Aktualitātes
225. Par nekustamā īpašuma „ Pūces” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.225         

          (protokolsNr.6,19.punkts

 Par  nekustamā īpašuma „ Pūces” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 19.04.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/1169-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Pūces”, kadastra Nr.6446 004 0056, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pūces”, Bunkas pag., Priekules nov., ir XX īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000566032.

Nekustamais īpašums „ Pūces” 9,59 ha kopplatībā, kadastra Nr.6446 004 0056, sastāv no 2(divām) atsevišķām zemes vienībām –zemes vienība 4,70 ha, kadastra apzīmējums 6446 004 0056 , zemes vienība  4,89 ha, kadastra apzīmējums 6446 006 0136.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Pūces”, kadastra Nr. 6446 004 0056, atdalot zemes vienību 4,89 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 006 0136, piešķirot nosaukumu  „Dižpūces” , atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pūces” kadastra Nr.6446 004 0056 Bunkas pagasts, Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446  006 0136 saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu..

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0136 piešķirt nosaukumu „Dižpūces” un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. XX : XX.

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMI

 

226. Par zemes ”Birstaliņas” un “Birstalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.226         

          (protokolsNr.6,20.punkts

Par zemes ”Birstaliņas” un “Birstalas”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX., 25.04.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/1239-S, ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Birstaliņas”, kadastra Nr. 6458 001 0151, kurš sastāv no četriem atsevišķiem zemes gabaliem un “Birstalas”, kadastra apzīmējums 6458 001 0150, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Birstaliņas” 12,3 ha kopplatībā, sastāvošs no četrām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6458 001 0151-2,5 ha, 6458 001 0152-5,9 ha, 6458 001 0379- 2,9 ha, 6458 001 0446- 1,0 ha un apbūvēta zemes vienība “Birstalas”, kadastra apzīmējums 6458 001 0150-1,0 ha platībā ir pašvaldībai piekrītošs. Uz zemes “Birstalas” atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Augstāk minētās zemes vienības bija iznomātas pirmnomas personai XX. XX mira 2017.gada 14.aprīlī.

Šīs zemes vienības lūdz iznomāt dēls XX, izņemot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0379 (krūmi un koki). Iesniedzējs paskaidroja, ka tiek kārtotas mantojuma lietas un zeme ir apstrādāta (apsēta), ir lopi.

Saskaņā ar 2016.gada 11.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/96 7.3.punktu- Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējam 30 dienu laikā no tiesību pārņemšanas dienas līgums jāpārslēdz vai jāpārjauno uz sava vārda.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pārslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes “Birstaliņas”, Gramzdas pag., kadastra apzīmējumi 6458 001 0151 -2,5 ha, 6458 001 0446- 1,0 ha, 6458 001 0152- 5,9 ha un “Birstalas”, kadastra apzīmējums 6458 001 0150- 1,0 ha uz XX vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu . 

2. Noteikt :

2.1. līguma termiņu līdz 31.05.2027.;

2.2. gada nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

227. Par 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.34 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.227         

          (protokolsNr.6,21.punkts

 

Par 22.11.2007. zemes nomas līguma Nr.34 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX., 02.05.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1287-S, ar lūgumu pagarināt 2007.gada 22.novembra zemes nomas līguma Nr.34 termiņu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0194 nomu, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2007.gada 22.novembrī starp Gramzdas pagasta padomi un iesniedzēju noslēgts Zemes nomas līgums ar Nr.34 par nekustamā īpašuma “Upes”, Gramzdas pagastā, sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0194- 11,51 ha un 6458 003 0213- 4,94 ha, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 22.11.2017.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 27.08.2015.sēdes lēmumu Nr.19, protokols Nr.13 nekustamais īpašums “Upes” tika sadalīts, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0213  4,94 ha platībā. Iesniedzējs šo zemes vienību ieguva īpašumā.

Palikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0194 mainīts nosaukums uz “Mežupes”.

