Aktualitātes
21.§ Par vienošanās apstiprināšanu, īres un komunālo pakalpojumu maksas samazinājumu R.S[:], [:].

2011.gada 24.janvārī Priekules novada dome ir saņēmusi Gramzdas pagasta pārvaldes vēstuli reģ.Nr.3-24/43 ar lūgumu apstiprināt 2011.gada 14.janvāra Vienošanos par īres un komunālo pakalpojumu maksas samazināšanu, un samazināt R[:] S[:] īres un komunālo pakalpojumu maksu par summu LVL 752,43, ņemot vērā to, ka R.S[:] ģimene ir veikusi būtiskus apkures sistēmas uzlabojumus minētajā dzīvoklī.

Priekules novada dome konstatēja:

Priekules novada, Gramzdas pagasta dzīvokļa īpašums Nr. 16, Miera ielā 5 pieder pašvaldībai.

Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs ir Gramzdas pagasta pārvalde.

Tā kā Gramzdas pagasta pārvalde nevarēja nodrošināt apkuri minētajā dzīvoklī, tad R[:] S[:] ģimene ir veikusi dzīvokļa apkures sistēmas pārbūvi ar individuālu cietā kurināmā pavarda (katla) un karstā ūdens boilera izbūvi, kamīna, dūmeņa un sildmūra izbūvi, kā arī koridora grīdas pārbetonēšanu.

Dzīvokļa īrnieks I[:] S[:] miris 2010.gada februārī.

R[:] S[:] ar ģimeni minēto dzīvokli neizmanto un no dzīvokļa izdeklarējusies 2010.gada 14.jūnijā.

            Par dzīvokli īres un komunālo pakalpojumu parāds pēc stāvokļa uz 2011.gada 01.janvāri ir par summu LVL 752,43.

2010.gada 23.decembrī tika veikta minētā dzīvokļa apsekošana, kuru veica kompetenta komisija un tika sastādīts apsekošanas-novērtēšanas akts. Komisija konstatēja, ka veiktie uzlabojumi ir par summu LVL 754,46. Minētie uzlabojumi paliek pašvaldības īpašumā.

Gramzdas pagastā, 2011.gada 14.janvārī tika sastādīta vienošanās starp: Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldi, tās vadītāja Augustina Eidejus personā no vienas puses un R[:] S[:], pers.kods:[:], adrese: [:], no otras puses, vadoties no likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta un, ņemot vērā īrnieku veikto ieguldījumu dzīvoklī Nr. 16, Miera ielā 5, Gramzdas pagastā  puses vienojās par sekojošo:

1. Konstatēt, ka īrnieks R[:] S:] ar ģimeni ir veikusi dzīvokļa Nr.16  Miera ielā 5, Gramzdas pagastā remontu un apkures sistēmas pārbūvi un uzlabošanu par summu LVL 754,46 (septiņi simti piecdesmit četri lati un 46 santīmi).

2. Samazināt īrniecei R[:] S[:] ar ģimeni īres un komunālos maksājumus par summu LVL 752,43.

Minētie uzlabojumi paliek Gramzdas pagasta pārvaldes valdījumā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Apstiprināt Gramzdas pagastā, 2011.gada 14.janvārī noslēgto Vienošanos par īres un komunālo pakalpojumu maksas samazināšanu starp Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldi, tās vadītāja Augustina Eidejus personā no vienas puses un R[:] S[:], pers.kods:[:], adrese: [:], no otras puses.

 

2.                  Samazināt īrniecei R[:] S[:] ar ģimeni īres un komunālos maksājumus par summu LVL 752,43 par dzīvokli Nr.16, Miera ielā 5, Gramzdas pagastā.

 

22.§ Par apkures, ūdens apgādes patēriņa normu un tarifu apstiprināšanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu Priekules novada Gramzdas pagastā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta c,d,e apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:


1. Noteikt šādus komunālo pakalpojumu tarifus, Gramzdas pagastā, Priekules novadā:

1.1. ūdensapgāde 1 m3 - Ls 0,30, PVN 22% – Ls 0,07, kopā Ls 0.37;

 

1.2. kanalizācija 1 m3 - Ls 0,24, PVN 22% – Ls 0,05, kopā Ls 0.29;

 

1.3. ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņu norma, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem ir 3 m3 vienam cilvēkam mēnesī:

1.3.1. ūdensapgāde uz vienu cilvēku ir Ls 0.90, PVN 22% Ls 0.20, kopā Ls 1.10;

1.3.2. kanalizācijas lietošana uz vienu cilvēku Ls 0.72, PVN 22%

            Ls 0.16, kopā Ls 0.88;

 

1.4. ūdens apgādes norma, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem, vienam liellopam ir 1 m3 mēnesī. Tas ir Ls 0.30 PVN 22%  Ls 0,07, kopā Ls 0.37;

 

1.5. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no viena iedzīvotāja Ls 0,58, PVN 22% Ls 0.13, kopā Ls 0,71;

 

1.6. par apkuri daudzdzīvokļu mājā Skolas ielā 6 – par 1 m2  Ls 0.37, PVN 12% Ls 0.04, kopā Ls 0,41 (maksājot divpadsmit mēnešus gadā);

 

1.7. par karsto ūdeni daudzdzīvokļu mājā Skolas ielā 6 apkures sezonas laikā no viena cilvēka Ls 0,57, PVN 22% Ls 0.13, kopā Ls 0,70 mēnesī.

 

2. Tarifi stājas spēkā ar 2011.gada 1.aprīli.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs A.Eidejus.

 

23.§ Par piemērojamajām atlaidēm ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas tarifiem Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Priekules pagastos Priekules novadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ja ūdens tiek pievadīts tikai līdz brīvkrānam dzīvojamās mājas sētā, tad samaksa tiek noteikta 50% apmērā no apstiprinātā tarifa.

 

2. Atsevišķi ģimenes locekļi (skolnieki, studenti,) tikai epizodiski uzturas dzīvojamā platībā, tad tarifi par šiem cilvēkiem, pēc pakalpojuma saņēmēja lūguma tiek samazināti par 50%.

