Aktualitātes
21.§ Par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

 Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 11.panta ceturto daļu par kandidāta izvirzīšanu Priekules novada vēlēšanu komisijai iesniedzis Nacionālās apvienības Tēvzemei un Brīvībai/LNNK deputāts Ainars Cīrulis. Ainara CĪRUĻA izvirzītais kandidāts:

1. Ivars POĻJAŠČENKO, personas kods [:], adrese [:], Priekule, Priekules novads, LV-3434, amats: Priekules novada pašvaldības informācijas sistēmas uzturētājs, vēlēšanu komisijā strādāja 2005.gadā.

            Atbilstoši „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 8.panta pirmajā daļā noteiktajam, deputāta Ainara CĪRUĻA pieteikumam par kandidāta izvirzīšanu Priekules novada vēlēšanu komisijai pievienots kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šī likuma prasībām. 

            Izvirzītais kandidāts atbilst „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 6.panta pirmajā daļā vēlēšanu komisijas locekļiem noteiktajām prasībām par pilsonību, latviešu valodas prasmi un izglītības līmeni, kā arī uz viņu nav attiecināmi šī likuma 6.panta otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi.

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 10.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ievēlēt par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekli Ivaru POĻJAŠČENKO.

2.      Uzdot lietvedības nodaļai vadītājai S.Mikālei piecu dienu laikā lēmumu pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Centrālai vēlēšanu komisijai un Priekules novada vēlēšanu komisijai zināšanai.

 

 

22.§ Par Jāņa Kaulina īres līguma izbeigšanu un īres un pamatpakalpojumu maksas parāda atzīšanu par bezcerīgu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes I.Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.K. par dzīvokļa Nākotnes ielā 15-3, Priekules pagastā īri un īres un pamatpakalpojumu maksas parādu atzīt par bezcerīgu.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.      Starp Priekules pagasta padomi, Priekules novada domi un J. K., personas kods[:], par dzīvokli Nākotnes ielā 15-3, Priekules pagastā noslēgti sekojoši līgumi:

-          „Dzīvojamās telpas īres līgums” no 10.03.1998;

-           „Līgums Nr.8-2 G/PP/27 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” no 01.03.2010.;

-          „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/41 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu” no 01.03.2010.;

-          „Līgums Nr. 8-2.K/PP/24 par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu” no 01.03.2012.

 

2.      Īrnieks J. K. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds Ls 431,95 apmērā par laiku 01.03.2005. – 31.12.2013.

3.      Dzīvokļa Nākotnes ielā 15-3, Priekules pagastā kopējā platība ir 44,84 m2, tajā ir divas istabas, krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija.

4.      Pēdējais maksājums no J.K. Ls 10,00 apmērā saņemts 13.03.2013.

5.      15.11.2012. J.K. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/1445 no 14.11.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 30.11.2012. labprātīgi samaksāt.

Kopš 30.11.2012. J.K. par īri un pamatpakalpojumiem samaksājis Ls 30,00.

6.      Pēc Priekules novada Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas J.K. 28.05.2013. ievietots valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Aizvīķi”, Aizvīķos, Gramzdas pagastā valsts finansētu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem saņemšanai ilgstošai sociālajai aprūpei un sociālajai rehabilitācijai.

J.K. sociālās aprūpes centrā ievietots, jo viņam nepieciešama pastāvīga uzraudzība. Tā kā viņš atzīts par personu ar smagiem garīgās veselības traucējumiem un ievietots iestādē ilgstošai sociālajai aprūpei, ir maz ticams, ka viņš varētu atsākt patstāvīgu dzīvi un atmaksāt īres un pamatpakalpojumu parādu.

Šobrīd J.K. nav nekādu ienākumu, uz kuriem varētu vērst parāda piedziņu.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma, „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu un Finanšu komitejas 19.12.2013. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -1 deputāts Arta Brauna, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 01.01.2014. izbeigt ar J. K. par dzīvokli Nākotnes ielā 15-3, Priekules pagastā, Priekules novadā noslēgtos „Dzīvojamās telpas īres līgumu” no 10.03.1998., „Līgumu Nr.8-2 G/PP/27 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” no 01.03.2010., „Līgumu Nr.8-2.Ū/PP/41 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu” no 01.03.2010., „Līgumu Nr. 8-2.K/PP/24 par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu” no 01.03.2012.

