Aktualitātes
41.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  07.10.2014. elektroniski  nosūtītu  vēstuli  par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu, daļa adresācijas objekti  neatrodas ciemu teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža un pamatotu ciema izveides nepieciešamība. Ciema statusu var noteikt, ja tiek plānota koncentrācija apbūvei un ir attīstīta infrastruktūra.

Ar Priekules pagasta pašvaldības 24.03.1999. gada lēmumu ir noteikts ciema statuss sekojošiem ciemiem Priekules pagastā – Kaņepju, Audaru, Knīveru, Mucenieku, Zeidaku un Asītes ciemi. Šo lēmumu nepieciešams atcelt.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atcelt ciema statusu

1.1 Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov.

1.2.Audari, Priekules pag., Priekules nov.

1.3.Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.

1.4.Mucenieki, Priekules pag., Priekules nov.

 1.5.Zeidaki, Priekules pag., Priekules nov.

1.6.Asīte, Priekules pag., Priekules nov.

 

2. Likvidēt ielas

  2.1.Kalnu ielu, Priekules pag., Priekules nov. Zemes vienību Kalnu iela, apzīmējums kadastrā 6482  002 0092  pievienot zemes vienībai – pašvaldības ceļš „Kalnu iela  Dzidras” apzīmējums kadastrā 6482 002 0068.

   2.2. Lielā iela, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 004 0223. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Liesmas ceļš”.

2.3. Graudu iela, Priekules pag., Priekules nov.,

 

  3. Mainīt adreses

3.1.„Kūlupi”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Kūlupi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795688.

3.2. „Nākotnes klēts”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Nākotnes klēts”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods105230996.

3.3. „Lēvaldi”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486 uz.„Lēvaldi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486, adreses kods103795784.

3.4. „Pumpuļi”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486 uz.„Pumpuļi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486, adreses kods103796230.

3.5. „Sermoliņi”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486 uz.„Sermoliņi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486, adreses kods103796288.

3.6. „Dravas”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486 uz.„Dravas”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486, adreses kods105207396.

 3.7. „Kartupeļu pagrabs”, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486 uz.„Kartupeļu pagrabs”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3486, adreses kods105375187.

3.8. „Ozoliņi”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Ozoliņi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796142.

3.9. „Smiltnieki”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Smiltnieki”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796310.

3.10. „Vārpas”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Vārpas”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796456.

3.11. „Veldres”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Veldres”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796497.

3.12. „Paegļi”, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Paegļi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods105872587.

3.13. „Auseklīši”, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Auseklīši”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103794967.

3.14.„Cerības”, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Cerības”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795132.

3.15.„Imanti”, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Imanti”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795366.

3.16.„Audari”, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Audari”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796608.

3.17.„Induļi”, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Induļi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods104818192.

3.18.„Teņi”, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Teņi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796376.

3.19.„Jāņsēta”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Jāņsēta”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795341.

3.20.„Liesmas”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Liesmas”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795911.

3.21.„Mētras”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Mētras”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796062.

3.22.„Osteļi”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Osteļi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796101.

3.23.„Vizbuļi”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Vizbuļi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796552.

3.24.„Ezeri”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Ezeri”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796616.

3.25.„Jaunezeri”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Jaunezeri”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796632.

3.26.„Transformatora ēka TP-383”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„ Transformatora ēka TP-383”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods105913483.

3.27.„Zītari”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„ Zītari”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods106314976.

3.28.„Mālkalni”, Mucenieki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„ Mālkalni”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795936.

3.29.„Vītoli”, Mucenieki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796544.

3.30.„Mucenieki”, Mucenieki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Mucenieki”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796704.

3.31.„Caunas”, Zeidaki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Caunas”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795077.

3.32.„Krūmkalni”, Zeidaki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Krūmkalni”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103795655.

3.33 „Nodegu Kalēji”, Zeidaki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz. „Nodegu Kalēji”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796087.

