30.11.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)