorijā Kalētu pag., Priekules nov.”,  precizēta adrese adresācijas objektam – apbūvētai zemes vienībai „Liepu aleja 6”, kadastra numurs 6464 001 0252, uz jaunu adresi „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda (zemesgrāmatu  tiesneša lēmuma datums 30.11.2012.) Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustamais īpašums „Liepiņas”, Kalēti,  Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 6464 001 0252, kurš sastāv no zemesgabala  0,1366 ha platībā, Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 1000  0051 3621.

            Uz Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Liepiņas”, kadastra numurs 6464 001 0252, kas atrodas Kalēti,  Kalētu pag., Priekules nov., atrodas  O[:] D[:], personas kods [:], piederoša ēka/būve,   kadastra numurs 6464 501 0002, Ojāra Daukanta īpašuma tiesības uz ēku/būvi nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100 00541 7626.

            O[:] D[:] 26.11.2011. ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu, Finanšu komitejas 2013.gada 19.marta  atzinumu,  26.10.2011. O[:] D[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6464 001 0252, kurš sastāv no zemesgabala 0,136  ha platībā, par brīvu cenu.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.§ Par nekustama īpašuma „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., noņemšanu no pašvaldības bilances

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punta pirmo daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu „Kārtība , kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 46¹ .punktu, ņemot vērā Nolikuma „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” (apstiprināts ar Priekules novada domes 27.08.2009. lēmumu (prot. Nr. 6,15.§) 13 punktu, 2013.gada 18.februārī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 3-32/74, 2013.gada  19.marta Finanšu komitejas atzinumu,     Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izslēgtno Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaitē esošo nekustamo īpašumu  „Zeidaku māja”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046, 2,5 ha platībā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Priekules novada Finanšu nodaļa (vadītāja P.A[:]).

 

 

28.§ Par nekustama īpašuma „Vējotnes”, Bunkas pagasts, Priekules novads, noņemšanu no pašvaldības bilances

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punta pirmo daļu, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 46¹. punktu, ņemot vērā Nolikuma „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē” (apstiprināts ar Priekules novada domes 27.08.2009. lēmumu (prot. Nr.6,15.§) 13 punktu, 2011.gada 10.novembrī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-32/382, 2013.gada 14.februāra Vienošanos Nr.3-32/74 par grozījumiem 10.11.2011. nekustamā īpašuma pirkuma līgumā Nr.3-32/382, 2013.gada  19.marta Finanšu komitejas atzinumu,       Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izslēgtno Priekules novada pašvaldības grāmatvedības bilances, uzskaitē esošo nekustamo īpašumu „Vējotnes”, Bunkas  pag., Priekules nov.,  kadastra numurs 6446 001 0376, kas sastāv no viena zemesgabala 0,47 ha platībā, dzīvojamās ēkas un divām palīgēkām.

 

2. Atbildīgā par lēmumu izpildi ir Priekules novada Finanšu nodaļa (vadītāja P.Andersone). 

29.§ Par nedzīvojamās telpas (kūts) iznomāšanu ēkā „Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., L.-L.L[:]

  Priekules novada dome izskatījusi L[:]-L[:] L[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 13.02.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/185) ar lūgumu iznomāt kūtiņu, kas atrodas uz zemes vienības „Liepu aleja 3A”, kadastra apzīmējums 6464 001 1227, adrese- „Liepiņas 1”, Kalēti , Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Liepu aleja 3A”, kadastra Nr.6464 001 1227, ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1227 – 1,22 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas kūtis, saimniecības ēkas un šķūņi, kurus izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (apstiprināti ar 29.12.2009. lēmumu Nr.8.§, protokols Nr.17) 5.punktu – pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.20.§ (prot.Nr.3) ”Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos” ar grozījumiem, kuri pieņemti 27.12.2012. sēdes lēmumā Nr.64.§ (prot.Nr.17), Kalētu pagastā ar 2013.gada 01.februāri nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksa ir 0,05 Ls/m².

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01. aprīli L[:]-L[:] L[:], personas kods [:],  kūtiņas - telpas ar Nr.1- 27,6 m² un Nr.2- 27,6 m²  platībā (ēkas kadastra apzīmējums 6464 001 1227 016), kas atrodas nekustamajā īpašumā „Liepu aleja 3A”, adrese: „Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu - izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1), nosakot:

1.1. līguma termiņu līdz 2018. gada 01.aprīlim,

1.2. nomas maksu 0,05 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis). Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.   