3.34. „Ozoli”, Zeidaki, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Ozoli”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796134.

3.35. „Lazdas”, Asīte, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Lazdas”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796657.

 

3.36. „Viesturi”, Asīte, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 uz.„Viesturi”, Priekules pag., Priekules nov. LV-3434, adreses kods103796841.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

42.§ Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome iepazinās ar zemes robežu plānu Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov.  

Konstatēja, ka 2014. gada 28. novembrī mērniecības firma SIA „Metrum” Liepājas birojs, ir veicis zemes vienības, kadastra apzīmējums 6482 006 0212, īpašuma adrese, Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes  2009. gada 26. novembra sēdes protokolu Nr. 14. 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēs” un Priekules novada pašvaldības domes  2014. gada 28. augusta sēdes protokolu Nr. 16. 35.§ „Par jaunas zemes robežu skices apstiprināšanu īpašumam Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov.”Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 0,2878 ha.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, mērniecības firmas SIA „Metrum” Liepājas  biroja kadastrālās uzmērīšanas datiem, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

1.      Apstiprināt zemes vienības, pēc kadastrālās uzmērīšanas, kadastra apzīmējums 6482 006 0212, adrese Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. platību 0,2878 haun robežu plānu saskaņā ar 12. pielikumu mērogā 1:500.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

43.§ Par telpu nomas līguma pirmstermiņa pārtraukšanu Dz. K.

 2015.gada 5.janvārī Priekules novada pašvaldībā (reģistrācijas nr. 2.1.4/17) saņemts Dz. K. iesniegums, kurā lūgts pārtraukt telpas nomas līgumu Nr. 3 par telpu Aizputes ielā 6 11,2 m² un palīgtelpas  4m² nomu, sākot ar 2015.gada 10.janvāri. Izskatot Dz. K. iesniegumu un izvērtējot Priekules novada pašvaldības  rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka:

[1.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un Dz. K., personas kods [:], tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr.3 (turpmāk-līgums) par telpu 11,2m² kopplatībā nomu un palīgtelpas  4m² platībā nomu. Telpu lietošanas mērķis- friziera pakalpojumu sniegšanai (Iepriekš noslēgtās Vienošanās ar Dz. K.i par grozījumiem 02.01.2008. Nomas līgumā Nr. 3 : 30.12.2008. Nr. 99; 01.02.2010.; Nr. 4/2010; Nr. 3-39/5/2011; 02.01.2012. ; Nr. 3-39/1-2012). 

[2.]Dz. K. iesniegumā min, ka vēlas pārtraukt 2008.gada 2.janvārī noslēgto telpu nomas līgumu par telpu Aizputes ielā 6 11,2 m² un palīgtelpas 4m² nomu, sākot ar 2015.gada 10.janvāri.  

[3.]  Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz 2015.gada 1.janvāri Dz. K. nav nomas maksa parāda, par nomas telpām ( 11,2 m² un 4m² ) Aizputes ielā 6, Priekulē.

[4.] Civillikuma 2173.pants paredz, ka pusei, kas ir tiesīga atkāpties no nomas līguma, laikus jāpaziņo par savu nodomu otrai pusei, lai dotu vajadzīgo laiku Iznomātājam pieņemt, bet Nomniekam atdot lietu. Nekādi citi norādījumi Līgumā par uzteikumu nav minēti (t.i. nav noteikts uzteikuma termiņš, kādā Nomniekam jābrīdina Iznomātājs par nomas līguma pirmstermiņa uzteikumu).