 

3. Atlaides tiek piemērotas iesniedzot pagasta pārvaldē mācību iestādes izziņu līdz katra gada 25.septembrim.

 

4. Tarifu atlaides stājas spēkā ar 2011.gada 1.martu.

 

5. Par lēmuma izpildi atbildīgi-

5.1. Bunkas pagastā – E.Dargužis;

5.2. Gramzdas pagastā – A.Eidejus;

5.3. Kalētu pagastā – Dz.Kudums;

5.4. Priekules pagastā – A.Brauna;

5.5.Virgas pagastā – R.Balode.

 

 

 

24.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 27.01.2011. sēdes (prot. Nr.2) 9.§ „Par iestādes vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2011.gada janvāra līdz augustam”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis; „pret” – nav, „atturas” – nav (Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.                  Veikt grozījumus Priekules novada domes 27.01.2011. sēdes (protokols Nr.2) 9.§  „Par iestādes vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2011.gada janvāra līdz augustam” - 2.punktu sadaļā Priekules Mūzikas un mākslas skola izteikt šādā redakcijā:

 

 

Direktora likme

Darba alga par direktora darbu Ls

 

Darba alga par pedagoģisko darbu  Ls

Priekules Mūzikas un mākslas skola

I[:] R[:]

0,9

457

30,36

 

2.                  Grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

 

25.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. sēdes lēmumā (prot. Nr.21) 9.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt sekojošus grozījumus Priekules novada domes 23.12.2010. sēdes lēmumā (prot. Nr.21) 9.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu sisināšanai”:

 

1.      Ar 2011.gada 28.februāri pārtraukt lēmuma 34. un 35.punkta darbību.

 

2.      Noteikt  no 2011.gada 1.marta līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada domes funkciju realizēšanai  sekojošam  novada transportam:

 

Purmsātu speciālā internātpamatskola:

34. Purmsātu speciālā internātpamatskola –  VW T5

   (Purmsātu speciālās internātpamatskolas darba organizēšanai un

    saimniecisko jautājumu  risināšanai)                                                                        Ls 400;                                                                  

 

35. Purmsātu speciālā internātpamatskola

   (Purmsātu speciālās internātpamatskolas saimnieciskām vajadzībām)                Ls 450

 

 

26.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.12.2010. sēdes lēmumā (prot. Nr.21) 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt šādus grozījumus  2010.gada 23.decembra lēmumā  (prot. Nr.Nr.21) 8.§ „Par limitiem 2011.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”.:

 

Noteikt  no 2011.gada 1.marta līdz 2011.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai  un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnas bezatlīdzības lietošanai sekojošam Priekules novada pašvaldības darbiniekam -

 

Bunkas pagasta pārvalde:

1.D[:] P[:]

(Sporta organizatora jautājumu risināšanai )                                                                  Ls 10                                        

 

 

 

27.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

27.1.

J.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi J[:] S[:], dzīvojoša [:], 2011.gada 18.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-13/49) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu ”[:]” un „[:]”, [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2011.gada 18.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6400541 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”[:]” ar kadastra Nr.[:] un ”[:]”, kadastra apzīmējums [:], saimnieciskā darbība netiek veikta.       

Atbilstoši likumam Par nekustamā īpašuma nodokli 5.panta 2.daļu atvieglojums politiski represētām personām tiek piemērots par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus. Nekustamais īpašums „Vecdīķi” ir pašvaldībai piekritīgā zeme (Priekules novada domes 26.11.2009.gada lēmums Nr.47.2, protokols Nr.14) ir iznomāts J[:] S[:], kā pirmnomas personai (zemes nomas līgums Nr.VPP-2009/9).    Par šo nekustamo īpašumu nodokļu atlaide nepienākas.

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā J[:] S[:], personas kods [:], kā politiski represētai persona, par nekustamo īpašumu ”[:]”, [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Nepiemērot J[:] S[:], personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā, kā politiski represētai personai, par nomas zemi „Vecdīķi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020404.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

 

 

27.2.

Z.Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] Š[:], dzīvojošas [:], 2011.gada 18.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 52) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2011.gada 20.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6400426 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:], kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jnauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā Z[:] Š[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

27.3.

O.N[:]

Priekules novada dome izskatījusi O[:] N[:], dzīvojoša [:], 2011.gada 17. janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-13/51) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2011.gada 20. janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6401157 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:], kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā O[:] N[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

 

27.4.

R.Ķ[:]

Priekules novada dome izskatīja R[:] Ķ[:], dzīvo [;] (02.02.2011. Nr.3-13/76) iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienoti dokumenti, kas apliecina, ka R[:] Ķ[:]  ir politiski represētā persona un ēka  viņas valdījumā ir vismaz 5 gadus.

R[:] Ķ[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [:].  

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadānekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  R[:] Ķ[:] 50% apmērā, kā represētai personai īpašumam [:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

 

 

 

27.5.

G.T[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:] T[:], dzīvojoša [:], 2011. gada 24.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-13/64) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 27.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.0110088 kopija.

            Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:], kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.    Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā G[:] T[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

 

 

 

27.6.

D.K[:]

        Priekules novada dome izskatījusi D[:] K[:] p.k. [:] 08.02.2011. saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/85 no 09.02.2011.).

        Iesniegumā D[:] K[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kuri netiek izmantoti saimnieciskā darbībā.

D[:] K[:] pieder 1/3 daļa no  īpašuma “[:]”, kadastra Nr.[:];  6,98 ha kopplatībā un [:], kadastra Nr.[:]; 0,826 ha kopplatībā,  kuros netiek veikta saimnieciskā darbība.

     

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā D[:]K[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par  50 % par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr. [:] un [:], kadastra Nr. [:].   

 

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.7.

H.K.K[:]

        Priekules novada dome izskatījusi H[:] K[:] K[:], pers.kods [:],  28.01.2011. iesniegumu.

        Iesniegumā H[:] K[:] K[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par nekustamo īpašumu [:], kas netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

H[:] K[:] K[:] pieder   īpašums [:], kadastra Nr.[:], kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

      

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā H[:] K[:] K[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu par  50 % nekustamam īpašumam [:], kadastra Nr. [:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

27.8.

I.V[:]

        Priekules novada dome izskatījusi I[:]V[:] p.k.[:]  20.01.2011.  iesniegumu (reģ. Nr.3-13/55 no 25.01.2011.).

