Aktualitātes
41.§ Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai.

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta (2) daļu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Piešķirt Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai  kārtējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas (neskaitot svētku dienas) sākot ar 2012.gada 2.maiju.

 

2. Pamatojoties uz Priekules novada domes 23.02.2012. (prot. Nr.3;3.§) „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” 5.1.3 punkta 2) apakšpunktu, izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 25% apmērā no viņas mēnešalgas.

42.§ Par zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov. sadalīšanu.

2012.gada 4.aprīlī  (reģistrācijas Nr.3-13a/398) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] R[:] iesniegums, kurā lūgts sadalīt zemesgabalu Raiņa iela 1B, Priekule, kas pieder domei. Sadalot zemes vienību ~ 1400 m² platību (pirms uzmērīšanas), uz kuru būtu interese kā pierobežniekam. A.R[:] iesniegumā lūdz uzaicināt viņu uz šī jautājuma izskatīšanu. 

2010.gada 27.jūlijā (tiesneša lēmums) uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0047 8540, reģistrēts nekustams īpašums, kadastra numurs 6415 002 0070, adrese Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0070, 3423 m² platībā.

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.panta pirmā daļa nosaka, ka  Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, piecus gadus nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to personālservitūtu, ja citos likumos nav noteikts citādi. Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu un 3.panta otrās daļas 2.punktu un par kuru šā likuma 2.panta otrās daļas un 3.panta otrās daļas ievaddaļā minētās fiziskās un juridiskās personas saņēmušas kompensāciju, piecus gadus drīkst iznomāt ar tiesībām būvēt kā patstāvīgu īpašuma objektu tikai tādu ēku (būvi), kas nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai. Zemi, kura zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstīta saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu, 3.panta otrās daļas 2.punktu, 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu un otrās daļas 5.punktu, var izmantot kā publiskā partnera resursus saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu vai iznomāt bez tiesībām būvēt ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu, ja citos likumos nav noteikts citādi.

(2) Šā panta pirmajā daļā un 1.1 daļā noteiktos īpašuma tiesību aprobežojumus ieraksta zemesgrāmatā vienlaicīgi ar īpašuma tiesību nostiprināšanu uz valsts vai pašvaldības vārda.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktam, zemesgrāmatā izdarīts ieraksts II daļas 2.iedaļā, ka nekustamam īpašumam Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules novads, noteikts īpašuma tiesību aprobežojums - aizliegums  piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz tā personālservitūtu.

            Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas plānojuma grafisko pielikumu (apstiprināts ar Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1) 45.§ ”Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi), Zemesgabals Raiņa iela 1B, Priekule, atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijās galvenais zemju izmantošanas veids ir sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un viena no atļautās izmantošanas veidiem ir satiksmes infrastruktūras objekti.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka pašvaldību autonomās funkcijās ir izmantot zemi un apbūvēt to tikai saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu. Esošais zemesgabals ir paredzēts pašvaldības autonomo funkciju realizācijai.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sakarā ar Zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0047 8540, reģistrēto apgrūtinājumu (II daļas 2.iedaļas ieraksta Nr.1.1.), kas aizliedz  piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz tā personālservitūtu, nesadalīt zemesgabalu Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 002 0070.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt adresātam –A[:] R[:].

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§ Par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna apstiprināšanu zemes vienībai Aizputes iela 53A, Priekule un Ķieģeļu iela 21A, Priekule, Priekules nov.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, VSIA „Latvijas valsts mērnieks” reģistrācijas Nr.40003783960, 2012.gada 12.janvārī veikto robežu uzmērīšanu, I[:] K[:] pilnvarotās personas A[:] R[:] 04.04.2012. iesniegumu (pilnvaras kopija pievienota iesniegumam),   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 001 0029, adrese Aizputes iela 53A, Priekule, Priekules  nov. un platību  5075 m², saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

 

2. Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 001 0029,  saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu noteikti šādi apgrūtinājumi:

2.1. Ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 5075 m²;

2.2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos - 84 m². 

3.      Apgrūtinājumi noteikti pamatojoties uz Priekules novada teritorijas plānojumu (Apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.1,45.§).

 

4.      Apstiprināt zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 002 0037, adrese Ķieģeļu iela 21A, Priekule, Priekules  nov. un platību    2073 m², saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

 

5.      Zemes vienībai, kadastra apzīmējums  6415 001 0029, nav  noteikti  apgrūtinājumi.

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
44.§ SIA „Krotes enerģija” iesnieguma izskatīšana par ūdenstilpnes nomas līguma termiņa pagarinājumu.

