30.10.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.20)