Aktualitātes
Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu

No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi), kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanai, nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus nosacījumus.

Noteikumi nosaka, ka turpmāk pašvaldība par apbūvētu zemesgabalu, par kura iznomāšanu nav noslēgts zemes nomas līgums, būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam varēs nosūtīt zemes nomas maksas rēķinu. Zemes nomas maksa apbūvētam zemesgabalam ir nemainīga – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā.

Attiecībā uz neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu jaunie Noteikumi nosaka, ka pašvaldībai būs jāveic zemesgabala novērtēšana, lai noteiktu zemes nomas maksu (atsevišķos gadījumos) vai nomas maksu nosaka atbilstoši apstiprinātajam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, bet zemes nomas maksa nevarēs būt mazāka kā 28 eiro gadā par zemesgabalu.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1) “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” ir apstiprināta 1 ha zemes nomas maksa gadā Priekules novada pagastu teritorijās. Nomas maksas pakalpojuma cenrādis ir spēkā sešus gadus. Pēc sešiem gadiem cenrādis tiks pārskatīts.

N.p.k.

Pagasts

1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR

(bez PVN)

1.

Bunkas pagasts

71

2.

Gramzdas pagasts

70

3.

Kalētu pagasts

69

4.

Priekules pagasts

76

5.

Virgas pagasts

68

 

Informācija par nomā nododamajiem zemesgabaliem un izsolēm tiks izvietota pašvaldības mājaslapā www.priekulesnovads.lv. Nomas tiesību izsole tiks rīkota, ja uz viena zemesgabala nomu pieteiksies divi vai  vairāki pretendenti.

Palīgsaimniecību vajadzībām un mazdārziņiem iznomājamo zemesgabalu iznomāšanas kārtība paliek iepriekšējā – izsole netiek veikta (ja ir pieteicies viens pretendents) un zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”.

Noteikumi nosaka apbūves tiesības piešķiršanas kārtību. Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu pieņems pašvaldība, veiks zemesgabala novērtēšanu nomas maksas aprēķināšanai (maksa ne mazāka kā 28 eiro gadā) un šīs tiesības tiks nodotas izsoles kārtībā.

Tiem zemes nomas līgumiem, kuri ir noslēgti līdz šo Noteikumu stāšanās spēkā brīdim, zemes nomas maksa paliks pēc iepriekšējās kārtības līdz brīdim, kad zemes nomas līgumam beigsies termiņš. Pagarinot zemes nomas līguma termiņu, izsoles kārtība netiks piemērota, bet tiks piemērota zemes nomas maksa saskaņā ar jaunajiem Noteikumiem. Nomas maksa tiks pārskatīta tiem zemes nomas līgumiem, kuri noslēgti vai pagarināti pēc 2018.gada 1.jūlija.

 

Nekustamo īpašumu speciālistes Marina Kokovihina un Ilze Lācīte 

Pasākumu kalendārs