Izsoles 2019

Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

 Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 001 0053, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 1273 m2 platībā.

 

Īpašuma lietošanas veids – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citi rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

 

Izsole notiks 2019.gada 16.oktobrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst.17.00 (piektdienās līdz plkst.15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019.gada 11.oktobrim plkst.13.00.

 

Izsoles sākumcena 1517,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 151,70 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jāiemaksā jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

Atpakaļ