Izsoles 2019

Dārza iela 1, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Dārza iela 1, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 004 0095, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0095  0,4617 ha platībā un vienstāva dzīvojamās ēkas 80,4 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0095 001, kūts 26,5 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0095 002. Dzīvojamā ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav apdzīvojama.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 09. janvārī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00). Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 04. janvārim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 2869,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 286,90 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro un 90 centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

Atpakaļ