Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi un tiesības

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

Bāriņtiesai ir tiesības:

  • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
  • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
  • veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
  • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.