Izsoles 2019

“Pagasta meži”, Priekules pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pagasta meži” 40,49 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6482 007 0049, Priekules pagastā, kurš sastāv no četrām zemes  vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

  • 6482 007 0049 – 11,62 ha, t.sk. meža zeme 11,00 ha platībā, 0,25 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,25 ha ganības, 0,27 ha krūmāji, 0,10 ha zeme zem ūdeņiem;
  • 6482 007 0110 – 16,84 ha, t.sk. meža zeme 9,30 ha platībā, 5,23 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 4,46 ha aramzeme, 0,77 ha ganības, 1,49 krūmāji, 0,29 ha purvi, 0,12 ha zeme zem ūdeņiem, 0,19 ha zeme zem ceļiem, 0,22 ha pārējās zemes;
  • 6482 007 0088 – 2,53 ha, t.sk. meža zeme 2,10 ha platībā, 0,43 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,43 ha aramzeme;
  • 6482 007 0111 – 9,50 ha, t.sk. meža zeme 6,60 ha platībā, 2,24 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,24 ha aramzeme, 0,11 ha krūmāji, 0,55 ha zeme zem ūdeņiem.

Īpašuma lietošanas veids – mežu teritorija.

Izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst. 10.40, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 13.decembrī plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 189 845,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 18 984,50 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.    

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

IZSOLES NOTEIKUMI 

Atpakaļ