30.01.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 3)