28.12.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.9)
609. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 2018.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.609                  

          (protokols Nr.9,  19.punkts)

 Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 2018.gadam

Ievērojot 2016.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 7. punktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi pašvaldību par mērķdotācijas apjomu mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2018.gadam, t.i. 12 143 euro. Sadalot mērķdotāciju 2018.gadam ņemts vērā iepriekšējā gadā pārtērētās un neiztērētās summas.

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Valsts budžeta mērķdotāciju mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2018.gadam sadalīt sekojoši:

Skola

Mācību līdzekļu iegādei

EKK 2370

euro

Mācību literatūras iegādei

EKK 5233

euro

KOPĀ

euro

Gramzdas pamatskola

207

0

207

Kalētu pamatskola

1266

844

2110

Krotes pamatskola

1109

740

1849

Priekules vidusskola

2833

2832

5665

Virgas pamatskola

841

561

1402

Dzirnaviņas

818

0

818

Kopā novadā

7074

4977

12051

 

Lēmums elektroniski nosūtāms - izglītības iestāžu (Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola un Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" ) vadītājiem.

610. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.610                  

          (protokols Nr.9,  20.punkts)

 Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

               Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iesniegumu, kurā lūgts atsavināt zemes vienību Galvenā iela 11A, Priekulē, Priekules novadā 2415 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0193 .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 11A, kadastra Nr.6415 003 0193 – 2415 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 10000053495 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Daļa no zemes Galvenā iela 11A, Priekule, 144 m2 iznomāta XX, nomas līgums nr. 2.3.4/17/910 noslēgts līdz 31.07.2022.

XX neatbilst 31.10.2002. “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.punktā noteiktajām personām, kurām ir tiesības ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu.

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 2.punkts nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

       Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Galvenā iela 11A, Priekule, kadastra Nr.6415 003 0193, 2415 m² platībā.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:  nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,  XX.

PIELIKUMS

611. Par pašvaldības dzīvokļa Ganību iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.611                  

          (protokols Nr.9,  21.punkts)

 

Par pašvaldības dzīvokļa Ganību iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3344-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli Ganību iela 3-6, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis Ganību iela 3-6, Priekule, 55,50  m2 kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 6415 003 0039 001,  555/7296 domājamās daļas, pagrabs, kadastra apzīmējums 6415 003 0039 004, 555/7296 domājamās daļas,  pagrabs ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0039 003, 555/7296 domājamās daļas, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0039 002, 555/7296 domājamās daļas un zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 003 0039  555/7296, domājamās daļas ir iereģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules  novada pašvaldības vārda (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.160 6 ).       

  Dzīvojamā mājā ar adresi Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0039 , dzīvoklis nr. 6 ir izīrēts XX, īres līgums noslēgts 17.05.2016., līguma nr. 2.15/83.

Iesniegumam klāt pievienota “Priekules nami” 30.11.2017. izsniegta izziņa Nr.1.12/95 ar apliecinājumu, par parāda neesamību.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai”

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu,”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nodot atsavināšanai izīrētu pašvaldības 2-istabu dzīvokli Ganību iela 3, dz.6, Priekulē, Priekules pag., ar kopējo platību 55,50 kv.m., dzīvojamās mājas kopīpašuma, kadastra apzīmējums 6415 003 0039 001, un zemes īpašuma, kadastra Nr. 6415 003 0039, 555/7296, domājamo daļu, pārdodot to par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei XX.

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. dzīvoklim Ganību ielā 3-6, Priekule, Priekules novads

3.      Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.XX

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

612. Par nekustamā īpašuma „ Apiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.612                  

          (protokols Nr.9, 22.punkts)

 Par  nekustamā īpašuma „ Apiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, 24.11.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/3294-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Apiņi”, kadastra Nr.6446 001 0176, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Apiņi”, Bunkas pag., Priekules nov., ir XX īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000141002.

Nekustamais īpašums „ Apiņi” 3,90 ha kopplatībā, kadastra Nr.6446 001 0176, sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 1,10 ha, kadastra apzīmējums 6446 001 0176 , zemes vienība  2,80 ha , kadastra apzīmējums 6446 001 0177.

