Aktualitātes
61.§ Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes likvidāciju

 Priekules novada pašvaldība 2009.gada 30.jūlijā (protokols Nr.4, 36.§) pieņēma lēmumu “Par piedalīšanos “Liepājas reģiona novadu būvvalde” izveidošanā un apstiprināja “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (LRNB) nolikumu.

            2009.gada 18.augustā sešas novadu pašvaldības noslēdza Vienošanās līgumu par “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (“LRNB”) izveidošanu.

            Priekules novada pašvaldība nolūkā pastiprināt būvniecības procesa kontroli Priekules novadā un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, kā arī kontrolēt esošo būvju tehnisko stāvokli, 2015.gadā vēlas izveidot atsevišķu Priekules novada pašvaldības būvvaldi.

Tādēļ Priekules novada pašvaldībā  2014.gada 30.decembrī (protokols Nr.23, 9.§) tika pieņemts lēmums “Par 2009.gada 18.augustā noslēgtā “Vienošanās līguma par “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (LRNB) izveidošanu” uzteikumu ar 2015.gada 1.jūliju.

Liepājas reģiona novadu būvvaldes Uzraudzības padome 2015.gada 19.martā izskatīja situāciju būvvaldes darbībā un konstatēja, ka vēlēšanos izstāties no būvvaldes iesniegušas pavisam četras novadu pašvaldības – Priekule, Grobiņa, Pāvilosta un Vaiņode.

Rucavas novada pašvaldība no būvvaldes jau izstājusies iepriekš.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, Durbes novada pašvaldība kā vienīgā palikusī būvvaldes dalībniece aicinājusi veikt būvvaldes likvidāciju.

Liepājas reģiona novadu būvvaldes Uzraudzības padome 19.03.2015.pieņēma lēmumu Nr.2-UP “Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes likvidāciju”, pamatojoties uz “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (LRNB) nolikuma 5.punkta 2.apakšpunktu:

“5.2.Būvvaldes likvidācija notiek ar dalībnieku lēmumiem”,

lūdzot novadu pašvaldības pieņemt domes sēdēs lēmumus par būvvaldes likvidāciju ar 2015.gada 1.jūliju.

            Ņemot vērā LRNB Uzraudzības padomes lēmumu un, vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkta, tikai dome var:

            “8) izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus,”

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Likvidēt Liepājas reģionu novada būvvaldi, reģ.Nr. 90001892719, jurid.adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja ar 2015.gada 1.jūliju.

2. LRNB pamatlīdzekļu uzskaites inventarizācijai un iestādes likvidācijas procesa veikšanai un nodrošināšanai pilnvarot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru Andri Razmu.

 

Izsūtāms:

1)Liepājas reģiona novadu būvvaldei

2)Finanšu nodaļai

62.§ Par pamatlīdzekļu reģistrēšanu Priekules novada pašvaldības domes pamatlīdzekļu sastāvā

 Veicot Priekules novada domes īpašumu (zemes īpašumu un ēku īpašumu) inventarizāciju ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā nav iekļauta manta, kas faktiski pieder Priekules novada domei uz dažādu juridisku dokumentu pamata – Priekules novada domes lēmumu, zemesgrāmatu apliecību un Ministru kabineta rīkojumu pamata.

 

            Kļūdaina informācija ir tikusi savulaik saņemta no Valsts zemes dienesta, līdz ar to arī pamatlīdzekļu sastāvā nav ierakstīts nekustamais īpašums, kas faktiski pieder pašvaldībai.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, noteikts:

 „14. pants. (2)Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:

3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;”.

 

Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1.un 2.daļu, noteikts:

„2. pants. (1) Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk — saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

(2) Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem”.

 

            Pārbaudot un salīdzinot informāciju ar Valsts zemes dienesta datu bāzi un nolūkā, sakārtot Priekules novada domei piederošo pamatlīdzekļu sastāvu, ir jāreģistrē pamatlīdzekļu sastāvā manta – nekustamais īpašums, kas kļūdaini nav reģistrēts domes pamatlīdzekļu sastāvā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1.un 2.daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Reģistrēt Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāvā zemes īpašumus saskaņā ar 15.pielikumu.

2. Reģistrēt Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāvā ēku īpašumus saskaņā ar 16.pielikumu.

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļas vadītāja P.Andersone.

 

Lēmums nododams: finanšu nodaļai

 

Pielikumā:

15.pielikums –zemju īpašumi, kuri jāuzņem Priekules novada pašvaldības uzskaitē uz 31.12.2014.

16.pielikums- būvju īpašumu saraksts, kuras jāiekļauj Priekules novada pašvaldības sastāvā uz 31.12.2014.

63.§ Par īres un komunālo maksājumu apmēru personām, kuras Priekules vidusskolā apgūst profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā

 2013./2014. mācību gadā Priekules vidusskolā ieviesta jauna vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma – ievirze policista darbā.

            Mācībām minētās programmas apguvei pieteikušies izglītojamie no citiem novadiem, kuriem ierādīta dzīves vieta Priekulē, Liepājas ielā 1 – 15.

