Izsoles 2019

Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 005 0046, sastāvoš no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0046 7676m2 platībā, divstāvu būves 511,8 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 6001 un vienstāva būves 181,7 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 6002.

Īpašuma lietošanas veids – rūpniecības apbūves teritorija.

Izsole notiks 2019. gada 20. februārī plkst.10.20, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.


Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 15. februārim plkst.13.00. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.


Izsoles sākumcena 3633,60 EUR (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro un 60 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 363,36 EUR (trīs simti sešdesmit trīs euro un 36 centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.


Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.


Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

 

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuUpes iela 5, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra numurs 6415 005 0046, sastāvoš no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0046 7676m2 platībā, divstāvu būves 511,8 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 6001 un vienstāva būves 181,7 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 6002.

 

Īpašuma lietošanas veids – rūpniecības apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2018. gada 12. decembrī plkst. 10.10, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018. gada 07. decembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 7267,20 EUR (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un divdesmit centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 726,72 EUR (septiņi simti divdesmit seši euro un septiņdesmit divi centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuUpes iela 5, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra numurs 6415 005 0046, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0046 7676m2 platībā, divstāvu būves 511.8 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 6001 un vienstāva būves 181.7 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 6002.

 

Īpašuma lietošanas veids – rūpniecības apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2018. gada 25. septembrī plkst. 10.15 Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst.16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018. gada 21. septembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 9084,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņdesmit četri euro un 00 centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 908,40 EUR (deviņi simti astoņi euro un četrdesmit centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

Izsoles noteikumi.  

 

 

Atpakaļ