        Iesniegumā I[:] V[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kas netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

I[:] V[:] pieder   īpašums [:], kadastra Nr.[:]; 3,9 ha kopplatībā un [:], kadastra Nr.[:]; 11,8 ha kopplatībā, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība.

      

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā I[:] V[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par  50 %  [:], kadastra Nr.[:] un [:], kadastra Nr.[:]. 

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

 

27.9.

V.V[:]

        Priekules novada dome izskatījusi V[:] V[:] p.k. [:]  09.02.2011. iesniegumu.

        Iesniegumā V[:] V[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:],  kas netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

V[:]V[:] pieder nekustamais  īpašums [:], kadastra Nr.[:], kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

 

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti , Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā V[:] V[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par  50 % nekustamajam īpašumam [:], kadastra Nr.[:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

27.10

M.G[:]

2011.gada .janvārī Priekules novada domē reģistrēts  M[:] G[:], dzīvojošas [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:].

M.G[:] iesniegumā min, ka minētajā īpašumā  saimniecisko darbību neveic.

      Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, M.G[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, M[:] G[:], dzīvojošai [:], par nekustamo īpašuma [:], kadastra numurs [:];  50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.11

A.D[:]

2011.gada .janvārī Priekules novada domē reģistrēts  A[:] D[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadam kā represētai personai par zemesgabaliem [:], kadastra numurs [:] - 35,8 ha platībā un [:], kadastra numurs [:]; 2.9 ha platībā.

A.D[:]  iesniegumā apliecina, ka   18,5 ha platībā saimnieciskā darbība netiek veikta. 

Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, A.D[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu politiski represētai personai, A[:] D[:], personas kods [:], 50% apmērā par saimnieciskajā  darbībā neizmantoto zemesgabalu 18,5 ha platībā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

27.12

B.G[:]

2011.gada 11.februārī Priekules novada domē reģistrēts B[:] G[:] dzīvojošas [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par nekustamo īpašumu [:].

B.G[:] iesniegumā min, ka minētajā īpašumā saimniecisko darbību neveic.

      Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, B.G[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, B[:] G[:], personas kods [:], dzīvojošai [:], par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:]; 50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.13

P.N[:]

2011.gada 11.februārī Priekules novada domē reģistrēts  P[:] N[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par nekustamo īpašumu [:]..

P[:] N[:] iesniegumā min, ka minētajā īpašumā  saimniecisko darbību neveic.

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, P[:] N[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, P[:]N[:], personas kods [:][, dzīvojošam [:], par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:];  50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.14

Ā.A[:]

2011.gada .14.februārī  Priekules novada domē reģistrēts  Ā[:] A[:], dzīvojošas [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā politiski represētai personai par dzīvokļa īpašumu[:].

Ā.A[:] iesniegumam pievienojusi politiski represētas personas apliecības  Nr. 6400280, kopiju un 2 zemesgrāmatas apliecību kopijas. 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, Ā.A[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot2011.gadā politiski represētai personai, Ā[:]A[:], dzīvojošai [:], par dzīvokļa īpašumu [:] (īpašuma apzīmējums kadastrā [:]) un [:], (īpašuma apzīmējums kadastrā [:]), 50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.15

L[:] O[:]

2011.gada 7.februārī  Priekules novada domē reģistrēts  L[:] O[:], dzīvojošas [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:].  L.O[:] iesniegumā min, ka minētajā īpašumā saimniecisko darbību neveic.

Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, L.O[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, L[:] O[:], personas [:], dzīvojošas [:], par nekustamo īpašuma [:], kadastra numurs [:]  50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.16.

R[:] N[:]

2011.gada 7.februārī Priekules novada domē reģistrēts  R[:] N[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā represētai personai par nekustamo īpašumu [:] R.N[:]iesniegumā min, ka minētajā īpašumā  saimniecisko darbību neveic.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, R.N[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Piemērot 2011.gadā politiski represētai personai, R[;] N[:], personas kods [:], dzīvojošam [:], par nekustamo īpašuma [:], kadastra numurs [:],   50% apmērā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

 

2.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

27.17

J[:] S[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no J[:] S[:],  pers.kods [:],   saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/104 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā J[:]S[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:] un [:], kuri netiek izmantoti saimnieciskā darbībā.

J[:] S[:] pieder   īpašumi [:], kadastra Nr.[:]; 5,35 ha  kopplatībā un [:], kadastra Nr.[:]; 20,96 ha kopplatībā, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, atklāti balsojot: Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā J[:] S[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu  50 % apmērā  par [:], kadastra Nr. [:] un [:], kadastra Nr.[:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.18

M[:] J[:] J[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no M[:] J[:] J[:],  pers.kods [:],   saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/99 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā M[:] J[:] J[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kurš netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

       M[:] J[:] J[:] pieder īpašums [:], kadastra Nr.[:] 23,4 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā M[:] J[:] J[:]  kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu 50 % apmērā par [:],  kadastra Nr.[:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.19

J[:] B[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no J[:] B[:],  pers.kods [:],  saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/100 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā J[:] B[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kas netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

       J[:] B[:] pieder   īpašums [:], kadastra Nr.[:]; 11,7 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā J[:] B[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu  50 % apmērā par [:], kadastra Nr. [:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

 

27.20

K[:] V[:] R[:]

        Priekules novada dome izskatījusi  no K[:] V[:]R[:], pers.kods [:],   saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/102 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā K[:] V[:] R[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kas netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

        K[:] V[:] R[:] pieder   īpašums [:], kadastra Nr.[:];  0,8 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā K[:] V[:] R[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu  50 % apmērā  par [:], kadastra Nr. [:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.21

M[:] R[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no M[:] R[:]  pers.kods [:],   saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/101 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā M[:] R[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:] īpašumu [:],  kurš  netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

       M[:] R[:] pieder īpašums [;], kadastra Nr.[:];  23,1 ha kopplatībā,  kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā  M[;] R[;] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu  50 % apmērā  par [:], kadastra Nr. [:].