Noslēgtajā zemes nomas līgumā netika veikti grozījumi.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” (turpmāk- Noteikumi) 2.punktu lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 7.punktu nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.un 7.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 22.11.2007. Zemes nomas līgumā Nr.34 noteikto līguma termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 31.10.2027.;

2.2. nomas maksu gadā- 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks.XX, XX;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

228. Par zemes ”Pie Brūveru pļavas” Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.228         

          (protokolsNr.6, 22.punkts)

 

Par zemes ”Pie Brūveru pļavas” Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojoša XX., 27.04.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4/17/1269-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar nosaukumu „Pie Brūveru pļavas”  0,4350 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0239, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pie Brūveru pļavas” 0,4350 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0239, Virgas pagastā piekrīt pašvaldībai.

Augstāk minētā zemes vienība līdz šim nav tikusi iznomāta, tā ir applūdusi un aizaugusi ar krūmiem.

Iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka iegādājies blakus zemes gabalu, vēlas sakārtot meliorācijas sistēmu un lai nodrošinātu piekļuvi savai zemei lūdz iznomāt pašvaldības zemi.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Zemesgabalam ir nepieciešama rekultivācija (pasākumu kopums, kas veicina augsnes auglības atjaunošanos).

Saskaņā ar 01.01.2015. Zemes pārvaldības likuma piektās nodaļas 18.panta 1.punkts nosaka, ka zemes degradācijas novēršanas pasākumu mērķis ir novērst degradācijas cēloņus un sekas, lai sekmētu ilgtspējīgu zemes izmantošanu un 3.punkts – zemes īpašnieks vai valdītājs nodrošina augsnes rekultivāciju.

Šajā gadījumā būtu piešķirams nomas maksas samazinājums līdz augsnes auglības atjaunošanai.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, zemes vienību „Pie Brūveru pļavas” 0,4350 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0239, Virgas pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, LV3485; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

 

229. Par nosaukuma “Bāzes stacija” piešķiršanu mobilo telekomunikāciju bāzes stacijai un sakaru mastam nekustamajā īpašumā “Bāze”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.229         

          (protokolsNr.6, 23.punkts)

Par nosaukuma “Bāzes stacija” piešķiršanu mobilo telekomunikāciju bāzes stacijai un sakaru mastam nekustamajā īpašumā “Bāze”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

          2017.gada 26.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Tele2”, reģ.Nr. 40003272854, juridiskā adrese Dēļu iela 5, Rīga, būvniecības projektu vadītāja XX elektronisks iesniegums Nr.2-4.1/57, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1253-S, ar lūgumu piešķirt adresi un nosaukumu “Bāzes stacija” būvju nekustamajam īpašumam, kas atrodas uz pašvaldības zemes “Bāze”, Kalētu pagastā, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1229.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

SIA “Tele2” tika iznomāta daļa no pašvaldībai piederošās zemes “Bāze” Kalētu pagastā mobilo sakaru masta un bāzes stacijas būvniecībai.

Atbilstoši 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” augstāk minētās būves klasificējas kā inženierbūves.

Lai izveidotu ēku/būvju īpašumu un ierakstītu zemesgrāmatā, ir nepieciešams ēkām/būvēm piešķirt adresi un nosaukumu.

 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.punktā ir uzskaitīti adresācijas objekti- viensētas, ēkas, telpu grupas, ielas (laukumi) […]. Inženierbūvēm adresi nepiešķir. Līdz ar to inženierbūvei piešķirams nosaukums.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt SIA “Tele2” būvju nekustamajam īpašumam- mobilo sakaru masts un bāzes stacija, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bāze”, kadastra Nr.6464 001 1229, Kalētu pagastā, Priekules novadā nosaukumu-  “Bāzes stacija” .

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Tele2”, Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004,  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

230. Par zemes ”Starpnieki RZ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA „Unicentrs”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.230         

          (protokolsNr.6, 24.punkts)

Par zemes ”Starpnieki RZ”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA „Unicentrs”

 2017.gada 18.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Unicentrs”, reģ.Nr. 42103025551, mežizstrādes meistara XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/1138-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 6464 001 0150, Kalētu pagastā, Priekules novadā. Iesniegumā nav norādīts zemes izmantošanas mērķis.