 Ņemot vērā iepriekš minēto, 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) noslēgto Telpu nomas līguma  Nr. 3 4.punkta 4.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka pārtraucot līgumu Iznomātājs no Nomnieka pieņem telpas ar pieņemšanas –nodošanas aktu, un šī līguma 6.punkta 6.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka līgumu var lauzt rakstiskā formā, pusēm vienojoties   un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmo daļu, 2015.gada 15.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada 1.februāri izbeigt pirms termiņa  2008.gada 2.janvārī noslēgto Telpu nomas līgumu Nr. 3 un iepriekš noslēgtās Vienošanās par grozījumiem 02.01.2008. Nomas līgumā Nr. 3 : 30.12.2008. Nr. 99; 01.02.2010.; Nr. 4/2010; Nr. 3-39/5/2011; 02.01.2012. ; Nr. 3-39/1-2012, kas noslēgti starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un Dz. K., par   telpu, Aizputes ielā 6, Priekulē,  11,2 m² un palīgtelpas 4m² nomu, kuras tika nodotas friziera pakalpojumu sniegšanai.

        2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanos un telpu pieņemšanas-nodošanas aktu.

      3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1eks. Dz. K., adrese: [:],  Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

 1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei  I.Sokolovskai.

44.§ Par telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule

 2015.gada 7.janvārī (reģ. Nr. 2.1.4/43) Priekules novada pašvaldībā saņemts Dz.K. iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts iznomāt telpas Nr. 4, Nr.5,Nr. 6. ēkā Aizputes ielā 6, Priekule . 

 

Izskatot Dz. K. iesniegumu un lietu saistītos apstākļus tiek, konstatēts, ka

 

[1.] Dz. K. vēlas nomāt nedzīvojamās telpas Nr. 4, Nr.5, Nr. 6, ēkā (sadzīves pakalpojumu ēka), kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē 

 

[2.] Telpu Nr. 4, Nr.5, Nr. 6, (kuras atrodas ēkā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov.)  nosaukums saskaņā ar Būvju ( Aizputes iela 6, Priekule) kadastrālās uzmērīšanas lietas materiāliem ir –frizētava un to kopplatība ir 37,7 m² ( telpas Nr. 4 platība ir 21,1 m², telpas Nr. 5 platība ir 10, 2 m², telpas Nr. 6 platība ir 6,4m²).

 

          [3.] Telpas Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir iznomātas vēl divām personām, friziera pakalpojumu sniegšanai.

             

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 08.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada 1.februāri iznomāt Dz. K., par telpām Nr. 4, Nr.5, Nr. 6, ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē , 1.stāvā 12,56 m² platībā nomu, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā apzīmētas ar Nr. 4 un Nr. 5, Nr. 6 (004),  friziera pakalpojumu sniegšanai, saskaņā ar 7.pielikumu- izkopējumu no inventarizācijas plāna, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (nomājamās telpas iezīmētas sarkanā krāsā), nosakot:

1.1. nomas termiņu no 2015.gada 1.februāra  līdz 2017. gada 31.decembrim;

1.2. nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12.§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr.

2. Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, saskaņā ar iznomātāja izsniegto rēķinu.

3. Nomnieks par komunālajiem pakalpojumiem, elektrību, apkuri u.c. pakalpojumiem maksā patstāvīgi.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot līgumu atbilstošu šī lēmuma 1.punktam 20 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

6. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Izsūtāms:

1 eks. Dz. K., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei : Ilzei Sokolovskai;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

 

45.§ Par grozījumiem 02.01.2008. Telpu nomas līgumā Nr. 2 par telpu nomu Aizputes ielā 6, Priekulē

 2015.gada 6.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/36) Priekules novada pašvaldībā saņemts I.F. iesniegums, kurā lūgts pārtraukt līguma (daļā) par palīgtelpas 4m² nomu no 2015.gada 1.janvāra.

Izskatot I. F. iesniegumu un ar lietu saistītos apstākļus tiek konstatēts, ka:

[1.] I.F. iesniegumā min, ka vēlas atteikties no vienas telpas 4 m² platībā nomu  ar 2015.gada 1.janvāri.

[2.] 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un I.F. tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 2 par telpām, Aizputes ielā 6, Priekulē, 18,35 m² nomu. Telpas tiek izmantotas friziera pakalpojumu sniegšanai. Ar 2008.gada 30.decembri tiek iznomāta koplietošanas telpa 4 m² platībā -frizētavas vajadzībām.