 

2.      Atzīt J.K. īres un pamatpakalpojumu parādu Ls 431,95 apmērā par laiku 01.03.2005. – 31.12.2013. par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites.

 

3.      Lēmums nosūtāms:

 

-          J.K., pansionāts „Aizvīķi”, Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3487;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam E. Rubezim;

-          Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

4.      Atbildīgais par šī lēmuma izpildi – Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājs E. Rubezis un Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļa.

 

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. S. par nekustamo īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 13.12.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes I.Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. S..

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 1. Nekustamais īpašums MUCENIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) no 26.04.2011. pieder S. S., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:]., Grobiņa, Grobiņas novads, LV 3430. Īpašumtiesības reģistrētas Liepājas tiesu Bunkas pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000029807.       

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala (26,4 ha), dzīvojamās ēkas, kūts, klēts, šķūņa un garāžas.

 1. Par laika periodu 01.01.2012. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
 2. 28.12.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr.29378) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 329,90;

nokavējuma nauda –                                       Ls 56,63;

KOPĀ                                                                        Ls 386,53.

 

un parāds par ēku īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr.29379):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 7,99;

nokavējuma nauda –                                       Ls 1,41;

KOPĀ                                                                        Ls 9,40.

 

 1. Par nekustamo īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā kopš 01.01.2012. nav veikts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
 2. 02.10.2013. S. S.uz viņa deklarēto dzīvesvietu [:]., Grobiņā, Grobiņas novadā, LV 3430 tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/1034 no 01.10.2013.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un lūgums to samaksāt līdz 15.11.2013. Līdz pat 28.12.2013. parāds nav samaksāts un nav arī saņemta atbilde uz nosūtīto atgādinājumu.
 3. 04.12.2013. no zvērinātas tiesu izpildītājas A. Biķes saņemta vēstule (reģ.Nr.3-12/1083 no 04.12.2013.) ar informāciju, ka Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļa 09.09.2013. izdevusi Lēmuma norakstu Nr.3-12/1243 par piedziņu uz S. S. piederošo nekustamo īpašumu „Mucenieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā. Nekustamā īpašuma „Mucenieki”, Bunkas pagastā izsole paredzēta 13.01.2014.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no S. S., personas kods [:], dzīvesvietas adrese [:]., Grobiņā, Grobiņas novadānekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MUCENIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku no 01.01.2012., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 337,89;

nokavējuma nauda līdz 28.12.2013. –            Ls 58,04;

KOPĀ                                                                        Ls 395,93/ EUR 563,35

(Trīs simti deviņdesmit pieci lati, 93 santīmi/ Pieci simti sešdesmit trīs euro, 35 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

 1. Lēmums nosūtāms:

- S. S., [adrese]., Grobiņā, Grobiņas novadā, LV 3430;

- Priekules novada pašvaldības juristei I. Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai;

- Bunkas pagasta pārvaldei.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2014.gada 28.janvārim.
 2. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 17.februārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.
 3. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
 4. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
24.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par ēku- [:], kad.apz.[:] pārskatīšanu M.M., Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi M. M., dzīvojošas [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 28.11.2013.iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1670, ar lūgumu pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par ēku ar kadastra apzīmējumu [:] nekustamajā īpašumā [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums [:], kad.Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., sastāv no divām zemes vienībām. Zemes vienība ar kad.apz. [:] ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja, divas saimniecības ēkas un viena cūku kūts ar platību 1060,20 m². Cūku kūts kadastrā tika reģistrēta 2008.gadā.

M. M. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [:], Kalētu pag., Priekules novadā reģistrētas līdz 11.03.2010. Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.69. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar 31.12.2010.

Atbilstoši Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas iesniegto Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstu pēc stāvokļa uz 2009.gada 1.janvāri un 2010.gada 1.janvāri ēka ar kadastra apzīmējumu [:] norādīta kā apliekama ar nodokli. Līdz ar to ēka 2009. un 2010.gadā tika aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.panta 1.daļu- pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nodokļa administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību un Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6. daļu nodokļu maksātāja tiesības ir iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits).

M. M. 2013.gada 28.novembrī iesniegusi pašvaldībai rakstveida iesniegumu ar lūgumu pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību ēkai – [:], kadastra apzīmējums [:], kura atrodas nekustamā īpašuma [:], kad.Nr[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvā. Tādējādi nodokļa precizējumu var veikt par 2010.gadu.