2017.gada 21.aprīlī tika saņemts papildus iesniegums (precizēts) ar norādītu zemes izmantošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Starpnieki RZ” 1,9733 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0150, Kalētu pagastā piekrīt pašvaldībai.

Informācija par iznomājamām zemes vienībām tika ievietota pašvaldības mājaslapā ar pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 18.aprīlim.

Līdz 18.aprīlim saņemts viens iesniegums par zemes iznomāšanu- no iesniedzēja.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013.sēdes lēmumu, prot.Nr.11,5.§) 5.punktu- Pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt SIA „Unicentrs”, reģ.Nr.42103025551, zemes vienību „Starpnieki RZ” 1,9733 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0150, Kalētu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu  nav spēkā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „”Unicentrs”, Lielā iela 1-74, Liepāja, LV 3401;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

PIELIKUMS

231. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pirmās izsoles rezultātiem

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.231         

          (protokolsNr.6, 25.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pirmās izsoles rezultātiem

 

 Ar 2017.gada 30.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.103) mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodota pašvaldībai piederoša kustama manta, apstiprināta mantas nosacītā cena un izsoles noteikumi.

Uz 2017.gada 22.maija izsoli pieteicās viens dalībnieks Export OU, 14198201, VAT EE101946005, tās pārstāvja XX, personas kods XX, personā, kurš ieguva tiesības slēgt pirkuma līgumu par mikroautobusu Mersedes Benz MB Sprinter 212, par 410 EUR (t.i. par izsoles sākumcenu, kas paaugstināta par vienu soli).

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena par kustamu mantu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 30.03.2017. lēmumu (Nr.103) 38.punkts paredz, ka piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas [..].

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

Uz pārējo izsoles noteikumos minēto mantu nav reģistrēts neviens dalībnieks. Ievērojot lietderības apsvērumus un procesuālās ekonomijas principu, atkārtotu izsoli uz mantu, kurai nepieteicās neviens dalībnieks, rīkot nav lietderīgi. Manta nododama metāllūžņos.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 7., 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2017.gada 22.maija Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – mikroautobusa Mersedes Benz MB Sprinter 212, pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētās mantas pirkuma līgumu ar mantas ieguvēju par pirkuma līguma cenu 410 EUR (četri simti euro un 00 euro centi).

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.      Izsoli pārējā daļā (uz mantu, kurai nepieteicās neviens dalībnieks) atzīt par nenotikušu. Izsoles procesu izbeigt un mantu nodot metāllūžņos.

Par lēmuma izpildi daļā par pirkuma līguma noslēgšanu atbildīgā persona – Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja. Par lēmuma izpildi daļā par mantas nodošanu metāllūžņos atbildīgā persona – pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

Lēmums daļā par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā ar dienu, kad mantas ieguvējs ir veicis samaksu par nosolīto mantu. Ja samaksa izsoles noteikumos paredzētajā termiņā netiek veikta, lēmums šajā daļā zaudē savu spēku, manta nododama metāllūžņos.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

232. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās telpas Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.232         

          (protokolsNr.6, 26.punkts)

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās telpas Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

Ar 2017.gada 27.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.205) rakstiskā (atklātā) nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota pašvaldībai piederoša telpa Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 64155060004, ar kopējo platību 38 m2, apstiprināta nosacītā cena un izsoles noteikumi.

2017.gada 23.maija izsolei piedāvājumu iesniedza viena dalībniece XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX. Dalībnieces piedāvātā nomas maksa par 1 m2 – 0,55 EUR bez PVN.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā 09.05.2017. sadaļā “izsoles”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – MK noteikumi NR.515) 34.punktu iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15.punktā minētajā mājaslapā internetā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.515 37.punktu iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. [..].