Ņemot vērā augstāk minēto, 2008.gada 2.janvārī noslēgto Telpu nomas līguma Nr. 2, 6.punkta 6.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka visus šī līguma grozījumus un papildinājumus puses veic rakstiskā formā, un tie ir pievienojami līgumam, un ir neatņemama tās sastāvdaļa un  saskaņā ar  likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2015.gada 15.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad pēc administratīvi teritoriālās reformas Priekules novada pašvaldība) un I.F. noslēgtajā Telpu nomas līgumā Nr. 2 ( turpmāk tekstā - līgums) un iepriekš noslēgtajās vienošanās (30.12.2008. Nr. 100; 01.02.2010. Nr. 5/2010; 18.02.2011 Nr. 3-39/6/2011, 20.01.2014.Vienošanās) šādus grozījumus:  

1.1 Līguma 2.punktā un iepriekš noslēgtajās vienošanās aizstāt skaitli „18, 35” ar skaitli „12, 56”.

1.2. Ar 2015.gada 1.februāri pārtraukt nomu par 4 m² lielas koplietošanas telpas nomu, kura atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē, telpas Nr. 3.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. I. F., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

 1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

 1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

 

46.§ Par rezerves zemes fonda zemes „Krotes Vīgriezes” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu V. J.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts  V. J. , dzīvojoša [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 2167), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3B/2011 uz zemes vienību „Krotes Vīgriezes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0029 , kadastra apzīmējumu 6446 001 0204, 2.00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ „Krotes Vīgriezes”, kadastra apzīmējums 6446 001 0204 2.00 ha platībā ar 24.02.2011. Priekules novada domes  lēmumu,  protokols Nr.3 , 40. §, ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība –kods 0101.

05.04.2011. noslēgts zemes nomas līgums nr. 3B/2011, nomas līguma beigu termiņš noteikts – diena, kad stājas spēkā Zemes pārvaldības likums.

V. J. nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu.

Zemes pārvaldības likums stājies spēkā ar  01.01.2015.

30.10.2014. Zemes pārvaldības likuma 17.panta 1.daļa  nosaka, „rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda ” un 17.panta 2.daļā noteikts, ka  „vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.”

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un 30.10.2007.Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu „ neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības ”.

          Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 1. un 2. daļu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2. punktu , 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt V.J.  personas kods[:]  , dzīvojoša [adrese], Bunkas pagasts , Priekules novads,  rezerves zemes fonda zemi  „Krotes Vīgriezes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0029 , kadastra apzīmējums 6446 001 0204,  2.00  ha  platībā lauksaimniecības vajadzībām (8.pielikums), nosakot:

1.1    nomas maksu 1.5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2.nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.februāra  līdz 2019.gada 31.decembrim.

1.3.nomas līgumā iekļaut punktu, kurā noteikts, ka Priekules novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme

1.4.papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms: 

1 eks. V. J. : [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei .

47.§ Par daļu no zemes „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.G.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts G. G., dzīvojoša [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 05.01.2015. iesniegums (iereģistrēts 06.01.2015. ar Nr.2.1.4/27) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Lielskraģīši” 4,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Lielskraģīši”, kadastra Nr.6498 002 0017, 18,2 ha kopplatībā, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0055,Virgas pagastā, pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā – Virgas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000532803.

Zemes vienība ir daļēji iznomāta. Noslēgti zemes nomas līgumi ar trim personām.

No 2014.gada 30.septembra informācija par iznomājamām zemes vienībām izlikta Virgas pagasta pārvaldes ēkā un ievietota pašvaldības mājaslapā.

Līdz 05.01.2015. par zemes vienības daļas „Lielskraģīši” 4,78 ha iznomāšanu saņemts viens iesniegums – G. G.

