Izsoles
Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekulē, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuUpes iela 3, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra numurs 6415 005 0044, sastāvoš no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0044  6920 m2 platībā un trīsstāvu būves 2028.80 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 005 004 4001.

 

Īpašuma lietošanas veids – rūpniecības apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2018. gada 12. decembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā un pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2018. gada 07. decembrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 16 118,40 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts astoņpadsmiteuro un četrdesmit centi), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 1611,84 EUR (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit euro un astoņdesmit četri centi) līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai pašvaldības kasē.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.