Aktualitātes
41.§ Par zemes ”Mazā zeme ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu M.R[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:] R[:], dzīvojošas [:], 15.12.2010.gada iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/524) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu ”Mazā zeme” ar kadastra apzīmējumu 64640010063,  9,8 ha lielā platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11 pielikumu Nr.2.1 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Mazā zeme” ar kadastra Nr.64640010063  25,2 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar 29.12.2009. Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”,  11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt M[:] R[:], personas kods [:],  zemi ar nosaukumu ”Mazā zeme”, ar kadastra apzīmējumu 64640010063, 9,8 ha lielā platībā saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici,  palīgsaimniecības vajadzībām,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

 

42.§ Par zemes ar nosaukumu „Lielceriņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s „Sleiņi”.

Priekules novada dome izskatījusi z/s „Sleiņi”, reģ. Nr.42101012887, adrese: [:], īpašnieces L[:] K[:] iesniegumu  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Lielceriņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, 4,5 ha lielā platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu 35.§, protokols Nr.16, A.O.Š[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Ceriņi” 5,6 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā. A.O.Š[:] ir mirusi. Tika izdalīta zeme ēku uzturēšanai 1,1 ha lielā platībā un pārējā zeme 4,5 ha platībā ar nosaukumu „Lielceriņi” ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Atbilstoši Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g.”, kas stājušies spēkā 2007.gada 3.maijā, piekļuve uz „Ceriņu” mājām tiek nodrošināta pa servitūta ceļu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt z/s „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, zemi ar nosaukumu ”Lielceriņi” 4,5 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 64980010031, slēdzot līgumu uz 1 (vienu) gadu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

3. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 

4. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu par to, ka nomnieks nedrīkst liegt piekļuvi uz „Ceriņu” mājām pa servitūta ceļu.

 

5. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

43.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu J.Ķ[:], Virgas pag., Priekules pag.

 

Priekules novada dome izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu ”Pārskata saraksts par LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētajām zemes vienībām, par kurām nav iesniegts zemes robežu plāns un līdz 31.08.2010. nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai īpašumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Priekules novads”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-04-K/ 710 no 29.12.2010. (reģ.Nr.3-06/2 no 03.01.2011.) J[:] Ķ[:] izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu ”Gunti” 0,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64980010060.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktu, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri pēc 2009.gada 31.augustam ir iesnieguši VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31. augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2. un 2¹.daļā noteikto, zemes lietotājs iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās dienas, t.i., līdz 2011.gada 1. septembrim.   

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu - pašvaldības, pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta.

           

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt J[:] Ķ[:], personas kods [:], zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ”Gunti”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010060,  0,2 ha lielā platībā, ar 2010.gada 1. septembri.

 

2. Piešķirt līdz 2011. gada 1.septembrim J[:] Ķ[:] zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu ”Gunti”, Virgas pag., Priekules nov., 0,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64980010060.

 

3. Zemes vienībai „Gunti”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010060, noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar I.K[:] Priekulē, Priekules nov.

2011.gada 3.janvārī  iesniegumu par 01.02.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/7-2010 pagarināšanu   iesniedza I[:] K[:], dzīvojoša [:]. I.K[:] lūdz papildus iznomāt zemi 350 m² platībā. Zeme tiek izmanto ganībām.

2010. gada 1.februārī  starp Priekules novada  domi un I[:] K[:] tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/7-2010  par zemesgabala nomu Smilšu ielā 21, apzīmējums kadastrā 6415 005 0024;   10120  m² platībā. Zeme tiek iznomāta ganībām un koka aploka izveidošanai.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  2011.gada 13.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, I[:] K[:] 03.01.2011.iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt  01.02.2011. Zemes nomas līgumu Nr.3-36/7-2010 ar I[:] K[:], dzīvojošu [:],  par zemesgabala 10120  m² platībā nomu,  kas ir daļa no zemes vienības Smilšu  iela 21 , Priekule, kadastra numurs 6415 005 0024.

