Iesniegumu veidlapas
IESNIEGUMA VEIDLAPAS NOSAUKUMS
Iesniegums pašvaldībai (fiziskām personām)
Iesniegums pašvaldībai (juridiskām personām)
Iesniegums par atbalstu ēdināšanai 
Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām)

Pieteikums apbalvojumam Goda un Gada priekulnieks, Goda novadnieks un gada cilvēks katrā pagastā

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  represētai personai 
Iesniegums publisko pasākumu organizēšana Priekules novadā
Iesniegums ziņām no iedzīvotāju reģistra paskaidrojuma raksts

Pieteikums rakšanas darbu atļaujas saņemšanai

Būvniecības iesniegums (Veidlapa ēku būvnoteikumiem)

Būvniecibas iesniegums (Veidlapa inženierbūvēm)

Iesniegums ielu tidzniecības atļaujas saņemšanai 
Iesniegums par tirdzniecības atļauju Ikara svētkiem