28.11.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 9)