Sabiedrība

LEADER finansējums mūsu novadā

 Šī gada pavasarī vietējās rīcības grupa Liepājas rajona partnerība (VRG LRP) izsludināja LEADER programmas jaunā plānošanas perioda pirmo atlases kārtu. Novada pārvalžu un iestāžu darbinieki aktīvi darbojās pie projekta ideju un konceptu sagatavošanas saskaņā ar Priekules novada attīstības programmu un sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju.

Darba rezultātā pirmreizējai vērtēšanai tika iesniegti septiņi projektu pieteikumi:

1.    „Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde”, projekta vadītājs Mārtiņš Mikāls;

2.    „Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā”, projekta vadītāja Rigonda Džeriņa;

3.    „Iepazīsti Latviju”, projekta vadītājs Dzintars Kudums;

4.    „Priekules novada „Ģimeņu dārza” labiekārtošanas 1.kārta”, projekta vadītājs Gundars Venens;

5.    „„Mens sana in corpore sano” - Veselā miesā, vesels gars”, projekta vadītāja Sanita Pāvila;

6.    „Lejaskurzemes latviešu tautas tērpi - pētījums un risinājumi Priekules novada Asītē un Purmsātos”, projekta vadītāja Daiga Egle;

7.    „Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai”, projekta vadītāja Una Ržepicka.

Jau vasaras vidū, pēc projektu pieteikumu izskatīšanas, atbilstības stratēģijai izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas VRG LRP, bija zināms, ka daļu pašvaldība varēs realizēt 2016./2017.gadā, jo visi iesniegtie projekti tika virzīti tālāk vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD). Oktobra sākumā saņēmām pēdējo atbildi no LAD un nu ir skaidrs, kuri projekti tiks realizēti un kuriem - pietrūcis finansējums. No septiņiem projektu pieteikumiem pozitīvu galējo lēmumu ir saņēmuši četri, par kuriem sniegšu mazliet vairāk informācijas.

„Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde”. Projekts tiks īstenots tenisa laukumā blakus Priekules vidusskolai. Pēc veiktās izpētes, tenisa laukums ar cieto segumu ir pieejams Pāvilostā. Pirms deviņiem gadiem ar pašvaldības finansējumu izveidotais esošais segums ir savu laiku nokalpojis un zaudējis savas sākotnējās īpašības. Iegūtie izpētes rezultāti apliecina, ka līdz šim, izmantojot ELFLA publisko finansējumu, VRG teritorijā nav veikta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un šobrīd nav pieejama iespēja izmantot tenisa bumbiņu padošanas mašīnu, kvalitatīvu tenisa treniņu nodrošināšanai un vienkārši aktīvai atpūtai. Projekta īstenošanas rezultātā VRG teritorijā tiks īstenota oriģināla iespēja, nodrošinot iespēju spēlēt tenisu uz mūsdienu prasībām atbilstoša un droša seguma, kā arī iespēju izmantot tenisa bumbiņu padošanas mašīnu. Projektā iegūtais rezultāts būs pieejams ikvienam. Projekta kopējās izmaksas ir 24463,53 EUR no kuriem 18000 EUR ir LEADER finansējums.

„Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā”. Projekts pamatā tiks realizēts Priekules Kultūras namā.Projekta rezultātā tiks iegādāts skaņas un gaismas iekārtu komplekss Priekules Kultūras nama materiālās bāzes papildināšanai, lai varētu kvalitatīvi un mūsdienīgi realizēt kultūras produktu piedāvājumu Priekules novadā, ar kuru palīdzību tiks radīti jauni izglītojoši un brīvā laika pavadīšanas kultūras pasākumi un veicināta sabiedrības iesaistīšanās Priekules novada kultūras dzīves bagātināšanā. Projekta kopējās izmaksas ir 27986,90 EUR no kuriem 18000 EUR ir LEADER finansējums.

 „Priekules novada „Ģimeņu dārza” labiekārtošanas 1.kārta”. Projekts tiks realizēts pie pašvaldības administrācijas ēkas. Īstenojot projektu VRG LRP teritorijā tiek stiprināta un attīstīta jauna sociāla inovācija, kas saistīta ar kultūrvides un jaunu tradīciju veidošanu, uzturēšanu un iedzīvotāju piederības stiprināšanu Priekules novadam un VRG teritorijai kopumā. Tā ir arī oriģināla ideja, kas nedaudz līdzinās Latvijas mērogā pazīstamā “Likteņdārza” veidošanai. Priekules novada “Ģimeņu dārza” labiekārtošana un idejas turpmāka attīstība ļaus radīt pievilcīgu un visiem pieejamu vietu ar īpašu stāstu, ko turpmākos gados var izmantot arī kā jaunu tūrisma pieturas punktu, uzsverot novada galveno vērtību – cilvēku un ģimeni. Bērniem, kas piedalās kociņu stādīšanā, un viņu ģimenēm būs interesanti atgriezties un vērot, kā aug viņu stādītie kociņi. Pēc veiktās izpētes noteiktā teritorijā šādas tradīcijas un atsevišķas vietas, kas veltītas ģimenēm, pagaidām vēl nav. Projekta kopējās izmaksas ir 46 977,16 EUR no kuriem 34 972,92 EUR ir LEADER finansējums.

„Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai”. Projekts tiks realizēts Priekules pilsētā starp veikalu TOP un blakus esošo bērnu rotaļu laukumu.Projekta stratēģiskais mērķis ir veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. Projekta konkrētais mērķis ir sakārtot un radīt publisko infrastruktūru Priekules pilsētas potenciāla attīstībai, izveidojot ielu tirdzniecības laukumu ar nojumi, stāvlaukumu un sabiedrisko tualeti, radot iespēju novada zemniekiem, mājražotājiem un citiem uzņēmējiem realizēt savu produkciju tuvāk pircējiem, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iegādāties vietējo uzņēmēju ražojumus mūsdienām piemērotos apstākļos pieejamā, labiekārtotā ielu tirdzniecības laukumā. Projekta kopējās izmaksas ir 116 052,08 EUR no kuriem 45 000 EUR ir LEADER finansējums.

Varam secināt, ka nākamais gads novadam būs gan izaicinājumiem, gan pārmaiņām bagāts, tāpēc jāapbruņojas ar pacietību un iecietību. Lai veiksmīgi realizētu visus apstiprinātos projektus ar LEADER finansējumu vien nepietiek, tāpēc trūkstošo summu plānots segt ņemot aizdevumu Valsts Kasē. Apstiprinātie projekti tiek realizēti sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

Atpakaļ