1.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

2. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt L.- L.L[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

30.§ Par nedzīvojamās telpas (kūts) iznomāšanu ēkā „Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., A.U[:]

  

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] U[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  25.01.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/134) ar lūgumu iznomāt kūtiņu, kas atrodas uz zemes vienības „Liepu aleja 3A”, kadastra apzīmējums 6464 001 1227, adrese- „Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Liepu aleja 3A”, kadastra Nr.6464 001 1227, ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1227 – 1,22 ha platībā. Uz zemes gabala atrodas kūtis, saimniecības ēkas un šķūņi, kurus izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (apstiprināti ar 29.12.2009. lēmumu Nr.8.§, prot.Nr.17) 5.punktu – pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu Nr.20.§ (prot.Nr.3) ”Par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos” ar grozījumiem, kuri pieņemti 27.12.2012. sēdes lēmumā Nr.64.§ (prot.Nr.17) Kalētu pagastā ar 2013.gada 01.februāri nedzīvojamo telpu (kūts) nomas maksa ir 0,05 Ls/m².

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu,       Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01. aprīli, Anitai Ukstiņai,  kūtiņas- telpas ar Nr.4- 27,6 m² un Nr.6- 27,6 m²  platībā (ēkas kadastra apzīmējums 6464 001 1227 016), kas atrodas nekustamajā īpašumā „Liepu aleja 3A”, adrese: „Liepiņas 1”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu- izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1), nosakot:

1.1. līguma termiņu līdz 2018. gada 01.aprīlim,

1.2. nomas maksu 0,05 Ls/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis). Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.   

1.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

 

2. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.U[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

31.§ Par adreses „Avoti”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., likvidēšanu

 Priekules novada dome izskata Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 07.03.2013. iesniegumu par adreses „Avoti”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kods adrešu reģistrā 104778064, likvidēšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Veicot adrešu datu pārbaudi valsts adrešu reģistrā ( www.kadastrs.lv) konstatēts, ka adresācijas objektam „Avoti”, Virgas pagastā, Priekules novadā ir reģistrētas divas adreses:

  • „Avoti”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., adreses kods-104778064;
  • „Avoti”, Virgas pag., Priekules nov., adreses kods- 104778386.

Lai varētu sakārtot adrešu datus, nepieciešams likvidēt nepareizo adresi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktam: – „adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā”.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, 14.03.2013.  novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Likvidēt  adresi „Avoti”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kods 104778064.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Māli”, Bunkas pag., Priekules nov.,

 Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[ :] L[ :] 25.02.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Māli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0167, no 0,70  ha uz 0,55 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem,  zemes  vienības „Māli”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0167, platība ir 0,70 ha. Dabā zemes platība ir 0,55 ha.

 Saskaņā ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu Nr.10, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienības „Māli”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0167,  platību no 0,70  ha uz 0,55 ha.

 

2. Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

4. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

33.§ Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Virgas pagastā, Priekules novadā, atbilstoši teritorijas plānojumam

 Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 25.02.2013. elektronisko vēstuli Nr.2-04.1-K/1184 „Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Priekules novada Virgas pagasta teritorijas plānojumam”, par pielikumā pievienoto informāciju izvērtēšanu un Virgas pagasta adrešu saraksta aktualizēšanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” (apstiprināti 28.01.2010. protokols Nr.1,45.§) Virgas pagasta teritorijas grafisko pielikumu, ir apstiprināti ciemi: Paplaka, Purmsāti un Virga. Nepieciešams precizēt adreses objektiem, kuri atrodas ciema teritorijā un kuri atrodas ārpus ciema teritorijas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu - apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un  29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jauno adresācijas objekta nosaukumu;

- adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.un 29.punktu, 14.03.2013.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 1. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus  Paplakas ciema teritorijas Virgas pagastā, Priekules novadā”.

 

2. Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 2. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas Paplakas ciema teritorijā Virgas pagastā, Priekules novadā”.

 

3. Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 3. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus  Purmsātu ciema teritorijas Virgas pagastā, Priekules novadā”.

 

4. Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 4. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas Purmsātu ciema teritorijā Virgas pagastā, Priekules novadā”.

 

5. Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 5. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus Virgas ciema teritorijas Virgas pagastā, Priekules novadā”.

 

6. Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 6. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas Virgas ciema teritorijā Virgas pagastā, Priekules novadā”.

 

7. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.