2012.gada 10.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Krotes enerģija”,  LV42103021780, valdes locekļa Ē[:] B[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2010.gada 1.oktobrī noslēgtā ūdenstilpnes nomas līguma Nr.3-38/39-2010 termiņu uz 10 gadiem, investīciju piesaistei. 

Pamatojoties uz J[:] G[:] iesniegto 04.09.2006. privatizācijas ierosinājumu (iesniegts Bunkas pagasta padomē ), atkārtots iesniegums 17.09.2010. iesniegts Priekules novada domē, 23.12.2010. Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.21, 19.§) nodot privatizācijai pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu,  apzīmējums kadastrā 6446 001 0291,  33,4 ha platībā, pārdodot izsolē. 

Uz SIA „Krotes enerģija”, LV 42103021780,iesnieguma iesniegšanas brīdi - 2012.gada 10.aprīli, Priekules novada dome turpina uzsākto privatizācijas procesu, rīkojot izsoli atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” nosacījumiem.     

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 81.panta otrai daļai,  privatizācija uzskatāma par pabeigtu ar brīdi, kad  subjekts, kas ieguvis privatizējamo neapbūvēto zemesgabalu, ir nokārtojis visas saistības ar privatizējamo zemesgabalu un pašvaldība pieņēmusi lēmumu par zemesgabala privatizācijas pabeigšanu.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, pašvaldība nodod privatizētā zemesgabala īpašniekam  saistības un tās ir 2010. gada 1.oktobrī noslēgtais Ūdenstilpnes nomas līgums Nr. 3-38/39-2010, kas noslēgts starp  SIA „KROTES ENERĢIJA”   un   Priekules novada pašvaldību par ūdenstilpnes nomu 17,6 ha platībā, zemes vienības apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”  3.pants nosaka, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu un mantu lietderīgi, t.i., rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa nosaka, ka domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2012.gada 16.aprīļa novada domes Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atteikt pagarināt  2010. gada 1.oktobra Ūdenstilpnes nomas līgumu Nr.3-38/39-2010, kas noslēgts starp SIA „Krotes enerģija”, LV42103021780, un Priekules novada pašvaldību, reģistrācijas Nr.90000031601, par ūdenstilpnes nomu 17,6 ha platībā, zemes vienības apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, atstājot spēkā 2010.gada 1.oktobrī noslēgto nomas līgumu.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Krotes enerģija”, LV4210302178,  Zemnieku iela 32-1, Liepāja, valdes loceklim Ē[:] B[:].

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76. panta pirmajai daļai, un 79.panta  pirmajai daļai,   šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

45.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu ar G[:] B[:] par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov. atsavināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam,  2012.gada 10.janvārī  atsavināšanas ierosinājumu iesniedza  G[:] B[:], dzīvojošs  [dzīvesvieta], par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu  pag., Priekules nov., atsavināšanu.

Ar 2012.gada 23.februāra Priekules novada domes  lēmumu  (prot. Nr.3) 61.§ „Par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu  pag., Priekules nov., atsavināšanu”, nekustamais īpašums nodots atsavināšanai par brīvu cenu un apstiprināta pārdošanas cena 927,00 Ls (deviņi simti divdesmit septiņi lati un 00 santīmi).

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otrai un trešajai daļai, 2012.gada 10.aprīlī G[:] B[:]  Priekules novada pašvaldībai iesniedza pieteikumu par piekrišanu, pirkt nekustamo īpašumu „Dzenīši”, Kalētu pag., par summu 927,- Ls ,  lūdzot atļaut atmaksu veikt līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.pantu, 2012.gada 23.februāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.3) 61.§ ”Par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanu”, 10.04.2012. G[:] B[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ar atliktā nomaksas termiņu 2012.gada 31.jūlijs, ar G[:] B[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Kalētu pag., Priekules nov., kas sastāv no viena zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6464 005 0155, 0,56 ha platībā, dzīvojamās mājas, apzīmējums kadastrā 6464 001 0155 001, un divām palīgceltnēm, uz nomaksu par summu 927,- Ls (deviņi simti divdesmit septiņi lati un 00 santīmi),  ar likumisko procenta likmi 6 % (seši procenti) gadā no nesamaksātās Nekustama īpašuma cenas, šādos termiņos un apmērā: 

 

 

Pamatsumma LVL

Atlikusī summa LVL

Likumiskie % maksājumi LVL

Kopējais maksājums LVL

31.05.2012.

