Sabiedrība

Noslēgsim jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumus!

 Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Saistošos noteikumus „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”, šobrīd spēkā esošie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Nordia” bija spēkā līdz šī gada 31.martam.  

Priekules novada pašvaldība saskaņā ar iepirkuma „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Priekules novada administratīvajā teritorijā” rezultātiem 2014.gada 8.janvārī noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Vides pakalpojumu grupa”, kas piedāvāja viszemāko cenu  - 7,90 EUR /5.55 Ls (bez PVN) par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. SIA „Vides pakalpojumu grupa” tiesības apsaimniekot sadzīves atkritumus ieguvusi uz pieciem gadiem.

No 1.aprīļa spēkā stājies jaunais atkritumu apsaimniekošanas līgums ar SIA „Vides pakalpojumu grupa”, kuru pārstāvji informē, ka iedzīvotāju lietošanā paliek esošie atkritumu konteineri un tie marķēti ar firmas logo. Ja privātmāju īpašnieki līdz šim savā pastkastītē nav saņēmuši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu - tos iespējams aizpildīt novada domē, pagastu pārvaldēs vai interesēties SIA „Vides pakalpojumu grupa” pa tālr. 67461592, līgumi aizpildāmi un nosūtāmi divos eksemplāros. Līgumu var aizpildīt arī elektroniski mājas lapā www.vpgrupa.lv.

Aicinām līgumus aizpildīt un nosūtīt pa pastu SIA „Vides pakalpojumu grupa” Spilves iela 10A, Rīga, LV-1055 vai nogādāt tos novada domē un pagastu pārvaldēs, lai saņemtu jauno atkritumu izvešanas grafiku un abpusēji parakstītu līgumu.

Rēķinu par izvestajiem atkritumiem katrs klients saņems nākamajā mēnesī par iepriekšējo periodu, tomēr, ja vēlaties saņemt rēķinu par, piemēram, pusgadu, to iespējams norādīt līguma sadaļā „piezīmes”. Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem „Par atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā”, katrai mājsaimniecībai jābūt noslēgtam atkritumu apsaimniekošanas līgumam, tāpēc maijā novada pašvaldības pārstāvji apsekos īpašumus, kuriem šāda līguma nav, pirmo reizi par pārkāpumu brīdinot.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem rodas neskaidrības par atkritumu izvešanu novadā, aicinām vajadzības gadījumā zvanīt

SIA „Vides pakalpojumu grupa” pa mob. 28658000 (šo izvēloties kā primāro) vai tālr. 67461592.

 

Atpakaļ