 

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.22

L[:] M[:]

        Priekules novada dome izskatījusi  no L[:] M[:],  pers.kods [:],  saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/105 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā  L[:] M[;]  lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [;], kas netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

       L[:] M[:]  pieder   īpašums [:], kadastra Nr.[:];  19,2 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011. gadā  L[:]  M[:]  kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu  50 % apmērā par [:], kadastra Nr. [;].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.23

L

L[:] Š[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no L[:]Š[:],  pers.kods [:],  saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/108 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā L[:] Š[;] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kurš netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

        L[:] Š[:] pieder īpašums [;], kadastra Nr.[:];  3,67 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā  L[:] Š[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu 50 % apmērā par [:], kadastra Nr.[:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

27.24

Z[:] Ķ[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no Z[:] Ķ[:],  pers.kods [:],  saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/109 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā Z[:] Ķ[;] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kurš netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

        Z[:] Ķ[:] pieder īpašums [:], kadastra Nr. [:] 42,0 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

      

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā Z[:] Ķ[:]  kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu 50 % apmērā par [:], kadastra Nr.[:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.25

S[:] J[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no S[:] J[:],  pers.kods [:], saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/110 no 15.02.2011.).

        Iesniegumā S[:] J[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kurš netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

       S[:] J[:] pieder īpašums [:], kadastra Nr.[:],  1,6 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā  S[:]J[:]  kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu 50 % apmērā par [:], kadastra Nr. [:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

27.26

J[:] N[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no J[:] N[:]  pers.kods [:], saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/111 no 16.02.2011.).

        Iesniegumā J[:] N[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kurš netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

        J[:] N[:] pieder īpašums [:], kadastra Nr.[:];  10,75 ha kopplatībā, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā J[:] N[:]  kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu 50 % apmērā par [:], kadastra Nr. [:].

    

2. Saskaņā ar administratīvā procesa likuma  79.pantu, lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

 

28.§ Par biedrības „Zilais lakatiņš” telpu nomas līguma grozīšanu.

2011.gada 4.februārī Priekules novada domē reģistrēts Biedrības „Zilais lakatiņš” valdes priekšsēdētājas A.K[:] iesniegumus, kurā lūgts izskatīt Priekules novada domes 30.07.2009.lēmumu (prot. Nr.4) ar kuru biedrībai „Zilais lakatiņš” izīrētas telpas, un lūgts rast iespēju atcelt aprēķināto īres maksu. A .K[:] iesniegumā norāda, ka līgums noslēgts, lai īstenotu projektu „Pulkā eimu, pulkā teku” kā rezultātā būtu iespējams izremontēt trīs kultūras nama telpas. Pēc projekta īstenošanas biedrība turpina darboties kultūras namā kā pašdarbības kolektīvs. Iesniegumā minēts, ka izremontētās telpas netiek izmantotas saimnieciskai darbībai, vienā no nomātām telpām, kuras platība ir 14,28 m², glabājas biedrības inventārs.

2009.gada 30.jūlijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu ( prot. Nr.4) 17.§ „Par telpu nomas līguma slēgšanu”, kur Biedrībai „Zilais lakatiņš” iznomātas telpas Priekules kultūras namā 58.9 m² platībām (telpas Nr.26 (kabinets), 27 (telpa) un 28 (palīgtelpa). Līgums noslēgts līdz 2020.gada 31.janvārim biedrības „Zilais lakatiņš” darbībai un attīstībai. Nomas maksa noteikta 0,18 Ls/m² mēnesī.

Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000 0044 8541 Nomniekam - biedrībai „Zilais lakatiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.40008141690, nostiprinātas nomas tiesības uz telpām 58.9 m² platībā, Priekules kultūras nama ēkā, no 2010.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.janvārim, nomas maksa mēnesī 10,60 Ls, pamatojums nomas tiesību nostiprināšanai - 01.08.2009.Telpu nomas līgums Nr.10/2009.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 2009.gada 1.augusta Telpu nomas līguma Nr.10/2009; 6.punkta 6.1.apakšpunktu,  2011.gada 15.februāra Finanšu komitejas atzinumu, un Biedrības „Zilais lakatiņš” valdes priekšsēdētājas A.K[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Ņemot vērā biedrības „Zilais lakatiņš” ieguldījumus telpu remontā, izdarīt 2009.gada 1.augusta Telpu nomas līgumā Nr.10/2009 (turpmāk – līgums), kas noslēgts starp Priekules novada domi un biedrību „Zilais lakatiņš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40008141690, adrese Peldu iela 1, Priekule (turpmāk - biedrība)  par telpu nomu Priekules kultūras namā, adrese Peldu iela 1, Priekule (telpas Nr. 26, Nr.27, Nr.28)  58,9 m² platībā nomu, šādus grozījumus:

 

  5.punkta 5.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

- Par telpu iznomāšanu Nomnieks maksā nomas maksu 0,03 Ls/m² mēnesī (trīs santīmi par 1 kvadrātmetru) sākot ar 2011.gada 1.martu līdz 2020.gada 31.janvārim, Priekules novada domes kasē vai bankā: Swedbanka AS, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451. Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļa likmei.

 

2. Pārējie līguma nosacījumi netiek grozīti.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošus grozījumus līgumā (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma pantam šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

 

 

29.§ Par telpu nomu Biedrībai „Kalētu vietējā iniciatīvas grupa” Kalētu skolā, Kalētu pag., Priekules nov.

2011.gada 25.janvārī Priekules novada domē iesniegts biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008109282, adrese Kalēti, Liepu aleja - 6, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekles E.J[:] 25.01.2011. iesniegums, kurā lūgts piešķirt nomas tiesības biedrībai „Kalētu VIG” Kalētu pamatskolā ar kopējo platību 59,80 m² uz 10.gadiem „Kalētu jauniešu centra” darbības paplašināšanai.

Biedrība gatavo projektu telpu pārveidošanai par trenažiera zāli un dušām. Telpu izmantošanas mērķis saskaņots ar Kalētu pamatskolas direktori I. K[:] un Kalētu VIG valdes priekšsēdētāju A. P[:].

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.¹ pants nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 2011.gada 15.februāra Finanšu komitejas atzinumu, Biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” valdes locekles E.J[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Iznomāt Biedrībai „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, vienotais reģistrācijas Nr.40008109282, adrese Kalēti, Liepu aleja - 6, Kalētu pag., Priekules nov., telpas ēkas Kalētu skola, Laukmales ielā 1, Kalētu pag. (kadastra apzīmējums 6464 001 0143) 1.stāvā ar kopējo platību 59.80 m² (piecdesmit deviņi komats astoņdesmit) Biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa” darbības paplašināšanai, nosakot:

-                     nomas termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim.

