Aktualitātes
60. Par paraksta tiesību deleģēšanu Priekules novada pašvaldības lietvedības sekretārei

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu “Par paraksta tiesību deleģēšanu Priekules novada pašvaldības sekretārei” (protokols Nr.13, 34.§), ar kuru paraksta tiesības tika deleģētas Signei Kuncītei.

2.     Deleģēt Priekules novada pašvaldības lietvedības sekretārei Aivitai Brūverei-Baužei paraksta tiesības - parakstīt dokumentu pavadrakstus, apliecināt dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu, izrakstu) pareizību un parakstīt iedzīvotāju reģistra izziņas par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu.

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par paraksta tiesību deleģēšanu Priekules novada pašvaldības lietvedības sekretārei’’ (60.pielikums).

61. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Dālijas”

 V.Jablonska- izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem augstāko cenu par nekustamo īpašumu  nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.3, J.Š., kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē augstāko nosolīto 3891 EUR cenu (trīs astoņi simti deviņdesmit viens euro un 00 euro centi)

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2015.gada 28.decembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 64820090032, trešās mutiskās izsoles rezultātus.

2.     Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Dālijas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820090032, par pirkuma līguma cenu 3891 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro un 00 euro centi) ar J.Š., deklarētā dzīvesvieta [:], Gramzdas pag., Priekules nov., 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad veikta pilna apmaksa par nekustamo īpašumu.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.     Uzdot Priekules novada pašvaldības grāmatvedības nodaļai paziņot informāciju par apmaksas veikšanu pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

5.     Noteikt, ka J.Š. pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, pienākums iesniegt nepieciešamos dokumentus Priekules novada pašvaldības lauksaimniecības komisijai un saņemt izziņu iesniegšanai zemesgrāmatā.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 J. Š. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (A.Mickus);Grāmatvedības nodaļai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Dālijas”, Priekules pag., Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 64820090032’’ (61.pielikums).

62. Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Atvari” – 2

V.Jablonska-pašvaldībā saņemts Z.Ū., iesniegums par nekustamā īpašuma “Atvari” 2, Virgas pag., atsavināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atsavināt dzīvokļa īpašumupirmpirkuma tiesīgai personai Z.Ū., dzīvojoša [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498000027.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Atvari” – 2, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64989000027, par pirkuma līguma cenu EUR 1440,58 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro un 58 euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas veikšanas;

3.      Noteikt, ka visa pirkuma maksa pircējai Z.Ū. jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.janvārim.

4.      Uzdot A.Mickus sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Z.Ū. uz deklarētās dzīvesvietas adresi; pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus; Finanšu nodaļai; grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Atvari” – 2, Virgas pag., Priekules novads, kadastra numurs 64989000027’’ (62.pielikums).

Pasākumu kalendārs
Marts, 2020
POTCPkSSv
1415
16171819202122
23242526272829
3031