28.03.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.4)

41.§ Par S.B[:] atteikšanos no nomas zemes „Pie Krieviņiem”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi S[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 20.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/218) par atteikšanos no zemes „Pie Krieviņiem”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 004 0085,  1,6 ha platībā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2011.gada 01.decembrī starp Priekules novada domi un S[:] B[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/66-2011 par zemes “Pie Krieviņiem”, Kalētu pagastā, 1,6 ha platībā, nomu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2016.

Sakarā ar dzīvesvietas maiņu  S.B[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Pie Krieviņiem”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 004 0085,  1,6 ha, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 01.aprīli S[:] B[:], personas kods [:], 01.12.2011. zemes nomas līgumu Nr.3-36/66-2011  par zemes “Pie Krieviņiem”, Kalētu pag., Priekules nov.,  1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0085, iznomāšanu.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt S.B[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

42.§ Par N.S[:] atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja N[:] S[:] 15.02.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar  Nr.3-13/199,  par atteikšanos no daļas  zemes vienības „Gravenieki”,  Gramzdas pag., Priekules nov., 7,0 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2011. gada 31. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma  (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

 Ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu Nr.4,  23.04.2009. N[ :]S[ :] izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību „Gravenieki” 10,7 ha platībā un noslēgts zemes nomas tipveida līgums. 

Pēc zemes „Gravenieki” sadalīšanas tiek izveidotas 2 zemes vienības saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu. 1. zemes vienība  7,0 ha platībā, no kuras N[ :] S[ :} atsakās un nevēlas slēgt zemes nomas līgumu un 2. zemes vienība par kuru tiks slēgts lauku apvidus zemes nomas līgums 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Atdalīt no zemes vienības „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov. zemes vienību 7,0 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

 

2. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

3. Pārtraukt nomas līgumu N[ :]S[ :], uz zemes vienību „Ozolkalni” Gramzdas pag., Priekules nov.,  zemes vienības koplatība 7,0  ha.

 

4. Aatlikušo  zemes vienību „Gravenieki”, Priekules  pag., Priekules nov. 3,7 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā, turpināt nomāt N[ :]S[ :] un pārslēgt nomas līgumu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona ir Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste G[:]B[ :].

 

5. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no     kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

6.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

43.§ Par zemes iznomāšanu biedrībai „Virdzenieces”, Virgas skolas parkā, Virgas pag., Priekules nov., projekta realizēšanai

Priekules novada dome izskatījusi biedrības „Virdzenieces”, reģ. Nr.40008141807, adrese- „Gaismas”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., biedrības priekšsēdētājas A[:] V[:] 18.03.2013. iesniegumu par zemes iznomāšanu 0,3 ha lielā platībā nekustamā īpašuma „Virgas skola”, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0271, parka teritorijā, sakarā ar biedrībai „Liepājas rajona partnerība” iesniegto projektu „Pa baroneses runča Bernharda takām”  realizēšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Virgas skola”, kadastra Nr. 6498 001 0241, ir pašvaldības īpašums, īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.168. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 6498 001 0241 un 6498 001 0271.

Biedrība „Virdzenieces” ir sagatavojusi projektu „Pa baroneses runča Bernharda takām”, kuru plānots realizēt Virgas pamatskolas parkā. Projekta realizēšanai ir nepieciešams noslēgts zemes nomas līgumu ar termiņu līdz 10 gadiem.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktam, viena no  pašvaldību autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.3.punktu,             Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.aprīli biedrībai „Virdzenieces”, reģ.Nr.40008141807, daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Virgas skola”, Virgas pag., Priekules nov.,  0,3 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6498 001 0271, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Zemes izmantošanas mērķis-sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

44.§ Par zemes iznomāšanu biedrībai „Virdzenieces”, nekustamajā īpašumā „Virgas skola”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi biedrības „Virdzenieces”, reģ. Nr.40008141807, adrese- „Gaismas”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., biedrības priekšsēdētājas A[:] V[:] 14.03.2013. iesniegumu par zemes iznomāšanu 0,2 ha lielā platībā nekustamā īpašuma „Virgas skola”, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0241, sakarā ar biedrībai „Liepājas rajona partnerība” iesniegto projektu „Virgas muižas dārzniecība”  realizēšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Virgas skola”, kadastra Nr.6498 001 0241, ir pašvaldības īpašums, īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.168.              .

Biedrība „Virdzenieces” ir sagatavojusi projektu „Virgas muižas dārzniecība”, kuru plānots realizēt uz Virgas pamatskolas zemes. Projekta realizēšanai ir nepieciešams noslēgts zemes nomas līgumu ar termiņu līdz 10 gadiem.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktam, viena no  pašvaldību autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.,18.3.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 01.aprīli biedrībai „Virdzenieces”, reģ.Nr.40008141807, daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Virgas skola”, Virgas pag., Priekules nov.,  0,2 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6498 001 0241, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Zemes izmantošanas mērķis-lauksaimniecība.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:]10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

45.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, „Purmsātu speciālā internātskola”, „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu M.P[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 25.02.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/76, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, „Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0375, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un M[:] P[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/76 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,042 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, „Pie Brūveru pļavas”- 0,4 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280 . Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

M.P[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu. No 2012.gada 31.decembra līdz 2013.gada 25.februārim turpinās faktiskās līguma attiecības.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu - neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 (01.04.2012.redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un M[:] P[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar M[:] P[:], personas kods [:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. „Pie Jaunās ielas 8” -0,042 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,

1.3. „Pie Brūveru pļavas” – 0,4 ha, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.P[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

46.§ Par zemes „Zeme reformas pabeigšanai” Bunkas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu V.P[:]

Priekules novada domē saņemts V[:] P[:]  dzīvojoša [dzīvesvieta], 13.02.2013. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu  „Zeme reformas pabeigšanai”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 2,76 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0113, palīgsaimniecības  vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0113,  ir ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

            Starp Priekules novada domi un V[:] P[:] 15.02.2012. noslēgts zemes nomas līgums  (Nr. 3-36/12-2012).

            Par šo zemes gabalu V[:] P[:] maksā NĪN nodokli un nomas maksu.

            Nomas līgums izbeidzās  28.02.2013.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010.  noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu: „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 15.02.2012. Zemes nomas līgumu ar V[:] P[:]  personas kods [:], attiecībā uz zemes gabalu 2,76 ha platībā ar nosaukumu Zeme reformas pabeigšanai”, Bunkas pag. ,Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 003 0113, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par 15.02.2012. Zemes nomas līguma pagarināšanu. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, šis lēmums par 15.02.2012. Zemes nomas līguma pagarināšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] P[:],  [dzīvesvieta].

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

47.§ Par zemes „Vizuļi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.J[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] J[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 25.02.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Vizuļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  0,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980040513, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu 47.§, protokols Nr.14, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 (01.04.2012.redakcijā) „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] J[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Vizuļi”, Virgas pag., Priekules nov.,  0,3 ha lielā platībā,  apzīmējums kadastrā 64980040513, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt V.J[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

48.§ Par daļu no zemes „Dzirnavu iela 4”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu Ļ.L[:]

Priekules novada dome izskatījusi Ļ[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 25.02.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Dzirnavu iela 4”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,   0,008   ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0236, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Dzirnavu iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0236, ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.11 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu ir  noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt Ļ[:] L[:], personas kods [:], zemes gabalu   0,008 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Dzirnavu iela 4, Bunkas pagastā, Priekules novadā,   apzīmējums kadastrā 6446 005 0236, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms Ļ[:] L[:], [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

49.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.M[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:]M[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 13.02.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,   0,035   ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Nekustamais īpašums „Krasta iela 3”, ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt S[:] M[:], personas kods [:], zemes gabalu   0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3 , Bunkas pag., Priekules nov.,  apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms S[:] M[:], [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

50.§ Par daļu no zemes „Centrs 2”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu A.Ļ[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] Ļ[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 13.03.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi “Centrs 2”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  kadastra apzīmējums 6464 001 0269,  3,4 ha platībā,  palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, zemes vienība “Centrs 2”, Kalētu pagastā,  9,4 ha kopplatībā, piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7.§, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 14.03.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 02.aprīli A[:] Ļ[:], personas kods [:], daļu no zemes vienības „Centrs 2”, kadastra apzīmējums 6464 001 0269 – 3,4 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (1.pielikums).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus 01.03.2013. zemes nomas līgumā Nr.3-36K/6-2013 atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.Ļ[:],  [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

51.§ Par daļu no zemes “Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.P[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] P[:], dzīvojoša[dzīvesvieta], 13.03.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes “Pie Brūveru pļavas”, kadastra apzīmējums 6498 0030119,  1,0 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums “Pie Brūveru pļavas”, Virgas pagastā piekrīt pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no 15 zemes vienībām.

Zemes  “Pie Brūveru pļavas” ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0119 kopplatība ir 2,0 ha.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 14.03.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2013.gada 02.aprīli I[:]P[:], personas kods [:], daļu no zemes vienības „Pie Brūveru pļavas”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 003 0119, – 1,0 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (1.pielikums).

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.P[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

52.§ Par zemes „Māli”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.R[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 19.02.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Māli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0.55 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0167, ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Māli” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt J[:]R[:], personas kods  [:], zemes gabalu 0,55  ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Māli, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  apzīmējums kadastrā 6446 001 0167, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Lēmuma izraksts nosūtāms J[:] R[:], [dzīvesvieta].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

53.§ Par zemes Priekules pag., Priekules novadā, iznomāšanu ZS „Ozolbirzes”

Priekules novada dome izskatīja ZS „Ozolbirzes”, reģistrācijas Nr.52101024591,  adrese Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules nov., 28.02.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/242, par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību 3,7 ha  platībā. 

            Zemes vienība ar kadastra Nr.64820080131, Priekules pag., Priekules nov.,  3,7 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, 1.§, paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

            Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 26.03.2012. zemes nomas līgumu Nr.11/12, kas noslēgts starp Priekules novada domi un  ZS „Ozolbirzes” par daļu no zemes reformas pabeigšanai nodota   zemes gabala Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra Nr.6482 008 0131, 3,7 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu.

            Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona ir G.B[:].

 

54.§ Par mazdārziņu nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule Priekules nov., L.K[]

2013.gada 18.februārī  (reģistrācijas Nr.3-13/207) Priekules novada pašvaldībā saņemts L[] K[], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi mazdārziņa ierīkošanai, kas apzīmēts ar Nr.25, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai, nomas maksa - 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2012.gada 8.novembra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, L[:] K[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Iznomāt L[:] K[:], dzīvojošai [dzīvesvieta] daļu no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 001 0075), kas apzīmēts kā mazdārziņš Nr.25, 40 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.1), nosakot:

1.1. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā; 

1.2. Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1. L[:] K[:] [dzīvesvieta],

3.2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

55.§ Par mazdārziņu nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., R.B[:]

 

            2013. 11.martā (reģistrācijas Nr.3-13/284) Priekules novada pašvaldībā saņemts R[ :] B[ :], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi mazdārziņa ierīkošanai, Liepājas ielā 13A, Priekulē, (kas apzīmēts ar Nr.20), 20 m² platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai, nomas maksa - 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2012.gada 8.novembra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, R[ :] B[ :] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Iznomāt R[ :] B[ :], dzīvojošai [dzīvesvieta], Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 001 0075), kas apzīmēts kā mazdārziņš Nr.20, 20 m² platībā, saskaņā ar pielikumu (Nr.1), nosakot:

1.1. Nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā; 

1.2. Nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

3.1. R[:] B[:],  [dzīvesvieta],

3.2. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:]..

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

56.§ Par grozījumiem 01.04.2010. zemes „Mazā Skola”, Kalētu pag., Priekules nov., nomas līgumā Nr.3-36/13-2010, biedrībai „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”

Priekules novada dome izskatījusi biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”,reģ.Nr.4000109282, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekles E[:] J[:], 27.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.238) ar lūgumu veikt grozījumus 01.04.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/13-2010 pirmās daļas 1.1.1. punktā, aizstājot ciparu „0,54” ha ar „0,1” ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 01.aprīlī starp Priekules novada domi un biedrību „Kalētu vietējas iniciatīvas grupa” tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/13-2010 par daļu no zemes gabala ar nosaukumu „Mazā Skola”, Kalētu pagastā Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 001 0144,  0,54 ha,  iznomāšanu projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalētu pagastā” realizēšanai.

Projekts tika veiksmīgi realizēts un tika izveidots bērnu rotaļu laukums, uzstādīts aprīkojums. Pēc projekta realizēšanas bērnu rotaļu laukums aizņem 0,1 ha platības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes nomas līguma Nr.3-36/13-2010 6.punkta 6.2.apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 01.04.2010. starp Priekules novada domi un biedrību „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, reģ.Nr.40008109282, noslēgtajā zemes nomas līguma Nr.3-36/13-2010 1..punkta 1.1.apakšpunktā grozījumus, aizstājot ciparu „0,54” ar „0,1” un precizējot grafisko pielikumu (pielikums Nr.1).

 

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt biedrībai „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”, Liepu aleja 6, Kalēti,, Kalētu pag., Priekules nov.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

57.§ Par T.L[:] pilnvarošanu zemes „Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Priekules novada dome izskatījusi S[:]H[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], pilnvarotās personas T[:]L[:], dzīvojoša [dzīvesvieta] (27.02.2013. ģenerālpilnvara Nr.1063, izsniegusi un apstiprinājusi zvērināta notāre J.J[:]) 28.02.2013. iesniegumu, kurā viņš lūdz izsniegt pilnvaru zemes„Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra apzīmējums 6498 001 0061, uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu Nr.37.§, protokols Nr.16, V[:] M[:] Z[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Zariņi”, Virgas pagastā, 3,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0061, un izdalīta zeme 0,4 ha platībā ēku uzturēšanai.

Pēc Iedzīvotāju Reģistra datiem V[:] M[:] Z[:] mirusi 2008. gada 16. maijā.

Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr.6862, reģistrētu Liepājā 2009.gada 09.septembrī zvērinātas notāres J.J[:] prakses vietā, atstāto mantojumu manto S[:] H[:].

Uz zemes vienības „Zariņi” atrodas S.H[:] piederošas ēkas.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, zemesgabals „Zariņi”, Virgas pagastā,  kadastra  apzīmējums 6498 001 0061, piekrīt pašvaldībai.

            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.03.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pilnvarot T[:]L[:], personas kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību „Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 001 0061,  0,4 ha platībā uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

  2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

58.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu

Priekules novada dome izskatījusi E[:]D[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.02.2013. iesniegumu (Nr.3-13/195)  ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], ir E[:]D[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000185055.

Nekustamais īpašums [adrese]  28,3370 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām – 1. zemes vienība 0,5370  ha, kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 12,40  ha, kadastra apzīmējumu [:], 3. zemes vienība 1,60  ha, kadastra apzīmējumu [:], 4. zemes vienība 13,80  ha, kadastra apzīmējumu [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 4. zemes vienību 13,80  ha platībā, kadastra apzīmējums [:] un 2. zemes vienību  12,40 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Dambji”, atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta, 1.daļas 1.apakšpunktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese],  2. zemes vienību ar kadastra Nr.[:] un  4. zemes vienību ar kadastra Nr.[:], saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.

 

2. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:] un kadastra apzīmējumu [:]  piešķirt nosaukumu „Dambji” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

 

3. Lēmuma izraksts nosūtāms E[:]D[:], [dzīvesvieta] un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu iela 27/29, Liepāja,  LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

59.§ Par VAS « Latvijas dzelzceļš” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0301 un 6415 006 0060 Priekulē, robežu apstiprināšanu

 2012.gada 10.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā lūgts apstiprināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0301 un 6415 006 0060 Priekulē, robežas saskaņā pielikumā pievienotajiem plāniem.  

Iesniegumā minēts, ka VAS „Latvijas dzelzceļš” saskaņā ar „Dzelzceļa likumu” un likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” kārto dokumentāciju īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemes vienībām, kas izveidotas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā Priekules pilsētā. 

Iesniegumā minēts, ka pēc NĪVKIS datu aktualizācijas VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegs Satiksmes ministrijai priekšlikumu grozīt 2010.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.297 Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā un izslēgt zemes vienības, kas pēc datu aktualizācijas VAS „Latvijas dzelzceļš” nebūs piekritīgas.

            Iesnieguma pievienots :

 LDz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 001 0301 un 6415 006 0060 robežu priekšlikums uz 2 lapām:

- 2002.gada 28.marta LDz valdes lēmums Nr.9/85 par dzelzceļa zemes nodalījuma joslu kopija uz 2 lapām ;

- 2002.gada 18.jūlija Priekules pilsētas domes lēmums prot.Nr.7, 2.§ « Par valsts AS „Latvijas dzelzceļš” Jelgavas ceļu distances iesnieguma izskatīšanu » kopija uz 1 lapas.

2002.gada 28.martā VAS „Latvijas dzelzceļš” valde pieņēma lēmumu Nr.9/85 „Par dzelzceļa zemes nodalījuma joslu”, kurā nolemts grozīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežas, atsakoties no zemes gabalu lietošanas tiesībām un noteikt dzelzceļa zemes nodalījuma joslu saskaņā ar pievienotiem plāniem: Priekules stacijā - kopējā platība 13,65 ha.

2002.gada 18.jūlijā Priekules pilsētas dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.2, 2.§)  akceptēt 2002.gada 28.marta VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes lēmumu Nr.9/85 un pārņemt apsaimniekošanā 13,65 ha lielu zemesgabalu pie Priekules dzelzceļa stacijas, pēc zemes robežu precizēšanas dabā.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu, 2013.gada 14.marta   Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  2012.gada 6.decembra VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0301: adrese Dzelzceļš 1, Priekule, Priekules nov., un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060 : adrese Dzelzceļš 2, Priekule, Priekules nov., robežas saskaņā pielikumā pievienotajiem plāniem.

 

2. Lēmums nosūtāms: 3 eks. VAS „Latvijas dzelzceļš” adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.