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 12.punktu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek ēkas un  inženierbūves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai. Līdz ar to ēka – [:], kadastra apzīmējums [:}, nav apliekama ar nodokli.

             Pamatojoties uz M.M. iesniegumu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 12.punktu, 10.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6. daļu, 2013.gada 19.decembra finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atstāt spēkā 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu M. M. (konta Nr.8666) par ēku – [:], kadastra apzīmējums [:], kura atrodas nekustamā īpašuma [:], kad.Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvā.

2.      Veikt pārrēķinu M. M. (konta Nr.8666) par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par ēku – [:], kadastra apzīmējums [:], kura atrodas nekustamā īpašuma [adrese], kad.Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvā.

3.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt M. M., [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par 2011.un 2012. gada nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par ēku- [:], kad.apz. [:], A.M., Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi A. M., dzīvojošas [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., 28.11.2013.iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1669, ar lūgumu veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par 2011. un 2012.gadu par ēku ar kadastra apzīmējumu [:] nekustamajā īpašumā [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums [:], kad.Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., sastāv no divām zemes vienībām. Zemes vienība ar kad.apz. [:] ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja, divas saimniecības ēkas un viena cūku kūts ar platību 1060,20 m². Cūku kūts kadastrā tika reģistrēta 2008.gadā.

A.M. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [:], Kalētu pag., Priekules novadā reģistrētas ar 11.03.2010. Kalētu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.69. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas ar 01.01.2011.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.panta 1.daļu- pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nodokļa administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību un Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6. daļu nodokļu maksātāja tiesības ir iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits).

A. M. 2013.gada 28.novembrī iesniegusi pašvaldībai rakstveida iesniegumu ar lūgumu veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par 2011.un 2012.gadu par ēku – [:], kadastra apzīmējums [:], kura atrodas nekustamā īpašuma [:], kad.Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvā.

 

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 12.punktu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek ēkas un  inženierbūves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai. Līdz ar to ēka – Apšenieki kūts, kadastra apzīmējums 6464 001 0115 004, nav apliekama ar nodokli.  

 Pamatojoties uz A.M. iesniegumu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 12.punktu, 10.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6. daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Veikt A. M. (konta Nr.14400) pārrēķinu par 2011. un 2012.gada nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par ēku – [:], kadastra apzīmējums [:], kura atrodas nekustamā īpašuma [:], kad.Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvā.

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A. M., [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

26.§ Par nekustamā īpašuma „Rūķīši”, Krote, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra numurs 64460010298 nodošanu atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai un nosacītās cenas apstiprināšanu

 2013.gada 28.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts I. B., personas kods [:], dzīvojoša [adrese] Bunkas pag., Priekules novadā atsavināšanas ierosinājums, kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu „Rūķīši”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov. (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantu.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,19ha  platībā (kadastra apzīmējums 6446 001 0298), dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 135,5 m2  (kadastra apzīmējums 6446 001 0298 001), palīgceltnes ar kopējo platību 26,5 m2 (kadastra apzīmējums 6446 001 0298 002).

Atsavināšanas ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktam, kas nosaka, ka, nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt, īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu  vai dzīvokļa īpašuma 45.panta minētajā kārtībā.

Priekules novada pašvaldība secina, ka:

(1)               Ar 2010.gada 29.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.13, 32.§) I. B. piešķirtas īres tiesības uz nekustamo īpašumu.

(2)        Ar Priekules novada domes lēmumu (prot.Nr.7, 55.§)nekustamajam īpašuma mainīts lietošanas mērķis no 0902 – ārstniecības, veselības, sociālās aprūpes iestāžu apbūves uz 0601- dzīvojamo māju apbūvi.

(3) 2013.gada 26.novembrī Priekules novada pašvaldība pārslēgusi 2010.gada 12.augusta Dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts starp I.B. un Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldi par augstāk minēto nekustamo īpašumu. Līguma termiņš 26.05.2014. (Pamats 2013.gada 28.augusta lēmums (prot.Nr.5, 68.§);

            2013.gada 28.junijā sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģistrācijas Nr.42103024236 novērtēja nekustamo īpašumu un noteica tā tirgus vērtību dzīvojamajai ēkai (6446 001 0298 001) un palīgēkai (6446 001 0298 002) 4 600 LVL (četri tūkstoši seši simti lati un nulle santīmi) vai 6 545,21 EUR (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro, nulle euro centi) un zemesgabalam (64460010298) 700 LVL (septiņi simti lati un nulle santīmi) vai 996,01 EUR (deviņi simti deviņdesmit seši euro un viens euro cents). Visa nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 5 300 LVL (pieci tūkstoši trīs simti lati un nulle santīmi) vai 7 541,22 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un divdesmit divi euro centi)*

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Nosacītā cena šī panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 5 484,40 LVL (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit četri lati un četrdesmit santīmi) vai 7 803,60 EUR (septiņi  tūkstoši astoņi simti trīs euro un sešdesmit euro centi) veido:

1)      Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 5 300 LVL (pieci tūkstoši trīs simti lati un nulle santīmi) vai 7 541,22 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un nulle euro centi);

2)      Zemesgrāmatu kancelejas nodeva –10,00 LVL (divdesmit pieci lati un nulle santīmi) vai 14,23 EUR (četrpadsmit euro un divdesmit trīs euro centi);

3)      Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 LVL (simtu sešdesmit deviņi lati un četrdesmit santīmi) vai 241,04 EUR (divi simti četrdesmit viens euro un četri euro centi);

4)      Izdevumi par kadastra izziņu – 5,00 LVL (pieci lati un nulle santīmi) vai 7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktum, 8.panta trešo daļu,  45.panta trešo daļu, pārejas noteikumu 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rūķīši”, Krote, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra Nr.6446 001 0298, kas sastāv no zemes gabala 0,19 ha platībā (kadastra Nr.6446 001 0298) un uz zemes gabala atrodošās viendzīvokļa dzīvojamās ēkas (6446 001 0298 001) un palīgceltnes (6446 001 0298 002) par brīvu cenu;

 

2.      Apstiprināt augstāk minētā īpašuma kopējo nosacīto cenu 5 484,40 LVL (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit četri lati un četrdesmit santīmi) vai 7 803,60 EUR (septiņi  tūkstoši astoņi simti trīs euro un sešdesmit euro centi).

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai viena mēneša laikā no nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

4.      Lēmums nosūtāms I. B.,  dzīvojošs [adrese], Bunkas pag., Priekules novadā.

 

 

27.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov. atsavināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi M. Š., dzīvojošas [adrese], Virgas pag., Priekules nov., 25.11.2013. iesniegumu, kurā lūdz atsavināt zemes vienību „Taluši” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0049, Virgas pagastā, Priekules novadā. Iesniegumam pievienots 28.09.2009. zemes nomas līgums Nr.28/2009.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10, zemes vienība „Taluši” Virgas pagastā piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības atrodas M. Š. piederošs ēku/būvju īpašums „Taluši”, kadastra Nr.[:]. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000476290.

2009.gada 28.septembrī ar M.Š. noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.28/2009 par zemes „Taluši” 1,2 ha, kad.apz. 6498 003 0049, iznomāšanu ēku/būvju īpašuma uzturēšanai. Līguma termiņš līdz 31.12.2019.

Augstāk minētā zemes vienība nav uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu , kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Veikt zemes vienības „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 003 0049, 1,2 ha platībā, uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai organizēt zemes  vienības „Taluši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 003 0049, uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 2. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim. 
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 2.pielikums izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Taluši’’, kad.apz.6498 003 0049, Virgas pag.uz 1 lp.

 

28.§ Par zemes vienības „Pļaviņas”,, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0182, nosacītās cenas apstiprināšanu

 Ar 2013.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.9, 36.§) zemes vienība „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 008 0182 nodots atsavināšanai.

2013.gada 15.novembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, sertifikāts Nr.3 noteicis, ka Priekules novada, Priekules pagasta „Pļaviņas” tirgus vērība uz 2013.gada 13.novembri neiekļaujot mežaudzes vērtību ir 1 100 LVL (viens tūkstotis viens simts latu), kas atbilst 1 565,65 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit pieci euro). Iekļaujot mežaudzes vērtību 4 700 (četri tūkstoši septiņi simti latu), kas atbilst 6 687,50 EUR* (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un piecdesmit euro centi).

            Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, pārdošana par brīvu cenu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Nosacītā cena šī panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Nekustamā īpašuma kopējo pārdošanas cenu 5 311,19 LVL (pieci tūkstoši trīs simti vienpadsmit lati un deviņpadsmit santīmi) vai 7 557,15 EUR (septiņi  tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro un piecpadsmit euro centi) veido:

1)         Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 4 700 LVL (četri tūkstoši septiņi simti lati un nulle santīmi) vai 6 687,50 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un piecdesmit euro centi);

2)         Izdevumi par zemes robežu uzmērīšanu saskaņā ar Līgumu Nr.34-13-00305 un gala rēķinu Nr.34-13-0035-G1 381,19 LVL (trīs simti astoņdesmit viens lats un deviņpadsmit santīmi) vai 542,39 EUR (pieci simti četrdesmit divi euro un trīsdesmit deviņi euro centi)

3)         Zemesgrāmatu kancelejas nodeva – 25,00 LVL (divdesmit pieci lati un nulle santīmi) vai 35,58 EUR (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit astoņi euro centi);

4)         Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 200,00 LVL (divi simti lati un nulle santīmi) vai 284,58 EUR (divi simti astoņdesmit četri euro un piecdesmit astoņi euro centi);

5)         Izdevumi par kadastra izziņu – 5,00 LVL (pieci lati un nulle santīmi) vai 7,11 EUR (septiņi euro un vienpadsmit euro centi).

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma „Pļaviņas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0182, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0202, 2,92 ha nosacīto cenu 5 311,19 LVL (pieci tūkstoši trīs simti vienpadsmit lati un deviņpadsmit santīmi), kas atbilst 7 557,15 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti  piecdesmit septiņi euro un piecpadsmit euro centi).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai viena mēneša laikā no nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai un organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

 Lēmums nosūtāms:

1 eks. A.A. B. pilnvarotai personai I. B., adrese [:], Liepāja, LV-3407.

29.§ Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 235 izbeigšanu O.D. Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2013.gada 16.decembra iesniegumu par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.235 izbeigšanu O. D. par zemes vienības „Liepu aleja 6”, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Kalētu pagasta padomi un O. D., personas kods [:],  2007.gada 08.maijā tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 235 par zemes vienības „Liepu aleja 6”, kadastra apzīmējums [:}, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Uz zemes vienības atrodas O.D. piederoša ēka.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2010. sēdes lēmumu, protokols Nr.14, zemes vienībai „Liepu aleja 6”, kadastra apzīmējums [:], Kalētu pagastā, piešķirta adrese – „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

O. D. 2013.gada 14.decembrī ir reģistrējis īpašuma tiesības uz augstāk minēto zemes vienību Liepājas tiesas Zemesgrāmatas nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000513621.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                                                              

             Izbeigt 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Nr. 235 par zemes vienības „Liepu aleja 6” 0,1366 ha, Kalētu pag., Priekules nov., adrese- „Liepiņas”, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 001  0252, iznomāšanu O. D., personas kods [:], sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā.

30.§ Par 25.10.2012. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 3-36V/16-2012 izbeigšanu M.M., Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 2013.gada 14.decembra iesniegumu par 25.10.2012. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36V/16-2012 izbeigšanu M. M. par zemes vienības „Līdumi”, kadastra apzīmējums [:] Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada pašvaldību un M. M., personas kods [:],  2012.gada 25.oktobrī tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr. 3-36V/16-2012 par zemes vienības „Līdumi” 7,73 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], iznomāšanu kā pirmnomas personai.

M. M. 2013.gada 12.decembrī ir reģistrējis īpašuma tiesības uz augstāk minēto zemes vienību Liepājas tiesas Zemesgrāmatas nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000515724.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Izbeigt 25.10.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Nr. 3-36V/16-2012 par zemes vienības „Līdumi” 7,73 ha, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums [:], iznomāšanu M. M., personas kods[:], sakarā ar zemes iegūšanu īpašumā.

31.§ Par 11.10.2011. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/24-2011 pagarināšanu SIA „Alberta saimniecība” reģistrācijas Nr. 40103201824

 2013.gada 23.oktobrī ( iereģistrēts ar Nr. 3-13/1397) Priekules novada pašvaldībā saņemts „Alberta saimniecība” SIA , adrese „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., 23.10.2012. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/24-2011.