 

2. Iznomāt zemi - daļu no zemesgabala Smilšu ielas 21, Priekule, apzīmējums kadastrā  6415 005 0024, 350 m² platībā saskaņā ar vietas situācijas plānu pielikumā, nosakot:

2.1. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības;

2.2. Nomas termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim;

                  2.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā likumā noteiktos nodokļus.

3.  I.K[:] viena mēneša laikā jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, domes lēmums par zemes iznomāšanu zaudē spēku.

 

4. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot zemes nomas līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76., 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā.

45.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.P[:] Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi N[:] P[:], personas kods [:],  dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/548 no 29.12.2010.) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu  uz zemes gabaliem ar kadastra Nr.64460030115 - 5,8 ha platībā, Nr.64460030118 - 0,85 ha platībā un Nr.64460030121- 0,8 ha platībā.

           Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2010.gada 29.decembrī.

           Nomas līgums Nr.7 noslēgts 2006.gada 3.maijā starp Bunkas pagasta padomi un N[:] P[:]  par  zemes gabala “Jaunais karjers”  ar  kadastra Nr. 64460030115, 5,8 ha platībā un “Personīgā palīgsaimniecība Biznieki” ar  kadastra Nr.64460030118, 0,85 ha platībā un Nr.64460030121, 0,8 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām līdz 2010.gada 31.decembrim.

 

       Pamatojoties uz N.P[:] 29.12.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt  03.05.2006. noslēgto zemes nomas  līgumu Nr.7 starp Bunkas pagasta padomi un N[:] P[:], uz zemes gabaliem ar kadastra Nr.64460030115 -5,8 ha platībā, Nr.64460030118 - 0,85 ha platībā un Nr.64460030121 - 0,8 ha platībā  uz laiku – 5 gadi līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā  no zemes kadastrālās vērtības.

46.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar L.P[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi L[:] P[:], personas kods [:],  dzīvojoša [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/546 no 29.12.2010.) ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu  uz zemes gabalu “Personīgā palīgsaimniecība Biznieki” ar kadastra Nr.6446 001 0331,  1,5 ha platībā.

          Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

          Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2010.gada 29.decembrī.

Nomas līgums Nr.6 noslēgts 2006.gada 3.maijā starp Bunkas pagasta padomi un L[:] P[:]  par  zemes gabala “Personīgā palīgsaimniecība Biznieki”, kadastra Nr.6446 001 0331, 1,5 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām līdz 2010.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz L.P[:] 29.12.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt starp Bunkas pagasta padomi un L[:] P[:] 03.05.2006. noslēgto zemes nomas līgumu Nr.6, uz zemes gabalu “Personīgā palīgsaimniecība Biznieki”  ar kadastra Nr.6446 001 0331,  1,5 ha platībā uz laiku – 5 gadi līdz 2015.gada 31.decembrim.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā  no zemes kadastrālās vērtības.

 

47.§ Par zemes gabala nomu L.D[:], Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi L[:] D[:], personas kods [:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/531 no 22.12.2010.) ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Biznieki”, kadastra Nr.64460030118,  1,1 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2010.gada 22.decembrī.

           Zemes gabals  “Personīgā palīgsaimniecība Biznieki”, kadastra Nr.6446 003 0118, 1,1 ha platībā ir neapbūvēts, ar 2008.gada 17.septembra Bunkas pagasta padomes lēmumu, prot. Nr.11 ieskaitīts pašvaldībai piederošajās neapbūvētajās  zemēs.

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31. maija noteikumu  Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu,   noteikts, ka neapbūvēta zemes gabala zemes lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām,  nomas maksa ir 0,5% apmērā no zemesgabala vērtības.

        

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 2010.gada 31.maija noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt L[:] D[:], dzīvojošai [:],  zemes gabalu  “Personīgā palīgsaimniecība Biznieki”, kadastra Nr.6446 003 0118,   1,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

 

2. Noslēgt 1 mēneša laikā nomas līgumu uz  5 gadiem -  līdz 2016.gada 26.janvārim.

 

3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. 

48.§ Par daļas zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekulē, Priekules nov., iznomāšanu N.Ķ[:]

2011.gada 7.janvārī Priekules novada domē saņemts N[:] Ķ[:], dzīvojošas [:], 07.01.2011. iesniegums (reģistrācijas Nr.3-13a/17), kurā lūgts iznomāt 30 m² zemesgabalu Aizputes ielā 21, Priekulē  kioska uzturēšanai.

