Aktualitātes
21.§ Par ziedojuma pieņemšanu no AS LAUMA LINGERIE

 Pamatojoties uz 2014.gada 26.novembrī noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” ir saņēmusi no AS LAUMA LINGERIE tekstilmateriālus par summu 1873.62 euro.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Apstiprināt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) – tekstilmateriālus par summu EUR 1873.62.

2.      Minētos tekstilizstrādājumus izlietot iestādes uzturēšanai un mācību procesa nodrošināšanai.

3.      Par lēmuma izpildi atbild PII „Dzirnaviņas ” vadītāja Ina Dalbiņa.

Lēmums nosūtāms:

-PII Dzirnaviņas;

-finanšu nodaļai.

22.§ Par atbalsta sniegšanu A.Lejas grāmatas „Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanai

 03.12.2014. biedrība „Kodols” lūgusi pašvaldību atbalstīt Alfreda Lejas grāmatas „Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanu.

            Grāmatā apkopota vēsturiska informācija par sporta pasākumiem, tradīcijām, sportistiem un to sasniegumiem Liepājas rajonā, tai skaitā par sportošanu Priekules novadā.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1 daļas 5.un 6. punktu, pašvaldības organizatoriski un finansiāli atbalsta pasākumus, kas sekmē kultūras vērtību un sporta popularizēšanu:

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

 

            Priekules novada pašvaldības dome uzskata, ka ir atbalstāma A.Lejas grāmatas „Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošana.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.un 6.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt biedrību „KODOLS”, reģ. Nr. 40008114283, adrese: Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads Alfreda Lejas grāmatas „Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanai.

2. Piešķirt pašvaldības finansējumu – 200  EUR (divi simti euro) no 2015.gada budžeta.

 

Nododams: finanšu nodaļai

23.§ Par komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu

 2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (turpmāk tekstā – Likums), kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.

 

Saskaņā ar Likuma 30.¹ panta pirmo daļu, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu jāuzrauga novada pašvaldības komisijai. Komisijai ir pienākums mēneša laikā no iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Izveidot Priekules novada komisiju „Komisija lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai” šādā sastāvā:

1.1.  Andis Eveliņš komisijas priekšsēdētājs

1.2.  Arta Brauna komisijas priekšsēdētāja vietniece

1.3.  Inta Taučus sekretāre

1.4.  Vera Rubeze

1.5.  Vizma Garkalne

2.     Apstiprināt Komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai Nolikumu.

 

24.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 11, kadastra numurs 64150030157, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu (prot.Nr.13, 15.§) nekustamais īpašums Parka iela 11, kadastra numurs 64150030157, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 6415 – 003 – 0157 ar kopējo platību 1621 m2 un uz zemes gabala atrodošās 1 – stāvu 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas.

Ar 2014.gada 28.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 20.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 20.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli un izsoles sākumcenu 1702,15 EUR nozīmēta 2014.gada 11.novembrī.

Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 30.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.13, 15.§) un ņemot vērā augstāk minēto normu Priekules novada pašvaldības dome uzskata par nepieciešanu rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu, nosakot par 20% mazāku, kā pirmajā mutiskajā izsolē, t.i. 1361,72 EUR un noapaļojot līdz veseliem euro  t.i. 1362,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi euro un nulle euro centi), atsavināšanas mērķi un izsoles soli atstājot nemainīgu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                       Nodot nekustamo īpašumu Parka iela 11, kadastra numurs 6415 003 0157, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanai otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.                       Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 1362,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit divi euro un nulle euro centi) un izsoles soli 5,00 EUR (pieci euro).

3.                       Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.                       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai,

 attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim,

 zināšanai finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

 

Pielikumā : izsoles noteikumi uz 6 lp. un pielikumi pie noteikumiem

25.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067, atsavināšanu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu (prot.Nr.13, 24.§) nekustamais īpašums Lielā iela 2, Audari, kadastra numurs 6482 004 0067, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 6482 004 0067 ar kopējo platību 1,2 ha un uz zemes gabala atrodošās 1 – stāva mūra 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas.

Ar 2014.gada 28.augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 19.§) apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16,19.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli un izsoles sākumcenu 3314,82 EUR nozīmēta 2014.gada 13.novembrī.

Ar 2014.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.22, 29.§) pirmā mutiskā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu, saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Atsaucoties uz atsavināšanas nepieciešamības apsvērumiem, kas minēti 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.13, 24.§) un ņemot vērā augstāk minēto normu Priekules novada pašvaldības dome uzskata par nepieciešanu rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu, nosakot par 20% mazāku, kā pirmajā mutiskajā izsolē, t.i. 2651,85 EUR un noapaļojot līdz veseliem euro  t.i. 2652,00 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un nulle euro centi), atsavināšanas mērķi un izsoles soli atstājot nemainīgu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Nodot nekustamo īpašumu Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 004 0067, atsavināšanai otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.    Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu 2652,00 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un nulle euro centi) un izsoles soli 5,00 EUR (pieci euro).

3.                       Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.                       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

zināšanai finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 6 lp. un pielikumi pie izsoles noteikumiem.

