31.07.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)