Izsoles 2019

“Lejiņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS 

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lejiņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 002 0112, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0112 – 13,03 ha platībā (no tiem 7,85 ha meža platība un 4,07 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja un četras palīgēkas. Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ērta piekļūšana no valsts autoceļa.

Īpašuma lietošanas veids – meža teritorija ar viensētu.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019.gada 06.decembrim plkst.13.00.

Izsoles sākumcena  32 216 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 3221,60 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

 

Atpakaļ