2.                  Pamatojoties uz Priekules novada domes 29.06.2010. (prot. Nr.11) 7.§ „Par grozījumiem un papildinājumiem 2009.gada 29.decembra Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.17) 9.§ „Nomas maksa Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim”, sakarā ar to, ka Biedrība „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, 40008109282 veic ieguldījumu pašvaldības īpašumā – Nomnieks maksā nomas maksu 0,03 Ls/m2 (trīs santīmi par 1 kvadrātmetru).

 

3.                  Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei divu mēnešu laikā sagatavot  šī lēmuma 1.punktā minēto  nomas līgumu.

 

4.                  Ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

5.                  Kalētu pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam kontrolēt lēmuma izpildi.

 

6.                   Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

30.§ Par dzīvokļa [:]., pirkuma līguma apstiprināšanu K.U[:].

Ar 2010.gada 30.septembra Priekules novada domes lēmumu ( prot. Nr.16) 6.§ ”Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamam īpašumam – [:], tika apstiprināta nekustamā īpašuma – [:] un ½ kopīpašuma domājamās daļas zemesgabala (no 0,23ha) nosacīto cenu 569,- Ls.

2010.gada 13.oktobrī Priekules novada dome K[:] U[:] nosūtīja paziņojumu par [:], atsavināšanu. Paziņojumā K.U[:] uzaicināts viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas izmantot pirmpirkuma tiesības uz iepriekš minēto dzīvokli.

2010.gada 26.oktobrī K[:] U[:] Priekules novada domē iesniedza iesniegumu (saņemts pašvaldībā 27.10.2010. reģ. Nr.3-13/435), ka piekrīt pirkt dzīvokli uz nomaksu, ar nomaksas termiņu 1.gads.

Dzīvokļa īpašuma Pirkuma līgums (turpmāk-līgums) tika noslēgts 2011.gada 17.janvārī. Pirms līguma noslēgšanas pircējs – K[:] U[:] iemaksājis daļu LVL 59,75 (10%) no pirkuma summas (LVL 569,-), atlikušo maksājuma daļu K.U[:] apņemas nomaksāt līdz 2011.gada 15.novembrim, ar 6% likmi gadā no neapmaksātās pirkuma summas. Kā nodrošinājumu līgumā noteiktam maksājumam, Pircējs, K[:] U[:], ieķīlā par labu pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu [:].

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, K[:] U[:] 26.10.2010.iesniegumu, Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 36.panta otro un trešo daļu, 41.panta otro daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Apstiprināt 17.01.2011. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu Nr.3-32/55, un 17.01.2011. Līgumu par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr.3-32/56, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un K[:] U[:], personas kods [:], par dzīvokļa īpašuma [:], pirkšanu par summu 569.00 Ls ( pieci simti sešdesmit deviņi lati un 00 santīmi) ar nomaksas termiņu līdz 2011.gada 15.novembrim, ar 6 % likmi gadā no nesamaksātās summas un šādos termiņos:

 

Maksājuma termiņš

Pamat-

summa LVL

Atlikusī summa LVL

% mēnesī

% maksā

jumi LVL

Kopējais maksājums LVL

15.11.2010.

 

569

 

 

 

15.12.2010.

56,90

512,1

0,50%

2,85

59,75

15.01.2011.

46,55

465,55

0,50%

2,56

49,11

15.02.2011.

46,55

419,00

0,50%

2,33

48,88

15.03.2011.

46,55

372,45

0,50%

2,10

48,65

15.04.2011.

46,55

325,90

0,50%

1,86

48,41

15.05.2011.

46,55

279,35

0,50%

1,63

48,18

15.06.2011.

46,55

232,80

0,50%

1,40

47,95

15.07.2011.

46,55

186,25

0,50%

1,16

47,71

15.08.2011.

46,55

139,7

0,50%

0,93

47,48

15.09.2011.

46,55

93,15

0,50%

0,70

47,25

15.10.2011.

46,55

46,60

0,50%

0,47

47,02

15.11.2011.

46,60

0

0,50%

0,23

46,83

kopā

569

 

 

18,21

587,21

 
2.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai  šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

 

31.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

31.1. – E.[:]

2011.gada 19.janvārī (Reģ. Nr.3-13/39) Priekules novada domē saņemts E[:] K[:], deklarētā dzīvesvieta [:], iesniegums ar lūgumu atļaut atteikties no īres tiesībām [:] par labu [:].

            Bunkas pagasta pārvalde iesaka pieņemt E[:] K[:] atteikumu no īres tiesībām uz dzīvokli [:].

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Ar 2011.gada 25.februāri pārtraukt E[:] K[:], īres tiesības uz dzīvokli [:].

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).


31.2. – V.V[:]

             2011.gada 19.janvārī Priekules novada domē saņemts V[:] V[:] iesniegums ar vēlmi īrēt dzīvokli [:].

Bunkas pagasta pārvalde iesaka piešķirt īres tiesības V[:] V[:] pamatojoties uz saņemto iesniegumu.

 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets var būt atsevišķs dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja, 5.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības lēmuma pamata slēdz valdītājs. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

       

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V[:] V[:], personas kods [:] par dzīvokļa [:],  īri, kur kopējā platība ir 51,4 m2  .

 

2. Uzdot viena mēneša laikā Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar V[:] V[:], par dzīvokļa [:] ,  īri.

 

3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā V.V[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par V.V[:] atzīšanu par dzīvokļa īrnieku zaudē spēku.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.  79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401).

 
31.3. – I.K[:]

25.01.2011. Priekules novada domē saņemts I[:] K[:], dzīvojošas [:], iesniegums (reģ. Nr.14-1/56) ar lūgumu piešķirt viņai ar bērniem dzīvokli, jo viņa nevar dzīvot kopā ar bērnu tēvu. Bērnu tēvs bieži rīko skandālus, ir agresīvs pret I.K[:] un bērniem un viņa rīcība reizēm ir nekontrolējama. Īres tiesības uz dzīvokli ir bērnu tēvam, kurš jebkurā laikā var I.K[:] ar bērniem izdzīt laukā. Ģimenei ir trūcīgas ģimenes statuss. I.K[:] strādā Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”.