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Apiņi”, kadastra Nr. 6446 001 0176, atdalot zemes vienību 2,80 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0177, piešķirot nosaukumu  „Vārpas” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „ Apiņi ” kadastra Nr.6446 001 0176 Bunkas pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446  001 0177 , saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0177 piešķirt nosaukumu „Vārpas” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

XX,  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

 

613. Par zemes ierīcības projekta „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.613                  

          (protokols Nr.9, 23.punkts)

   Par zemes ierīcības projekta  „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības domē 18.12.2017. saņemts SIA ,,Metrum”, Reģistrācijas numurs 40003388748  Liepājas biroja vadītājas Ineses Herbstas  , iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0059  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0059  sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Birznieki” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000100613  , īpašnieks XX.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

06.04.2017. XX Priekules novada pašvaldībā saņēmis Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/17/433-N) nekustamā īpašuma „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0059 sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0059 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Birznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 006 0059, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0059 sadalīšanai Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0059 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 10,32 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.1

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.2 10,44 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 006 0155 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu                  „ Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 10,32 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 006 0154 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Kalna Alpiņi” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101 .

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,

1 eks SIA „Metrum”: liepaja@metrum.lv,

1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv .

 

PIELIKUMS

614. Par nekustamā īpašuma “Laptēni”, Virgas pag., Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.614                  

          (protokols Nr.9,  24.punkts)

 Par nekustamā īpašuma “Laptēni”, Virgas pag.,  Priekules novads, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr.250 nekustamais īpašums “Laptēni”, Virgas pag., Priekules nov., (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.496 apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 4400,00.

2017.gada 29.novembrī saņemts pirmpirkuma tiesīgās personas paziņojums, kurā apliecināts, ka persona vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Vienlaicīgi paziņojumā izteikts lūgums noslēgt nomaksas pirkuma līgumu uz 4 gadiem.

Pirmpirkuma tiesības iesniedzējai piekrīt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu.

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta panta trešajai daļai publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu pieļaujams atsavināt uz nomaksu, ievērojot, ka nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmajai daļai un 3.pantam, nomaksas pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu nav uzskatāma par pretēju šā likuma mērķim un nosacījumiem.

Pārbaudot pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai nav nenokārtotu parādsaistību pret pašvaldību.

Priekules novada pašvaldības domes finanšu komitejas sniegusi pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma atsavināšanai nomaksas kārtībā.

            Ņemot vērā, ka iesniegumā lūgtais nomaksas termiņš nepārsniedz likumā noteikto maksājuma maksimālo termiņu, iesniegumā minētais lūgums apmierināms pilnībā.

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 1.punktu pirmpirkuma tiesīgā persona ir paziņojusi, ka starp viņu un pilngadīgo ģimenes locekli tiks slēgta notariāla vienošanās par to, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiks reģistrētas uz pirmpirkuma tiesīgas personas meitas vārda zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, 45.panta ceturtās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu arpirmpirkuma tiesīgās personas ģimenes locekli XX, dzīvojošu XX, Priekules nov., par nekustamo īpašumu “Laptēni”, Virgas pag., Priekules nov., nosakot, ka norēķini par nekustamo īpašumu veicami 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar nomaksas grafiku.

2.      Noteikt, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

 

Atbildīgā par lēmuma izpildi atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas vadītāja.

Par lēmuma kontroli atbildīga pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Grāmatvedēm I.Sokolovskai, G.Vaičekauskai.

 

PIELIKUMS

615. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.615                  

          (protokols Nr.9,  25.punkts)

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov. 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, Priekules nov., 2017.gada 19.decembra iesniegums, reģ.Nr.2.1.4/17/3511-S, ar lūgumu pagarināt 14.12.2012.zemes nomas līguma ar Nr.23/12 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pagasta palīgsaimniecības” 8,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0098, Gramzdas pagastā piekrīt pašvaldībai.

 Ar iesniedzēju 2012.gada 14.decembrī ir noslēgts zemes nomas līgums par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Pagasta palīgsaimniecības” 2,8 ha platībā, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 01.01.2018.

            Iesniedzējs lūdz pagarināt  zemes nomas līguma termiņu.

Līgumā ir jāgroza noteiktā nomas maksa un grafiskais pielikums.

Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par” -    balsis, „pret” -   balsis, „atturas” -    balsis,  nolemj: atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Pagarināt 14.12.2012. zemes nomas līgumā Nr.23/12 noteikto līguma termiņu par 5 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1.  zemes nomas līguma termiņu līdz 31.01.2023.;

2.2. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Apstiprināt iznomājamās zemes daļas grafisko pielikumu.