Priekules novada dome konstatē, ka:

 

[1.]2011.gada 11.oktobrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ”Alberta saimniecība” reģistrācijas numurs 40103201824 tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 3-39/24-2011 par telpu nomu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., apzīmējums kadastrā 6458 001 0209 001 334,2 m² kopplatībā (turpmāk tekstā –līgums) un noteikta nomas maksa 0,10 Ls//m² mēnesī, (neieskaitot PVN). Nomas maksa ir noteikta par nedzīvojamo telpu nomu (nav iekļauti maksājumi par komunāliem pakalpojumiem, elektrību u.tml.).

 [2.]2012.gada 23.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ”Alberta saimniecība” reģistrācijas numurs 40103201824 tika noslēgta Vienošanās Nr. 3-39/17-2012 (turpmāk-Vienošanās) par grozījumiem 01.02.2012. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 3-39/24-2011. Nomas līguma termiņš ir līdz 2013.gada 1.novembrim. Telpas nodotas augļu un dārzeņu ražotnes un pārstrādes ceha izveidei.

[3.]  08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. punkts nosaka, ka „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[4.] Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ja (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[5.] Līguma kopējais termiņā, pagarinot uz 3. gadiem, kopā nepārsniedz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu. Priekules novada pašvaldībai iznomātās augstāk minētās telpas šobrīd nav nepieciešamas pašvaldības likumā noteikto funkciju veikšanai.

[6.] Likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi  apsaimniekot  kustamu un nekustamu īpašumu un savukārt šā likuma 77.panta trešā daļa , ka to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, pašvaldība var izmantot lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas

2.punktu, otrās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi  apsaimniekot  kustamu un nekustamu īpašumu, 23.10.2013.  Alberta saimniecības SIA iesniegumu, 2013.gada 14. novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2011.gada 1.oktobrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ”Alberta saimniecība” reģistrācijas numurs 40103201824 noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/24-2011 par telpu nomu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., apzīmējums kadastrā 6458 001 0209 001 334,2 m² kopplatībā (turpmāk tekstā –līgums) ,  augļu un dārzeņu ražotnes un pārstrādes ceha izveidei,  nosakot, :

1.1. nomas maksu no 2013.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.decembrim 0,10 Ls/ m² mēnesī, - (neieskaitot PVN), sākot ar 2014.gada 1.janvāri nomas maksa noteikta (aprēķināta) EUR  0,14 EUR/m² (neieskaitot PVN), saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

          1.2.līguma termiņš 2016.gada 31.decembrim.

 

2.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam.

3.Pieņemto lēmumu nosūtīt ‘’Alberta saimniecība’’ SIA, attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

32.§ Par 02.01.2013.zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2013 pirmstermiņa izbeigšanu I.S. uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 16.12.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par 02.01.2013.zemes nomas līguma ar Nr.3-36V/10-2013 pirmstermiņa izbeigšanu I. S. par zemes „Mazkalniņi” 4,5 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03.septembra lēmumu Nr.23 (protokols Nr.10) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 00082 ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Priekules novada pašvaldības domē 14.11.2013. no LR Centrālās zemes komisijas tika saņemts atzinums Nr.9381 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, kurā Dz. J. atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], Virgas pag., Priekules nov. (iepriekšējais nosaukums „Mazkalniņi” un kadastra apzīmējums [:]).

Zemes vienība tika iznomāta un noslēgts zemes nomas līgums ar I. S., personas kods [:], uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 31.12.2013.  02.01.2013.zemes nomas līgumu Nr. 3-36V/10-2013 par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību iznomāšanu I. S., personas kods [:], Virgas pagastā, Priekules novadā.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt I. S., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

33.§ Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Grantskalniņi”, Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja D. S., 11.12.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13a/1765 par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Grantskalniņi” Gramzdas pag. Priekules novadā.

Konstatēts, ka zemes vienības „Grantskalniņi” pašreizējais lietošanas mērķis neatbilst situācijai dabā. Uz zemes vienības „Grantskalniņi” kadastra informācijas sistēmā ēkas nav reģistrētas.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” un „Likumu par pašvaldībām”, stājās spēkā 1994. gada 9. jūnijā,  21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

   

            1.Mainīt zemes vienībai „Grantskalniņi” ar apzīmējumu kadastrā [:] zemes lietošanas mērķi – no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 uz zemi uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, platība 0,4 ha.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  

34.§Par atteikšanos no kūtiņas lietošanas.

jautājuma izskatīšana tiek izslēgta no darba kārtības.