N.Ķ[:] iesnieguma pievienojusi 07.01.2011.Pavadzīmi PA006949 par AS „Preses Apvienība” reģ. Nr.LV40003010617, adrese Aiviekstes ielā 5, Rīgā piederošā kioska 1.gab. iegādi, 22.11.2009.AS „Preses Apvienības”, reģistrācijas Nr. LV40003010617, Attīstības departamenta direktora vietnieces I.T[:] Priekules novada domei adresētu 23.11.2009. vēstuli Nr.533 ”Par zemes nomas līguma izbeigšanu Priekulē, Aizputes ielā 21”.

2004.gada 21.oktobrī starp Priekules pilsētas domi un AS „Preses Apvienība”, reģ. Nr.LV40003010617, adrese Aiviekstes ielā 5, Rīgā, Attīstības departamenta direktora vietnieci I.T[:] tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.86 ( turpmāk – nomas līgums) par zemes nomu Aizputes ielā 21, Priekulē, kadastra Nr.6415 001 0057, 32 m² platībā - preses kioska uzturēšanai.

Nomas līguma termiņš līdz 2009.gada 31.decembrim. Nomas līguma 6.punkta 6.5.apakšpunkts nosaka, ka izbeidzoties līguma termiņam, Nomniekam ir priekšrocības pagarināt līguma termiņu vai noslēgt jaunu līgumu.

Nomnieks AS „Preses Apvienība” pagarināt nomas līgumu nav izteicis vēlēšanos un ir atteicies no nomas tiesībām (augstāk minētā vēstule). 

49.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 26.08.2010.lēmumā (prot. Nr.14 ) 52. §”Par adreses maiņu zemes vienībai „Urbums Vārtāja”, Bunkas pag., Priekules nov.”

Ar Priekules novada domes 26.08.2010. lēmumu  52.§ (prot. Nr.14) zemes vienībai, apzīmējums kadastrā 6446 003 0411 „Urbums Vārtāja”, Bunkas pag., Priekules nov., mainīta adrese no „Urbums Vārtāja”, Bunkas pag., Priekules nov., uz Saules iela 18, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

Pēc Valsts adrešu reģistra datiem zemes vienībai ar kadastra numuru 6446 003 0411 nosaukums ir „Ūdenstornis Vārtāja” -  domes lēmumā „Urbums Vārtāja”.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 03.11.2009., Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Priekules novada domes 26.08.2010. lēmumā (prot. Nr.14) 52.§ ”Par adreses maiņu zemes vienībai „Urbums Vārtāja”, Bunkas pag., Priekules nov.”:

 

1.1. Lēmuma virsrakstā vārdu „Urbums” aizstāt ar vārdu „Ūdenstornis”;

 

1.2. Konstatējoša daļā aiz vārdiem „ēkas daļa” vārdu „Urbums” aizstāt ar vārdu „Ūdenstornis”;

 

1.3. Lemjošajā daļā aiz vārdiem zemes vienībai vārdu „Urbums” aizstāt ar vārdu „Ūdenstornis”.

 


50.§ Par sadarbības līguma slēgšanu ar Grobiņas novada domi, Liepājas rajona Sporta skolas administratīvās darbības līdzfinansējumam

Priekules novada dome 24.01.2011., reģ. Nr.3-13/47 saņēmusi Grobiņas novada domes Liepājas rajona sporta skolas direktora 20.01.2011. iesniegumu ar lūgumu piešķirt sporta skolas administratīvajai darbībai līdzfinansējumu Ls 16,89 mēnesī, kas sastāda Ls 201,68 gadā.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta skolas administratīvās darbības līdzfinansējumu 2011.gadā Ls 202,68 (divi simti divi lati un 68 santīmi)  apjomā.

 

2. Priekules novada domes ikmēneša maksājuma daļa ir Ls 16,89 (sešpadsmit lati un 89 santīmi).

Pasākumu kalendārs
Aprīlis, 2020
POTCPkSSv
12345
6789101112
131415161719
2021222326
27282930