Izsoles 2019

“Pagasta mežs”, Gramzdas pagastā, Priekules pagastā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pagasta mežs” 13,8447 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0114, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no piecām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

  •          6458 001 0358 – 1,69 ha, t.sk. meža zeme 1,49 ha platībā ar mežaudzi;
  •          6458 002 0139 – 2,32 ha, t.sk. meža zeme 2,22 ha platībā ar mežaudzi;
  •          6458 003 0090 – 0,5947 ha, t.sk. meža zeme 0,52 ha platībā ar mežaudzi;
  •          6458 003 0114 – 7,31 ha, t.sk. meža zeme 7,13 ha platībā ar mežaudzi;
  •          6458 003 0132 – 1,93 ha, t.sk. meža zeme 1,78 ha platībā ar mežaudzi.

 

Īpašuma lietošanas veids – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izsole notiks 2019.gada 22.maijā plkst. 10.00 Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.  

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00 un 12.45 – 17.00 (piektdienās līdz plkst.15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 17.maijam plkst.13.00. 

Izsoles sākumcena 45 196 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 4519,60 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas pieejami šeit. 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

 

Atpakaļ