2018

475. Par amatu savienošanas atļauju A.Driviņai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 27.septembrī                                                                                                                                            

Nr.475            

          (protokols Nr.13,  59.punkts)

 

Par amatu savienošanas atļauju A.Driviņai

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2018.gada 19.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/18/282), kurā lūgts atļaut savienot pārvaldes vadītājas amatu ar Aizvīķu fedšeru punkta un Gramzdas feldšeru punkta vadītājas amatu.

Izskatot iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

Aizvīķu feldšeru punkta un Gramzdas feldšeru punkta vadītājas amatu Agrita Driviņa pildīs vidēji 4-7 h nedēļā, palīdzot feldšeru punkta darbiniecei – feldšerei apgūt feldšeru punktu darba organizāciju sertifikāta iegūšanai.

Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Saskaņā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. panta trešo daļu “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”

Izvērtējusi A..Driviņas iesniegumu Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piektajai daļai, konstatē, ka iesniedzējas lūgums atbilst šā panta ceturtās daļas prasībām un secina, ka amatu savienošana nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut Agritai Driviņai Priekules novada pašvaldības Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas amatu  savienot ar Aizvīķu feldšera punkta un Gramzdas feldšeru punkta vadītājas amatu.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska