28.09.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.6)