            Kopā ar iesniegumu saņemta 02.02.2011. Priekules novada domes sociālā dienesta vēstule Nr.1-14/24 „Par I[:] K[:] ģimeni”, kurā  norādīts: „Sociālais darbs ar I[:] K[:], personas kods [:], dzīvo [:], ģimeni tiek veikts no 2010.gada 9.aprīļa. Ģimenē dzīvo I[:] K[:], bērnu tēvs A[:]J[:], dēls A[:] 15 gadus vecs, K[:] 12 gadus vecs, meita U[:] 9 gadus veca. I[:] K[:] strādā par skolotāja palīgu pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas”, A[:] J[:] ir 2.grupas invalīds un bērni mācās Priekules vidusskolā. Ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Sociālais dienests ir veicis dzīves apstākļu apsekošanas ģimenē, bijušas sarunas ar abiem vecākiem gan kopā gan ar katru atsevišķi. Apsekošanas reizēs ir redzams, ka mājās nav droša vide bērniem, jo tēvs ir ļoti nervozs un neiecietīgs pret bērniem un bērnu māti. Pēc I.K[:] teiktā, bērni ir iebiedēti un nevar pilnvērtīgi pildīt mājās uzdotos skolas darbus. A.J[:] rīcība dusmu brīžos nav prognozējama.

            Ņemot vērā saspringto situāciju ģimenē, kurā ir trīs nepilngadīgi bērni, rekomendē piešķirt I.K[:] ar bērniem atsevišķu dzīvokli. Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem – D.Putniņa.

            Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

·        Izziņa par I.K[:] ģimenes sastāvu un deklarēto dzīvesvietu;

·        Izziņas kopija par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam;

·        Priekules novada domes sociālā dienesta vēstule „Par I[:] K[:] ģimeni.”.

 

Priekules pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA „Priekules nami” valdes loceklis Jānis Kaucis telefona sarunā A.Driviņai teicis, ka kādreiz jau I[:] K[:] ar bērniem tika piešķirts atsevišķs dzīvoklis, kurā viņa ielaida dzīvot savu māti, bet pati turpināja dzīvot kopā ar bērnu tēvu.

 Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Uzņemt I[:]K[:], pers.kods [:], ģimenē meita U[:] un dēli K[:] un A[:],  Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

32.§ Par SIA “Ozols X2” izbraukuma tirdzniecību Priekules novada Virgas un Bunkas pagastos.

            Izskata SIA „Ozols X2” reģ.nr.42103046356,  valdes locekļa I.O[:] – O[:] iesniegumu (reģ.Nr. 3 – 13/129  no 11.02.2011.), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm ar autoveikalu IVECO 35 – 8, CK 7346.

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, ka pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:


1. Atļaut SIA „Ozols X2” reģ.Nr.42103046356, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm ar autoveikalu IVECO 35 – 8, CK 7346, līdz 2012.gada 1.martam:

  1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

  1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 2. Atļauju tirdzniecībai izsniegt pēc tirdzniecības nodevas nomaksas.

33.§ Par nekustamā īpašuma – zemesgabala [:], atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar B.T[:].

2011.gada 1.februārī Priekules novada domē reģistrēts ( reģ. Nr. 3-13/75)  B[:] T[:], dzīvojošas [:] iesniegums, kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu – zemesgabalu ar kopējo platību 2179 m²,  kas atrodas  [:], kadastra numurs [:], jo uz zemesgabala atrodas B.T[:] piederošas ēkas un dzīvojamā māja (kadastra numurs [:]). B.T[:] iesniegumā min, ka samaksu par zemesgabalu veiks pilnā apmērā līdz 2011.gada 31.martam. 

            B.T[:] iesniegumam pievienojusi Zemesgrāmatu apliecību un personu apliecinoša dokumenta kopiju.

2010.gada 28.jūlijā B[:] T[:] pilnvarotā persona J[:] T[:], dzīvojoša [:], kura darbojas saskaņā uz 06.04.2010., reģ. Nr.60 pilnvaras pamata, ko apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Niedola, Priekules novada domē iesniedza iesniegumu, kurā lūgts atsavināt B[:] T[:] zemes gabalu [:]. Iesniegumā norādīts, ka uz minētā zemes gabala atrodas B.T[:] piederošas ēkas.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestajai daļai, kas nosaka, ka reformas laikā pašvaldībām piekrīt uz  attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmas pilsētas zemes, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu – 2010.gada 11.novembrī Liepājas zemesgrāmatu nodaļā (nodalījuma Nr. 1000 0048 0449)   tika ierakstīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [:];  2179 m² platībā, kas atrodas [:]. 

            Saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas  likuma 8.panta trešajai daļai 44.¹pantam (likuma nosaukums stājās spēkā  ar 01.01.2011., bij. nosaukums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums)  ar 2010.gada 23.decembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.21) 20.§ „Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabalam [:].” tika apstiprināta nosacītā cena nekustamam īpašumam [:], kadastra numurs [:]; 1111.00 Ls (viens tūkstotis viens simts vienpadsmit lati un 00 santīmi) un nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijai uzdots nosūtīt B[:] T[:] pilnvarotai personai J[:] T[:] atsavināšanas paziņojumu.

2011.gada 24.janvārī Priekules novada dome nosūtīja B. T[:] atsavināšanas paziņojumu, kurā lūgts B[:] T[:] izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemesgabalu [:], apzīmējums kadastrā [:]; 2179 m² platībā un četru mēnešu laikā sniegt rakstisku atbildi par vēlamo samaksas termiņu norēķinam par zemesgabalu un iesniegt īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopiju, personu apliecinoša dokumenta kopiju.

2011.gada 2.februārī B[:] T[:] veica samaksu par nekustamā īpašuma - zemesgabala [:] atsavināšanu, ko apliecina Latvijas Krājbanka  02.02.2011. Maksājuma rīkojums Nr.1.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 44.¹ panta  trešo daļu  , 15.02.2011. Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.                  Atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu [:], adrese [:], 2179 m² platībā B[:] T[:], personas kods [:], dzīvojošai [:], par summu LVL 1111,- (viens tūkstotis viens simts vienpadsmit lati).

 2.                  Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar B[:] T[:], personas kods [:], par zemesgabala [:], kadastra numurs [:], 2179 m² platībā, pirkšanu.

 3.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai  šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

 

34.§ Par zemes vienības „Saulaines garāžas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ar Priekules pagasta padomes 27.12.2006. lēmuma (prot. Nr.17) 2.§ ”Par privatizācijas ierosinājumiem” 1.punkts no zemesgabala pie „Saulaines”, apzīmējums kadastrā 6482 006 0201, atdalīta zemes vienība 0,4 ha platība (pirms uzmērīšanas) ēku /būvju uzturēšanai.

Atdalītajai zemes vienībai (0,4 ha platība) noteikts lietošanas mērķis –transportlīdzekļu garāžu apbūve –kods 1104.

Atbilstoši Priekules pagasta teritorijas plānojumam (apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010.lēmumu (prot. Nr.1) 45.§ Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” - zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 6482006 0190 atrodas Inženiertehnisko objektu apbūves teritorijā. 

Uz zemesgabala ar apzīmējuma kadastrā 6482 0060190 atrodas ēkas/būves, kuru piederība nav noskaidrota.

2010.gada 8.jūlijā (reģistrācijas Nr.3-12/646) Priekules novada domē reģistrēta Administratīvās apgabaltiesas vēstule (05.07.2010. Nr.1-12/2881 Lietas Nr.A42456607) „Par pierādījumu izprasīšanu”. Administratīvās apgabaltiesas tiesvedībā atrodas administratīvā lieta Nr.A42456607 pēc A.A[:] pieteikuma par Priekules pagasta padomes 27.12.2006. lēmuma (prot.Nr.17) 2.§, 2.1.punkta atcelšanu. 27.05.2010. Priekules novada domes pārstāvis informēja apgabaltiesu, ka uz zemesgabala (kadastra numurs  6482 006 0201)  atrodas būves (garāžas).

Administratīvā tiesa lietas izskatīšanas ietvaros tiesai ir nepieciešams noskaidrot, vai minētais zemesgabals ir apbūvēts, proti, noskaidrot vai uz zemesgabala atrodas būves, vai ir noskaidrota būvju piederība, ja būves uzceltas nelikumīgi, vai iespējams likumā noteiktā kārtībā tās legalizēt, vai nojaukt kā patvaļīgas būves?

 Ņemot vērā iepriekš minēto, Priekules novada dome 09.07.2010. lūdza Liepājas reģiona novadu būvvaldi (turpmāk – būvvalde), apsekot būves („Saulaines garāžas”) uz vietas. 2010.gada 24.augustā sniedza atbildi „Par apbūvi Saulaines garāžas”, par to, ka uz zemes vienības ar kadastra numuru 6482 006 0190 atrodas vieglo automašīnu garāžas un palīgceltne. Būvvalde atbildes vēstulē norāda, ka būvvaldes arhīvā nav datu par būvniecības pieteikumu, būvprojektu un būvatļauju izsniegšanu. Secinājumos būvvalde norāda, ka (augstāk minēto būvju) būvju legalizācija ir iespējama, tikai ar tiesas spriedumu, jo zeme zem ēkām nav piešķirta ēku īpašniekiem, ja tas nav iespējams, būves nojaucamas kā nelikumīga būvniecība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība saskaņā ar teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafisko pielikumu, 10.02.2011. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.                  Ierakstīt zemesgrāmatā zemes vienību, apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, 0,4 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā) uz Priekules novada pašvaldībās vārda saskaņā pielikumu – izkopējumu no Priekules pagasta kadastra kartes.

 2.                  Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 3.                  Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot dokumentus, kas saistīti ar zemes vienības, apzīmējums kadastrā 6482 006 0190, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 4.                  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai.

 5.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76. un 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

35.§ Par platības apstiprināšanu zemes vienībām „Garāžu ceļš”, „Mehāniskās darbnīcas” un „Garāžas”, Bunkas pagastā, Priekules nov.

2010.gada 22.oktobrī SIA „METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748, Liepājas birojs, licences Nr.122, veica zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64460050253, 64460050096, 64460050252 zemes kadastrālo uzmērīšanu, pamatojoties uz Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu (prot. Nr.16, 56.§).

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, SIA „METRUM” reģistrācijas Nr. 40003388748, licences Nr.122, Liepājas biroja adrese Graudu iela 27/29, Liepāja  22.10.2010.veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu, 10.02.2011.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.                  Apstiprināt platību 0.2375 ha zemes īpašumam „Garāžu ceļš” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253, adrese : Bunkas pag., Priekules nov., pielikumā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāns (kopija), mērogā 1:1000. 

 2.                  Apstiprināt platību 0.3801 ha zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096 adrese: „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., pielikumā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāns (kopija), mērogā 1:1000. 

 3.                  Apstiprināt platību 0.3351 ha zemes īpašumam, ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0252 adrese: „Garāžas”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., pielikumā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāns (kopija), mērogā 1:1000. 

4.        Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

36.§ Par adreses likvidēšanu būvei TP-305, Tirgoņu ielā 16T, Priekule, Priekules nov.

2011.gada 27.janvārī Priekules novada domē saņemts akciju sabiedrības „Sadales tīkli” Rietumu reģions reģistrācijas Nr.40003857687, adrese Rīgas iela 56, Liepāja (turpmāk AS „Sadales tīkli”) 25.01.2011. Nr.30R4A0-01.04/128 iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā tiek lūgts likvidēt piešķirto adrese būvei STP-305, Tirgoņu ielā 16T, Priekule, Priekules nov., lai varētu dzēst ierakstus par minēto būvi no kadastra informācijas sistēmas.

AS „Sadales tīkli” iesniegumā norāda, ka minētā būve ir pārvietojama kompaktā transformatoru apakšstacija, kura nav klasificējama kā kadastra objekts. Īpašuma nosaukumu saglabāt. 