 

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1 daļas 4.un 9.punktu, pašvaldības gādā par iedzīvotāju izglītību un sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:

 

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

 

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

 

            Priekules novada pašvaldības dome atbalsta Priekules vidusskolas vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā un uzskata, ka ir atbalstāmi izglītojamie, kuri  šādu programmu apgūst.

            29.01.2015. tika pieņemts pašvaldības domes lēmums, kurā tika noteikts, ka  2015.gada februārī un martā īres un komunālos maksājumus 30% apmērā par dzīvokli Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē, iekasē no personām, kas  Priekules vidusskolā apgūst profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā, bet pašvaldība 2015.gada februārī un martā sedz 70% no dzīvokļa Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē, īres un komunālajiem maksājumiem, jo tika plānots pārvietot izglītojamos uz telpām Priekulē, Ķieģeļu ielā 7 ar aprīļa mēnesi.

Tā kā ir aizkavējies mēbeļu iepirkums un telpas Priekulē, Ķieģeļu ielā 7 nav aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm, tad nepieciešams izglītojamiem šajā mācību gadā palikt iepriekšējā dzīves vietā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.un 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt, ka  2015.gada aprīlī un maijā īres un komunālos maksājumus 30% apmērā par dzīvokli Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē, iekasē no personām, kas  Priekules vidusskolā apgūst profesionāli orientēta virziena programmu – ievirze policista darbā.

2.     Noteikt, ka pašvaldība 2015.gada aprīlī un maijā sedz 70% no dzīvokļa Liepājas ielā 1 – 15, Priekulē, īres un komunālajiem maksājumiem.

3.     Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules vidusskolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai

Priekules vidusskolai

64. Par Priekules novada pašvaldībai reģistrēto pamatlīdzekļu izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 Veicot Priekules novada pašvaldības īpašumu inventarizāciju, kurā salīdzināti dati ar Valsts zemes dienesta datu bāzi, ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti īpašumi, kas faktiski nepieder pašvaldībai. Līdz ar to šie īpašumi ir jāizslēdz no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva.

 

Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1. un 2.daļu un Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2014. zemes īpašumus saskaņā ar 17.pielikumu.

2.     Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2014. ēku īpašumus saskaņā ar 18.pielikumu.

3.     Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2014. būvju īpašumus saskaņā ar 19.pielikumu.

4.     Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone.

   Pielikumā:

17.pielikums- zemju īpašumu saraksts, kuri jāizslēdz no Priekules novada grāmatvedības uzskaites uz 31.12.2014.

18.pielikums  - ēku īpašumu saraksts, kuri jāizslēdz no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2014

19.pielikums – būvju saraksts, kuras jāizslēdz no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva

65. Par labojumiem 2015.gada 29.janvārī pieņemtajā lēmumā (prot. Nr. 1) 1§”Par SIA „Priekules BioEnerģija” reģistrācijas Nr. 40103045897, iesniegumu par zemes nomu”

  Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 29.janvārī pieņemto  lēmumu  (prot. Nr.1)1.§ ”Par SIA „Priekules BioEnerģija” reģistrācijas Nr. 40103045897, iesniegumu par zemes nomu”, ar kuru nolemts iznomāt SIA „Priekules BioEnerģija”  zemes vienības daļu   2000 m² platībā (platība vairāk vai mazāk var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu), tiek konstatēts, ka  lēmuma    ievaddaļā un   lemjošajā daļā  norādīts  zemes vienības daļas kadastra apzīmējums ar šādiem skaitļiem” 73150301005” , kas neatbilst Ministru kabineta 2014. gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru", kurā noteikts, ka Apgrūtinātām teritorijām tiek piešķirti  kodi  7315030100  (ceļa servitūta teritorija), nevis kadastra apzīmējumi.

Lai novērstu neprecizitāti pieņemtajā lēmumā,  nepieciešams veikt labojumus Priekules novada pašvaldības domes  2015.gada 29.janvāra  lēmumā  (prot. Nr.1, 1.§) ”Par SIA „Priekules BioEnerģija” reģistrācijas Nr. 40103045897, iesniegumu par zemes nomu” un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izdarīt  Priekules novada pašvaldības domes  2015.gada 29.janvārī     lēmumā  (prot. Nr. 1,1.§) ”Par SIA „Priekules BioEnerģija”, reģistrācijas Nr. 40103045897, iesniegumu par zemes nomu” šādus labojumus:

1.1.  konstatējošās daļas [4.] , [5.], [7.] punktā aizstāt   vārdus „kadastra apzīmējumu”,   ar vārdiem  „apgrūtinājumu kods”

1.2.lemjošās daļas 1.un 4. punktā aizstāt skaitļus”7315030100005” ar skaitļiem „64820060187”.

2.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. SIA „Priekules BioEnerģija’’, reģistrācijas Nr. 42103045897,   adrese: Aizpriežu  iela 1, Rīga,  LV-1006

1 eks. Plānošanas un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai

 

Pasākumu kalendārs