31.03.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

40. Par nekustamā īpašuma „ Jaunremesi” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I.A. iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Jaunremesi” Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības dome , atklāti balsojot „par” -    balsis, „pret” -   balsis, „atturas” -    balsis,  nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunremesi”, kadastra Nr.6446 004 0051, Bunkas pag., Priekules nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 006 0025, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0025 piešķirt nosaukumu „Dzērves” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. I. A. :[:], Bunkas pagasts, Priekules novads ,  LV-3446

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei

 

               Pielikumā: 39.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunremesi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’ un grafiskais attēls.

41. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.1.4/298 G.K.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts G.K., dzīvojoša [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus zemes nomas līgumā Nr. 2.1.4/329.

 

G.K. iznomātas abas zemes vienības. Nomnieks vēlas atteikties no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  1.80 ha platībā, nomā paturot zemes vienību  0.48 ha platībā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (protokols Nr.8, 14.§) 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Veikt grozījumus zemes nomas līgumā Nr.2.1.4/329 uz nekustamo īpašumu „Krotes Ziedkalni” G. K. personas kods [:],dzīv. „Ziedkalni”, Bunkas pagasts, Priekules novads , (1.pielikums), nosakot:

- nomā daļa no zemes vienības ar nosaukumu „Krotes Ziedkalni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, 6446 001 0164 0,48 ha platībā,

- nomas maksu 0.5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,               

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. Guntim Krūmiņam: „Ziedkalni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

               Pielikumā:40.pielikums- lēmums ‘’Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.1.4/298 G. K.’’ un grafiskais attēls.

42. Par platības precizēšanu zemes vienībai “ Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „Metrum” reģistrācijas Nr. 40003388748, 2016.gada 19.janvārī  veikto robežu uzmērīšanu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64580010212, adrese: “ Centra katlu māja”, Gramzdas pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,6756 ha, saskaņā ar pielikumu.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

             

 Pielikumā: 41.pielikums- lēmums ‘’ Par platības precizēšanu zemes vienībai “ Centra katlu māja”, Gramzdas pag.,  Priekules nov.’’ Un grafiskais attēls.

43. Par adrešu objektu dzēšanu Smilšu iela 21, Priekule

 Valsts Adrešu reģistrs konstatējis, ka Adrešu reģistra informācijas sistēmā atrodas adreses Priekules pilsētā, kuras dabā neeksistē- Smilšu iela 21 un Smilšu iela 22.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015.noteikumiem  Nr. 698”Adsresācijas noteikumi” 9.un30.punktu,

1.     Dzēst Valsts adrešu reģistrā adresi:

1.1. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116885977

1.2. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 2, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116885985

1.3. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 3, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods 116885993

1.4. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 4, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116886005

1.5. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 5, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods - 116886013

1.6. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116886021

1.7. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 7, Priekule, Priekules nov., LV-3434- kods  116886038

1.8. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 8, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116886046

1.9. Telpu grupa Smilšu iela 21 - 9, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116886054

1.10.        Telpu grupa Smilšu iela 21 - 10, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116886062

1.11.        Telpu grupa Smilšu iela 21 - 11, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kods- 116886070

1.12.        Telpu grupa Smilšu iela 21 - 12, Priekule, Priekules nov., LV-343, kods- 116886087

 

2.     Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai.

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79.pantu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā , Liepājas tiesu namā.

 

 

Lēmums izsūtāms: 1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

 

               Pielikumā: 42.pielikums- lēmums ‘’ Par adrešu objektu dzēšanu Smilšu iela 21, Priekule’’.

44. Par apakšnomas līguma slēgšanu uz zemes vienību „Dobelīši”, Priekules pagasts, Priekules novads I.L. ar SIA „Priekules siltumtīkli”

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I. L. iesniegums ar lūgumu atļaut slēgt zemes apakšnomas līgumu ar SIA „Priekules Siltumtīkli” uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Dobelīši”, Priekules pag., Priekules nov., 15.20 ha platībā.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2115. un 2116.pantu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1.  Piekrist, ka I.L. nodod apakšnomā SIA „Priekules siltumtīkli” zemes vienību „Dobelīši”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra apz.6482 003 0036 15,2 ha platībā
  2. Atstāt negrozītus nomas līguma noteikumus .
  3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz apakšnomas līgums ar SIA „Priekules siltumtīkli” un  viena apakšnomas līguma eksemplāru jāiesniedz pašvaldībā.

Lēmums izsūtāms:                                        

    1 eks. I. L.: [:], Priekule, Priekules novads,  LV-3434;

    1 eks. SIA „Priekules siltumtīkli”, Dzirnavu iela 62-2, Rīga, LV-1050;

    1 eks. Nekustamo  īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

               Pielikumā: 43.pielikums- lēmums ‘’ Par apakšnomas līguma slēgšanu uz zemes vienību „Dobelīši”, Priekules pagasts, Priekules novads I.L. ar SIA ‘’Priekules siltumtīkli’’ un grafiskais attēls.

45. Par 02.05.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/23-2011 termiņa pagarināšanu Z.A. par daļu no zemes „Doņi”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu

 Pašvaldībā saņemts Z.A. iesniegums ar lūgumu pagarināt 02.05.2011.zemes nomas līguma ar Nr.3-36/23-2011 termiņu par daļu no zemes vienības „Doņi” 1,53 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 02.05.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/23-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un Z. A., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 30.aprīlim.

2. Uzdot Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 02.05.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/23-2011 atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z.A.,[:] Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

               Pielikumā: 44.pielikums- lēmums ‘’Par 02.05.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/23-2011 termiņa pagarināšanu Z.A. par daļu no zemes ‘’Doņi’’, Kalētu pag., Priekules nov., nomu’’. 

46. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V.A. par zemes „Pagasta palīgsaimniecības”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu

 Saņemts V. A.iesniegums, ar lūgumu pagarināt 18.01.2011.zemes nomas līguma Nr.3/2011 termiņu par zemes vienību „Pagasta palīgsaimniecības” 4.1 ha un 3.2 ha, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 18.01.2011. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3/2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un V. A., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 31.janvārim, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Precizēt iznomāto zemes vienību platības: kadastra apzīmējums 6458 003 0093- 4,1982 ha, 6458 003 0211- 4,3 ha un grafisko pielikumu.

3. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.A., [:], Gramzdas pag., Priekules nov.,LV3487;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

               Pielikumā: 45.pielikums- lēmums ‘’Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V.A. par zemes „Pagasta palīgsaimniecības’’, Gramzdas pag., Priekules nov., nomu’’ un grafiskais attēls.

47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Pie Zaķīsiem ” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.K.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts S..K. ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi „Pie Zaķīšiem” 1,7 ha platībā Kalētu pagastā lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt ar 01.04.2016. S.K., personas kods [:], zemes vienību „Pie Zaķīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0415, 1,7 ha lielā platībā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 1 gadu, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot Kalētu zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. S.K.,[:], Kalētu pag., Priekules nov.,LV3484;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

               Pielikumā: 46.pielikums- lēmums ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Pie Zaķīsiem ” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.K.’’ un grafiskais pielikums.

48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V. O. par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.O., dzīvo pēc adreses [:], Virgas pagastā, Priekules novadā konstatē, ka:

 

 

2008.gada 30.maijā starp Virgas pagasta padomi un V.O. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP (1,5%)-2008/3  par daļu no zemes [:] 0,1 ha platībā, Virgas pagastā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš ir noteikts līdz 2018.gada 31.maijam.

Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu [:] saņemts 2013.gada 8.martā.

            Netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis arī par pašvaldības dzīvokli Nr.10 dzīvojamā mājā [:], Virgas pagastā. 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V.O., personas kods[:], adrese [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 16.05.2005. – 31.03.2016., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR  70,21;

nokavējuma nauda līdz 31.03.2016. –           EUR  38,39;

KOPĀ                                                             EUR    108,60  

(  simtu astoņi euro, sešdesmit centi).

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2016.gada 30.aprīlim.

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2016.gada 02.maijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. V. O., [:], Virgas pag., Priekules nov., LV3433;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

               Pielikumā: 47.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V.O. par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā.

49. Par pamatlīdzekļu iekļaušanu Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā

 Veicot Priekules novada pašvaldības īpašumu inventarizāciju, kurā salīdzināti dati ar Valsts zemes dienesta un Valsts Meža dienesta datu bāzi, ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā nav iekļauti īpašumi, kas faktiski pieder pašvaldībai. Līdz ar to šie īpašumi ir jāiekļauj pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva.

 

Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1. un 2.daļu un Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”, atklāti balsojot PAR – 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2015. mežaudžu īpašumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2.     Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2015. nedzīvojamo ēku īpašumus saskaņā ar 2.pielikumu.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone.

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai

              

Pielikumā: 48.pielikums- lēmums ‘’Par pamatlīdzekļu iekļaušanu Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā’’ un 1.pielikums-mežaudžu saraksts, 2.pielikums- nedzīvojamo ēku saraksts.

50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “BALTIC CONSULTING” par nekustamo īpašumu KUMPĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā

 2016.gada 29.martā saņemts zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem SIA ‘’BALTIC CONSULTING’’. Pašvaldība jau 2014.gadā bija iesniegusi prasību tiesā par nekustamā īpašuma parādu piedziņu. Tagad tiks uzsākts nekustamā īpašuma izsoles process un tiesu izpildītājs lūdz precizēt parāda summu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA “BALTIC CONSULTING”, reģ.nr. 42103031685, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu KUMPĪŠI (kad.nr. 6498 004 0052) Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.04.2014. – 14.04.2016., sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                        EUR 347,86;

nokavējuma nauda 25.04.2014. – 14.04.2016.–         EUR 323,48;

KOPĀ                                                                         EUR 671,34

(Seši simti septiņdesmit viens euro, 34 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3.  Lēmuma piespiedu izpilde tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

4. Piedziņa tiek vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. SIA “BALTIC CONSULTING”, Zivju ielā 5-31, Liepājā, LV-3401;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 49.pielikums- lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “BALTIC CONSULTING” par nekustamo īpašumu KUMPĪŠI , Virgas pagastā, Priekules novadā’’.

51. Par finansējuma piešķiršanu Priekules MTB velomaratona 2016 organizēšanai

 Priekules novada pašvaldībā 2016.gada 31.martā saņemts biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums ar lūgumu kā ik gadus atbalstīt sporta pasākuma “Priekules MTB velomaratons 2016” organizēšanu, piešķirot finansējumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Priekules novada pašvaldības 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš), deputāts Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt biedrībai “Priekules veloklubs” finansējumu 2000 EUR apmērā sporta pasākuma “Priekules MTB velomaratons 2016” organizēšanai.

2.     Slēgt ar biedrību “Priekules veloklubs” vienošanos par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību.

3.     Piešķirto finansējumu pārskaitīt uz biedrības “Priekules veloklubs” bankas kontu.

4.     Biedrībai “Priekules veloklubs” iesniegt pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu viena mēneša laikā pēc pasākuma norises dienas.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. - finanšu nodaļai;

1 eks. – biedrībai “Priekules veloklubs”

 

Pielikumā: 50.pielikums- lēmums ‘’ Par finansējuma piešķiršanu Priekules MTB velomaratona 2016 organizēšanai’’.