Ar Priekules novada domes 25.02.2010. lēmumu (prot. Nr.3) 31.§ „Par adreses piešķiršanu AS „Latvenergo” bilancē esošām transformatoru ēkām Priekules novadā” 3.punktu noteikts :

- platība transformatora STP-305 uzturēšanai 16 m²;

- adrese zemei un ēkām (transformatoram STP-305) – Tirgoņu iela 16T, Priekule, Priekules nov., un 

- piešķirts nosaukums ēkai STP-305 „Transformators STP-305”.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.9. apakšpunktu, 8., 30., 44.punktu, AS „Sadales tīkli” iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.   Likvidēt transformatoram/būvei STP-305 piešķirto adresi Tirgoņu iela 16T, Priekule, Priekules nov., LV-3434, pielikumā izkopējums no kadastra kartes.

2. Saglabāt nosaukumu pārvietojamai kompaktai transformatoru apakšstacijai „Transformators STP-305”, kas atrodas uz zemesgabala apzīmējums kadastrā 6415 003 0014.

 3.     Saglabāt adresi zemesgabalam Tirgoņu iela 16T, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 4.   Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

37.§ Par zemes „Kalnāres” nomas līguma pārtraukšanu G.K[:] Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi G[:] K[:], dzīvojoša [:], 25.01.2011.gada iesniegumu ( reģ.Nr.3-13/57) ar lūgumu pārtraukt 26.02.2007. zemes nomas līgumu  Nr.VPP-2007/34  par zemes ar nosaukumu „Kalnāres”, Virgas pagastā, Priekules novadā, 1,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980010249, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un G[:] K[:] 2007.gada 26. februārī  noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP- 2007/34 par zemes „Kalnāres” 1,7ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980010249, iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. gada lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22,  zemes vienība ar nosaukumu „Kalnāres”, kadastra apzīmējums 64980010249, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 Pārtraukt 26.02.2007. zemes nomas līgumu  Nr.VPP-2007/34, par zemes „Kalnāres” 1,7 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010249, iznomāšanu G[:] K[:], personas kods [:].

 

 

 

 

38.§ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu I. S[:] uz nomas zemi „Blāzmas”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] S[:], dzīvojošas [:], 28.01.2011. gada iesniegumu (reģ.Nr.3-13/72) ar lūgumu pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemi ar nosaukumu „Blāzmas” 0,24 ha, apzīmējums kadastrā 64980020185, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un I[:] S[:], ir noslēgts zemes nomas līgums ar  Nr.VPP-2008/1 no 01.05.2008. par zemes „Blāzmas” 0,24 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020185, iznomāšanu.

Zemesgabals „Blāzmas” Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldības īpašums. Reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.186.

I[:] S[:] labprātīgi atsakās no nomas zemes.

Pamatojoties uz iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. VPP-2008/1 no 01.05.2008., par zemes „Blāzmas” 0,24 ha, kadastra apzīmējums 64980020185, iznomāšanu I[:] S[:], personas kods [:].

 

 

39.§ Par zemesgabala ”Vējotnes”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.A[:].

Priekules novada dome izskatījusi S[:] A[:], personas kods [:], dzīvojoša [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13/71 no 31.01.2011.) ar lūgumu atļaut iznomāt ar izpirkšanas tiesībām nekustamo īpašumu “Vējotnes”, kadastra Nr.6446 001 0376.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2011.gada 31.janvārī.

           Zemes gabals  “Vējotnes”, kadastra Nr.6446 001 0376, ir apbūvēts, reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 26.10.2007. uz Bunkas pagasta pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.1000 0006 8692, sastāv no zemes 0,47 ha platībā un dzīvojamās mājas ar divām palīgēkām.

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31. maija noteikumu  Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu,  noteikts, ka apbūvēta zemes gabala  lauku apvidos,  nomas maksa ir 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, 25.punktu – nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus – pievienotās vērtības nodokli (PVN) un nekustamā īpašuma nodokli.

        

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru kabineta 2010.gada 31.maija noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”18.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” -  deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                  Iznomāt S[:] A[:], dzīvojošam [:], pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Vējotnes”, kadastra Nr.6446 001 0376, kas sastāv no zemes  0,47 ha platībā un uz tās atrodošās dzīvojamās mājas ar divām palīgēkām, lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601. Pievienot zemes robežu plāna kopiju.

 2.                  Noslēgt nomas līgumu 2 mēnešu laikā uz laiku – 1 gads. Ja līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, domes lēmums par nekustamā īpašuma iznomāšanu zaudē spēku.

 3.                  Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemesgabala  kadastrālās vērtības, papildus nomas maksai aprēķināt pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei un nekustamā īpašuma nodokli . 

 

 

 

 

40.§ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu R.Z[:] uz nomas zemi „Krotes Vīgriezes”, Krotē, Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome, izskatījusi R[:] Z[:] p.k. [:], dzīvojošas [:],  iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/59 no 26.01.2011) par atteikšanos no  zemes nomas pirmtiesībām uz zemes gabalu ar nosaukumu “ Vīgriezes”, kadastra Nr.6446 001 0204;  2,0 ha platībā.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

                 -  Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2011.gada 26.janvārī;

                 -  Zemes gabals  “Krotes Vīgriezes” nav apbūvēts; 

                 - R[:] Z[:] zemes gabals “Krotes Vīgriezes “, kadastra Nr.6446 001 0204; 2,0 ha platībā piešķirts pastāvīgā lietošanā1996.gada 28.oktobrī;

                 - Ar 01.09.2008. R[:] Z[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu “Krotes Vīgriezes”, 18.02.2009. Bunkas pagasta padomes lēmums, protokols Nr.2 un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības – 13.05.2009. noslēgts nomas līgums Nr.54;

                -  Nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav;

                - Saskaņā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 3.daļu, ja persona neizmanto zemes nomas pirmtiesības,   zemes gabalu “Krotes Vīgriezes” kadastra Nr.6446 001 0204; 2,0 ha platībā  ieskaitīt rezerves zemes fondā.

                  Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 3.daļu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” -  deputāti  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Izbeigt zemes nomas pirmtiesības R[:] Z[:], dzīvojošai [:], ar  2011.gada .1.martu uz zemes gabalu “Krotes Vīgriezes” ar kadastra Nr.6446 001 0204; 2,0 ha platībā.

 2 .Zemes gabalu “Krotes Vīgriezes” kadastra Nr.6446 001 0204; 2,0 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes fondā, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,    kods 0101.

   

 

 

 

Pasākumu kalendārs