 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms:XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

 

616. Par zemes nomas līguma Nr. Pr.p/4 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.616                  

          (protokols Nr.9,  26.punkts) 

Par zemes nomas līguma Nr. Pr.p/4 pagarināšanu ar XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 07.12.2017. iesniegumu Nr. 2.1.4/17/3403-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu nr. Pr.p/4 uz zemi “Vecburvji”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 003 0078, 0,5 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Vecburvji”, Priekules pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0078 0,50 ha platībā ar 29.05.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nr. 10

Uz augstākminētās zemes vienības atrodas Priekules novada pašvaldībai nepiederoša dzīvojamā ēka.

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistr datiem XX ir dzīvojamās ēkas tiesiskais valdītājs.

Zemes nomas līgums Nr. Pr.p /4 , kas noslēgts ar XX, beidzies 31.08.2017.

Parādu XX nav.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Iznomāt IXX, personas kods XX, zemi ar nosaukumu “Vecburvji”, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 003 0078 0,50 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2018. līdz 31.12.2028. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms: 1 eks. XX,1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

PIELIKUMS

           

              PIELIKUMS

        

 

    

 

 

617. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.617                  

          (protokols Nr.9,  27.punkts)

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Jaunbērziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu

2017.gada 19.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3513-S, ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par zemes “Jaunbērziņi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0205, Gramzdas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienībai “Jaunbērziņi” 0,7701 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0205, Gramzdas pagastā, Priekules novadā ir noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Iesniedzējai ar Gramzdas pagasta padomes 23.03.2009. sēdes lēmumu Nr.5.§.28.p., protokols Nr.4, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minēto zemes vienību.

Ar iesniedzēju zemes nomas līgums nav noslēgts. Iesniedzēja nodokļu administrēšanas sistēmā NINO ir pievadīta kā nodokļu maksātāja par zemes vienību „Jaunbērziņi”, Gramzdas pagastā un šo zemi faktiski izmanto un maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2. punktu Lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona) un  7. punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Iesniedzējai parādu nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX,  par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Jaunbērziņi”  0,7701 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0205, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu kā pirmnomas personai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.01.2028.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

618. Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.618                  

          (protokols Nr.9,  28.punkts)

Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese-XX, Priekule, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2979-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli Liepājas iela 5B-33 Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0068 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 108 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis Liepājas iela 5B-33 Priekule, 74,30  m2 kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 6415 001 0068 001 033,  nav  iereģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules  novada pašvaldības vārda .       

  Dzīvojamā mājā ar adresi Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0068, dzīvoklis nr.33 ir izīrēts XX, īres līgums noslēgts 17.05.2016.līguma nr. 2.15/83.

Iesniegumam klāt pievienota “Priekules nami” 12.2017. izsniegta izziņa Nr. 1.12/95 ar apliecinājumu, par parāda neesamību.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai”

Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums, kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0068 001nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas un zemes:

Dzīvoklim nr. 33 – 74,3 m2   - 7430/254260

2.      Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu , kadastra apzīmējums 6415 001 0068 001 033, Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules novads. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 74,30 m2 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 7430/254260 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei veikt nepieciešamās darbības  dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4.       Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu dzīvoklim Liepājas iela 5B-33, Priekule, Priekules novads.

5.      Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX, Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;, ,Finanšu nodaļai,Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

619.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.619                  

          (protokols Nr.9,  29.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pagastā, Priekules nov.

 

2017.gada 01.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošasXX, 30.11.2017.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3351-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Pērļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.1700321 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Pērļi” ar kadastra Nr.6498 002 0006, Virgas pagastā,  11,5 ha platībā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums „Pērļi” 26,63 ha kopplatībā, Virgas pagastā, ir iesniedzējas īpašumā.

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai samazinājums netiek piemērots, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35.punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Pērļi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0006,  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par 11,5 ha.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: XX, nekustamā īpašuma speciālistei M.Kokovihinai.

 

620. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.620                  

          (protokols Nr.9, 30.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 

2017.gada 04.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3357-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Pīlādži”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400162 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Pīlādži” ar kadastra Nr.6458 001 0283, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0283-3,2 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums „Pīlādži”, Gramzdas pagastā ir iesniedzējai piederošs.          

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.² daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Pīlādži”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0283, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0283-3,2 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:. XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

621. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.621                  

          (protokols Nr.9, 31.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

2017.gada 08.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Kalpaki”, kadastra Nr. 6498 001 0127, Virgas pagastā, Priekules novadā.  

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400458 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Kalpaki” 5,27 ha platībā ar kadastra Nr.6498 001 0127, Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.       

Nekustamais īpašums ir iesniedzējas īpašumā.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un ir iesniegušas iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 35. Punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Kalpaki”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 001 0127, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0127- 5,27 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

622. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.622                  

          (protokols Nr.9,  32.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 

2017.gada 11.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3423-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Mežrozes”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.8400831 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Mežrozes” 4,1 ha kopplatībā, Virgas pagastā, kadastra Nr.6498 003 0020, 3,6 ha zemes tiek iznomāta un uz 0,5 ha zemes saimnieciskā darbība netiek veikta.  

Nekustamais īpašums ir iesniedzējai piederošs.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamā īpašuma ”Mežrozes”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 003 0020, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0020, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā uz zemi 0,5 ha un ēkām.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

623. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.623                  

          (protokols Nr.9, 33.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

2017.gada 12.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3434-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu ”Riekstiņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400259 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Riekstiņi” 14,8 ha kopplatībā, kadastra Nr.6498 001 0112, Virgas pagastā, 6,5 ha zemes ir iznomāta (tiek veikta saimnieciskā darbība).

Nekustamais īpašums ir iesniedzējai piederošs.         

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Riekstiņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 001 0112, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0112, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par  dzīvojamo māju, palīgēkām un zemei 8,3 ha platībā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums 1 eks.izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

624. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.624                  

          (protokols Nr.9,  34.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX, Priekules nov.

 

2017.gada 13.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3459-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Zelmeņi”, Virgas pagastā un Liepājas iela 5A-11, Priekulē, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr. 6400397 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Zelmeņi” 10.0 ha kopplatībā, kadastra Nr.6498 001 0277, Virgas pagastā, 8.0 ha zemes ir iznomāta ( tiek veikta saimnieciskā darbība). Pārējā īpašuma daļā saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamie īpašumi ir iesniedzējai piederoši.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par  nekustamiem īpašumiem:

1.1.  ”Zelmeņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 001 0277, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0277- 2.0 ha platībā un ēkām;

1.2. Liepājas iela 5A-11, Priekulē, kadastra Nr.6415 900 0327.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

625. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.625                  

          (protokols Nr.9,  35.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 2017.gada 5.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3386-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā,. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 6-6 ar kadastra Nr.6415 900 0008, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Dzīvoklis Uzvaras iela 6-6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 900 0008  52,3 m2 platībā.

Augstāk minētais dzīvoklis ir XX īpašumā .

Iesniegumā ir apliecinājums, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6401020 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka   Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX, par dzīvokli Uzvaras iela 6-6, Priekule ,Priekules novads, kadastra Nr. 6415 900 0008  52,3 m2 platībā.

 

 Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,   XX 

626. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.626                  

          (protokols Nr.9,  36.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 2017.gada 04.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3374-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX dzīvojoša XX, Priekules novadā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu “Jaunie Ķeiri” ar kadastra Nr. 6446 001 0263, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX,  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme „Jaunie Ķeiri” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 02563  10.75  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6401066 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX, par zemi “Jaunie Ķeiri”,  Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6446 001 0263  10.75  ha platībā.

 

Lēmums 1 eksemplārā  izsūtāms:

      Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

627. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.627                  

          (protokols Nr.9,  37.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 2017.gada 4.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/3373-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu Krasta iela 1 ar kadastra Nr. 6446 005 0072 , kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēkas  „Krasta iela 1”, Bunkā, Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0072  0.826 ha platībā

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400699 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Piemērot 2018. gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai XX,  personas  kods XX, par zemi „Krasta iela 1” ar kadastra Nr. 6446 005 0072  0.826 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei,  XX 

628. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.628                  

          (protokols Nr.9,  38.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 2017.gada 4.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/3370-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā,. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu “Pumpuri” ar kadastra Nr. 6446 001 0146, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēka „Pumpuri” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0146  10.9  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400359 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX,  par zemi  “Pumpuri” Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 001 0146  10.9 ha platībā.

 

 Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,XX.

Pasākumu kalendārs