Aktualitātes

Par personu apliecinošajiem dokumentiem un to maiņu

 

Atbilstoši Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta (turpmāk – Departaments) funkcijai – uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vadīt dzimtsarakstu nodaļas, kā tas noteikts Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 11. panta otrajā daļā, nosūtām informāciju, kas ievērojama turpmākajā darbā.

[1] Saskaņā ar likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 8. panta pirmo daļu, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam beidzies derīguma termiņš, šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas laikā Latvijas Republikā. Personu apliecinoša dokumenta turētājs dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai iesniedz 30 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Līdz ar to, gadījumos, kad personu apliecinošajam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš (neatkarīgi no tā, kurā datumā derīguma termiņš ir beidzies), persona šo dokumentu ārkārtējās situācijas laikā var turpināt izmantot. Norādām, ka ārkārtējās situācijas laikā šāds personu apliecinošais dokuments ir izmantojams personas identificēšanai arī gadījumos, kad persona vēlas iesniegt iesniegumu laulības noslēgšanai un noslēgt laulību.

[2] Papildus informējam, ka saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā (www.pmlp.gov.lv) norādīto informāciju, ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus, no 2020. gada 28. aprīļa tiks nodrošināta personu apliecinošu dokumentu noformēšana pēc iepriekšēja pieraksta, ja personas rīcībā nav lietošanai derīgs personu apliecinošs dokuments vai personai īpašu apstākļu dēļ jāsaņem jauns personu apliecinošs dokuments.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īpaši uzsver, ka jauna personu apliecinošu dokumentu noformēšana ārkārtējās situācijas laikā notiks, ja pastāvēs īpaši apstākļi, kuru dēļ personai jāsaņem jauns personu apliecinošs dokuments.

Departaments informē, ka par īpašu apstākli, kura dēļ personai jāsaņem jauns personu apliecinošs dokuments, uzskatāms gadījums, kad persona ar Departamenta lēmumu ir mainījusi vārdu vai uzvārdu un tai ir nepieciešams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu, lai iesniegtu iesniegumu laulības noslēgšanai.

Šajos gadījumos, personai pēc Departamenta lēmuma par vārda un uzvārda maiņu saņemšanas, jāsazinās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un jāpierakstās jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai. Pēc jaunā personu apliecinošā dokumenta saņemšana persona varēs iesniegt iesniegumu laulības noslēgšanai.

Vienlaikus uzsveram, ka personai ārkārtējās situācijas laikā ir nepieciešams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu tikai gadījumos, kad persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu un tā uzreiz pēc vārda vai uzvārda maiņas vēlas iesniegt iesniegumu laulības noslēgšanai. Citos gadījumos persona var turpināt izmantot esošo personu apliecinošo dokumentu.

 

 

Direktore                                                                                                        S. Saukuma-Laimere

 

Atpakaļ