Izsoles 2019

Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

 Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0355, sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,40 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 2/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0065 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0065.

 

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 16. oktobrī plkst. 10.30, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 11.oktobrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 1758,40 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 175,84 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

 

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuLiepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0355, sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,40 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 2/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0065 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0065.

 

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 10. jūlijā plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 05.jūlijam plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 2198,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 219,80 EUR (divi simti deviņpadsmit euroun 80 centi)līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Izsoles noteikumi 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

Atpakaļ