 

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.                                                            

 

34.§ Par zemes „Vanagi”, Kalētu pag., Priekules nov., lietošanas mērķa maiņu

 Priekules novada dome izskatījusi Akciju sabiedrības ”Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, juridiskā adrese – Kristapa iela 30, Rīga, 19.02.2013. iesniegumu Nr.4.1-1.2­_014s_150_13_204 (iereģistrēts 21.02.2013. ar Nr.3-06/126) ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Vanagi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 004 0205, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0205, 10,66 ha lielā platībā, no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienībai „Vanagi”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0205, bija noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.

Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā kartē 5/6 „Kalētu pagasta plānotā un atļautā teritorijas izmantošana”, nekustamā īpašuma „Vanagi”, kadastra Nr.6464 004 0205, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0205 teritorija apzīmēta kā plānotā mežsaimniecības teritorija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām un 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt AS „Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, piederošai nekustamā īpašuma „Vanagi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 004 0205,  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0205 - 10,66 ha lielā platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 

2.  Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un LVM Nekustamie īpašumi, „Boju muzejs”, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

35.§ Par adreses maiņu „ Purvmaļi”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemes lietu speciālistes I[:] L[:] iesniegumu ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adreses  precizēšanu nekustamajam īpašumam „Purvmaļi”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra protokolu Nr.1,45.§ kā pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4, ir apstiprināti ciemi: Krote, Bunka, Tadaiķi . Nekustamais īpašums „Purvmaļi”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0004, neatrodas Bunkas ciema teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punktam, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt adresi no „Purvmaļi”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 001 0004,  uz „Purvmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 001 0004.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

  

   3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela          27/29, Liepāja, LV-3401

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

36.§ Par adreses un nosaukuma piešķiršanu uz zemes vienības „Kalētu kapsēta” Kalētu pag., Priekules nov., esošajai kapličai

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 19.03.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt adresi un nosaukumu uz zemes vienības „Kalētu kapsēta”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 002 0061, esošajai kapličai ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0061 001.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Kalētu kapsēta”, Kalētu pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr.9, pašvaldību funkciju īstenošanai.

 Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, konstatēts, ka pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajai apbūvētai zemes vienībai „Kalētu kapsēta”, kadastra apzīmējums 6464 002 0061, un uz tās esošajai ēkai – kapličai ar kadastra apzīmējums 6464 002 0061 001, kas ir adresācijas objekts, nav piešķirts nosaukums un adrese.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. punkts nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.,2.10.,28.,31.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai „Kalētu kapsēta”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 002 0061 un uz tās esošajai ēkai – kapličai ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0061 001, nosaukumu un adresi – „Kalētu kapsēta”, Kalētu pagasts, Priekules novads. ( Pielikumā: grafiskais pielikums).

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401.

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

37.§ Par 06.03.2009. zemes nomas līguma Nr. 322a un 322b izbeigšanu N.Z[:], Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 13.03.2013. iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes nomas tiesības N[:] Z[:], personas kods [:], dzīvojošam [dzīvesvieta], laužot  06.03.2009. lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumus ar Nr.322a par zemju „Pie Ievlejām” -0,6 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0096, „Krēsliņi”- 1,95 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0110 un Nr.322b par zemes ”Pie Grāvja” -1,7 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0107,Kalētu pagasts, Priekules novads, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Starp Kalētu pagasta padomi un N[:] Z[:] tika noslēgti lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumi:

1.                  05.01.2009. Nr.317 par  zemes ”Pie Vīksnām” 1,05 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0094;

2.                  06.03.2009. Nr.322a par zemes ”Pie Ievlejām” 0,6 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0096 un zemes „Krēsliņi” 1,95 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0110;

3.                  06.03.2009. Nr.322b par zemes ”Pie Grāvja” 1,7 ha,  kadastra apzīmējums 6464 004 0107,iznomāšanu.

Zemes vienības „Pie Vīksnām”, „Pie Ievlejām”, „Krēsliņi” Kalētu pagastā ir pašvaldībai piekrītošas, saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu Nr.5, protokols Nr.11.

Zemes vienība „Pie Grāvja”, Kalētu pagastā ir nodota zemēs zemes reformas pabeigšanai, ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu Nr.5, protokols Nr.11.

Par zemes vienības „Pie Grāvja” neapstrādāšanu ir aprēķināts papildus nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Par iznomātajām zemēm netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa.

            Atbilstoši lauku apvidus zemes nomas līguma 8.1.1. punktam- iznomātājs ir tiesīgs

vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu vairāk nekā par 6 mēnešiem un 8.1.2. nav veicis līguma III un V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas. Kalētu pagasta pārvalde 02.01.2013. izsūtīja N.Z[:] brīdinājumu ar Nr.3-49/2 par parāda nomaksu un līgumā noteikto pienākumu pildīšanu.