Viena no pašvaldības funkcijām ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Lai novērstu turpmāko zemes aizaugšanu, zemes gabali būtu nododami nomā.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Iznomājamais zemes gabals teritorijas plānojuma grafiskajā daļā iezīmēta kā degradētā teritorija un daudzus gadus nav tikusi apstrādāta, tā ir aizaugusi (vilkābeles, krūmi). Zemesgabalam ir nepieciešama rekultivācija (pasākumu kopums, kas veicina augsnes auglības atjaunošanos). Zemes robežu plānā tā atzīmēta kā aramzeme.

Saskaņā ar 01.01.2015. Zemes pārvaldības likuma piektās nodaļas 18.panta 1.punkts nosaka, ka zemes degradācijas novēršanas pasākumu mērķis ir novērst degradācijas cēloņus un sekas, lai sekmētu ilgtspējīgu zemes izmantošanu un 3.punkts – zemes īpašnieks vai valdītājs nodrošina augsnes rekultivāciju.

Šajā gadījumā būtu piešķirams nomas maksas samazinājums uz vienu vai diviem gadiem līdz augsnes auglības atjaunošanai.

G.G. nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda.

Pamatojoties uz likuma „Zemes pārvaldības likums” 18.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Iznomāt ar 01.02.2015. G. G., personas kods [:], daļu no zemes vienības „Lielskraģīši” 4,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu (9. pielikums).

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Tā kā iznomājamam zemesgabalam ir nepieciešama rekultivācija, piešķirt uz diviem gadiem nomas maksas atvieglojumu, nosakot to 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

4. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. G. G., [adrese], Virgas pag., Priekules nov.,LV3433;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

48.§ Par zemesgabala nomas līguma pārtraukšanu I. A.

 2015.gada 10.janvārī(reģ.nr.2.1.4/70) Priekules novada pašvaldībā saņemts I. A., dzīvojošas[adrese], Ogrē iesniegums, ar lūgumu pārtraukt Zemes gabala nomas līgumu, Paplakas ielā 28 , garāžas Nr. 24.

 

Izskatot I. A. 07.01.2015. iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

 

[1.] 2008.gada 30.oktobrī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) ir noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 54/2008 (turpmāk- līgums) , par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, nomu 65,28 m² platībā, nomas mērķis- garāžas uzturēšanai.

 

 [2.] Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju, I.A., uz iesnieguma iesniegšanas dienu Priekules novada pašvaldībā10.01.2015., ir nomas maksas parāds par 2014.gadu 2,09 euro un nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 2014.gadu 7,0 euro. 

[3.]Līguma 6.punkta 6.1.apakšpunkts nosaka, ka līguma nosacījumus var grozīt un Līgumu pārtraukt pirms termiņa pēc abu līgumslēdzēju savstarpējās vienošanās. Un līguma 7.punkta 7.3.apakspunkts nosaka, ka puses var lauzt līgumu pirms termiņa, brīdinot otru pusi vismaz divus mēnešus iepriekš.

[4.] 2015.gada 13.janvārī I.A. nosūtīts jauns paziņojums par 2014.gada NĪN parāda samaksu un rēķins par 2014.gada nomas maksas samaksu.

Ņemot vērā augstāk minēto un Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 15.janvāra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Ar 2015.gada 1.februāri izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 54 /2008 , noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar I.A., personas kods [:],  par daļu ( kas ir 65.28 m² ) no zemesgabala Paplakas  ielā 28, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0007, nomu, garāžas   uzturēšanai.

2.      Uzdot I.A. līdz 2015.gada 1.februārim samaksāt  2014.gada nomas maksas parādu par summu 2,09 euro un 2014.gada nekustamā īpašuma nodokli par summu 7,0 euro.

 

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam.

 

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. A., adrese: [:],Ogrē, Ogres nov.,  LV-5001;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

49.§ Par zemes vienības Smilšu iela 5, Priekule piekritību pašvaldībai

 Izskatot jautājumu par zemes vienības Smilšu iela 5, Priekule piekritību pašvaldībai, tiek konstatēts, ka par zemes vienību Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov. nav pieņemts lēmums par tās piekritību pašvaldībai.

            Likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktā it noteikts, ka valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās par pamatu ir  8) pašvaldības domes lēmums par zemes piederību vai piekritību.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt zemes vienībai Smilšu iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 005 0039, statusu- pašvaldībai piekritīgā zeme.

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76., 79.pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese; Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 1eks. Finanšu nodaļai.

50.§ Par zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0097 un daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0119 Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu O.B.

 Priekules novada dome izskatīja O. B., adrese [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov. 03.11.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/1743 par zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0097 un daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0119 Priekules pag., Priekules novadā iznomāšanu 1,2 ha  un 0,3 ha platībā.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 009 0097 1,2 ha ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. g. lēmumu Nr. 9, piekrīt pašvaldībai.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 009 0119 0,3 ha ar Priekules novada domes 26.11.2009. g. lēmumu Nr. 14, piekrīt pašvaldībai.

Iznomājamās zemes vienības ir publicēta Priekules novada mājas lapā 13.11.2014. Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g.,

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt O. B. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0097 1,2 ha platībā uz 5 gadiem.

2.      Iznomāt O. B. daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0119 0,3 ha kopplatībā uz 5 gadiem. 

3.      Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

4.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 5,0 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

5.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. O. B., adrese [adrese], Priekulespag., Priekules nov.;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

51.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektam „Ziedkalni” Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  07.10.2014. pa E pastu nosūtītu  vēstuli  par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, J.S. 28.11.2014.g. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/1930 par adreses maiņu.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu adresācijas objekti vairs neatrodas ciemu teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt adresi No Kalnu iela 8, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov. uz  „Ziedkalni” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

 

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja;

1  eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei;

1 eks. J.S., adrese [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

52.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektam „Kaņupi” Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  07.10.2014. elektroniski nosūtītu  vēstuli  par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, A.V. 04.12.2014.g. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/1991 par adreses maiņu.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu adresācijas objekts vairs neatrodas ciemu teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt adresino Kalnu iela 4, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov. uz  „Kaņupi” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja;

1  eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei;

1  eks. A. V., adrese [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

 

53.§ Par adreses piešķiršanu ēkai „Kalniņmuiža” Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja L. Ķ., 09.12.2014.g. iesniegumu, kas reģistrēt Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.4//2044  par adreses    piešķiršanu un ēkai Priekules pagastā Priekules novadā.

Konstatēja:

Uz zemes vienības „Diždriviņi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6482 002 0037 atrodas dzīvojamā ēka – jaunbūve, saskaņā ar Liepājas rajona pašvaldības apvienotās būvvaldes izdotu  Būvatļauju nr. 103-08.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt adresi dzīvojamaiēkai , kas atrodas uz zemes vienības „Diždriviņi”, Priekules pag., Priekules nov, kadastra apzīmējums[:] „Kalniņmuiža”  Priekules pag. Priekules nov.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

           

            Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja;

1  eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei;

1  eks. L. Ķ., adrese [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

54.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektam „Kalnarāji” Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  07.10.2014. elektroniski nosūtītu  vēstuli  par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, L. Ķ. 09.12.2014.g. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/2043, par adreses maiņu.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu adresācijas objekts vairs neatrodas ciemu teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt adresi Kalnu iela 6, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov. uz  „Kalnarāji” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434 .

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

Lēmums izsūtāms:

1.eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1. eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

          1.eks. L. Ķ.[adrese], Priekules pag., Priekules nov.

55.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektam „Kalnāres” Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  07.10.2014.elektroniski nosūtītu  vēstuli  par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, J.Ķ. 09.12.2014.g. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/2044 un A.P. K.  03.12.2014.g. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.4/2006 par adreses maiņu.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu adresācijas objekts vairs neatrodas ciemu teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt adresi Kalnu iela 1, Kaņepji, Priekules pag., Priekules nov. uz  „Kalnāres” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1.eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

1 eks. Finanšu nodaļai

56.§ Par Priekules novada pašvaldības kultūras nodaļas nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības kultūras nodaļas nolikumu.

