Aktualitātes

AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu

 Pakāpeniski atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu visā Latvijā, šogad Kurzemes novados – Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Vaiņodes, Priekules, Aizputes, Durbes un Rucavas novadā, AS “Sadales tīkls” kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 52 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 30 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 33 transformatoru apakšstacijas. Šo novadu elektrotīkla atjaunošanā un attīstībā šogad AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 2,2 miljonus eiro, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un elektroapgādes drošumu 4 400 klientu.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Vaiņodes novadā, šogad apdzīvotas vietas “Rauži” apkaimē veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,4 km garumā, kā arī transformatoru apakšstacijas pārbūve, ievērojami paaugstinot elektroapgādes drošumu 4 AS “Sadales tīkls” klientiem. Lai ilgtermiņā nodrošinātu mājsaimniecībām un uzņēmumiem drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, apjomīga vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve šogad tiek veikta Vaiņodes un Priekules novada teritorijā. Elektrotīkla pārbūve vēl turpinās un kopumā šajos novados maģistrālās vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 19,5 km garumā. Papildus vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūvei 2,5 km garumā tiek veikta zemsprieguma kabeļu līniju un 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Elektrolīniju pārbūve ir ļoti nozīmīga, lai nākotnē novadu iedzīvotājiem, zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem nepieciešamības gadījumā nodrošinātu rezerves elektroapgādi no apakšstacijas “Skrunda”, kuras izbūve vēl turpinās. Pēc elektrolīniju pārbūves elektroapgādes drošums paaugstināsies vairāk nekā 1 000 AS “Sadales tīkls” klientu Vaiņodes un Priekules novadā. 

Papildus šim projektam 
Priekulē -Uzvaras, Ceriņu, Liepu ielā, šogad veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 1,3 km garumā un Saules ielā atjaunota vidējā sprieguma 20kV kabeļu līnija 0,2 km garumā, savukārt Kalētu pagastā, Reiņu apkaimē, veikta gan zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,8 km garumā, gan divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Elektrotīkla pārbūve vēl norisinās Bunkas pagastā un šī pagasta teritorijā AS “Sadales tīkls” atjauno vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 3,7 km garumā, veic zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 1,4 un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, ievērojami uzlabojot elektroapgādes kvalitāti un drošumu Krotes iedzīvotājiem. Šo elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā gan Vaiņodes, gan Priekules novada elektrotīklā papildus tiks izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri nākotnē ļaus AS “Sadales tīkls” darbiniekiem attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, līdz ar to elektrotīkla bojājumu gadījumā uzņēmuma personāls varēs nekavējoties attālināti veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Šo projektu realizēšanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs vairāk nekā 1 miljonu eiro.

Grobiņas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizē 2 projektus un elektrotīkla pārbūves darbs vēl turpinās. Viens no projektiem tiek realizēts Gaviezes pagastā, kur paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 11 klientiem, AS “Sadales tīkls” veic 1960.gadā izbūvētās zemsprieguma 0,4kV(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 3,5 km garumā un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, savukārt otrs projekts tiek realizēts Grobiņā, kur turpinās pērn uzsāktā vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla pārbūve. Šī projekta ietvaros paredzēts vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju, kas stiepjas gar Bārtas un Pīlādžu ielu, pārbūvēt par kabeļu līniju 3,9 km garumā, bet 0,4 km garu elektrolīnijas posmu pārbūvēt izolētu vadu izpildījumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā tiek veikta jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas izbūve 0,6 km garumā un 6 transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija vai izbūve. Rūpējoties par sabiedrības drošību, elektrotīkla pārbūves laikā tiks demontēts vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas posms gar Grobiņas ūdenskrātuvi, kas ir potenciāli bīstama vieta makšķerniekiem, jo, makšķerējot tuvu gaisvadu elektrolīnijai, makšķeres aukla vai makšķerkāts var aizskart vai ieķerties gaisvadu elektrolīnijas vados, tādējādi radot apdraudējumu makšķernieka dzīvībai. Papildus elektrolīniju pārbūvei vidējā sprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” uzstādīs 4 attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Elektrotīkla rekonstrukciju Grobiņā paredzēts pabeigt līdz šā gada beigām un pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 2 200 klientiem, kuru elektroapgādi nodrošina šī elektrolīnija. Grobiņas novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 368 tūkst. eiro.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Nīcas novadā, šogad, ieguldot vairāk nekā 398 tūkst. eiro, novada teritorijā tiek realizēti 4 elektrotīkla atjaunošanas projekti. Apjomīgs elektrolīniju pārbūves darbs noslēdzies teritorijā no Liepājas robežas līdz Skatrei, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas izolētu vadu izpildījumā 11 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,2 km garumā un veikta 7 transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija vai izbūve. Elektrolīniju pārbūve izolētu vadu izpildījumā paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti 240 klientiem, jo elektrotīkls turpmāk būs pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan saimniecisko darbu veicēju drošību, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Elektrotīkla rekonstrukcija veikta arī Lauciņciemā, kur vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija atjaunota 2,8 km garumā, 0,4 km garumā izbūvēta jauna zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnija un jauna transformatoru apakšstacija, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 26 klientiem, savukārt Nīcas pagasta centrā vēl turpinās transformatoru apakšstacijas “Līvi” rekonstrukcija.

Pāvilostas novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizē divus investīciju projektus, elektrotīkla atjaunošanā un uzlabošanā ieguldot 95 tūkst. eiro. Elektrotīkla atjaunošanas darbu laikā Sakas pagastā AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 1,5 km garumā, veiks zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 2,7 km garumā un trīs jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums uzlabosies klientiem īpašumos “Suvenieki”, “Rasmaņi”, “Suvēji”, “Kaģenieki”, “Akmeņkalni” un Aizputes novada Lažas pagasta īpašumam “Plieni”.

Aizputes novadā šogad AS “Sadales tīkls” realizē divus projektus, no kuriem viens jau ir noslēdzies. Aizputē veikta teju pirms 50 gadiem izbūvētu zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām. Elektrotīkla pārbūve veikta Piestātnes, Parka, Raiņa bulvārī, Liepājas, Liepu, Robežu, Sakas un Apriķu ielā. Kopumā gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 5,8 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 111 klientiem. Savukārt Lažas pagastā elektrotīkla pārbūve vēl turpinās un šī pagasta teritorijā starp Apriķiem un Mazdzērvēm tiek atjaunota vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija 4,3 km garumā un veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Šo elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 2,2 km garumā tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, pasargājot gan elektrotīklu no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan saimniecisko darbu veicēju drošību, veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Šogad Aizputes novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” kopumā plāno ieguldīt 228 tūkst. eiro, uzlabojot elektroapgādi vairāk nekā 300 klientiem.

Elektrotīkla rekonstrukcija vēl norisinās Durbes novada Dunalkas pagastā, kur tiek atjaunota vairāk kā pirms 50 gadiem izbūvēta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinās gar autoceļu “Aistere – Dubeņmuiža” un pēc tā pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 334 klientiem. Elektrotīkla pārbūve tiek veikta arī Durbes pagasta teritorijā, kur AS “Sadales tīkls” atjauno vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 2,5 km garumā, veic zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 1,7 km garumā un 2 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju.  

Savukārt, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti 6 klientiem Rucavas novadā, šogad Dunikas pagastā, starp Roļu un Bārtas upi, veikta zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija un šī projekta ietvaros zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,3 km garumā un veikta divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.

 

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Preses sekretāre

 

Pasākumu kalendārs
Aprīlis, 2020
POTCPkSSv
12345
6789101112
131415161719
2021222326
27282930