            Pēc brīdinājuma saņemšanas N.Z[:] ir nomaksājis parādu par zemi „Pie Vīksnām” Kalētu pagastā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pārtraukt 06.03.2009. zemes nomas līgumu Nr.322a  par  zemes ”Pie Ievlejām” 0,6 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0096; ”Krēsliņi” 1,95 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0110, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu N[:] Z[:], personas kods [:], ar 2013.gada 31.martu.

 

2. Pārtraukt 06.03.2009. zemes nomas līgumu Nr. 322b  par  zemes ”Pie Grāvja” 1,7 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0107, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu N[:] Z[:], personas kods [:], ar 2013.gada 31.martu.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt N.Z[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par I.A.F[:] atteikšanos no daļas nomas zemes „Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] A[:] F[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 25.02.2013. iesniegumu par atteikšanos no 10,0 ha zemes nomas, zemes vienībā „Ukstiņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 003 0074.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Ukstiņi”, Virgas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 64980030074, ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47.§ (protokols Nr.14).

Starp Priekules novada domi un I.A.F[:] 2011.gada 01.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/34-2011 par zemes „Ukstņi”, Virgas pag., Priekules nov., 15,3 ha platībā, iznomāšanu.

I.A.F[:] labprātīgi atsakās no 10,0 ha zemes nomas (saskaņā ar grafisko pielikumu).

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 01.aprīli I[:] A[:] F[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz 10,0 ha zemes „Ukstiņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  kadastra apzīmējums 6498 003 0074, saskaņā ar grafisko pielikumu (Pielikums nr.1).

 

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:]  sagatavot attiecīgus grozījumus 01.07.2011. zemes nomas līgumā Nr.3-36/34-2011, atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.A.F[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

39.§ Par biedrības “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” atteikšanos no zemes „Stadions”, Kalētu pag., Priekules nov., nomas

Priekules novada dome izskatījusi biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”,reģ.Nr.4000109282, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekles E[:] J[:], 27.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/239) par atteikšanos no zemes „Stadions”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 001 0133, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 05.janvārī starp Kalētu pagasta padomi un biedrību “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” (turpmāk- biedrība) tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.345 par zemes “Stadions”, Kalētu pagastā, 1,0 ha,  nomu projekta realizēšanai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2059.

2010.gada 11.jūnijā tika noslēgta vienošanās par grozījumiem līgumā Nr.345, precizēta platība uz 1,16 ha.

            Sakarā ar to, ka projektu nerealizēja, biedrība atsakās no turpmākas zemes “Stadions” Kalētu pagastā, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 01.aprīli biedrībai “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, reģ.Nr.4000109282, 05.01.2009. zemes nomas līgumu Nr.345 par zemes “Stadions”, Kalētu pag., Priekules nov.,  1,16 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0133, iznomāšanu.

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt biedrībai „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, Liepu aleja 6, Kalēti,, Kalētu pag., Priekules nov.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

40.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.R[:] uz zemes vienību „Auseklīši”, Priekules pag. Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja nekustamo īpašumu speciālistes G[:] B[:], 05.02.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē  ar  Nr.3-24/40, par lietošanas tiesību izbeigšanu A[:] R[:] uz zemes vienību „Auseklīši”, Priekules pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un saņemto  atbildi ( 09.08.2012. Nr.3-06/676) no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” par personām, kas ir noslēgušas pirkuma  līgumus līdz 2011. gada 30. decembrim konstatēts:

A[:] R[:]  nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. decembrim par zemes vienību „Auseklīši”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 004 0031, platība 1,07 ha.  Uz zemes vienības atrodas A[:] R[:] piederoša  ēka.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai, personai zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.un 2¹ daļā  noteiktajam, persona iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas  pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas dienas ( 2014. gada 28 martam). Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas  1. punktu,  zemes vienība piekrīt Priekules novada pašvaldībai.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt zemes lietošanas tiesības A[:] R[:] uz zemes vienību „Auseklīši”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 004 0031, platība 1,07 ha.

 

2. Piešķirt līdz 2014. gada 28. martam A[:] R[:] zemes nomas pirmstiesības uz zemes vienību „Auseklīši”, Priekules pagastā, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 004 0031, platība 1,07 ha.

 

3. Zemes vienībai „Auseklīši”, Priekules pagastā, Priekules nov., noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme un iekļaut Priekules novada domes pamatlīdzekļu sarakstā.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV3401 un A[:] R[:].

 

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.