28.12.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.9)