Aktualitātes

Aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmām “Civilā aizsardzība” un “Darba aizsardzība”

 

Civilā aizsardzība  (160 stundas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijās.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

1.    Apgūt zināšanas un prasmes civilās aizsardzības sistēmas organizēšanā.

2.    Spēt izstrādāt civilās aizsardzības plānu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.    Mērķtiecīgi prast izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas civilās aizsardzības pasākumu plānošanā un koordinēšanā.

4.    Paaugstināt savu kompetences līmeni civilajā aizsardzībā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

·        Drošības koncepts un droša uzvedība.

·        Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums.

·        Civilās aizsardzības plānošana.

·        Ugunsdrošība un glābšanas darbi.

·        Prakse.

·        Noslēguma pārbaudījums.

Mācību noslēgumā tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības apgūšanu.

Maksa par programmas apguvi – EUR 400,00 (varēs maksāt 3 maksājumos).

Nodarbības plānotas 2019. gada rudenī/ ziemā.

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte.

Programmas īstenošana ārpus Liepājas – pēc pieprasījuma.

Programmas licences Nr. P-16343.

DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMa (60 stundas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas zināšanas par vispārīgajiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, lai izglītojamie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības darbu un strādāt ar normatīvo dokumentāciju uzņēmumā, valsts, pašvaldības vai nevalstiskā organizācijā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

  1. Apgūt  zināšanas  un  prasmes  vadīt  un  organizēt  darba  aizsardzības  prasību īstenošanu organizācijā.
  2. Prast pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus.
  3. Spēt izveidot, sakārtot un sistematizēt darba aizsardzības dokumentāciju.
  4. Spēt veikt darba vides iekšējo uzraudzību.
  5. Mērķtiecīgi  izmantot  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  darba  aizsardzības  darba organizēšanā.
  6. Paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībā.
  7. Prast izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darbā un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā.
  8. Spēt pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu.
  9.  Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām, lai spētu:

9.1.        Piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē;

9.2.        Piedalīties darbā notikušu nelaimes gadījumu un arodslimību gadījumu izmeklēšanā;

9.3.        Sadarboties ar darba devēju un darba aizsardzības speciālistu darba apstākļu uzlabošanā uzņēmumā.

Maksa par programmas apguvi – EUR 190,00.

Nodarbības plānotas 2019. gada rudenī/ ziemā.

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte.

Programmas īstenošana ārpus Liepājas – pēc pieprasījuma.

Licences Nr. P-16342.

Pieteikties abām programmām var LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu vadītājas Ievas Likas, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab. Tālr.: 20234301, e-pasts: ieva.lika@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu https://www.liepu.lv/lv/194.

Atpakaļ