Saskaņā ar telpas Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā pirmās rakstiskās izsoles noteikumu (apstiprināti 27.04.2017. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (lēmums Nr.205, prot.Nr.5)), 29.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības tuvākajā domes sēdē no izsoles rezultātu paziņošanas dienas.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 34.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  1 deputāte Gražina Ķervija; ATTURAS -  2 deputāti Ilgonis Šteins, Vaclovs Kadaģis; deputāts Arnis Kvietkausks balsojumā nepiedalās; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                  Apstiprināt 2017.gada 23.maija telpas Nr.3, Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 64155060004, ar kopējo platību 38 m2 pirmās rakstiskās izsoles rezultātus.

2.                  Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētās nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju par nomas līguma cenu 0,55 EUR bez PVN par 1 m2 (piecdesmit pieci euro centi).

3.                  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Finanšu nodaļai.

233. Par Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.147 atcelšanu daļā un grozījumu izdarīšanu Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums”

  LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                  

Nr.233         

          (protokolsNr.6, 27.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.147 atcelšanu daļā un grozījumu izdarīšanu Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums”

 

 2017.gada 23.februārī Priekules novada pašvaldības dome pieņēma Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus “Priekules novada pašvaldības nolikums 17/2” (turpmāk – saistošie noteikumi).

2017.gada 20.martā saņemts Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) atzinums par saistošajiem noteikumiem, kurā ministrija savas kompetences ietvaros izteikusi iebildumus par saistošajiem noteikumiem.

Ar 2017.gada 30.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.147 “Par saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” precizētās redakcijas apstiprināšanu”, pamatojoties uz ministrijas atzinumu apstiprināta saistošo noteikumu precizētā redakcija. Lēmumā norādīti ministrijas izteiktie iebildumi, kuriem pašvaldības dome nepiekrīt. Lēmumā ietverts pamatojums šo iebildumu (ieteikumu) nepārņemšanai. Lēmums stājies spēkā un paziņots ministrijai.

2017.gada 24.aprīlī atkārtoti saņemts ministrijas atzinums par saistošajiem noteikumiem, kurā cita starpā norādīts, ka pašvaldības nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas tāpēc to precizēt nevar, bet nepieciešams pieņemt jaunus grozījumus.

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmums Nr.147 ir atceļams daļā par precizētās redakcijas apstiprināšanu. Ministrijas atzinumā izteiktie iebildumi ņemami vērā, pieņemot jaunus grozījumus saistošajos noteikumos. Lēmums daļā, kurā pašvaldības dome ir atteikusies piekrist ministrijas atzinumam, atstājams spēkā, jo pašvaldības domes nostāja un argumenti šajā daļā nav mainījušies un pašvaldības dome nepiekrīt ministrijas viedoklim. Saistošo noteikumu redakcija šajos punktos pēc būtības ir saglabājama, veicot redakcionālus labojumus, kas pēc iespējas precīzāk atklāj normu jēgu un mērķi.

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.1 punktu, kas nosaka, ka normatīvā akta grozījumus sagatavo, ja normatīvo aktu nepieciešams grozīt pēc būtības. Redakcionālus precizējumus sagatavo vienlaikus ar normatīvā akta grozījumiem pēc būtības, ir izstrādāti saistošo noteikumi grozījumi saskaņā ar ministrijas 2017.gada 20.marta un 24.aprīļa atzinumiem.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.147 ““Par saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” precizētās redakcijas apstiprināšanu” daļā par precizētās redakcijas apstiprināšanu.

  1. Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” (skat.pielikumā).
  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
  3. Uzdot Dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
  4. Publicēt saistošos noteikumu grozījumus pašvaldības oficiālajā izdevumā.
  5. Uzdot pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai izstrādāt saistošo noteikumu “Priekules novada pašvaldības nolikums Nr.17/2” konsolidēto redakciju.

 

Par lēmuma izpildi atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja.

 Saistošo noteikumu grozījumi šī lēmuma pielikumā.

 

PIELIKUMS

Pasākumu kalendārs
Novembris, 2019
POTCPkSSv
3
46
1920
252627282930