35.§ Par zemes vienības [:], Virgas pag., Priekules nov. sadalīšanu

Priekules novada dome izskatījusi B. J., dzīvojošas[adrese], Virgas pag., Priekules nov., pilnvarotās personas I. N., dzīvojoša [adrese]Liepājā (17.06.2013.pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Niedola, iereģistrēts ar Nr.89), 02.12.2013. iesniegumu par zemes [:], kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu, izdalot zemes gabalu 2 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas B.J. piederošas ēkas. Iesniegumam pievienota 17.06.2013. pilnvara Nr.89 un grafiskais pielikums.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.lēmumu Nr.1.24.§, protokols Nr.10, zemes vienība „Mazsanderi”, kad.apz.6498 003 0060, piekrīt pašvaldībai.

Saskaņā ar 10.11.1994. zvērināta notāra Larisas Medvedevas prakses vietā izdotu privatizācijas aktu Nr.331 uz  zemes vienības „Mazsanderi” atrodas B. J. piederošas ēkas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4 daļu un 4¹ daļu-pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku(būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.

I.N. iesniegumā lūdz izdalīt zemes gabalu 2 ha platībā ēku/būvju ar nosaukumu [:] uzturēšanai.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4 un 4¹daļu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       B. J., personas kods [:], piederošo ēku [:] uzturēšanai izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mazsanderi”, apzīmējums kadastrā 6498 003 0060, nepieciešamo zemes platību 2,0 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, saglabājot nosaukumu „Mazsanderi”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.( 3. pielikums).

2.      Pārējai zemes daļai precizēt platību uz 5,87 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), piešķirt jaunu nosaukumu „Lielsanderi”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods NĪLM 0201. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I. N.,[adrese], Liepāja.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Pielikumā: 3.pielikums – izkopējums zemes vienībai ‘’Mazsanderi’’, kad.apz.6498 003 0060, Virgas pag.uz 1 lp.

36.§ Par nekustama īpašuma „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

2013.gada 29.oktobrī (reģistrācijas Nr. 3-13a/1426) Priekules novada pašvaldībā saņemts A. R., dzīvojošs [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums (turpmāk tekstā - iesniegums), izteikts ierosinājums atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Mežvidi”, Kalētu pag.

 

Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā –likums) 4.panta pirmajā daļā noteikts (1) „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”.

 

[2.] Likuma „Par pašvaldībām” 77. panta trešajā daļā teikts, ka „To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pakalpojumus sniegšanai (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes), pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.

[3.] Nekustamais īpašums „Mežvidi”, Kalētu pag. Priekules nov. nav nepieciešams pašvaldības, Kalētu pagasta pārvaldes un tai pakļauto iestāžu noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. Dzīvojamā ēka ir fiziski nolietojusies un lai pašvaldība iegūtu labumu, nepieciešams pārdot.

[4.] Ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 07.07.2005. lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu „Mežvidi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 64640010355, ir nostiprinātas  Kalētu pagasta padomei (ar grozījumiem 07.11.2013. zemesgrāmatu tiesneša lēmumu tagad Priekules novada pašvaldībai). Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 124. Nekustams īpašums sastāv no viena zemesgabala ar kadastra numuru 6464-001-0355 0,26 ha platībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes.

[5.] Izvērtējot A. R. iesniegto iesniegumu pašvaldībai jāpārliecinās vai A. R. iesniegums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkta noteikumiem, ka 5) „īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā”, 2013.gada 6.novembrī Priekules novada pašvaldība A. R. nosūtīja uzaicinājumu- iesniegt dokumentus, kas apliecinātu pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz īpašumu „Mežvidi”, Kalētu pag.

 [6.] A.R. (06.12.2013. Nr. 3-13/1730 Kalētu pagasta pārvaldei saņemta atbilde) atbildot uz Priekules novada pašvaldības 06.11.2013. vēstuli dara zināmu, ka nav noslēgts ar viņu (A. R.) vai kādu no viņa ģimenes locekļiem dzīvojamās telpas īres līgums par nekustamā īpašuma īri.

[7.] Pēc Kalētu pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, nekustamais īpašums „Mežvidi”, Kalētu pag., nav izīrēts.

 [8.] Ņemot vērā sniegto informāciju, Priekules novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums par pašvaldības mantas atsavināšanu, rīkojot izsoli, vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

 [8.] Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra 02.12.2013. datiem, nekustamā īpašumā „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., neviena persona nav deklarēta.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pildot savas funkcijas, pašvaldībā likumā noteiktā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” , Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē, 2013.gada 12.decembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu „Mežvidi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra numurs 64640010355, kas sastāv no viena zemesgabala 0,26 ha platībā, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A. Driviņai.

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka paziņojums adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums izsūtāms: 1eks A. R., adrese: [:], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A. Driviņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

37.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunģēģeri” Priekules pag. Priekules novadā

Priekules novada dome izskatīja A. R., adrese [:] Priekule Priekules nov., kas ir A. D. pilnvarotā persona (pilnvara, izdota 29.11.2013., Priekules novada bāriņtiesā, reģistrācijas Nr. 150) iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē 06.12.213. ar Nr.3-13/1237 par nekustamā īpašuma „Jaunģēģēri ” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums „Jaunģēģeri” Priekules pagastā Priekules novadā 38,77 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 05.09.2013. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000524529, īpašnieks A. D. Īpašumam noteikts aizliegums bez Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Niko Loto”, nodokļu maksātāju kods 45403004236, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt sadalīt un apgrūtināt ar  lietu tiesībām. Pamats 2011. gada 20. jūnija hipotēkas līgums.

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 17. 45§.), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam „Jaunģēģeri” 38,77 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] Priekules pagastā, Priekules novadā.
 2. No nekustamā īpašuma „Jaunģēģeri”, Priekules pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību 10,0 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400).

 

Pielikumā: 4.pielikums – izkopējums zemes vienībai ‘’Jaunģēģeri’’, Priekules pag. uz 1 lp.

 

 

 

38.§ Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem ar kad. apz. 6498 003 0159, Virgas pagastā, 6464 001 0193, Kalētu pagastā, Priekules novadā

Priekules novada dome izskatījusi Dz. J., pilnvarotās personas P. Š., personas kods[:], dzīvojoša [adrese] Ventspilī (21.05.2013. ģenerālpilnvaru izdeva un apliecinājusi zvērināts notārs Monika Laiviņa-Laiveniece, iereģistrēts ar Nr.2013), 25.11.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-06/1067), ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:]- „Ziedulejas”, [:] – „Kārkli”, uz kuriem atzītas īpašuma tiesības. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 04.11.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9381 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Dz. J. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 4,3 ha platībā un Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 2,40 ha platībā.

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu „Kūdras karjers-Upespiziki”.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0159, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosaukumu uz „Ziedulejas” un noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2.      Nekustamajam īpašumam „Kūdras karjers-Upespiziki”, kadastra Nr. 6464 001 0193, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0193, mainīt nosaukumu uz „Kārkli”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un P. Š.,[adrese], Ventspils, LV-3601.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

39.§ Par nosaukuma „Katrinas” piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam ar kad. apz. [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

Priekules novada dome izskatījusi D. Č., pilnvarotās personas I. A., dzīvojošas Jelgavas novadā, [adrese](03.07.2006.pilnvaru izdeva un apliecinājusi zvērināts notārs Ināra Dzene, iereģistrēts ar Nr.16507), 01.11.2013. iesniegumu (iereģistrēts 05.11.2013. ar Nr.3-13/1489), ar lūgumu piešķirt nosaukumu zemes reformas pabeigšanai paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] – „Katrinas”, Kalētu pagastā, uz kuru atzītas īpašuma tiesības. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 04.11.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9353 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi D. Č. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:].

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu „Pie Gudēniem”.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nekustamajam īpašumam „Pie Gudēniem”, kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz „Katrinas”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I. A.,[adrese] Jelgavas nov., LV-3037.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

40.§ Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0153 „Jaunoši” Gramzdas pag., Priekules novadā iznomāšanu J. Š.

 Priekules novada dome izskatīja J.Š. adrese [:], Gramzdas pag., Priekules nov. 27.11.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģ. Nr.3-13a/1647 par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 64580030153 iznomāšanu 3,2 ha platībā. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība „Jaunoši” kadastra Nr. 6458 003 0153 3,2 ha platībā ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr. 10, piekrīt pašvaldībai.

            Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos likumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt J. Š. pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Jaunoši” ar kadastra Nr.  6458 003 0153, 3,2 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

       Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai    vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Pielikumā: zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Jaunoši’’, kad.Nr.6458 003 0153, Gramzdas pag.uz 1 lp.

 

Pasākumu kalendārs