309,-

927,-

4,64

313,64

30.06.2012

309,00

618,00

3,09

312,09

31.07.2012.

309,00

309,00

1,55

310,55

KOPĀ

 

 

9,28

936,28

 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panata pirmajai daļai, 79.panta pirmajai  daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

46.§ Par zemes iznomāšanu biedrībai „RUMULA”, nekustamajā īpašumā „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi biedrības „RUMULA”, reģ. Nr.40008192555, adrese - „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētājas D[:] Š[:] 12.04.2012. iesniegumu par zemes iznomāšanu 0,9 ha lielā platībā nekustamā īpašuma „Purmsātu speciālā internātskola”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0149, Virgas pagastā, Priekules novadā, sakarā ar pieteikšanos LEADER izsludinātajā projektā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra Nr.6498 004 0149, ir pašvaldības īpašums, īpašuma tiesības reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000453280.

Biedrība „RUMULA” ir sagatavojusi LEADER programmā projektu „Muzikālais dabas parks Purmsātos”, kuru plānots realizēt Purmsātu speciālās internātskolas (Purmsātu muižas) parkā. Projekta realizēšanai ir nepieciešams noslēgts zemes nomas līgums ar termiņu līdz 10 gadiem.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktam, viena no  pašvaldību autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.18.3.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.maiju biedrībai „RUMULA”, reģ.Nr.40008192555, daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Purmsātu speciālā internātskola0,9 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 004 0149, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Zemes izmantošanas mērķis - sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, kods 0503.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:], 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

47.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.02.2012. lēmumā (prot.Nr.3) 58.§ „Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., apvienošanu”.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 27.03.2012. iesniegumu par grozījumu veikšanu Priekules novada domes 23.02.2012. lēmumā (prot.Nr.3) 58.§ „Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., apvienošanu”, ievada un konstatējošā daļā 0,8 ha aizvietojot ar 0,28 ha, lemjošā daļā 1.punktā  0,8 ha aizvietot ar 0,28 ha un labot kopplatību no 0,9 ha uz 0,38 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada dome 2011.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu Nr.33.§, protokols Nr.22, „Par platības precizēšanu zemes vienībai „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov.”, kurā zemes vienībai „Pie Kalnbērziem”, apzīmējums kadastrā 64640040170, Kalētu pagastā, Priekules novadā, tika precizēta platība no 0,8 ha uz 0,28 ha.

Priekules novada dome 2012.gada 23. februārī  pieņēma lēmumu Nr.58.§, protokols Nr.3, „Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., apvienošanu”, kurā tika apvienotas divas blakus esošas zemes vienības „Pie Kalnbērziem” 0,8 ha, apzīmējums kadastrā 64640040170, un zemes vienība „Pie Kalnbērziem” 0,1 ha, apzīmējums kadastrā 64640040328, vienā īpašumā. Šajā lēmumā tika kļūdaini norādīta zemes vienības „Pie Kalnbērziem”, apzīmējums kadastrā 64640040170, platība. Vajadzēja būt 0,28 ha nevis 0,8 ha un lemjošā daļā 1. punktā zemes kopplatība ir 0,38 ha nevis 0,9 ha.

           

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

.

1. Veikt sekojošus grozījumus  Priekules novada domes 23.02.2012. lēmumā (prot.Nr.3) 58.§ „Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., apvienošanu”:

1.1.            aizstāt visā lēmuma tekstā skaitli 0,8 ar 0,28;

1.2.            lemjošās daļas 1.punktā  0,9 ha kopplatībā aizstāt ar 0,38 ha kopplatībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 23.02.2012. gada lēmumā (prot. Nr.3) 56.§ „Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēkas uzturēšanai [adrese]”.

Priekules novada dome saņēmusi novada nekustamo īpašumu speciālistes G[:] B[:] 04.05.2012. iesniegumu par Priekules novada domes lēmuma2012. gada 23. februāra sēdes protokola Nr.3,56.§ precizēšanu, jo konstatēts, ka V[:] K[:] piederoša saimniecības ēka atrodas uz zemes vienības [adrese], kadastra Nr.[:].

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt  sekojošu grozījumuPriekules novada domes 2012. gada 23. februāra sēdes (prot. Nr.3) 56.§„Par adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēkas uzturēšanai [adrese]”- konstatējošās daļas pirmajā teikumā skaitli 13 aizstāt ar skaitli 11.

49.§ Par G.N[:] atteikšanos no daļas nomas zemes „Birztalas”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi G[:] N[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 14.03.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/319) par labprātīgu atteikšanos no 2,0 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas zemes vienībā „Birztalas”, Virgas pagastā, kadastra apzīmējums 64980040083.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. Zemes vienība „Birztalas”, kadastra apzīmējums 64980040083, ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

Starp Priekules novada domi un G[:] N[:] 2011.gada 02.septembrī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums  Nr.3-36/47-2011 par apbūvētas zemes „Birztalas”; 3,3 ha platībā Virgas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

G[:] N[:] labprātīgi atsakās no 2,0 ha lauksaimniecības zemes nomas, ko pati neapstrādā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.04.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2012.gada 01.maiju G[:] N[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz 2,0 ha zemes „Birztalas”, kadastra apzīmējums 64980040083, Virgas pagastā, Priekules novadā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:]  sagatavot attiecīgus grozījumus 02.09.2011. lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36/47-2011,  atbilstoši šim lēmumam.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

50.§ Par N.B[:] atteikšanos no nomas zemes „Pie Stūrīšiem”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi N[:] B[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 28.03.2012. iesniegumu par labprātīgu atteikšanos no  zemes „Pie Stūrīšiem”, kadastra apzīmējums 64640060054, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi  un N[:] B[:] 2007.gada 16.martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.266 par zemes “Pie Stūrīšiem”, kadastra apzīmējums 64640060054, 3,2 ha platībā,  nomu.

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr.9, zemes vienība “Pie Stūrīšiem” nodota zemes reformas pabeigšanai.

N[:] B[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes nomas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2012.gada 01.maiju N[:] B[:], personas kods [:], 16.03.2007. zemes nomas līgumu Nr.266 par zemes “Pie Stūrīšiem” 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640060054, Kalētu pag., Priekules nov., nomu.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

51.§ Par zemes nomas izbeigšanu I.S[:] uz pašvaldībai piekritīgo zemi ”Saulītes” , Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi G[:] R[:] iesniegumu par lūgumu izbeigt mātei, I[:] S[:], zemes  nomu uz zemi „Saulītes”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0111,  0.8 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu (prot. Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij, vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm”,  nekustamais īpašums  „Saulītes”, kadastra Nr.6446 005 0111,  ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Saulītes” nav apbūvēts.

Uz nekustamo īpašumu „Saulītes” nav  nodokļa parāda.

Bunkas pagasta pārvaldē zemes nomas līgums nav reģistrēts.

Nomniece mirusi 06.12.2007., miršanas apliecības Nr.9917.

            Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt faktisko zemes nomu I[:] S[:] uz nekustamo īpašumu „Saulītes”, Bunkas pag., Priekules nov., - zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0111,   0.8  ha kopplatībā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

52.§ Par daļu no zemes „ Aņķi” Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu B.J[:].

Priekules novada dome izskatījusi B[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi  „Aņķi”, 3.1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 007 0010, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009.  sēdes lēmumu (prot. Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij, vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm”,   nekustamais īpašums „Aņķi”, Bunkas pag., Priekules nov., ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt B[:] J[:], personas kods [:], zemi „Aņķi”, Bunkas pag., Priekules nov.,   3.1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 007 0010, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

53.§ Par daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0.64 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0020, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Zemi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 0.64 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0020,  A[:] S[:] nomā kopš  2004.gada. Nomas līgums beidzies  31.12.2010.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] S[:], personas kods [:], daļu no zemes 0.64 ha platībā Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 001 0020, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

54.§ Par daļu no zemes „Krotes Ozoli”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Krotes Ozoli” 1,56 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0425, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Krotes Ozoli” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs. „Krotes Ozoli” kopplatība ir 15,0 ha, no kuriem lauksaimniecībā izmantojamā platība ir 3,0 ha.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz  5 (pieciem) gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] S[:], personas kods [:], daļu no zemes „Krotes Ozoli” 1,56 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0425, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

55.§ Par daļu no zemes „Slaucēji ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:] , dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Slaucēji ” 0.3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0336, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „ Slaucēji ” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17;7.§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārza vajadzībām platības iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt A[:] S[:], personas kods [:], daļu no zemes „Slaucēji” 0,3 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0336, mazdārziņa vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

56.§ Par rezerves zemes fonda zemes „Lielzariņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas izsoles procesa uzsākšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 10.04.2012. iesniegumu ar lūgumu uzsākt zemes vienības „Lielzariņi” 2,8 ha, kadastra apzīmējums 64980010148, Virgas pagastā, Priekules novadā, nomas izsoles procesu, sakarā ar divu pretendentu pieteikšanos uz zemes nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.37.§, protokols Nr.16, zemes vienība „Lielzariņi” 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010148, ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Virgas pagasta pārvaldē par rezerves zemes fonda zemes ar nosaukumu „Lielzariņi” 2,8 ha, kadastra apzīmējums 6498 001 0148, iznomāšanu ir pieteikušies divi pretendenti:

1. N[:] Š[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 29.03.2012. iesniegums;

2. Z/s „Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, īpašniece L.K[:], [dzīvesvieta], 10.04.2012.iesniegums.

Saskaņā ar 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 10.punktu - nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā.

Zemes vienības „Lielzariņi” Virgas pagastā 2012.gadā kadastrālā vērtība ir Ls 1512,00.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.,10.,12.,14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.,17.,19.punktu, 12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzsākt zemesgabala – rezerves zemes fonda zemes „Lielzariņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 001 0148, 2,8 ha platībā, nomas izsoles procesu.

 

2. Apstiprināt iznomājamā objekta Publicējamās informācijas tekstu (1.pielikums).

 

3. Apstiprināt iznomājamā objekta nomas līguma projektu (2.pielikums).

 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus (3.pielikums).

57.§ Par daļu no nomas zemes „Birztalas”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu N.S[:].

Priekules novada dome izskatījusi N[:] S[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 15.03.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/318) par daļu no nomas zemes „Birztalas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 64980040083, 2,0 ha platībā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma
apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai, noslēdzami zemes nomas līgumi. Zemes vienība „Birztalas”, kadastra apzīmējums 64980040083, ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

G[:] N[:] labprātīgi atteicās no 2,0 ha zemes „Birztalas”, Virgas pagastā, nomas, jo pati šo zemi neapstrādā. Faktiski šo zemi 2,0 ha platībā apstrādā N[:] S[:].

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 12.04.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.maiju N[:] S[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Birztalas2,0 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980040083, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā, no lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

58.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Mazniedras”, „Dzeguzītes”, „Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA „Ruģi".

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, adrese: Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., valdes locekles I[:] I[:] 14.03.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes „Mazniedras” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640030009, „Dzeguzītes” 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640030076, „Meiri”, kadastra apzīmējums 64640020031, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Meiri” ar kadastra apzīmējumu Nr.64640020031 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu Nr.5, protokols Nr.11.

Zemes vienība „Dzeguzītes” ar kadastra apzīmējumu Nr.64640030076 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu, protokols Nr.16.

Zemes vienība „Mazniedras” ar kadastra apzīmējumu Nr.64640030009 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Priekules novada domes 22.12.2011. lēmumu 27, protokols Nr.22.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Zemes vienība „Meiri” robežojas ar SIA „Ruģi” nekustamo īpašumu „Graudiņi”. Uz tās atrodas graudu kalte.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 17., 18.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gražina Ķervija, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Iznomāt SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757,  pašvaldībai piekrītošās zemes:

1.1.            ”Meiri” 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640020031;

1.2.            „Dzeguzītes” 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640030076;

1.3.            „Mazniedras” 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640030009, Kalētu pag., Priekules nov.,  slēdzot ar 2012.gada 01.maiju zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skicēm. Lietošanas mērķis- lauksaimniecība.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. K[:] sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

 4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

59.§ Par zemes Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu S.B[:].

Priekules novada dome izskatīja S[:] B[:],  adrese [dzīvesvieta],  01.03.2012. iesniegumu Nr.3-13/251 par zemes gabala iznomāšanu 0,2 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6458 001 0177, 0,2 ha platībā ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu Nr.10, 4.§ piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt S[:] B[;] daļu no zemes  vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0177, 0,2 ha platībā, Gramzdas pag., Priekules nov., uz 5 gadiem,   saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Priekules pagasta zemes lietu speciālistei G.B[:]  sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

60.§ Par zemes Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s „Kurzemnieki”.

Priekules novada dome izskatīja z/s „Kurzemnieki”, reģistrācijas Nr.42101024513,  adrese „Senči”, Priekules pag., Priekules nov., 22.03.2012. iesniegumu Nr.3-13/346 par zemes gabala iznomāšanu 4,0 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 008 0113,  8,2 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, 1.§ piekrīt pašvaldībai. Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu 29.12. 2009. (prot.Nr.17,7.§),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Iznomāt z/s „Kurzemnieki” daļu no pašvaldībai piekrītoša    zemes gabala ar kadastra Nr.6482 008 0113, 4,0 ha kopplatībā, Priekules pag., Priekules nov.,  saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Priekules pagasta zemes lietu speciālistei G.B[:]  sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs