Aktualitātes

Paziņojums par Priekules novada iedzīvotāju līdzdalības procesu Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādē

 

Paziņojums par Priekules novada iedzīvotāju līdzdalības procesu

Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādē

 

Atbilstoši 13.10.2011. likumam “Teritorijas attīstības plānošanas likums” un 29.03.2019. Priekules novada domes lēmumam Nr.137 “Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa pagarināšanu un jaunas attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.3), Priekules novada pašvaldība uzsāk Priekules novada attīstības programmas izstrādi. Dokumenta izstrādes mērķis ir veidot pamatu Priekules novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un noteikt rīcību kopumu, kas būtu realizējams turpmāko septiņu gadu laikā. Attīstības programmas dokumenta plānotais darbības termiņš ir septiņi gadi – no 2020.-2026.gadam.

Lai apzinātu pēc iespējas vairāk viedokļus, kā arī pārskatāmāk strukturētu plānošanas darbu, Priekules novada attīstības programmas vadības grupa nolēma  veidot  3 attīstības programmas tematiskās darba grupas, papildus tās organizējot katrā novada teritoriālajā vienībā:

 

Darba grupas nr.

Priekules novada attīstības programmas darba grupas

1.darba grupa

“Izglītība/kultūra/sports/sociālā joma” darba grupa

2.darba grupa

“Publiskās pārvalde/uzņēmējdarbība/nodarbinātība” darba grupa

3.darba grupa

“Transporta infrastruktūra/komunālie pakalpojumi” darba grupa

4.darba grupa

Visos pagastos – teritoriālās darba grupas

 

Katrā darba grupā tiks iekļauti pārstāvji gan no pašvaldības struktūrvienībām, gan arī ārpus tām. Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot iespēju un piedalīties kādā no darba grupām.  Intereses gadījumā plašāka informācija pieejama pie Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Unas Ržepickas  (tālrunis: 63497939; e-pasts: una.rzepicka@priekulesnovads.lv).

Par vēlmi piedalīties kādā no darba grupām lūdzam savus priekšlikumus iesniegt līdz 2019.gada 12. augustam, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi una.rzepicka@priekulesnovads.lv vai telefoniski informējot, zvanot uz Attīstības plānošanas nodaļu (tālrunis: 63497939).

Papildus informējam, ka iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas pasākumos, kas tiks organizēti 2019.gada nogalē.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un Priekules novada attīstības programmas izstrādes vadītājs ir Priekules novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka.

 

Atpakaļ