2. Kultūras vadītājam nodrošināt savu darbinieku iepazīstināšanu ar nolikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Kultūras nodaļas nolikums uz 6 lp.

57.§ Par Priekules novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes Nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 Apstiprināt Priekules novada pašvaldības jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums uz 2 lp.

 

58.§ Par nominācijas GODA un GADA PRIEKULNIEKS 2014 laureātu apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Priekules novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto GODA PRIEKULNIEKS 2014 un GADA PRIEKULNIEKS 2014 anketu apkopojumu (13.01.2015.komitejas sēdes protokols Nr.1), atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS 2014 Lidijai TREIDEI par Priekules pilsētas vēsturiskā mantojuma izzināšanu un aktīvu savāktā krājuma popularizēšanu. Savākti bagātīgi fakti par Priekules muižu, recenzētas vēstures burtnīcas par baroniem Korfiem un Priekules dzelzceļu, piedalījusies grāmatas ‘’Atmiņu stāsti par Priekuli un novadniekiem’’ tapšanā. Naudas balva 120 EUR.

2.      Piešķirt apbalvojumu GADA PRIEKULNIEKS 2014 Mārcim ZĪVERTAM par ģimenisko vērtību godā celšanu, aktīvu sabiedrisko darbību un pozitīvas sadarbības veicināšanu sabiedrībā. Naudas balva 100 EUR.

3.      Piešķirt GODA rakstu un naudas balvu 75 EUR  Ērikam EŠENVALDAM par skaistu kora dziesmu svētku noorganizēšanu IKARA svētku laikā un Priekules vārda popularizēšanu.

4.      Piešķirt GODA rakstu un naudas balvu 75 EUR Arturam ZĪLĪTIM par aktīva dzīvesveida popularizēšanu, organizējot un vadot Eiropas čempionāta posma sacensības novusā, papildus tiešajiem darba pienākumiem.

5.      Piešķirt GODA rakstu un naudas balvu 75 EUR Vijai SEDOLAI par Priekulei veltīto profesionālo darbu mūža garumā, par iejūtību un atsaucību, sniedzot palīdzību.

6.      Piešķirt GODA rakstu un naudas balvu 75 EUR Anitai LĀNEI par godprātību, lielu atbildību, iejūtību un sirds siltumu saskarsmē ar pacientiem, veicot savus darba pienākumus.

7.      Izteikt PATEICĪBU Aigaram LEGZDIŅAM- par sasniegto augsto profesionalitāti sava darba jomā, par atsaucību un izpalīdzību.

59.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem O.N., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts O. N., dzīvojoša[adrese], Virgas pag., Priekules nov., 05.01.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4./32, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401157 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] 31,9 ha kopplatībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0102, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [adrese], Virgas pag., O.N.ir īpašumā vairāk kā piecus gadus.

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piemērot 2015.gadā O. N., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz. [:]-5,6 ha, [:]- 3,7 ha,[:]- 5,7 ha, [:]- 16,9 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. O.N.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV3433.

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei

60.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par degvielas limitiem Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2015.gadā” (protokols Nr.23, 4.§)

 Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par degvielas limitiem Priekules novada  pašvaldības transporta līdzekļiem 2015.gadā” (protokols Nr.23,4.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2015.gada 2.februāri līdz 2015.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai novada transportam :

 

1)Gramdas pagasta pārvalde

   SOR LC 9,5   JV1532

   (V. G. – skolēnu pārvadāšanai)         600 euro/mēnesī                                                    

 

2)Priekules novada pašvaldība

   IVECO 4510  FS 9247

   (I. K. – skolēnu pārvadāšanai)               300 euro/mēnesī                                                    

 

Lēmums nododams: finanšu nodaļai

Pasākumu kalendārs
Novembris, 2019
POTCPkSSv
3
46
1920
252627282930