Aktualitātes
81.§ Par platību precizēšanu „Jaunie Runti”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi 11.04.2012., reģ. Nr.3-13/415 saņemto SIA „Latvijasmernieks.LV”, reģ. Nr.4003783960, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, Dienvidkurzemes biroja administratores S[:] Č[:] 10.04.2012. iesniegumu Nr.13LI-03.3/18 par platību precizēšanu īpašumam „Jaunie Runti”, Bunkas pag., Priekules nov..

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Saskaņā ar LR 1997.gada 30.oktobra  likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta 9.punktu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.          

           

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 30.10.1997. LR likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta 9. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt Priekules novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0153 platību no 14.3 ha uz 19.55 ha .

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

82.§ Par atbalstu projektam „Aizvīķu parka labiekārtošana”.

Saņemts H[:] Ķ[:] 2012.gada 26.aprīļa  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība “Aizvīķu parks” gatavo projekta pieteikumu “Aizvīķu parka labiekārtošana” iesniegšanai LEADER pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

            Projekta kopējās izmaksas                    LVL 14 000,00

            ELFLA finansējums                              LVL 12 600,00

            Priekules novada domes finansējums LVL   1400,00

 

Projekta ietvaros paredzēts Aizvīķu parka “Lāčplēša kalnā” uzbūvēt estrādi, izgatavot skatītāju solus, tualetes, uzstādīt atkritumu urnas, ierīkot elektroapgādi, uzstādīt apgaismes ierīces un uz Aizvīķu parku pārvietot vienu akmeni (50 t.) 10 km attālumā.

Dome konstatē, ka projektā paredzētās darbības uzlabos publiski pieejamu infrastruktūru tūrisma objektā “Aizvīķu parks”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Aizvīķu parka labiekārtošana”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1400.00

83.§ Par atbalstu projektam „Priekules novada senlietu krātuvju modernizācija”.

Saņemts tūrisma organizatores D[:] E[:] iesniegums, kur lūgts piešķirt līdzfinansējumu projektam” Priekules novada senlietu krātuvju modernizācija”.

Konstatē, ka tūrisma organizatore sagatavojusi projektu iesniegšanai biedrībā „Liepājas rajona partnerība”, 6.rīcībā - dabas un kultūras mantojuma saglabāšana.

Projektu paredzēts realizēt laikā no 2012.gada 1.novembra  līdz 2013.gada 31.martam.

Projekta vadītāja novada tūrisma organizatore D[:] E[:].

Projekta kopējais budžets                                          LVL  6732,00,

ELFLA fonda finansējums                                          LVL  5100,00,

Priekules novada domes finansējums (10% +PVN)   LVL 1632,00.

 

            Projekta ietvaros Priekules novada senlietu krātuvēm tiks iegādāta kvalitatīva datortehnika – skaneri, portatīvie datori, sienas monitori, USB flešatmiņas kartes, lai saglabātu, sakārtotu, sistematizētu novada sešās senlietu krātuvēs pieejamās senās fotogrāfijas un citus vēsturiskus dokumentus, kas gadu gaitā iet zudumā. Saglabātās vēsturiskās vērtībās varēs lietot ilgstoši, digitālā veidā, veidojot tematiskus materiālus gan krātuvju apmeklētājiem, gan muzeju pedagoģiskajām stundām - skolēniem. Projekts veicinās novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un popularizēšanu.

Dome konstatē, ka ar projekta palīdzību tiks uzlabota novada senlietu krātuvju materiālā bāze.

Ierosina : atbalstīt novada tūrisma organizatores sagatavoto projektu ar līdzfinansējumu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,    Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav (Daiga Egle, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.                  Atbalstīt projektu „Priekules novada senlietu krātuvju modernizācija”.

 

2.   Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu  Ls 1632,00  apmērā.

84.§ Priekules novada domes priekšsēdētājas 19.04.2012. rīkojuma Nr.3-42/73 apstiprināšana par vienreizējas piemaksas piešķiršanu Priekules novada domes grāmatvedības darbiniecēm.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,    Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.10.punktu, apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētājas 19.04.2012.rīkojumu Nr.3-42/73 par vienreizējas piemaksas piešķiršanu Priekules novada domes grāmatvedības darbiniecēm par Gada pārskata izstrādāšanu par 2011.gadu.

Pasākumu kalendārs