26.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150030043, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 30.oktobra  Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.20, 6.§) nekustamais īpašums – Parka iela 13, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0043 nodots atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2014.gada 11.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģ.Nr.40003518352, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga, LV – 1011, noteicis, ka Priekules novada, Priekulē, Parka ielā 3, nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 28.novembri ir 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un nulle euro centi), ko veido apbūves vērtība 2 132,00 EUR apmērā un zemesgabala vērtībā 1 300,00 EUR apmērā.

 Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 64150030043 ar kopējo platību 1261 m2 un uz zemesgabala atrodošā namīpašuma vienstāva septiņu dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 64150030043001, 121,7 m2 platībā un palīgceltnes, ar kadastra apzīmējumu 64150030043002. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 217. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres līgumiskās attiecības.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Sertificēta vērtētāja noteiktā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 3 400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un nulle euro centi). Nekustamā īpašuma nosacīta cenu un izsoles sākuma cenu  3656,22 EUR, veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un piecpadsmit euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 242,00EUR (divi simti četrdesmit divi euro un nulle  euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 14,22 (četrpadsmit euro un divdesmit divi euro centi).

Nekustamā īpašuma sākuma cena tiek noteikta, noapaļojot cenu līdz veseliem euro3656,00 EUR

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150030043, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 3656,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro un nulle euro centi)

2. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvētam zemesgabalam Parka iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64820030043, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafiskos attēlojumus.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.                                    

 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 6 lp. un pielikumi pie izsoles noteikumiem.

 

27.§ Par nekustamā īpašuma „Dālijas”, kadastra numurs 64820090032, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 12.maijā tika saņemts V.B. atbildes iesniegums uz Priekules novada pašvaldības 23.04.2014. starpvēstuli Nr.2.1.4/589, dzīvojošs [adrese], Priekules pag., Priekules novads, kurā lūgts atsavināt zemes vienību „Dālijas” 3,43 ha platībā, kadastra apzīmējums 64820090032, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 26.03.2014. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dālijas”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0032, nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64820090032 3,43 ha platībā. Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000531641.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā teikts, ka  „valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka „to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.”.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un piekto daļu, 3.panta otro daļu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.       Nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0032, kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0032 3,43 ha platībā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma pirmajā punktā minēto nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M.Baumanim.  

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

 finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

28.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.23, 27.§) nekustamais īpašums – zemesgabals „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, 3,43 ha platībā nodots atsavināšanai, pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2014.gada 11.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Ausekļa iela 3/5, Liepāja, LV – 3401, noteicis, ka nekustamā īpašuma „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, visvairāk iespējamā tirgus vērība uz 2014.gada 04.augustu ir 6324,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro un nulle euro centi).

 Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, kadastra apzīmējums 64820090032 ar kopējo platību 3,43 ha. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000531641. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas nomas līgumiskās attiecības.

     Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 6901,81 EUR (seši tūkstoši deviņi simti viens euro un astoņdesmit viens euro cents ),  ko veido:

1)  Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 6324,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro un nulle euro centi);

2)  Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 139,15 EUR (simtu trīsdesmit deviņi euro un piecpadsmit euro centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi, robežu uzmērīšana, saskaņā ar SIA TOPO Libau izrakstīto rēķinu – 395,98 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci euro  un deviņdesmit astoņi euro centi);

2)  Nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā un kancelejas nodeva 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit septiņi euro centi);

3)  Izdevumi par kadastra izziņu 7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, nekustamā īpašuma pārdošanas sākuma cena, noapaļojot uz augšu ir 6902, 00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032,  nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 6902,00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti divi euro un 00 euro centi )

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala „Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

 galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 6 lp. un pielikumi pie izsoles noteikumiem

29.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z. Š.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi Z. Š., dzīvojošas [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā iesniegumu 11.12.2014. (reģ.Nr.2.1.4/2067), ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Z. Š.  īpašumā ir sekojošs īpašums:

1.      Zeme [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. [:]  5.10   ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400426 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu ,

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.        Piemērot 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  Z. Š.  pers. kods [:]  par zemi  [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.[:] 5.10   ha platībā   .

2.      Lēmuma izraksts nosūtāms Z.Š. :[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 

30.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.R., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A. R., dzīvojošas [adrese],  Virgas pagastā, Priekules novadā, 27.11.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/1945 ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [adrese] 0,5 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.8400831 kopija.

A.R. iesniegumā norādījusi, ka 3,6 ha zemes ir iznomāta.

Kopā ar iesniegumu saņemts apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] 0,5 ha platībā, kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [adrese] 4,1 ha kopplatībā, kadastra nr. [:], Virgas pagastā, ir A.R. īpašumā vairāk kā piecus gadus.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2015.gadā A.R., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov., zemes vienība ar kad.apz. [:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par 0,5 ha.

 2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. R.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

31.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.Vaskovskai, Virgas pagastā, Priekules nov

 Priekules novada pašvaldībā saņemts V. V., dzīvojošas Liepājā,[adrese], 01.12.2014. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.1700321 kopija.

