28.05.2015. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)