V. V. 15,1 ha zemes ir iznomājusi, ko apliecina iesniegtais 05.01.2013. zemes nomas līgums.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā,  11,5 ha platībā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [adrese], Virgas pagastā, ir V.V. īpašumā vairāk kā piecus gadus.                     Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai samazinājums netiek piemērots, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piemērot 2015.gadā V. V., personas kods[:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kadastra apzīmējums[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par 11,5 ha.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. V.,[adrese], Liepāja, LV 3416;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

32.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.V.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi I. V. , dzīvojoša [adrese]   Bunkas pagastā, Priekules novadā, 21.11.2013. iesniegumu ( reģ.Nr.3-13a /1624) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumiem [adrese] ar kadastra Nr.[:] un [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

I. V. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas  [adrese], Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. [:]  3.9  ha platībā

2.Zeme [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] 62.0  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 1700317 kopija.

Zemes vienība [adrese] kadastra Nr.[:].5 ha platībā iznomāta G. R., un 6.7 ha platība iznomāta V. N., atlikusī platība ir mežs.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

   Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.        Piemērot 2014.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai I. V.  pers. kods [:] par zemi[adrese] , kadastra Nr.[:] 3.9  ha platībā   un [adrese] ar kadastra Nr.[:] 11.8  ha platībā kā represētajai  personai.

2.      Lēmuma izraksts nosūtāms I. V. : [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 

33.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M. R.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi M. R. , dzīvojošas [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegumu (reģ.Nr.3-13a /1606) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:] , kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

M. R.  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. [:] 23.1  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Daļu no zemes  [adrese] , Bunkas pagastā, Priekules novadā 19.30 ha platībā M. R. iznomājusi L. G. līdz 31.08.2018.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka atlikusī zeme [adrese] 3.80 ha platībā netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400002 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka politiski represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams , ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.        Piemērot 2014. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  M. R.i  pers. Kods [:]    par zemi [adrese], Bunkas pagasts ,Priekules novads, kadastra Nr. [:] 23.1    ha platībā   .

2.      Lēmuma izraksts nosūtāms M. R. : [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446.

34.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Z. Š., dzīvojošas [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, 20.11.2014. iesniegums, iereģistrēts 11.12.2014. ar Nr.2.1.4/2065 ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400426 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] 4,26 ha platībā ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.  

Nekustamais īpašums [adrese], Virgas pagastā ir Z.Š. tiesiskajā valdījumā vairāk kā piecus gadus.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Piemērot 2015.gadā Z.Š., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz. [:] 4,26 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z. Š., [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

35.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem H. K. K.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi H. K. K. , dzīvojoša [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, 24.11.2014. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/1871) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu[adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

H. K. K.  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēka [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:]  10.9  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400359 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu , Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piemērot 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  H. K. K.  personas kods [:]   par zemi  [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.[:]  10.9   ha platībā.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. H. K. K.: [adrese],  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446. 

36.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L. Š.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi L. Š. , dzīvojošas [adrese]  Bunkas pagastā, Priekules novadā, 01.12.2014. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4 /1954) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:] , kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

L. Š.  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēka [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. [:]  3.67   ha platībā

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400429 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  Piemērot 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  L. Š.  personas kods  [:]    par zemi  [adrese],  Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra Nr.[:]  3.67   ha platībā   .

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. L. Š. : [:],  Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 

37.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S. J.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi S. J. , dzīvojoša [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, 01.12.2014. iesniegumu ( reģ.Nr.2.1.4 /1951) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

S J   valdījumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēka [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. [:]  0.6   ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumam pievienots apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6401086                    kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un  35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  Piemērot 2014. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  S. J.  personas kods [:]  par zemi

[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.[:]  0.6 ha platībā.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei I.Lācītei;

 1 eks. S. J.: [adrese],  Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446. 

38.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J. N.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi J. N. , dzīvojoša [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, 01.12.2014. iesniegumu ( reģ.Nr.2.1.4 /1953) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

J. N.,  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. [:]  10.75  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6401066 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu , Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  Piemērot 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  J. N.  personas kods [:]   par zemi [adrese] Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra Nr. [:]  10.75  ha platībā.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. J. N. :[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446. 

39.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem D. K.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi D. K. , dzīvojošas [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, 01.12.2014. iesniegumu ( reģ.Nr.2.1.4 /1952)  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:] , kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

D. K. īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas [adrese], Bunkas pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr.[:]  0.826 ha platībā

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400699 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 Piemērot 2015. gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai D. K.,  personas  kods[:] par zemi [adrese] ar kadastra Nr.[:]  0.826 ha platībā kā represētajai  personai.

 

     Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. D. K. :[adrese], Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 

40.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.G., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts E. G., dzīvojošas [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, 05.12.2014. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese] un [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401251 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Atvasaras” 0,27 ha platībā ar kadastra Nr.6498 002 0160 un ”Rudens Atvasaras” 3,4311 ha kopplatībā ar kadastra Nr.6498 002 0150,Virgas pagastā, Priekules novadā, saimnieciskā darbība netiek veikta.         Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2015.gadā E. G., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:] 0,27 ha un [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad.apz.[:] 2,46 ha, [:] 0,9711 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E. G.,[adrese]Virgas pag., Priekules nov., LV 3433;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

Pasākumu kalendārs